منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، عملکرد صادرات، روش تحقیق، مدیریت پروژه

دانلود پایان نامه ارشد

در سازمان‌های کسب و کار دارد که وظیفه مدیریت فعالیت‌های کارکنان دانش و یا تحول و تعامل”دانش سازمانی ایستا” و “دانش فرایندی پویا” برای “فرایند نوآوری محصولات، خدمات، و عملی” و در همان زمان، “ایجاد و یا توجیه موجود دانش سازمانی سیستماتیک” است. مدیریت دانش به سادگی در مورد ضبط و دستکاری دانش صریح نیست، اما نیاز به رسیدگی است که به طور ضمنی، می‌تواند تنها از طریق فرآیند به جای محتوا مشتق شده است.
• Khalifa ,2003 در تحقيقي با عنوان مدل موفقيت پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه سيتي هنگ كنگ انجام دادند كه سؤال اصلي اين پژوهش عبارت بود از چه عواملي در موفقيت پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش موثرند؟ فرضيات اين پژوهش عبارت بود از:
1. عوامل سازماني بر موفقيت مديريت دانش تأثير مستقيم و معني دار دارد.
2. تكنولوژي اطلاعات بر موفقيت مديريت دانش تأثير دارد
نتيجه تحقيق بيانگر اين مطلب است كه عوامل سازماني همانند فرهنگ سازماني، استراتژي مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات بر پياده سازي مديريت دانش تأثير دارند.
• Sharma, 2002 در تحقيقي با عنوان زيرساخت‌هاي اجراي مديريت دانش در سازمان‌هاي بهداشت و سلامت آمريكا انجام شد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد براي پايه گذاري مديريت دانش زيرساخت‌هاي مورد نياز عبارتند از: زيرساخت همكاري، كه سازمان مي‌تواند با طراحي چارچوب فرهنگ همكاري زمينه پيشرفت دانش را تعيين نمايد. زيرساخت دارايي انسان، اين زيرساخت مشاركت و تمايل افراد را مورد توجه قرار مي‌دهد سازمان‌ها بايد براي افراد انگيزه ايجاد نمايند، پاداش دهند و به آموزش و بهبود كاركنان بپردازند. زيرساخت دارايي انسان كمك مي‌كند تا مهارت‌هاي خاص افراد شناسايي و به كار گرفته شود. اين افراد هستند كه مي‌توانند با داشتن انگيزه و به كارگيري مهارت‌هايشان و استفاده از تجربيات و دانش‌شان ارزش افزوده ايجاد كنند. زيرساخت حافظه سازماني؛ اين زيرساخت اطمينان ايجاد مي‌كند كه براي هر كسي در هر زماني اطلاعات و دانش در دسترس باشد. زيرساخت شبكه انتقال دانش، اين عامل با توزيع اطلاعات و دانش مرتبط است. زيرساخت هوش سازماني، كه شامل سيستم‌هاي اطلاعاتي يكپارچه براي جمع آوري و تحليل داده‌ها مي‌باشد.
• Scirm, 1997 در خصوص پياده سازي مديريت دانش هفت عامل كليدي را شناسايي كرده‌اند. اين عوامل شامل: پيوند مستحكم با الزامات كسب و كار، معماري و چشم انداز اجباري، رهبري دانش، فرهنگ تسهيم و خلق دانش، يادگيري مستمر، يك زيرساخت تكنولوژي و فرآيندهاي دانش سازماني مي‌باشند. همه اين عوامل براي پروژه‌هاي آزمايشي در مقياس كوچك اهميت چنداني ندارد. با اين حال، اين عوامل براي سازمان‌هايي كه در جهت رسمي سازي و مستندسازي دانش، اقداماتي انجام مي‌دهند ضروري است.
• Buhmen, 2007 در تحقیق خود با عنوان: استراتژی‌های مدیریت دانش به مطالعه اثر محیط سازمانی در انتخاب استراتژی‌های مدیریت دانش پرداخته است که با تمرکز ویژه بر روی ارتباط بین کسب و کار و دانش و استراتژی مدیریت و موفقیت از طرح‌های مدیریت دانش می‌باشد. یافته های این مقاله نشان می‌دهد ارتباط بین موفقیت مدیریت دانش و تراز دلخواه برای مدیریت دانش و استراتژی کسب و کار است. او همچنین نشان می‌دهد که یک سازمان که در استراتژی کسب و کار نیاز به کارایی فرآیند دارد باید در درجه اول در تدوین استراتژی تکیه کنند.
• Gaou mung, 2008 در تحقیق خود با نام “مدیریت دانش، مدیریت، و دانش در عملیات کسب و کار” به مدیران دانش به طور سیستماتیک دانش “در مورد مدیریت دانش درک” و”عمیق و کامل” درک درستی از ماهیت، دامنه‌ها و روش‌های مدیریت دانش پرداخته است.
• Hanish, 2009 در مقاله خود با عنوان: مدیریت دانش در محیط های پروژه به بررسی مدیریت دانش در داخل و بین پروژه‌ها پرداخته و به عنوان یک نتیجه، اکثر مصاحبه شوندگان اظهار داشت: نیاز فوری به بهبود قابل توجهی از دانش مدیریت پروژه هر چند تنها در چند شرکت یک رویکرد سیستماتیک وجود دارد. موفقیت دانش مدیریت پروژه است که به طور عمده توسط عوامل فرهنگی در حالی که جنبه‌های فنی مانند سیستم‌های اطلاعات و روش های مدیریت پروژه در نظر گرفته به عنوان حمایت از عوامل تنها خدمت می‌کنند.
