منابع پایان نامه ارشد درمورد مراقبتي، تعويق،

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات فرهنگي مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ي “23” ،”الزام به تحصيل”يکي از مجازات هاي تکميلي است که ويژگي تربيتي داردوقاضي مي تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ي “43” ق.م.ا 1392 يکي از دستوراتي که در تعويق مراقبتي ، قاضي مي تواند محکوم را ملزم به رعايت آن کند در بند”ح” آمده است : گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش ويادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شرکت در دو ره هاي تربيتي ،تحصيلي يا ورزشي . اين بند مصداق بارز اقدامات فرهنگي است که در تعويق مراقبتي ،تعليق مراقبتي،آزادي مشروط قاضي مي تواند محکوم را با توجّه به جرم ارتکابي وخصوصيّات مرتکّب وشرايط زندگي او به نحوي که در زندگي محکوم وخانواده اش اختلال اساسي وعمده ايجاد نکند ملزم به انجام آن کند.در نظام نيمه آزادي نيز محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس ، فعاليّت هاي حرفه اي وآموزشي را در خارج از زندان انجام دهد . همانگونه که ملاحظه مي شود محکوم در اين مورد مي تواند براي انجام اقدامات فرهنگي نظير فعاليت هاي آموزشي وحرفه آموزي وهمچنين مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي مثل شرکت در کلاس هاي يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي، حقوق ومسئوليت در خانواده ، در بيرون از زندان باشد. در مجازات هاي جايگزين حبس نيز دردوره مراقبت به حکم دادگاه محکوم ملزم به اجراي دستورات تعويق مراقبتي مي شود که يکي از آنها الزام به تحصيل است . در مورد اطفال و نوجواناني که مرتکّب جرايم تعزيري مي شوند وسن ارتکاب نه تا پانزده سال تمام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، اصلاح مجرمان، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع Personality، Individual، Emotional