منابع پایان نامه ارشد درمورد مجلس شورای ملی، وزارت خارجه، انقلاب اسلامی، میرزا آقا

دانلود پایان نامه ارشد

در ان روی داده و نیز سیاستهایی که دول خارجی در بروز تصمیمات وی در قبال کشور داشتند مورد بررسی قرار داده شود. از امتیازات این کتاب ان است که تصاویری برای روشن شدن موضوعات اورده است و از معایبش میتوان به مشخص نشدن فصل ها وبخش های ان اشاره کردو یا منابعی که از ان استفاده شده است. این کتاب از منابع مفید پایان نامه است.
درباره قوام السلطنه مطالب بسیار است اما در این پایان نامه سعی شده کلیه اقدامات سیاسی مهم قوام دقیق بررسی شود و نکات مهم در ان گنجانده شود و فقط ارائه ی نوعی بیوگرافی از زندگی و زمانه قوام نباشد.
1-8 بررسی منابع
بررسی زندگی قوام السلطنه احتیاج به پژوهش وسیع و دست یافتن به اسناد و ارشیوهای سیاسی و دهها کتاب ومقاله است که این پایان نامه تا جایی که توانسته در پی مطالعه و بررسی انها برامده است. البته از این بابت قطعا بی نقص نمی باشد، برای تهیه و تدوین این نوشتار از منابع متعددی استفاده شده که در یک تقسیم بندی کلی میتوان انها را به شرح زیر تقسیم کرد
اسناد ، مطبوعات، مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، خاطرات و پژوهش های عمومی
اسناد: بیشترین سعی وتلاش برای تدوین این نوشتار براین بود که بتوان از اسناد و مدارک استفادشود.در این پژوهش ازاسناد سازمان اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز اسناد ریاست جمهوری و از کتاب غائله آذربایجان تالیف خانبابا بیانی که شامل شکل گیری فرقه دموکرات آذربایجان و به روایت اسناد وزارت خارجه است نیز استفاده شده است.
مطبوعات
اطلاعات : مدیریت روزنامه اطلاعات را عباس مسعودی که فردی درباری بود برعهده داشت و به نوعی روزنامه در خدمت دولت قلم می زد. در سالهای پس از شهریور 1320 همچنان در خدمت دولت وقت بود.
رهبر :ارگان اصلی حزب توده بود و با مدیریت ایرج اسکندری . این روزنامه معروفترین نشریه ی حزب توده بود که چندین دوره هم توقیف شد.
آذربایجان : این روزنامه به مدیر مسئولی خشک نابی و به زبان ترکی منتشر می شد و از ارگان اصلی ،فرقه دموکرات آذربایجان بود.
آژیر : روزنامه ی اژیر یک روزنامه فارسی رادیکال و چپ بود که از خرداد 1322 منتشر می شد. صاحب امتیاز روزنامه سید جعفر پیشه وری بود.زمانی که گروهی خود را فرقه ی دموکرات آذربایجان خواندند درتابستان 1324 یک حکومت خودمختار حامی شوروی به رهبری او تشکیل دادند.
مجلات
مجله ی سیاسی و اقتصادی – احمد قوام سیاستمدار برتر –پروفسور سید حسن امین- اردیبهشت 1386 –شماره 325-326
مجله ی سیاسی و اقتصادی –مسئله آذربایجان چگونه حل شد.؟عبدالرضا هوشنگ مهدوی- خرداد و تیر 1375- شماره 105-106-ص 43

خاطرات
خاطرات و خطرات : اثر مخبرالسلطنه هدایت . وی بارها در مقام نخست وزیر، وکیل و والی انجام وظیفه کرده است.اودر زمره ی سیاستمداران میانه رو وسنتی است.رضا خان را به دیده مثبت می نگریست. هرچند به برخی از اقدامات او مانند جمهوری خواهی انتقاد داشت و آن را چندان مناسب جامعه ایران نمی دانست.
در دوره ی رضا شاهی وی شش سال سمت نخست وزیر داشت.و چون از نزدیک در جریان حوادث ان عصر بود و از علل و عوامل بسیاری از وقایع مطلع بود لذا خاطرات او برای این تحقیق سودمند واقع شد.
خاطرات سیاسی مهدی فرخ : این کتاب شامل تاریخ پنجاه ساله معاصر ایران است.به همراه تصاویر تاریخی سردار معظم .در پی تصویب قانون لغو الغاب و درجات نظامی در سال 1304 نام خانوادگی تیمورتاش را برخود برگزید. مهدی فرخ در طول زندگی خود همواره سمت های مختلف سیاسی را احراز کرد .وی در اواخر عمربه انتشار خاطرات سیاسی خود در مجله سپید و سیاه پرداخت که بعدا به صورت کتاب منتشر شد.
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی
این مذاکرات که اخیرا به صورت لوح فشرده توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی عرضه شده است و بر روی سایت مجلس نیز وجود دارد.از انجا که قوام در بعضی جلسات مجالس دوره ی چهارم، سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم مذاکرات و سخنرانی هایی داشت و با نمایندگان گفتگو می کرد لذا توجه خاص به این مذاکرات به اعتبار پژوهش می افزاید.