• freeman در سال 2011 در تحقیق خود با عنوان ” آیا محل استقرار شرکتهای کوچک در صادرات آنها موثر است؟” به این نتایح رسید که دسترسی SME صادرکنندگان به شبکه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط / خدمات صادرات، و به نوبه خود عملکرد صادرات است. شرکت در مناطق شهری استفاده بیش از کسانی که در زمینه‌های منطقه‌ای است. با این حال، بر خلاف انتظارات، سطح نسبتا پایین تر از رقابت در زمینه‌های منطقه‌ای ظاهر می‌شود تاثیر منفی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های واقع در این مناطق خواهد گذاشت.
• Roland fereez, 2007 در تحقیقی با عنوان: توانایی مدیریت دانش: تعریف دارایی‌های دانش نشان می‌دهد که منابع جداگانه‌ای از دانش شناسایی شده، شرح داده شده و به طور واضح به عنوان دارایی دانش ناملموس سازمانی تعریف شده است. این‌ها دارایی‌های دانش به عنوان قابلیت‌های دانش (KCs) نامیده می‌شود. مدیریت دانش (KM) به اهرم این دارایی‌ها با توجه به بهبود سیستماتیک در فرایند دستیابی به افزایش عملکرد شرکت استفاده شده است. مقاله نشان می‌دهد که پنج دانش قابلیت ارائه و به عنوان تخصص، دروس آموخته شده، سیاست‌ها و روش‌ها، داده‌ها و اسناد دانش وجود دارد.
• Wing laam, 2009 در تحقیق خود با نام ” برون سپاری دانش: جایگزین استراتژی برای مدیریت دانش” به ارائه مفهوم برون سپاری دانش به عنوان یک استراتژی جایگزین را برای مدیریت دانش پرداخته است. این مقاله همچنین تساوی با توجه به سه شرایطی که تحت آن دانش برون سپاری ممکن است یک استراتژی مناسب برای مدیریت دانش است. علاوه بر این، دو حوزه اصلی از دانش ریسک برون سپاری فناوری اطلاعات، که مربوط به کیفیت خدمات دانش و تلاش مورد نیاز برای مدیریت ارتباط برون سپاری، شناسایی شده اند.
• Loee, 2008 در تحقیق خود با نام “نیاز برای مدیریت دانش: محور کسب و کار فن آوری اطلاعات” برای تعریف منابع اطلاعات و تسهیل بازیابی داده ها را فراهم می‌کند. نیاز به جمع آوری و حفظ اطلاعات شرکت‌ها از طریق همکاری کارکنان دانش را به رسمیت می‌شناسد. متمرکز ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات به مدیریت دانش ضروری است.
• Du pulsise, 2007 در مقاله ای با عنوان نقش مدیریت دانش در نوآوری به این نتیجه می‌رسد که: کسب و کار در جهان امروز به سرعت در حال تغییر است. طبیعت از رشد اقتصاد جهانی شده است با سرعت نوآوری، است که ممکن است تکنولوژی به سرعت در حال تحول، محصول و سبک زندگی‌های کوتاه‌تر و با سرعت بالاتری از توسعه محصول جدید ساخته شده تغییر کرده است. پیچیدگی‌های نوآوری شده است با رشد میزان دانش در دسترس به سازمان‌ها افزایش یافته است.
• Owral, 2008 در پژوهشی با عنوان اثر کیفیت ارتباط بر عملکرد صادرات نشان می‌دهد که تاثیر مثبت وجود دارد بین به اشتراک گذاری اطلاعات بر عملکرد صادرات مالی و رضایت با سرمایه گذاری صادرات، جهت گیری بلند مدت بر عملکرد صادرات مالی، عملکرد صادرات راهبردی و رضایت با سرمایه گذاری صادرات و رضایت از رابطه عملکرد مالی، عملکرد و رضایت راهبردی با سرمایه گذاری صادرات است.سه بخش از شرکت به عنوان “متفکران بلند مدت”، “نارضایتی” و “نگهبانان اطلاعات” شده است.
• Gawind, 2009 در مقاله خود با عنوان: سودمندی، مشوق‌ها و مدیریت دانش به این موضوع پرداخته که: برای افراد تحمل ابهام، یک مکانیزم تشویقی است که پاداش عامل برای دانش مشترک استفاده شده توسط کاربر دانش، دانش کاربر برای عمل استفاده مجدد، موثرتر از طرح‌های تشویقی ساده که صرفا پاداش به اشتراک گذاری دانش زمانی که سطح مفید است کم است. ابهام را تحمل افراد واکنش نشان می‌دهند به همان اندازه به هر دو نوع از طرح‌های تشویقی را بدون در نظر گرفتن فایده است. افراد ابهام تحمل سطوح ضعیف مکمل به اشتراک گذاری در واکنش به افزایش هماهنگ در مشوق‌ها و سطح سودمندی است. این پیامدهای قدرتمند برای این عمل را به عنوان هر دو مشوق‌ها و سود مندی لازم را به شیوه‌ای هماهنگ نمی‌شود به منظور ترویج استفاده از افزایش یافته است.

