منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

آن پیدا کرد و باید روابط شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید و پیچیده ای است که در این پایان نامه سعی داریم با بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم.
اهداف تحقیق :
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد، شایسته است تا در این خصوص کنکاش و پژوهش بیشتری صورت گرفته و بستر علمی مناسبی برای قانونگذاران در راستای رفع این نقصان به وجود آید. در این پژوهش درصددیم تا به بررسی راه های ایجاد و آثار و احکام اشاعه در مالکیت فکری، نظام حقوقی ادارۀ اموال فکری مشترک و نظام حقوقی نقل و انتقال اموال فکری مشاع پرداخته و راهکارهایی با استفاده از موازین قانونی برای رفع نواقص و خلأهای قانونی ارائه گردد. ما در این راستا وضعیت آثار سینمایی را به عنوان یک کارگروهی در حقوق ایران مورد مدّاقه قرار داده و مباحثی از جمله وجود یا عدم وجود یک نظام حقوقی واحد در هر دو حوزۀ مالکیت ادبی- هنری و صنعتی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم.
همچنین هدف رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود از جمله نقص موجود در اختراعات همچون نحوۀ رسیدگی و ثبت، ضمانت اجرایی و کیفری، اختراع اشتراکی و چگونگی ثبت اختراع می باشد.
روش تحقیق (روش گردآوری اطلاعات):
شیوۀ تحقیق، در پایان نامه کتابخانه ای است. زیرا اطلاعات لازم و مطالب فصول و بخش های آن از طریق مطالعه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و دیگر آثار مکتوب که معمولاً در کتابخانه های عمومی یا تخصصی وجود دارد، گردآوری می گردد و همچنین محیط مجازی و پایگاه اینترنتی متعلق به دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، نقشی مهم در فراهم آوردن مطالب داشته اند و پس از آن از طریق اندیشه ورزی بر روی اطلاعات، بر روی آنها شرح، نقد، تعریف، تحلیل، استنباط و استنتاج صورت می گیرد.

سوالات و فرضیات:
سوالات
1- آیا اشاعه با سابقۀ فقهی که فقط در عین پذیرفته شده با توجه به رویکرد جدیدی مثل حقوق مالکیت فکری نیز قابل طرح است؟
2- اشاعه در مصادیق گوناگون مالکیت فکری چگونه ایجاد می شود؟
3- آیا اشاعه در آثار و احکام مترتب بر مالکیت فکری تأثیرگذار است؟
فرضیات:
1- براساس نظام حقوقی ایران، اشاعه در مالکیت فکری نیز قابل تحقق است.
2- الف- ممکن است اختیاری و ناشی از اراده شرکا یا در اثر عمل مشترک باشد.
ب- ممکن است قهری و در نتیجه ارث باشد.
3- مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند بر تصرفات اداری و نحوۀ ادارۀ آفرینۀ فکری و ثبت و مدت حمایت آفرینه و همین طور طرح دعوی و ضمانت اجراهای آن، تأثیرگذار باشد.
پیشینه تحقیق:
نظام مالکیت فکری از بدو شکل گیری، از مباحث نظری و فلسفی بسیار متأثر بوده است. حق پدید آورندگان توسط دولت ها، پس از شکل گیری به رسمیت شناخته شد و نظریه پردازان ضمن نوشته های خود به این موضوع پرداخته اند. اما در خصوص پژوهش یعنی اشاعه در مالکیت فکری، با بررسی هایی که صورت گرفت تا کنون به صورت جداگانه منبعی در اختیار نمی باشد. تنها نظریه پردازان حقوق مالکیت فکری بخشی از آثار خود را به تعریف اختراع اشتراکی و اثر مشترک اختصاص داده اند.
در ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 و قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379 و همچنین دو کنوانسیون برن در خصوص مالکیت ادبی و هنری و کنوانسیون پاریس در خصوص مالکیت صنعتی که ایران به این کنوانسیون ملحق شده، بطور مختصر اشاره شده و در مبحث اشاعه، در کتب مدنی به اجمال مورد بحث قرارگرفته است. در داخل کشور، بطور جداگانه کتاب و پایان نامه ای تحت این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته است، بلکه آقای علیرضا محمدزادۀ وادقانی مقاله ای تحت عنوان “تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری” و همچنین آقای سید حسن میرحسینی در کتاب خود به نام “مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی” به انواع آثار مرکب پرداخته اند. در خارج، کتاب پرفسور کلود کلمبه تحت عنوان “اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان” و همین طور مقالۀ “اصول و عوامل حاکم بر مالکیت فکری (عقلانی)” از ویلیام کرنیش، مقاله “شراکت و همکاری در تألیف مشترک” از زمیر لیور، وجود دارد که به مباحثی از قبیل خصوصیات بارز اثر مشترک و انواع آثار مرکب و شرایط تحقق آنها پرداخته است.
مفاهیم و تعاریف :
اشاعه: این واژه در لغت به معنی «انتشار» و «پخش کردن» می باشد، و در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال به نحوی که حق هر یک از مالکان در هر جزء و ذره از مال موجود، آمیخته با حق مالکان دیگر باشد، به نحوی که امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آنها از یکدیگر وجود نداشته باشد.
مالکیت فکری: منظور از مالکیت فکری حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان است. حق تالیف، حق اختراع، حق تصنیف از این قبیل است.
حقوق مالی: حقوق مالی، آن است که اجرای آن، مستقیماً برای صاحب آن ایجاد نفع می نماید و می توان آن را به پول تقویم نمود. مانند حق مالکیت، حق دینی، حق تألیف.
آفرینه مشترک: آفرینه ای است که در خلق آن دو یا چند نفر همکاری و همفکری داشته باشند و همکاری افراد به ترتیبی است که کار و تلاش یکایک از آنان جدا و متمایز از هم نیست و سهم هر یک قابل تقسیم نیست.
حقوق معنوی: حقوقی است غیرمادی که پدیدآورنده را قادر می سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشر شده اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً حق نسبت‌ داده ‌شدن اثر به خالق، حق انتشار یا عرضه بصورت ناشناس یا با نام مستعار و حق حفظ تمامیت اثر (مانند هرگونه تغییر یا تحریف).
تصرفات حقوقی: منظور از تصرفات حقوقی، انجام معاملات نسبت به مال مشاع است. این تصرفات ممکن است ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند اجاره – که به موجب آن مستأجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر می گردد – نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیرناقل باشد.

