منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تربيتي——————————————–116
ب.اقدامات درماني——————————————–122
1.اقدامات درماني مجانين—————————————122
1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123
1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرايم حدي ———————–126
2.اقدامات درماني معتادين ————————————–127
3.حرفه آموزي واشتغال —————————————-128
گفتار ششم اقدامات تأميني و تربيتي کنترل کننده و نظارتي—————-130
گفتارهفتم آثارکيفري انتشارحکم———————————-132
مبحث دوم آثار مدني اقدامات تأميني وتربيتي————————-135
گفتاراوّل محروميت از حق ولايت ،قيمومت و نظارت——————-135
گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136
مبحث سوم آثار اجتماعي اقدامات تأميني و تربيتي———————136
گفتار اول پيشينه ومنافع کار عام المنفعه —————————136
گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامي 1392————–138
گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درساير کشورها———————142
مبحث چهارم آثار فرهنگي اقدامات تأميني وتربيتي——————-143
گفتار اول آثار فرهنگي شرعي و ديني اقدامات تأميني
وتربيتي ————————————————144
گفتار دوم آثار فرهنگي ديگر———————————-147
نتيجه گيري ———————————————150
پيشنهادات ———————————————-152
منابع————————————————–154

فهرست علائم واختصارات
ق.م.ا ……………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامي
ق.ا…………………………………………………………………………….قانون اساسي

مقدمه
1- بيان مسئله : قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پيش بيني کرده است ، که به آنها اقدامات تأميني و تربيتي گفته مي شود . اقدامات تأميني معمولاً در مواقعي که مرتکّب حالت خطرناک يا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد . تجربه نشان داده است پاره اي از مجرمان (مجرمان به عادت ، مجرمان مبتلا به امراض روحي و رواني ) از درک واقعيت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابي آنرا احساس نمي کنند ، بنابراين به فعاليّت هاي بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنين افرادي منحصراً بااعمال مجازات تأمين نمي گردد .اين اقدامات گاهي نسبت به مجانين براي حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهي نسبت به مجرمين خطرناک اعمال مي شود مثلاً ممکن است اقدام تأميني در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربيتي نيز اقداماتي است که نسبت به دسته خاصي از مجرمين اعمال مي شودوجنبه آموزشي ، اصلاحي و ارشادي دارند . اين تدابيربيشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا مي شوند ؛براي مثال نگهداري اين کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربيت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل و حرفه آموزي اقدامات تربيتي محسوب مي شوند. البتّه در مورد مجرمين ديگر نيز اقدامات تربيتي اعمال مي شود. براي مثال در تعويق مراقبتي دادگاه مي تواند دستوري مبني بر گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش ويادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شرکت در دوره هاي تربيتي ،اخلاقي ، مذهبي ،تحصيلي يا ورزشي مقرّر کند .اين اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدي يعني پيشگيري از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راههاي رسيدن به اين اهداف در آنها متفاوت است .در اين اقدامات مانند مجازات ها بايد اصل قانوني بودن رعايت شود. 2-سؤال هاي تحقيق . 1.تمايز بارز اقدامات تأميني واقدامات تربيتي چيست؟
2.تفاوت اين نهاد در قانون مجازات اسلامي 1370 وقانون مجازات اسلامي 1392 درچيست ؟
3-فرضيه 1. اقدامات تأميني ماهيّت حفظ و نگهداري واقدامات تربيتي جنبه آموزشي و تربيتي دارند . 2. قانون مجازات اسلامي1392 اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به قانون مجازات اسلامي 1370 گسترش يافته است و نقايص آنرا برطرف کرده است وتأسيس هاي نوين تأميني و تربيتي مورد توجّه قرار گرفته است .
پيشينه :بدليل اهميّت موضوع اقدامات تأميني و تربيتي ، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است . از پايان نامه هايي که به اين موضوع اختصاص دارند مي توان به اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق ايران ( ناصر قاسمي) ،اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ايران ( محسن رهامي)، اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق لبنان (نسرين محمودي)، اشاره کرد . در کتب حقوق جزا ، مبحث مشخصي به اين اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزاي عمومي ( دکتر نوربها) ، حقوق جزاي عمومي جلد دوم ( دکتر اردبيلي) ، حقوق جزاي عمومي جلددوم ( دکتر شامبياتي) ، حقوق جزاي عمومي (دکتر صانعي ودکتر باهري) و…البته بعضي تأليفات به طور اختصاصي به اين موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأميني و تربيتي دکتر محسن رهامي و اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق کيفري ايران .در ادامه به مقالاتي که به اين موضوع پرداخته اند اشاره مي کنيم .اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق کيفري (پرويز محمدنژاد)،اقدامات تأميني ( ابوطالب کردي)، اقسام اقدامات تأميني ( ناصر رسايي نيا) ، نقش اقدامات تأميني در اصلاح مجرم در ايران ( حسين کاکويي) ،علت قبول اقدامات تأميني ( ناصر رسايي نيا)، ماهيت اقدامات تأميني و تربيتي ازنظر فقهي و حقوقي ( فهيمه ملک زاده )، اقدامات تأميني در حقوق تطبيقي ( تاج زمان دانش)
4-اهداف تحقيق : با تصويب ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامي باب جديدي در مورد اقدامات تأميني و تربيتي گشوده شد.زيرا در اين ق.م.ا 1392 توجّه زيادي به اعمال اينگونه اقدامات شده است ومقنّن در فصول و موّاد قانوني مختلفي به تشريح اينگونه اقدامات پرداخته است .بدليل تازه تصويب بودن اين قانون وتوسعه و پيشرفت هاي آن در زمينه اقدامات تأميني و تربيتي و نوآوري هاي اين قانون بررسي مواد قانوني مرتبط با اين اقدامات اهميّت زيادي دارد. به طور کلّي در ق.م.ا 1392 پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در زمينه پذيرش انواع گوناگون اين اقدامات در قالب تعليق اجراي مجازات ، تعويق صدور حکم ،آزادي مشروط ،مجازات هاي تعزيري تکميلي و تبعي ، نظام نيمه آزادي ، مجازات هاي جايگزين حبس ،مجازات اشخاص حقوقي ( اين مجازات ها در مواردي جنبه تأميني دارد)صورت گرفته است و نشان از اهميّت ويژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد. هدف از انجام اين تحقيق تبيين اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسلامي و ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامي است وهمچنين بررسي تشابه ، تفاوت ، نقايص ، توسعه ، پيشرفت ها ، نقاط قوّت ونوآوري هاي قانون مجازات اسلامي1392 با مقايسه با قانون مجازات اسلامي در رابطه با اقدامات تأميني و تربيتي است .
5-ضرورت تحقيق: با دقّت در موارد تحقيقاتي مورد اشاره در بسياري از آنها تنها اقدامات تأميني مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربيتي غافل شده اند.زيرا در تعاريفي که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربيتي توجّه نشده است .براي مثال در کتاب حقوق جزاي عمومي دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأميني اشاره دارد ودربيان ويژگيها،اهداف واقسام به اقدامات تربيتي اشاره اي نشده است . درتعاريف متعدّدي هم که از اين اقدامات شده است به اقدامات تربيتي اشاره اي نشده است . براي مثال دکتر کي نيا در مباني جرم شناسي ،دکتر باهري و صانعي در حقوق جزاي عمومي در تعاريف خود فقط به اقدامات تأميني اشاره کرده اند. در صورتيکه اقدامات تربيتي با ويژگي هاي اصلاحي بارز ، نقش بسيار مهمّي در تأمين هدف بازسازگاري مجرم دارد . همچنين اهميّت دادن به اقدامات تربيتي مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار ،ازشمار بزهکاران بزرگسال مي کاهد. در ادامه بايد يادآور شويم در زمينه اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات جديد کتاب و مقالات زيادي وجود ندارد ويکي از دلايل پرداختن به اين موضوع ، اين است . با توجّه به نوآوري ها و توسعه اين قبيل اقدامات چه درمعناي خاص و چه در معناي عام ، پرداختن به اين اقدامات در ق.م.ا 1392 ضرورت پيدا مي کند ومقايسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات مي تواند تا حدّ زيادي گوياي توجّه بيشتر قانونگذاربه اين اقدامات باشد.
6-سامانه تحقيق : اين تحقيق در سه فصل گردآوري شده است . در بررسي موضوع مورد تحقيق ابتدا توجه به تعاريف و پيشينه اقدامات تأميني و تربيتي (فصل اول) ،سپس تبين ارکان و شرايط اقدامات تأميني و تربيتي(فصل دوم) ضرورت دارد . با توجه به فصول اول و دوم ، آثارکيفري، اجتماعي ، فرهنگي اين اقدامات نيز بايد مورد بررسي قرار گيردتا بتوان تحقيق جامعي در مورد اين موضوع انجام داد.

