منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، کاهش اضطراب، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

برایند مداخله الکتروفیزیولوژیک موثر باشد. چراکه ثبات همودینامیکی، با تحمل بهتر این مداخلات (19) و کاهش دیس‌ریتمی‌های احتمالی حین ابلیشن همراه خواهد بود(27). به همین دلیل کنترل اضطراب بیمار و تغییرات نامطلوب همودینامیک وابسته به اضطراب در این بیماران ضروری است(19).
بنابراین بیماران تحت این مداخله پیشرفته نیاز به فعالیت کارکنان درمانی- مراقبتی بسیاری همچون پزشک، پرستار و متخصص بیهوشی دارند که در این بین، رابطه پرستار – مددجو بسیار تاثیر گذار خواهد بود(28)؛ زیرا پرستاران به دلیل حضور مداوم بر بالین بیمار، علاوه بر ارتباط مناسب با بیمار، می‌توانند محیطی آرام، ایمن و صمیمی ‌برای بیماران و خانواده آنان فراهم سازند(29). جایپی15 نیز با طبقه بندی این گونه حالات اضطرابی با عنوان اختلالات اضطرابی مرتبط با وضعیت طبی، بر ضرورت بررسی سطح اضطراب بیماران و تدوین تدابیر پرستاری موثر تاکید می‌کند(30). کنترل بیمار از نظر ریتم قلبی و فشار خون و مطالعات همودینامیکی دیگر نیز مسئولیت پرستاران در مراقبت از بیماران تحت مداخلات قلبی می‌باشد(19).
در این راستا مجمع پیس و الکتروفیزیولوژی امریکای شمالی استانداردهایی را برای پرستاران و سایر افراد حرفه ای تیم مراقبت و درمان تدوین کرده است که شامل سه بخش کاربرد علم و اصول مرتبط با مطالعات الکتروفیزیولوژی، داشتن دانش فنی و مهارت‌های بالینی برای به کارگیری تجهیزات و پایش موثر وضعیت قلبی عروقی و الکتریکی بیمار تحت مطالعه الکتروفیزیولوژی است(19). از آنجا که کاهش اضطراب یک هدف کلی درمورد همه بیماران است(31) در این راستا پرستاران باید اقداماتی را با استفاده از روش‌های دارویی و غیر دارویی در مرحله قبل از روشهای تهاجمی ‌برای کاهش اضطراب بیماران برنامه ریزی کنند(22). البته امروزه تسکین اضطراب بیماران در اغلب مراکز درمانی، با استفاده از داروهای آرامبخش انجام می‌شود(7). اما عوارض جانبی داروهای آرام بخش و موقتی بودن اثر آنها در سالهای اخیر منجر به انجام پژوهش‌هایی درباره شیوه‌های غیر دارویی(22) و الویت دهی مداخلات غیر دارویی و غیر تهاجمی ‌بدون عارضه جانبی و هزینه اضافی برای بیمار شده است(32). در این میان آرام‌سازی از مداخلات مورد توجه بوده است(33) که در میان آنها روش آرامسازی ارائه شده توسط هربرت بنسون16 به دلیل آموزش و یادگیری آسانتر آن مطلوبیت بیشتری داشته است(34).
با توجه به شواهد موجود در زمینه تاثیر عملکرد بخش قشر و ساقه مغز و اعصاب خودکار بر الکتروفیزیولوژی قلب و بروز دیس‌ریتمی‌ها(35)، آرام‌سازی به عنوان یک وضعیت آزاد از فشار عضلانی اسکلتی و وضعیت ذهنی آرام و متعادل می‌تواند با افزایش جریان واگال و کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک با تاثیر حفاظتی و آنتی فیبرلاتوری17 روی قلب همراه باشد(36).
البته هنوز نیاز به انجام تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب و به دنبال آن بر وضعیت همودینامیک بیمار وجود دارد(37)؛ چرا که ارتباط بین استفاده از روش‌های آرام‌سازی و کاهش اضطراب قبل از روش‌های تهاجمی ‌قلبی- عروقی مانند آنژیوگرافی کرونری و پیوند عروق کرونر در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و غالب نتایج نشانگر تاثیر آرام‌سازی بر کاهش اضطراب موقعیتی بوده اند(32، 33، 36، 38). اما این نتایج در زمینه مداخلات الکتروفیزیولوژیک به دلیل تفاوت‌های موجود از نظر میزان تهاجمی ‌بودن، طول مدت انجام روش و روش‌های بیحسی مورد استفاده در آن با دیگر روش‌های تهاجمی‌ قلب و عروق مورد سوال می‌باشد(7). از طرف دیگر نتایج مطالعات در زمینه تغییرات شاخص‌های همودینامیک، با وجود شناخت تغییر در دامنه و تعداد نبض و افزایش فشارخون به عنوان پاسخ‌های فیزیولوژیک اضطراب(30)، متفاوت بوده اند. برای مثال هیندویان18 و همکاران در مطالعه خود در سال 2011 در ارتباط با تاثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب و درد بیماران تحت مطالعات الکتروفیزیولوژی، کاهش معنی دار اضطراب بیماران گروه آزمون را در مقایسه با گروه کنترل نشان داند؛ در مقابل، آرام‌سازی تاثیر کاهنده‌ای بر میانگین مقادیر نبض و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک نداشت(7)؛ در حالیکه مطالعه ی فیاضی و همکاران در سال 1388 در ارتباط با انجام آرام‌سازی در بیماران تحت عمل بای پس کرونر بیانگر کاهش معنی دار فشار خون دیاستولیک، تنفس و ضربان قلب در گروه آزمون بود(39). مطالعه محمدی و همکاران نیز با عنوان بررسی تاثیر آرام‌سازی بر علائم حیاتی بیماران مبتلا به سکته قلبی نشانگر کاهش معنی دار تعداد تنفس بیماران گروه آزمون را بوده است(33). ترابی و همکاران نیز در مطالعه خود کاهش نبض و فشار خون دیاستولیک را نشان دادند(22).
نتایج متفاوت حاصل از پژوهش‌های گذشته و سوالات زیاد موجود در رابطه با آن(40)، آگاهی از ارتباط نزدیک عوامل زیستی، روانشناختی و اجتماعی فرد با حالات اضطرابی (41) و همچنین مشاهده موارد متعدد حالات اضطرابی در بیماران تحت این روش تهاجمی، پژوهشگر را بر آن داشت که تحقیقی با هدف بررسی تاثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب و شاخص‌های همودینامیک بیماران تحت مداخلات الکتروفیزیولوژیک انجام دهد. چرا که جدید بودن این روش و نا آشنایی افراد جامعه با آن و احتمال کم تماس بیماران با موارد معدود افراد تحت این روش تشخیصی-درمانی در سالهای اخیر می‌توانند برانگیزاننده بروز اضطراب دراین گروه از بیماران باشند. امید است که نتایج این تحقیق، با وجود عدم دسترسی به مطالعه ای در ارتباط با اجرای این روش در بیماران تحت مداخلات الکتروفیزیولوژیک در ایران و استان گیلان، در تعیین راهکاری بدون عارضه، ارزان قیمت و موثر بر کاهش اضطراب و حفظ محدوده قابل قبول علایم همودینامک مفید واقع شود. چراکه عملکرد مبتنی بر شواهد و تحقیقات از استانداردهای پرستاری است که بر اساس آن پرستاران باید عملکرد خود را با توجه به آخرین شواهد اصلاح و تکمیل نمایند(42).