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری

برای ورود به موضوع پایان نامه با عنوان «اشاعه در مالکیت فکری» بدیهی است در ابتدا باید معنی و مفهوم اشاعه و مالکیت فکری و نیز ماهیت حقوقی آنها توضیح داده شود و در صورتی که دارای انواع مختلفی باشند مشخص و بیان شود. در این خصوص عناصر و اسباب پیدایش اشاعه بیان می شود زیرا بدون شناسایی کامل اشاعه، حقوق و تعهدات مالکین مشاع و محدودیت های ناشی از اشاعه معلوم نخواهد شد. بنابراین در فصل دوم که شامل دو مبحث می باشد به طرح مباحث فوق می پردازیم. در این فصل برای شناخت مفهوم اشاعه و مالکیت فکری ابتدا تعریف اشاعه از لحاظ لغوی و اصطلاحی، ماهیت، ارکان یا عناصر، انواع مورد بررسی قرار می گیرد (مبحث نخست) وسپس به مفهوم، ماهیت مالکیت فکری و مصادیق آن در (مبحث دوم) می پردازیم.
1-1- مفهوم اشاعه و انواع آن
1-1-1- مفهوم و ارکان اشاعه
1-1-1-1- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه
الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه:
اشاعه واژه ای عربی و مصدر باب افعال از ریشۀ «شیع» است. این واژه در لغت به معنی«انتشار» و «پخش کردن»،1«فاش کردن» و «رواج دادن»2 است. در اصطلاح حقوقی نیز اشاعه عبارت است از پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال3 به نحوی که این پراکندگی در هر جزء قابل تصور از آن مال، موجود است. به تعبیر دیگر با استناد به ماده 571 قانون مدنی4، هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت آنها درآن مال به نحو اشاعه می باشد.
ب- ماهیت حقوقی اشاعه:
حالت اشاعه در مقابل حالت افراز قرار دارد. در حالت افراز، رابطۀ اعتباری مالکیت میان یک مال و یک شخص می باشد و شخص واحدی مالک تمام آن مال و هر ذرۀ فرضی از آن مال در مالکیت اختصاصی همان شخص می باشد. در حالت اشاعه، رابطۀ اعتباری مالکیت میان یک مال و دو یا چند شخص برقراراست و این رابطه در تک تک افراد قابل تصورِ آن مال موجود است، به گونه ای که نمی توان در خارج، قسمتی از آن مال را در نظر گرفته که رابطۀ مالکیت اشخاص متعدد در آن وجود نداشته باشد. به تعبیر دیگر در مال مشاع هیچ ذره ای از اجزاء مال در مالکیت اختصاصی یکی از شرکا قرار ندارد و نیز هیچ ذره ای از مال مشاع نیست که یکی از شرکا در آن مالکیت نداشته باشد. بنابراین به نحو خلاصه باید گفت، در حالت اشاعه سهم هر شریک از نظر مادی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است.5 البته در این میان باید بین «اشاعه» و«اجتماع سادۀ حقوق»، تفکیک قائل شد و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به دو صورت مفروض است:
1- اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک
اجتماع با امکان تمیز حقوق، بدین صورت است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند، و اموال اشخاص متعدد در کنار همدیگر قرار بگیرند، بدون اینکه حالت اشاعه میان اموال مذکور به وجود آمده باشد.6 زیرا هر قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد، مالکیت دارند و مالک هر یک از دیگری جداست.7 به نظر نگارنده می توان گفت، نمونه بارز اجتماع به نحو قابل تفکیک اثر جمعی است مثلاً دو یا چند نفر هر کدام بخشی از مجله ای را بنویسند و یک اثر فکری واحد ایجاد کنند چنانکه در آن سهم هر مؤلف مشخص و قابل تمییز از دیگری است و هرکس مالک بخش خود می باشد، بدون اینکه شیء واحد ملک مشاع آنها باشد مانند روزنامه ها و مجلات دوره ای.