فصل سوم:

روش اجرایی تحقیق

3 – 1 مقدمه:
دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بپذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق. (خاکی،1387).
بنابراین، تحقیق فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه‌ای از گزاره‌ها21 (فرضیه‌ها یا سؤالات تحقیق) را تدوین کرد سپس آن‌ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. به این اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقیق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد (بازرگان و همکاران، 1376).
در این فصل به روش شناسی تحقیق، شامل روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه، تکنیک‌ها و ابزارهای گردآوری داده‌ها، روایی، پایایی، پرسشنامه، متغیرهای تحقیق و سرانجام روش‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل‌ها، پرداخته خواهد شد.

3 – 2 روش تحقیق:
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می‌رود. روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی ، 1376).
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود.

تحقیق کاربردی:
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسایل اجرایی واقعی بکار می‌گیرد. این تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود (بازرگان و همکاران، 1376) هدف از تحقیقات کاربردی، رشد و بهتر کردن یک محصول و آزمودن مفاهیم نظری و مجرد در موقعیت‌های واقعی و زنده است‌ (نادری و نراقی:1371).

3-3 تحقیقات همبستگی:
در تحقیقات همبستگی به مطالعه رابطه موجود بین دو یا چند متغیر یا پدیده توجه می‌شود و محقق می‌خواهد بداند که آیا بین دو یا چند گروه اطلاعات رابطه و همیستگی وجود دارد یا خیر، یعنی اینکه تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه می‌باشد؟ و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده، میزان آن چقدر است؟ (عباسی و متانی، 1386). این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می‌پذیرد؛ ولی در آنها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست (حافظ نیا، 1387). تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس (خاکی، 1387).
در برخی بررسی‌ها، از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتربس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در تحلیل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فرش دستباف، مدیریت دانش، توسعه صادرات، دانش ضمنی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، جامعه آماری، معادلات ساختاری