اهداف پژوهش:
هدف کلی:
تعیین تاثیر روش آرام‌سازی بنسون بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران تحت مداخلات ‌الکتروفیزیولوژیک در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت شهر رشت در سال 1392

اهداف ویژه:
مقایسه مشخصات فردی و بالینی بیماران تحت مداخلات ‌الکتروفیزیولوژیک در دو گروه آزمون و کنترل
مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل از آرام‌سازی در بیماران تحت مداخلات ‌الکتروفیزیولوژیک در گروه آزمون و کنترل
مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) قبل از آرام‌سازی در بیماران تحت مداخلات ‌الکتروفیزیولوژیک در دو گروه آزمون و کنترل
مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون
مقایسه میانگین نمره اضطراب مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل
مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون
مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) مرحله اول و دوم بررسی در گروه کنترل
مقایسه میانگین نمره اضطراب بعد از آرام‌سازی در بیماران تحت مداخلات ‌الکتروفیزیولوژیک در دو گروه آزمون و کنترل
مقایسه میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) بعد از آرام‌سازی در بیماران تحت مداخلات تهاجمی‌الکتروفیزیولوژیک در دو گروه آزمون و کنترل

سوالات پژوهش:
مشخصات فردی و بالینی از نظر توزیع در دو گروه آزمون و کنترل چه تفاوتی دارد؟
میانگین نمره اضطراب واحدهای پژوهش در گروه آزمون و کنترل قبل از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟
میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) واحدهای پژوهش در گروه آزمون و کنترل قبل از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟
میانگین نمره اضطراب واحدهای پژوهش در گروه آزمون در مرحله قبل و بعد از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟
میانگین نمره اضطراب واحدهای پژوهش در گروه کنترل در مرحله اول و دوم بررسی چه تفاوتی دارد؟
میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) واحدهای پژوهش در گروه آزمون در مرحله قبل و بعد از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟
میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) واحدهای پژوهش در گروه کنترل در مرحله اول و دوم بررسی چه تفاوتی دارد؟
میانگین نمره اضطراب واحدهای پژوهش در گروه آزمون و کنترل بعد از از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟
میانگین مقادیر شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس)واحدهای پژوهش در گروه آزمون و کنترل در بعد از آرام‌سازی چه تفاوتی دارد؟

