منابع پایان نامه ارشد درمورد مدل DEA، معنادار بودن، توسعه اقتصادی، بازدهی نسبت به مقیاس

دانلود پایان نامه ارشد

ه از دیگر عوامل تولید نظیر انواع سموم به دلیل پایداری آنها در محیط میتواند صدمات محیطی بسیار زیادی به مناطق مختلف و روستاییان برساند. از جمله معضلات مهم بخش کشاورزی این است که به علت ریسک کم و سودمندی بخشهای غیرکشاورزی (مانند مسکن) و دلالبازی و واسطهگری، جذب سرمایهگذاری به این بخش مشکل است (امیرتیموری و خلیلیان، 1387). لذا لازم است که کشاورزان به دنبال کاهش مصرف این قبیل نهادهها باشند. این مطلب در سطح کلان و در برنامههای مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و همواره افزایش و بهبود بهرهوری و کارایی عوامل تولید مورد توجه خاص بوده است. با توجه به این مطالب در این مطالعه مدلهای DEA نهاده-محور مورد استفاده واقع شده است.
همانگونه که در بخش 2-4 توضیح داده شد یکی از مشکلات اساسی در استفاده از روشهای DEA، مسئله انتخاب بهترین مقیاس است. در این مطالعه برای انتخاب بهترین مقیاس از روش خودراهانداز استفاده شده است. در بخش 3-4 توضیح داده شد که اگر کارایی مقیاس (E4) در مدل DEA اصلی خارج از فاصله اطمینان 95% قرار گرفت؛ فرضیه صفر H0 پذیرفته نخواهد شد.
H0: تکنیک صحیح CRS است، اما به جای آن به اشتباه از تکنیک VRS استفاده شده است.
در صورت صحیح بودن فرضیه صفر، باید E4 به دست آمده از تخمین مدل DEA تصحیح نشده درون فاصله اطمینان 95% قرار گیرد. در اینجا E4 به دست آمده برابر 927/0 است که داخل فاصله اطمینان 95% یعنی در فاصله ((036/0)2± 948/0) قرار گرفته است؛ پس فرضیه صفر پذیرفته میشود. هیستوگرام مربوط به S1 در نمودار (4-1) طراحی شده است. در این نمودار نشان داده شده که E4ها به صورت نرمال توزیع شدهاند، نمودار مستطیلی تقریباً به صورت نرمال است و آماره J-B معنیدار نمیباشد. این بدان معنا است که در چنین شرایطی مقدار آماره J-B کوچک میباشد و مقدار احتمال که زیرآماره J-B داده شده(13/0)، بزرگتر از 05/0 است. در واقع بزرگ بودن احتمال معادل با معنادار نبودن مقدار آمارۀ J-B است که این نیز به معنی رد نشدن فرضیه نرمال بودن E4ها است. لازم به ذکر است که بزرگ بودن یا معنادار بودن آمارۀ J-B بدان معنا است که ضریب چولگی و ضریب کشیدگی بزرگ هستند.
میتوان هیستوگرام مربوط به S2 را نیز همانند هیستوگرام S1 طراحی کرد. بر اساس هر دو نمودار S1 و S2 میتوان مشاهده کرد که فرضیه صفر پذیرفته میشود. لذا در ادامه این مطالعه فرض بر این است که بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است.
در این مطالعه از ابزارهای آماری صرفاً برای انتخاب مقیاس بهینه استفاده شده است؛ در حالیکه میتوان از یک مجموعه آزمونهای خودراهانداز مشابه برای تصریح مدل نیز استفاده کرد (بنکر، 1993، 1996 و کیتلسن، 1993). البته در رابطه با انتخاب مدل ذکر این نکته ضرورت دارد که تنها از آزمونهای آماری استفاده نشود بلکه تئوری اقتصاد، دانش و شناخت محقق از بخش مورد بررسی نیز در نظر گرفته شود. در اینجا فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس پذیرفته شد همانگونه که قبلا نیز در این مطالعه توضیح داده شد در سطح خرد و تولیدکننده این فرض تنها زمانی مناسب است که همه بنگاهها در مقیاس بهینه عمل نمایند. اما عواملی همچون رقابت ناقص، محدودیت منابع مالی و غیره باعث میشود که یک بنگاه یا تولیدکننده نتواند در مقیاس بهینه عمل کند. شاید در اینجا جدیترین عامل تاثیرگذار در انتخاب CRS بررسی کارایی تولید قارچ در مناطق مختلف کشور، یا به عبارت دیگر نگاه کلان (تعداد زیاد بنگاههای تولید قارچ) و منطقهی به مسئله مورد نظر باشد.

