منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت ریسک، موسسات مالی، انواع ریسک، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

بانک با یکدیگر هستند افزایش کارآمدی بانک است. برای پاسخگویی به این سوال ابتدا بررسی می کنیم که ساختار بانک ها به صورت سهامی عام مناسب تر است یا سهامی خاص؟
در پاسخ به این سوال، مطالعات در شش کشور آسیایی نشان داد که در این کشورها به طور کلی کارایی بانک هایی که توسط سهامدارن اقلیت بخش خصوصی اداره می شوند نسبت به سایر بانک ها بیشتر است از سوی دیگر، تحقیقی که در این زمینه در شیلی انجام شد نشان داد که بانک هایی که سهامشان قابل عرضه در بازار بورس است ((پربازده تر)) از بانک هایی هستند که به صورت سهامی خاص اداره می شوند. تفسیر این وضعیت ممکن است این باشد که امکان تملک سهام بانک هایی که در قالب سهامی عام فعالیت می کنند بیش تر است، چرا که ساختار مالکیت در آن ها شناخته شده تر از بانک های فعال در قالب سهامی خاص است. بدین ترتیب مدیران نیز سعی می کنند حتی الامکان منافع سهامداران را تامین کنند. اما از سوی دیگر در همین تحقیق این نتیجه به دست می آید که در مقابل بانک هایی که از سطح بالاتری از تمرکز مالکیت برخوردارند درجه بالاتری از کارآمدی را دارا هستند و به این ترتیب، فعالیت بانک هایی که از تمرکز بیشتری برخور دارندکارآمدتر است.
در نهایت نتایج به دست آمده ما را به این نکته رهنمون می سازد که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی خاص و چه به صورت سهامی عام، هرکدام دارای مزایا و معایبی از نظر اقتصاد باز هستند و آنچه اثبات گردیده و مسلم به نظر می رسد این است ما هر کدام از این ئو ساختار را بپذیریم در نهایت ((تمرکز مالکیت)) وجود ((کارآمدی)) در بازار را تضمین می کند. بنا به گفته برخی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای تملک سهام بانک ها محدودیتی را ایجاد کرده که برای بخش داخلی اجرایی، اما این امر برای بخش خارجی امکان پذیر نیست، چرا که با این پراکندگی مالکیت ، بانک های خارجی برای سهم پنج و یا ده درصدی عرصه های فعالیت نخواهند شد.(محمد امیدی نژاد 1390، 23)
2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن
ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی هاي آینده تعبیر شده و عامل ایجاد ان را عامل ریسک نام نهاده اند . ریسک در اصطلاح به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است .ریسک در هر حیطه اي قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت هاي بانکداري است و بانک ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادي دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند . دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد، چرا که بانک ها از یک سو سرمایه هاي مردم را در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوري کرده و از سوي دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت هاي اقتصادي می کنند . صنعت بانکداري با توجه به تعداد و تنوع عملیات بانکی و ماهیت هاي متفاوت آنها و محدودیت سرمایه بانک و میزان آن حفظ وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانکها که آنها را متمایز از واحدهاي دیگر اقتصادي کرده و تعداد گیرندگان تسهیلات اعتباري و تفاوت وضعیت مالی هر یک از آنان و سرو کار داشتن گروه زیادي از کارکنان بانک با منابع مالی و ثبت زیاد عملیات مالی و نقل وانتقال زیاد پول داخلی و خارجی و انواع خدمات بانکی همگی نشان دهنده تفاوت ماهیت ریسکها در بانک با سایر موسسات مالی می باشد که پذیرش مدیریت ریسک را در بانک حساس تر و پیچیده تر و مشکل تر از سایر مراکزمی نماید . لذا همانطور که بیان گردید بانکها با توجه به نوع فعالیتهاي خود در معرض وسیعی از انواع ریسکها قرار دارند حال بر اساس تقسیم بندي کمیته بال ،ریسک در بانک شامل ریسک اعتباري ،ریسک بازارو ریسک عملیاتی است ولی در اکثر کشور هاي دنیا ریسک بانکی را در چهار گروه مختلف ریسک هاي مالی، ریسک هاي عملیاتی، ریسک هاي کسب و کار و ریسک رویداد تقسیم می کنند.