2- اجتماع حقوق به نحو غیرقابل تفکیک
اجتماع بدون امکان تمیز حقوق، یعنی اینکه موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان، شیء واحد و مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد، این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می گویند.8 به تعبیر دیگر در مال مشاع، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیۀ شرکا در آن شریک هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی ازمال ادعای انحصاری داشته باشد و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. در مال مشاع، حق برای شرکا منتشر در کل مال است و در بخش معینی متمرکز نشده است. بطور مثال : چند نفر قاری قرآن که به صورت تواشیح برنامه ای را اجرا می کنند، که در آن تلاش و سهم هیچ کدام از پدیدآورندگان قابل تشخیص و جدا از دیگری نمی باشد.
1-1-1-2- ارکان اشاعه
با توجه به تعریفی که از اشاعه در بند قبل به عمل آمد به نظر می رسد پنج رکن اساسی برای تحقق اشاعه لازم و ضروری می باشد که عبارتند از اجتماع، حقوق، تعدد مالکین، شیء واحد، به نحو اشاعه، که به توضیح مختصر هر یک از آنها می پردازیم.
الف- اجتماع
اشاعه، بر مبنای جمع بیش از یک نفر به وجود می آید لذا تصور اشاعه با یک نفر امکان ندارد. مثلاً دو یا چند هنرمند قالیباف با همکاری یکدیگر اقدام به بافت فرش می کنند که تمام این هنرمندان نسبت به این آفرینه حق مشترک دارند. همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، اجتماع شامل اجتماع با امکان تمیز حقوق و اجتماع بدون امکان تمیز حقوق می شود.
ب- حقوق
حقوقی که موضوع اشاعه قرار می گیرند انواع مختلف حق را شامل می شوند. حقی همچون مالکیت متعلق آن به تفاوت مورد، عین یا منفعت است. چنانکه دو نفر یا بیشتر، ملکی را خریداری نمایند یا ورثه به اشتراک مالک منافع مورد اجارۀ مورث خود باشند. گاه نیز موضوع اشاعه حقی از حقوق است مانند حقی که دو یا چند مخترع و مؤلف نسبت به اختراع و تألیف خود به اشتراک دارند. تحقق اشاعه در حقوق، در صورتی است که حقوق مزبور همه از یک نوع باشند لذا اگر یک نفر مالک حقوق مادی و دیگری مالک حقوق معنوی باشد، این دو نفر با هم شریک نیستند مانند اختراع ناشی از استخدام و آثار سفارشی.
ج- تعدد مالکین
رکن دیگر اشاعه، مالکین متعدد است که هر یک از آنان باید مالک جزئی از مال موضوع اشاعه باشند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالی، مالکیت صنعتی، حقوق مالکیت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، اثر مشترک