پژوهش های عمومی
کتاب هایی به تاریخ دولت های ایران پرداخته اند و بالطبع در آن ها به دولت ها و اقدامات سیاسی قوام السلطنه نیز اشاره شده است از جمله : کتاب دولت های ایران از حسین ملکی ،زندگینامه و رجال و مشاهیر ایران از حسن مرسلوند ،شرح حال رجال سیاسی ایران از عاقلی، ،خاندان های حکومتگر از عاقلی می توان اشاره کرد. که این کتاب ها یک تاریخچه اجمالی از دولت های قوام ارائه داده اند.

ایران بین دو انقلاب نوشته ابراهامیان :
به دولت های قوام علی الخصوص اقدامات وی بعد از شهریور 1320 پرداخته است.این کتاب اطلاعات زیادی از تاریخ ایران بین دو انقلاب داده است اما درمواردی شاهد هستیم ابراهامیان با برجسته کردن عوامل اقتصادی درصدد بوده است تا نشان دهد که انقلاب ایران چندان هم اسلامی نبوده است.
کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)
مولف این کتاب علیرضا ازغندی است ،وی در این کتاب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را در این دوران خیلی ریز بینانه مورد بررسی قرار داده و اطلاعات موثری را در اختیار می گذاردو از انجا که ان دوران برای ما دوران سرنوشت سازی بود و نخست وزیری چهارم و پنجم قوام به بعد از شهریور 1320 می رسد. استفاده از این منبع را لازم و ضروری می نماید.
نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ج 3 اثر زهرا شجیعی
این کتاب ضمن دادن اطلاعات شناسنامه ای –آماری از کابینه های ایران تاریخچه ی مختصری از کوشش های آنان عرضه می دارد.
تاریخ 20 ساله حسین مکی :
این کتاب که بیشتر به صورت وقایع نگاری است و کمتر در آن تحلیل صورت گرفته است. وقایع و حوادث دوران قوام السلطنه و دولت های او را گزارش داده است.انچه در این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به بحث پایان نامه مربوط می شود جلد اول و دوم آن است.
بحران دموکراسی در ایران تالیف فخرالدین عظیمی
این کتاب یکی از نوشته های تحلیلی و سودمندی است که وقایع ایران را در سالهای 1320-1332 به صورت جدی مورد بررسی قرار داده است. مولف کار خود را براساس کابینه ها و مدت زمان حکومت انها تنظیم کرده است.آنچه بر اهمیت کتاب می افزاید تحلیل جالب و قوی مولف همچنین استفاده از اسناد وزارت خارجه انگلستان است. هرچند که این کتاب در برخی موارد مانند رابطه حزب توده با دولت قوام ،دچار کاستی هایی است. اما یکی از پژوهش های ارزنده در رابطه با اقدامات دولت های قوام است.از این کتاب در بخش های مختلف پایان نامه استفاده شده است.
آذربایجان در ایران معاصرتالیف تورج اتابکی
این کتاب یکی از پژوهش های ارزنده درباره فرقه دموکرات آذربایجان است. نویسنده کتاب خود را براساس گزارش های تاریخی ،اسناد دیپلماسی و خاطرات و محفوظات دست اندرکاران و شاهدان ایرانی و خارجی نوشته است. نویسنده وقایع اذربایجان را در زمان مشروطه و جنگ جهانی اول بررسی می کند.سپس به مبحث اصلی که همان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان است می پردازد.وی با تحلیلی بی طرفانه علت بحران آذربایجان را بررسی کرده و از این منظر ،یکی از پژوهش های ارزنده در رابطه با وقایع آذربایجان است.
تاریخ معاصر ایران ،نوشته پیتر آوری
ترجمه ی محمد رفیعی مهرابادی ،این کتاب برگردان فصل های 17تا26 تاریخ معاصر ایران ،تالیف پیتراوری است. فصل های یاد شده ،یک برهه ی 28 ساله (1304 تا1332 خورشیدی )از تاریخ کشورهارا شامل می شودد.دورانی که نظر به پیش امدهای چشمگیر و دگرگونی های مهم در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران ،از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دورانی که تا حدود بسیار زیادی مربوط به فعالیت های قوام میشود .

