منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، سیستم عصبی، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

ا همان شیوه ثبت شده در تعریف نظری مدنظر می‌باشد این روش با آموزش کامل مددجویان در زمینه نحوه انجام کار همراه با قرار دادن یک فایل صوتی ضبط شده در mp3 player به همراه هدفون، بیماران به اجرای این روش حداقل 3 نوبت در فاصله زمانی 5- 3 ساعت قبل از انجام مداخله الکتروفیزیولوژیک تا قبل از رفتن به اتاق عمل تشویق شدند.

اضطراب
در این پژوهش میزان اضطراب نمونه ها در دو گروه آزمون و کنترل در دو مرحله 5-3 ساعت(قبل از برنامه آرام‌سازی) و 60 -5 دقیقه قبل از پروسه الکتروفیزیولوژیک(پس از برنامه آرام‌سازی) با استفاده از بخش اضطراب(هفت سوال) از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی ارزیابی شد. در نهایت میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده از پرسشنامه توسط نمونه‌های آزمون و کنترل(با محدوده 21-0) در دو مرحله پژوهش در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

شاخص‌های همودینامیک
شاخص‌های فیزیولوژیک مورد نظر در این پژوهش شامل موارد ذکر شده در تعریف نظری است که نبض و فشارخون سیستول و دیاستول نمونه ها توسط یک دستگاه دیژیتال اندازه گیری و در برگه خاص تنظیم شده برای علایم حیاتی ثبت شدند. تعداد تنفس بیمار نیز توسط پژوهشگر طی مدت زمان یک دقیقه شمارش و ثبت شد. این شاخصها در دو نوبت(3-5 ساعت و 60-5 دقیقه قبل از انجام مداخله الکتروفیزیولوژیک) اندازه گیری شده و میانگین مقادیر ثبت شده در دو گروه آزمون و کنترل در 2 مرحله پژوهش مقایسه گردید

پیش فرض‌های پژوهش:
اضطراب پیش از عمل در بیش از 55 درصد بیماران تحت روشهای تهاجمی ‌قلب شیوع دارد(7).
اضطراب در بسیاری از بیماران در زمان قبل و حین پروسه‌های الکتروفیزیولوژیک مشاهده می‌شود(19).
اضطراب با تحریک سیستم‌های سمپاتیک و اندوکرین میتواند باعث ایجاد برخی تغییرات همودینامیک از جمله افزایش ضربان قلب، فشار خون و تحریک پذیری قلب و در نهایت دیس‌ریتمی‌ گردد(25).
ثبات همودینامیکی بیمار موجب تحمل بهتر مداخلات الکتروفیزیولوژی و دیس‌ریتمی ‌های احتمالی حین ابلیشن می‌شود(19).
کنترل اضطراب بیمار و تغییرات نامطلوب همودینامیک وابسته به اضطراب در بیماران تحت مداخلات الکتروفیزیولوژیک ضروری است(19).
کنترل بیمار از نظر ریتم قلبی و فشار خون و مطالعات همودینامیکی دیگر از مسئولیت پرستاران در مراقبت از بیماران تحت مداخلات قلبی می‌باشد(19).
پرستاران باید اقداماتی را با استفاده از روش‌های دارویی و غیر دارویی در مرحله قبل از روشهای تهاجمی ‌برای کاهش اضطراب بیماران برنامه ریزی کنند(31).
به منظور کنترل اضطراب، استفاده از روش‌های غیردارویی و غیرتهاجمی که بدون عارضه جانبی اند و هزینه اضافی برای بیمار ندارند از اولویت برخوردارند(32).