فرضیه‌های پژوهش:
میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون متفاوت است.
میانگین فشار خون سیستولیک قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون متفاوت است.
میانگین فشار خون دیاستولیک قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون متفاوت است.
میانگین تعداد نبض قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون متفاوت است.
میانگین تعداد تنفس قبل و بعد از آرام‌سازی در گروه آزمون متفاوت است.
میانگین نمره اضطراب گروه آزمون و کنترل در مرحله بعد از آرام‌سازی متفاوت است.
میانگین فشار خون سیستولیک گروه آزمون و کنترل پس از آرام‌سازی متفاوت است.
میانگین فشار خون دیاستولیک گروه آزمون و کنترل پس از آرام‌سازی متفاوت است.
میانگین تعداد نبض گروه آزمون و کنترل پس از آرام‌سازی متفاوت است.
میانگین تعداد تنفس گروه آزمون و کنترل پس از آرام‌سازی متفاوت است.

تعریف نظری واژه ها:
مداخلات الکتروفیزیولوژیک
مداخلات الکتروفیزیولوژیک با اهداف تشخیصی و درمانی انجام می‌شوند. این مطالعات به منظور تشخیص و تعیین محل دیس‌ریتمی‌ و همچنین درمان دیس‌ریتمی ‌با روش کاتتر ابلیشن بکار می‌روند(19). امروزه کاتتر ابلیشن به عنوان یک درمان منتخب برای تمام تاکی کاردی ‌های بطنی و فوق بطنی به ویژه زمانی که داروهای ضد دیس‌ریتمی‌ موثر نیست جایگزین جراحی قلب شده است(43).

آرام‌سازی
آرام‌سازی روشی است که در آن فرد می‌تواند با تفکر آگاهانه باعث تغییر در حالت فیزیکی، عاطفی و رفتاری ناشی از تنش خود شود. روش‌های آرام‌سازی که به طور معمول استفاده می‌شوند، آرام‌سازی پیشرونده عضلانی، آرام‌سازی با تصویر ذهنی، آرام‌سازی بنسون، آرام‌سازی عمقی، آرام‌سازی انتخابی، روش خودآفرین، مراقبه و. . . هستند(32) که در این بین روش آرام‌سازی ارائه شده توسط هربرت بنسون به دلیل آموزش و یادگیری آسانتر آن مطلوبیت بیشتری دارد(34).

آرام‌سازی بنسون
آرام‌سازی بنسون یکی از روش‌های آرام‌سازی است که اساس آن مقابله با فعالیت سمپاتیک از طریق افزایش فعالیت پاراسمپاتیک می‌باشد(34). به اعتقاد بنسون، چهار عنصر اساسی تنش زدایی را افزایش می‌دهند که شامل: محیط آرام، وضعیت راحت، وسیله ای ذهنی مانند کلمه ای که روی آن تمرکز شود و نگرش غیر فعال می‌باشد(22). در این روش، پس از آموزش چهره به چهره، از بیمار خواسته می‌شود که در حالت نیمه نشسته یا به پشت خوابیده و یا حالت راحت قرار بگیرد و همزمان با ذکر یک کلمه آرامش بخش تنفس عمیق انجام دهد. بعد عضلات مربوط به ناحیه پا تا سر را بطور متوالی به مدت چندین ثانیه شل نماید و اجازه دهد تا وضعیت انبساط و شلی به حالت عادی پدیدار شود. بیمار این عمل را چندین بار تکرار می‌کند و در پایان که تمامی ‌عضلات بدن او تحت آرام‌سازی شل می‌شوند، از او درخواست می‌شود که چشمان خود را ببندد و منظره یا هر حالت خوشایندی را که دوست دارد برای خود تجسم کند تا اثرات آرام‌سازی بطور مؤثر اتفاق بیفتد(44).

اضطراب
اضطراب یک حالت ناخوشایند از تشویش یا فشار است که می‌تواند بواسطه ترس از بیماری، بستری شدن، بیهوشی یا جراحی در بیمار ایجاد شود(22).

شاخص‌های همودینامیک
شاخص‌های همودینامیک شامل متغیرهایی هستند که پایش آنها به شناسایی اختلال در تعادل و ثبات بدن کمک می‌کند که از جمله آنها فشار خون، نبض و تنفس هستند(45).
تعریف عملی واژه ها:
آرام‌سازی بنسون
در این پژوهش آرام‌سازی بنسون ب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، انحراف معیار، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، سیستم عصبی، دینامیکی