نمودار 4-1: هیستوگرام توزیع خودراهاندازی شده متوسط نمرات کارایی مقیاس (S1) با (CRS)
4-3 تخمین نمرات کارایی
لازم به ذکر است که اکثر مطالعات DEA که تاکنون انجام شده، فقط به محاسبه نمرات کارایی پرداخته و در این مرحله متوقف شدهاند و کمتر به اریب نمونهگیری موجود در این نمرات توجه کردهاند. در ادامه این مطالعه نشان داده میشود که هنگامی که با استفاده از روش خودراهانداز اریب نمونهگیری موجود در نمرات کارایی اولیه تخمینزده و تصحیح میشود نمره کارایی برای برخی از واحدها و به تبع آن ترتیب قرار گرفتن آنها در نمودار تغییر میکند و تفسیر نتایج نیز نسبت به زمانیکه به آن توجه نمیشود، دارای تفاوتهای قابل توجهی است.
در نمودارهای (4-2) و (4-3) نمرات کارایی تصحیح نشده از اریب (E1,E3) و در نمودارهای (4-5) و (4-6) نمرات تصحیح شده از اریب در برابر اندازه اقتصادی واحدها60 نشان داده شده است. در اینجا برای تعیین اندازه اقتصادی DMUها از درآمد آنها استفاده شده است؛ دلیل این کاربرد این است که درآمد بالا یا فروش خالص61 زیاد به معنی فروش سریع محصولات است؛ در حالیکه فروش خالص پایین به معنی فروش کند و تدریجی محصولات است (انگل و ادوارد62،2000). در حقیقت فروش خالص، درآمد عملکرد است و زمانی حاصل میشود که کالاها تحویل و خدمات ارائه میشوند. فروش خالص در مقیاس وسیع آن، همه درآمدهای به دست آمده به وسیله واحد در سال مالی مورد بررسی را در نظر میگیرد(ینسن، 1997)63. از طرف دیگر درآمد یا فروش خالص تحت تاثیر ساختار محصول، تولید متوسط، کل تولید فروش رفته، قیمت بازار و کیفیت محصول قرار دارد و در حجم و ساختار از یک DMU نسبت به دیگری با توجه به شکل فعالیت، میزان موفقیت، ساختار تولید و اشکال محصول متفاوت است(پاپسکو64، 2010).
نمودار (4-2) نمرات کارایی تصحیح نشده از اریب را با فرض CRS نشان میدهد. ویژگی جالبتوجه این نمودار کارایی و نمودارهای کارایی بعدی این مطالعه در این است که برخلاف نمودارهای میلهی متعارف که فقط از ارتفاع میلهها برای ارائه اطلاعات استفاده میشود؛ در اینجا از عرض میلهها (علاوه بر ارتفاع) نیز به طور مفید جهت ارائه اطلاعات مهم استفاده میگردد. این مسئله زمانیکه محقق به دنبال ارائه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کارایی است، جذابیت بالایی به خودش اختصاص میدهد. کارایی و اندازه اقتصادی DMUها به ترتیب به وسیله ارتفاع و عرض میلهها نشان داده شده است. این مسئله به محقق کمک میکند تا بتواند به طور سیستماتیک رابطه بین کارایی و اندازه اقتصادی DMUها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. دیگر جنبه هندسی جالب این نمودارها آن است که بر طبق نمره کارایی از چپ به راست (از کارایی پایین به کارایی بالا) مرتب شدهاند. فاصله سفید رنگ بالای هر میله تا عدد 1 نشاندهنده میزان عدم کارایی برای DMU مورد نظر است؛ چرا که این فاصله به طور نسبی هزینه اقتصادی بنگاهها که باعث شده تا دارای کارایی 100% نباشند؛ را نشان میدهد. در حالت کلی میتوان گفت که ناحیه سفید رنگ بالای واحدهای غیرکارا که تقریبا دارای شکل مثلثی است؛ به طور نسبی بیانگر هزینه اقتصادی کل عدم کارایی در نمونه مورد نظر است.

نمودار4-2: نمرات کارایی تصحیح نشده تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) در مقابل اندازه اقتصادی واحدها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد موجودی سرمایه، بخش کشاورزی، آذربایجان شرقی، محصولات کشاورزی Next Entries منبع تحقیق درمورد آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی، تحلیل داده، دوره ابتدایی