محدودیت‌های پژوهش:
شرايط عاطفي و روحي غیر قابل شناسايي و ابراز نشده توسط نمونه ها در زمان اجراي پژوهش و همچنین احتمال اجرای ناکامل روش آرام‌سازی توسط نمونه ها، با وجود برنامه ريزي دقيق اجراي مداخله در زمینه دسترسي به حداكثر همكاري واحدهاي پژوهش و به حداقل رساندن سر و صداي ناشي از وسايل، تلفن، جابجايي بيماران و ارائه آموزش‌هاي لازم در جهت انجام صحيح و دقيق تن آرامي به واحدهاي پژوهش، این عوامل ممکن است برنتايج مطالعة تأثير گذارده باشند كه اين موارد خارج از كنترل پژوهشگر بوده اند.
علاوه بر این، با وجود رعایت نکات حائز اهمیت(از جمله ایجاد انحراف فکر حین ارزیابی تنفس در بیمار) در زمان اندازه گیری تعداد تنفس، از آنجاییکه این متغیر تا حد زیادی تحت اراده فرد قرار دارد، تعداد تنفس بیماران در مرحله اول بررسی در دو گروه همگون نبود که با استفاده از آزمون آماری مناسب این محدودیت کنترل شد.

فصل دوم

چارچوب پژوهش:
چارچوب پژوهش حاضر از نوع پنداشتی بوده و بر اساس مفاهیم اضطراب و شاخص‌های همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس) استوار است. در این بخش با توجه به مفاهیم پژوهش، به مباحث اضطراب، شاخصهای همودینامیک(فشار خون، نبض و تنفس)، روش‌های آرام‌سازی، دیس‌ریتمی ‌ها، مداخلات الکتروفیزیولوژیک و توجهات پرستاری مرتبط با آن با تمرکز بر اضطراب و شاخص‌های همودینامیک و روش‌های آرام‌سازی پرداخته می‌شود.
انسان همیشه در تلاش برای دستیابی به ثبات نسبی فرآیندهای داخلی بدن است که هموستاز نامیده می‌شود. هموستاز مشتمل بر دو بعد فیزیولوژیک(سطوح اکسیژن خون، فشارخون، حرارت بدن و تعادل مایعات و الکترولیتها) و روانشناختی(تعادل عاطفی، روانی و یا حالتی از رفاه روانی) است(46) که با یکدیگر مرتبط بوده و تحت تاثیر تنیدگی آورهای جسمی ‌و عاطفی قرار دارند(47). بدین ترتیب هموستاز می‌تواند تحت تاثیر تنیدگی آورهای مختلفی قرار گیرد که به انواع داخلی(عفونت یا احساس افسردگی) و خارجی(مرگ عضوی از خانواده) و یا تکاملی(بارداری و ازدواج) و موقعیتی(شغل جدید یا بیماری) طبقه بندی می‌شوند. مواجهه با این تنیدگی آورها با پاسخ تنیدگی و احساس اضطراب در فرد همراه خواهد بود(46). بدین ترتیب بروز اضطراب در جوامع از موارد بسیار شایع است؛ به گونه ای که بیش از 40 میلیون بزرگسال امریکایی به اختلالات اضطرابی مبتلا هستند که این میزان تقریبا معادل 18 درصد جمعیت تخمین زده می‌شود.(13)
در واقع، اضطراب موقعیتی طبیعی است که افراد در غالب اوقات زندگی خود، به ویژه قبل از تجربیات مهم زندگی، آن را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر اضطراب به عنوان “تجربه‌ای در موقعیت‌های خاص است” که منحصر به همان فرد خواهد بود(4). اضطراب، در حقیقت تجربه ای ذهنی است که با انواع مختلفی از احساس تهدید بروز می‌کند(6). این حالت شناختی با ناتوانی فرد در کنترل پاسخهای عاطفی به تهدیدات درک شده مرتبط است. به عبارت دیگر این احساس از نظر فیزیکی نوعی پاسخ به ترس است که با فعالیت سیستم سمپاتیک در پاسخ به موقعیت‌های خطرناک همراه می‌باشد(13). البته باید توجه داشت که مقادیر کم اضطراب می‌تواند موجب افزایش آگاهی و توجه شود اما اضطراب شدید باعث نقص