منابع پایان نامه ارشد درمورد قیمت سهام، صورتهای مالی، محتوای اطلاعاتی، محتوای اطلاعاتی سود

دانلود پایان نامه ارشد

است که سود را به عنوان معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت به تصور درآورد( بلکویی،1391،ص523).
2-10-1) سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمايه
سود خالص منعکس کننده عوامل اثرگذار بر قیمت سهام است و اعلامیه سود میتواند اطلاعات زیادی به بازار سهام بدهد (یعنی دارای محتوای اطلاعاتی است). سود خالص سه ماهه شرکت میتواند نشان دهنده عواملی (مانند جریان نقدی سه ماهه) باشد که بر قیمت سهام اثر میگذارد و با نرخ بازده غیرعادی این دوره سه ماهه ارتباط مستقیم دارند(بدون اعلام اطلاعات مربوط به سود) و باعث تغییر قیمت سهام خواهند شد. دلیل این است که براساس فرضیه بازارهای کارا، عوامل فعال در بازار میتوانند از منابع مختلف و پیش از اعلام سود سه ماهه شرکت در مورد جریان های نقدی متعلق به دوره سه ماهه اطلاعاتی به دست آورند (پارسیان ،1390،ص 58).
برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشات مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای به دست میدهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمند بودن اطلاعات (ارائه شده در صورتهای مالی) مینامند. از 1968تاکنون این روش بر تئوری حسابداری مالی و تحقیق سایه افکنده و تنها به تازگی در برابر روش مبتنی بر تعیین ارزش سر تسلیم فرود آورده است. سازمانهای بزرگ تدوین کننده استانداردهای حسابداری همواره از روش مبتنی بر اطلاعات استفاده کرده اند. براساس روش مزبور سرمایهگذاران از این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرند که میخواهند بازده آینده اوراق بهادار را خودشان پیش بینی نمایند(ونه اینکه از حسابداران بخواهند این کار را برای انها انجام دهند). سرمایه گذاران از این دیدگاه همه اطلاعات سودمند را جمع آوری خواهند کرد. تحقیقات تجربی ثابت کرده است که، دست کم، میتوان مقداری از اطلاعات حسابداری را سودمند دانست. گذشته از این روش مبتنی بر اطلاعات بدین معنی است که تحقیقات تجربی میتواند به حسابداری کمک نماید بر سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بیفزایند؛ در این راه آنها با توجه به واکنش بازار مسیر خود را تعیین مینمایند و سرمایه گذاران را از این امر اگاه مینمایند که چه دسته از اطلاعات ارزشمند و کدام دسته بی ارزش است. روش مبتنی براطلاعات، از نظر سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری، یکی از روشهای ارائه گزارشهای مالی است و به این واقعیت توجه میشود که برای پیش بینی عملکرد آینده شرکت فرد مسولیت دارد ؛ در روش مزبور بر ارائه اطلاعات سودمند(جهت تامین چنین هدفی)تاکید میشود. روش مزبور بر پایه کارا بودن اوراق بهادار قرار دارد و به این واقعیت توجه میشود که بازار در برابر اطلاعات سودمند از هر منبعی باشد(که شامل صورتهای های مالی هم می شود) واکنش نشان خواهد.
به هر حال زمانی که سودمندی را با محتوای تغییر در قیمت اوراق بهادار برابر بدانیم، باید دقت زیادی به عمل آید. با وجود اینکه امکان دارد اگر حسابداران تصمیمات خود را براین پایه بگذارند که در صورتهای مالی چه اطلاعاتی بگنجانند و براساس آن به واکنش بازار نسبت به اطلاعات توجه نمایند، از نظر مالی در وضع بهتری خواهند بود، ولی نمیتوان چنین نتیجه گرفت جامعه الزاما از نظر مالی در وضع بهتری قرار خواهد گرفت. ” اطلاعات” یک کالای پیچیده است و ارزشهای خصوصی و اجتماعی آن همانند نمیباشند. هزینه یکی از این دلیل هاست. معمولا استفاده کنندگان از صورتهای مالی، به صورت مستقیم از بابت این اطلاعات هیچ مبلغی پرداخت نمیکنند. در نتیجه امکان دارد برای آنها اطلاعات سودمند واقع شود؛ حتی با وجود اینکه هزینهای که جامعه باید بپردازد تا سودمندی این اطلاعات افزایش یابد، رقم قابل توجهی است (در قالب قیمت بالاتری برای محصولات تا بدان وسیله به شرکت ها کمک کند این اطلاعات را تهیه و ارائه نمایند). گذشته از این، اطلاعات بر افراد اثرات متفاوت میگذارد و آنان را ناگزیر میسازد بین رابطه بسیار پیچیده هزینه و منفعت نوعی مصالحه بنماید (بین هزینه و منفعت حاصل از کسب اطلاعات نوعی بده و بستان انجام دهند).تا بتوانند بین منافع گروههای ذینفع مختلف تعادل و توازن برقرار نمایند.
حسابداران میتوانند تلاش نمایند تا در بازار اطلاعات موضع رقابتی خود را تقویت نمایند. باز این موضوع کماکان حقیقت دارد که بازارهای اوراق بهادر تا آنجا کارکرد بهتری خواهند داشت که قیمتهای اوراقبهادار بتوانند برای فرصتهای سرمایهگذاری شاخصهای خوبی ارائهکنند(اسکات،2003،ص236).
بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر میرسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینیها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن میتواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازهگیری شوند. منظر اطلاعاتی از طریق اصلی ترین هیئت تدوین استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران میخواهند که خودشان بازدهی آینده سهام را بیش بینی کنند به جای اینکه حسابداران این کار را برای آنها بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند و از این منظر حریصانه همه اطلاعات سودمند را میبلعند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که حداقل برخی از اطلاعات حسابداری مفید ملاحظه شده اند. علاوه بر این رویکرد اطلاعاتی بیان میکند که تحقیقات تجربی میتواند به حسابداران کمک کند که سودمندی را از طریق اینکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتی راهنمایی کند که چه اطلاعاتی سودمند هستند و چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران ارزش ندارند، افزایش دهند. منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیات شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار میدهد. این رویکرد فرض میکند بازار اوراق بهادار کارا به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی که شامل اطلاعات صورتهای مالی نیز هست واکنش نشان میدهد. در این بخش دلایل اینکه چرا ما باید واکنش قیمت بازار شرکتها را به اطلاعات صورتهای مالی پیش بینی کنیم بررسی خواهیم کرد. در بررسی این موضوع معمولا اطلاعات صورتهای مالی به بصورت خالص به پیش بینیهای زیر در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورتهای مالی محدود میشود (نوروز بیگی، 1386،ص 175).
1.سرمایه گذاران درباره بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است تا اینکه سود جاری شرکت اعلام شود (که سرمایه گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایهگذاران در برابر اطلاعاتی که کسب میکنند و نیز از نظر توانایی تفسیر آنها متفاوتند. همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.
2.پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه گذاران درصدد بر میآیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این میتواند به عنوان خبرخوبی به حساب آید. اگروضع بدین گونه باشد سرمایه گذاران با استفاده از نظر بیز46 در باورهایی که در باره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند کرد. برخی از سرمایه گذاران( کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالا همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.
3.سرمایه گذارانی که در باور های خود نسبت به سودآوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده اند تمایل بیشتری نشان میدهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در بازار در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کرده اند عمل عکس گروه دوم را انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه گذاران در مورد ریسک این سهام مورد تجدید نظر آنان قرار خواهند گرفت.
4.ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باور های پیشین سرمایه گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام میدهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه گذاران سودخالص گزارش شده را به عنوان خبرخوب تفسیرکنند(و در نتیجه بر انتظاراتی که در باره بازده و سود دهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم.
بیور در تحقیق بسیار مشهور خود واکنش ناشی از حجم معامله را مورد بررسی قرار داد. او به این نتیجه رسید که طی هفته اعلام سود خالص حجم معاملات بسیار افزایش می یابد. امکان دارد واکنش قیمت بازار بیانگر آزمون قوی تری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معامله در باره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری باشد (بیور ، 1972، ص410).
2-10-2) شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود
اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را در اختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی منجر میشود. هیلی و پالپو47(2001) معتقدند که شرکت ها میتوانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران وسرمایه گذاران خارجی را کاهش دهد. از این رو کیفیت افشا ،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار میدهد. مزایا بالقوه افشا و شفافیت بیشتر میتواند شامل هزینه سرمایه کمتر، کاهش هزینه نمایندگی ،بهبود قیمت سهام و افزایش ارزش شرکت باشد. افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی، به سرمایه گذاران و بستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری میکند و بدین سان سرمایه به کارا ترین شرکت ها روانه می شود (آذین فر و مسیح آبادی،1391،ص3).
دکتر علیرضا اذین فر و همکاران (1391) رابطه شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها برای ارزیابی شفافیت اطلاعات مالی، اندازه شرکت، پیش بینی تحلیلگران، سیستمهای رتبهبندی افشا، ساختار مالکیت و سرمایه گذاری بلندمدت در سهام را مورد بررسی قرار داده و برای اندازهگیری محتوای اطلاعاتی سود، از ضریبواکنشسود استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که:
1.شرکتهای با شفافیت اطلاعاتی کم، سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری برای بازار دارد. بنابراین واکنشهای بیشتری به اخبار مثبت و منفی سود و انعکاس آن در قیمت سهام وجود دارد. ( ERCبیشتر) از این رو قیمت سهام این دسته شر کتها بیشتر تحت تاثیر این ارقام صورتهای مالی پایان دوره مخصوصا، قرار میگیرد.
2.ضریبواکنش سود در شرکتهای با شفایت زیاد، کمتر است. بنابراین اخبار مثبت ومنفی سود گزارش شده تعدیلات با اهمیتی را در قیمت سهام این دسته از شرکتها ایجاد نمیکند؛ چرا که اطلاعات مربوط قبلا در قیمت سهام لحاظ شده است.
نتیجه تحقیقات آنها در تضاد با نتایج تحقیقات فان و وانگ48(2002) و لین49 و همکاران (2007)و اسپانهولتز50(2008) بود. این موضوع میتواند ناشی از سطوح متفاوت شفافیت اطلاعاتی و ویژگیهای خاص خاص محیط های اقتصادی باشد.
2-10-3) دلیل هایی برای واکنش بازار
محتوای اطلاعاتی سودخالص موضوعی است که بسیار مورد توجه تحقیقات تجربی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نام تجاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، رگرسیون، بازار سرمایه، قیمت سهام