پس بطور کلی میتوان ریسک را احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار دانست و مدیریت ریسک به مفهوم برنامه ریزي و سازمان دهی و کنترل فعالیتها و منابع جهت به حداقل رساندن تاثیر حوادث نامشخص و نامعلوم در حفظ تعادل مالی و توان عملیاتی موسسات دانست.مدیریت نقدینگی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاههاي اقتصادي است . به بیان دیگر نگهداري وجوه نقد در حسابهاي جاري و بانک مرکزي و نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی، ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد. در عین حال فرصت هاي سرمایه گذاري را نیز از بانک سلب می کند و در نهایت موجب کاهش بازدهی بانک می گردد. دنیاي کسب و کار و صنعت با تحولات و دگرگونی هاي متعددي همچون جهانی شدن، برون سپاري ها و ایجاد ائتلاف استراتژیک مواجه است مدیریت ریسک در فعالیت سازمان ها اعم از تجاري وغیر انتفاعی اهمیت روز افزونی یافته است.
اهمیت این مساله زمانی نمود بیشتري می یابد که بر طبق قوانین کمیته بال 2 از آغاز ژانویه سال جاري میلادي بانکهایی که برنامه مدیریت ریسک را اجرا نکرده باشند قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک هاي اروپایی به ویژه بانک هاي حوزه یورو که تحت مدیریت و مقررات بانک مرکزي اروپا هستند نخواهند بود . مدیریت ریسک تعریف شده توسط کمیته بال ذکر می کند که سرمایه بانک باید بیش از هشت درصد مجموعه ریسک مهم و اثر گذار بر فعالیت بانک باشد یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک اعتباري و بازار و عملیاتی باید کمتر از 12.5 برابرسرمایه بانک باشد اجراي مناسب مدیریت ریسک ایجاد تنوع در درآمد ها و نیزدامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهاي بانک هاي جهانی را می طلبد. در حال حاضر در دنیا با تشکیل کنسرسیوم هاي بانکی براي پوشش و بهبود و کاهش عملیات مدیریت ریسک اطلاعات میان بانک ها طبقه بندي و ردو بدل می شود که این امر در کشور ما نیازمند بومی سازي است.
امروزه بانک هاي موفق در سراسر دنیا به مقوله ریسک بسیار اهمیت می دهند از این رو در اکثر آنها مسئولیت کل ریسک هاي مختلف به عهده نهادي تازه تاسیس به نام کمیته مدیریت ریسک گذاشته شده است،این کمیته که مسئولیت ریسک کل بانک را در سطوح مختلف به عهده می گیرد به عنوان یکی از ارکان بانک در نظر گرفته می شود که به بالا ترین سطح مدیریت بانک یعنی هیات مدیره گزارش می دهد، همچنین آئین نامه ها نظام اطلاعاتی و گزارش دهی لازم در خصوص ریسک بانک توسط این کمیته طراحی و تصویب می شود .
پیدایش مدیریت ریسک در بانکداري با افزایش پیچیدگی خدمات بانکی از قبیل افزایش رقابت نوآوري هاي جدید و گسترش بازارهاي مالی توسعه پیدا کرده است و هدف از مدیریت ریسک در بانک این است که به وسیله آن تمهیداتی صورت پذیرد تا حتی المقدور از رخداد هاي نا مطلوب که منجر به بروز ریسک می شوند و در عین حال قابل پیش بینی هستند پیشگیري شده و نهایتا میزان ریسک و تهدید عملیات بانک را به حداقل ممکن برساند.
ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک های مالی ، عملیاتی ، تجاری و حوادث تقسیم می شوند. ریسک های مالی، ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک بانک را افزایش می دهند. به عنوان مثال، در بیشتر وام ها ی پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد. این ریسک نیز به دنبال خود ریسک نقدینگی را درپی دارد. ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیت های بانک مانند ضعف در مدیریت و یا اخلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می شوند. ریسک های تجاری، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی، سیاست گذاری و قانونی مربوط می شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می شوند.
ریسک های حوادث، شامل کلیه ریسک های برو نزا مانند ریسک های سیاسی و ریسک های بحران های بانکی می باشند که می توانند در عملیات بانک اختلال ایجاد کنند و یا اینکه وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند. (امید محرابی و همکاران 1389، 38)