فصل دوم:
اوضاع سیاسی ایران در آستانه نهضت مشروطیت و مراحل نخستین زندگانی قوام السلطنه

2-1 اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت
نادر شاه با تمام کوشش هایی که از خود نشان داده بود از میان رفت. ولی ایران باز یکی از کشورهای بنام آسیا شمرده می شد و کریمخان و جانشینان او اگر چیزی به کشور نیفزودند، چیزی هم از آن نکاستند .لیکن در زمان قاجاریان ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاست ،و انگیزه این بیش از همه یک چیز بود و آن اینکه جهان ،جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده ، ولی ایران به همان حال پیشین باز میماند. از سال 1293 ه. که کریمخان زند درگذشت تا سال 1249 ه. که فتحعلی شاه بدرود حیات گفت، پنجاه واند سال بود در این زمان کم در اروپا تکان های سختی پیدا شده و داستان های تاریخی بی مانندی از شورش فرانسه و پیدایش ناپلئون و جنگ های پیاپی آن و جنبش توده ها و پیشرفت فن جنگ و پدید آمدن افزارهای نوین و در نتیجه آنها دولتهای بزرگ و نیرومندی پیدا شده بود. کشور ایران از ان تکانها و دگرگونی ها بی بهره و ناآگاه ماند. و همان است که پادشاهان قاجاری و سرجنبانان آنان از آن تکان ها و دگرگونی ها سر در نمی آوردند و ناآگاهانه با شیوه کهن خود بسر میبردند .1
سیاست ناپلئون در اروپا و توجه وی در کشورهای شرق بخصوص ایران موجب شد که روابط بین کشورهای اروپایی توسعه یابد و در نتیجه ایران خواهی و نخواهی وارد صحنه ی سیاست بین المللی گردد. متاسفانه قاجاریان و فتحعلیشاه و درباریان وی از جریانات واقعی و سیاست های بین المللی آن موقع در آسیا بی اطلاع بودند، از طرفی دیگر تجاوزات نظامی روسها به شمال و نظریات امپریالیستی انگلیسی ها به جنوب ایران باعث شد که اوضاع سیاسی ایران بکلی مغشوش و درهم شود و دولت های وقت غالبأ تحت فشار و تجاوز و تعدی دوات های زورمند قرار گیرند. با اینکه دولت ایران در قبال فشارها و تجاوزات نظامی روسها و در مقابل سیاست های مخرب انگلیسی ها مقاومت و سرسختی از خود نشان داد، معذلک به علت ضعف قوه اقتصادی و نداشتن قشونی مجهز و تعلیم دیده و آشنا نبودن به فنون جنگ های جدید و به علت اختلافات داخلی و ضعف سلاطین وقت ایران را در مقابل تجاوزات نظامی روسها از پا در آوردو بسیاری از پادشاهان قاجار تسلیم تعرضات سیاست هی خارجی شدند. در زمان فتحعلی شاه بسیاری از نقاط مختلف خاک ایران در قراردادهای گلستان و ترکمنچای توسط روسیه از ایران جدا شد. در این موقع انگلیس از موقعیت به وجود آمده استفاده کرده و امتیازاتی که رقیب آنان روسیه با زور تحصیل کرده بود را عینأ از ایران خواستار شد، اما ین پیشنهاد توسط قائم مقام رد شد.در این موقعیت انگلیس به روس ها پیشنهاد داد که استقلال

ایران را دو دولت تضمین نمایند و این ضربه ای بود که انگلیسی ها برای از بین بردن استقلال ایران وارد کردند. این نقشه در سال در سال 1834 مطرح گردید و دولتین روسیه و انگلیس مکاتباتی در این باره انجام دادند و در این مورد تفاهم بین انها حاصل گردید. و از آن تاریخ انگلیس موقعیتی بهتر در ایران بدست آورد. در زمان سلطنت محمد شاه قاجار یعنی سال 1835 یک واقعه ی ناگوار یرای ایرانیان پیش امد و آن هم فتل قائم مقام بود. مردی که همواره در صدد کوتاه کردن دست متجاوزین از ایران بود. بعد از قتل قائم مقام حاج میرزا آقاسی ایروانی مقام صدرات را آشغال کرده، بی لیاقتی و بی کفایتی او نزد خودی و بیگانه ضرب المثل بود. واقعه ی مهمی که در زمان سلطنت محمدشاه و صدارت حاجی میرزا آقاسی روی داد قشون کشی به افغانستان و فتح هرات بود.در این دوره خارجی ها مخصوصا روس و انگلیس بر توسعه و نفوذ خود در ایران افزودندو موفق شدند امتیازات زیادی را از ایران بگیرند.
در تاریخ 1264 ه. محمد شاه درگذشت و در این موقع ناصرالدین شاه وبه سلطتنت رسید و مقام صدارت را برای امیرکبیر صادر کرد.امیرکبیر با هوش و قدرت فوق العاده و حسن سیاستی که داشت توانست به زودی امنیت را در تهران و شهرستان ها برقرار نماید . او در دوره ی کوتاه یعنی سه سال زمامداری خود توانست دست به اصلاحات عمیق و دامنه داری زندو جرقه هایی از تمدن اروپا را برای اولین بار در ایران روشن کرد و قسمتی از نقشه ها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم، روش شناسی، دوره ی قاجار، حزب دموکرات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امین السلطان، ناصرالدین شاه، مجلس شورای ملی، استقراض