فصل اوّل (مفاهيم اصطلاحي و لغوي وپيشينه)
مبحث اوّل :مفاهيم
گفتار اوّل مفاهيم لغوي
الف. تأمين تأمين در فرهنگ فارسي عميد1 به معناي امنيت دادن و ايمن ساختن آمده است.در فرهنگ فارسي معين2 اينگونه آمده است (ت){ع.}(مص م.) ،ايمن کردن آرام دادن ،حفظ کردن.در لغت نامه دهخدا3 توضيح تأمين به اين نحو آمده است که : امين کردن (تاج المصادر بيهقي )(دهار) حفظ کردن و امن نمودن ،امين پنداشتن ،اعتماد کردن ،راستي کردن ،آمين گفتن دعاي کسي را . تأمين باب تفعيل و ريشه آن “أُمَنَ” است . در لسان العرب آمده است :أَمن : اَلأمان و الامانه بمعني . و الأمن : ضدُّ الخوف .4 يعني در برابر به وحشت انداختن وترساندن .در فرهنگ المنجد در توضيح “امن” اينگونه آمده است : أُلأُمان : اُلطمأنينه .( آرامش) اُلأمَنَه : اَلاِطمينان وَ سُکون ُ اَلقَلب . (اطمينان دادن وآرامش قلب) أَمناً : وثق به .أَمَنَهً : اطمَأَّنَ فهو أمن .5 در فرهنگ لغت “المعجم” نيز أَمِنَ اينگونه معني شده است : زالَ خوفِه وسَکَنَ قَلبِه ( از بين رفتن ترس وآرامش قلب ) . أَمَنَه : دَفَع عندَ الخوف واعطاه أماناً.( دور کردن و راندن کسي در هنگام ترس وآرامش دادن به او) اَلأمن : ضد خوف .6 با دقت در معاني ذکر شده در فرهنگ لغات ، مي توان گفت “تأمين” به معني امنيّت ،حفظ کردن ، ايجاد آرامش وازبين بردن ترس است . اقدامات تأميني اقداماتي هستند که از جامعه در مقابل مجرمين واشياء خطرناک حفاظت مي کنند و بدنبال اين هستند که با خنثي کردن حالت خطرناک مجرمين امنيّت افراد جامعه را تأمين کنند.
ب.تربيت :
تربيت در فرهنگ فارسي عميد7 به اين شکل آمده است : مص {ع} “تربيه” (ت رب ي) ، پروردن ، پرورش دادن ، ادب و اخلاق را به يک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، دادگاه صالح Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کمال مطلق، آرمان ها و ارزش ها، قانون مجازات