2-2-9-1- مدیریت ریسک
در جدول ذیل، انواع ریسک در نظام بانکی و روش هاي مدیریت آن ارائه شده است.(امید محرابی و همکاران 1389، 38)
جدول (2-1) انواع ریسک در نظام بانکی

مدیریت ریسک

روش های مدیریت آن

ریسک اعتباری
ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاطهاي لازم براي حفاظت از منافع وام دهندگان،استفاده از مشتق ههاي اعتباري 15 با قرارداد تسهیلات، بازنگري دوره اي دارای یهاي بانک،مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یا گرفتن وثایق اضافی.

ریسک بازار
ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک هاي اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاري.

ریسک عملیاتی
پوشش زیان هاي ناشی از قصور و عدم کارایی نیروي انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل ها و فناوري، زیان هاي ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل به این منظور است که هیچ خدشه اي بر اطلاعات وارد نشود و از سوي دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید.

ریسک نقدینگی
برآورد نیازهاي نقد بانک در آینده. این برآوردها می تواند بر مبناي سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبناي منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبناي ساختار دارایی ها و بدهی ها و سرعت تبدیل آن ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبناي شاخص هاي نقدینگی.

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری
هرنوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند بنابراین بانک ها با استفاده از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، و تامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین موسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می دهیم.
2-2-10- معرفی کمیته نظارت بانکی بازل
کمیته نظارت بانكي بازل معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه مسائل نظارت بانكي است. هدف آن بالابردن درك موجود در خصوص مسائل نظارتي كليدي و همچنین بهبود كيفيت نظارت بانكي در سراسر جهان است. تلاش مي شود كه دستیابی به این هدف از طریق تبادل اطلاعات در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رويكردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، اين كميته از اين درك مشترک استفاده می کند تا اصول راهبردي استانداردهاي بين الملل برای کفایت سرمایه ، اصول اصلي نظارت بانكي مؤثر ، پيمان نظارت بانكي برون مرزي ، شناخته شده است. اعضای این کمیته در دسامبر 2011 عبارتند از: آرژانتين، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین ، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره، لوكزامبورگ، مكزيك، هلند، روسيه، عربستان سعودي، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، آمريكا و انگليس. این كميته همچنين برقراري تماس و همكاري میان اعضاء و سایر مقامات ناظر بانکی را تشویق می کند. در این راستا و به منظور ارائة اصول راهبردی در زمینه مسائل نظارت بانکی، كلية مقالات و متون مربوطه براي مقامات ناظر بانکی (به ویژه بانك مركزي كشورهای مختلف) ارسال می گردد. همچنین برگزاری کنفرانس بین المللی ناظران بانکی هر دو سال یکباراز دیگر روش های بهبود ارتباطات ميان مقامات ناظر است.
دبیرخانه کمیته در((بانک تسویه بین المللی)) بازل سوئیس واقع شده است.کارهای کمیته بازل در قالب سه کمیته فرعی انجام می شود، که عبارتند از: گروه اجرای استانداردها، گروه تدوین سیاست ها، گروه ویژه حسابداری و گروه مشورتی بازل. کمیته بازل قدرت قانونی ندارد، ولی اکثر کشورهای عضو ضمنی موظف به اجرای رهنمودهای آن هستند.

2-2-10-1- چارچوبهاي مقرراتي و شکل گيري بيانيه هاي سرمايه اي بازل
مهمترين دليل شکل گيري بيانيه هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، موسسات مالی، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع مالی، بازاریابی، کفایت سرمایه، جذب منابع مالی