عملکرد می‌شود(48). از این رو اضطراب از منظری دیگر به انواع اضطراب طبیعی و غیرطبیعی طبقه بندی می‌شود. اضطراب طبیعی در وضعیت‌های تهدید کننده بروز می‌کند و در این حالات معمولا توجه فرد به تهدید خارجی معطوف می‌شود. در حالیکه اضطراب غیرطبیعی در مواقع عدم وجود هرگونه تهدید بروز می‌کند و یا هیچگونه تناسبی با تهدید خارجی نداشته و بیش از حد طول می‌کشد. در موارد اضطراب غیرطبیعی، توجه فرد بر علائم بالینی مثل افزایش ضربان قلب معطوف شده و معمولا منجربه افزایش نگرانی بیمار می‌شود که خود با احساس تهدیدی مضاعف، تشدید پاسخ اضطرابی و برانگیختگی مضاعف سیستم اتونوم را موجب می‌گردد. به همین ترتیب چرخه معیوبی از اضطراب فزاینده شکل می‌گیرد(49).
همانگونه که ذکر شد، توجه فرد در شرایط اضطرابی بر روی وضعیت تهدید کننده معطوف می‌شود که با افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک همراه است(49). احساس تهدید توسط سیستم لیمبیک19 و قشر مغز درک شده و از طریق آنها به بخش سمپاتیک سیستم عصبی خودکار هدایت می‌شود. تحریک سیستم سمپاتیک باعث ایجاد علائمی‌ می‌شود که ما آن را با عنوان اضطراب می‌شناسیم. سیستم لیمبیک همچنین پیام ها عصبی را به قشر مغز می‌فرستد که باعث تجربه فکری فرد در مورد اضطراب می‌شود(48).
بنابراین اضطراب حالتی است که شامل مجموعه ای از احساس، پاسخ‌های فیزیولوژیکی و تفکر فرد در مورد تجربه اضطراب است(48). علایم و نشانه‌های اضطراب را می‌توان در کل به انواع رفتاری و جسمی ‌طبقه بندی نمود. لکنت زبان، بی خوابی، پر تحرکی از جمله علائم رفتاری اضطراب می‌باشند. علائم جسمی ‌اضطراب نیز می‌تواند به انواع علائم عمومی ‌تنفسی مانند احساس گرفتگی قفسه سینه، اشکال در تنفس و تاکی پنه، قلبی عروقی شامل تپش قلب و ناراحتی یا درد در ناحیه قلب، شکایت‌های مربوط به سیستم عصبی مرکزی مانند زنگ زدن گوش، تاری دید، احساس گزگز و سرگیجه، علائم گوارشی شامل خشکی دهان، مشکلات بلع، ناراحتی معده، نفخ و اسهال و علائم تناسلی– ادراری مانند تکرر ادرار، ناتوانی جنسی در مردان، کاهش میل جنسی و فقدان قاعدگی یا قاعدگی دردناک در زنان بروز کند. سردرد، درد و سفتی عضلات مرتبط با تنش عضلانی از دیگر علائم اضطراب می‌باشند(13).
نکته مهم و حاثز اهمیت آن است که این وضعیت روانی مبتنی بر تشویش و نگرانی با تغییرات همودینامیک خاصی همراه است(49). همودینامیک که فشار و نیروی موجود در گردش خون را مد نظر قرار می‌دهد، شامل پآرامترهایی مانند ضربان قلب، فشار خون شریانی، فشار ورید مرکزی، فشار موجود در سیستم عروق ریوی و برون ده قلب است(46) که تغییر در آن ها به معنی تغییر در سلامتی فرد است. ارزیابی علائم حیاتی به عنوان بخشی از ارزیابی پرستاری و جزیی از مراقبت است که در این مورد، اطمینان از صحت اطلاعات و گزارش یافته‌های غیر طبیعی از وظایف پرستار است(47). در میان این علائم حیاتی، متغیرهایی همچون سرعت ضربان قلب، تنفس و فشار خون مهمترین علایم موجود در حالات اضطرابی و مرتبط با تنش هستند(49).
فشارخون که ناشی از فشار وارده از طریق خون بر دیواره عروق خونی است(50)، تحت تاثیر برون ده قلب، مقاومت عروق محیطی و حجم و غلظت خون قرار دارد(46). طبق گزارش هفتمین مجمع کمیته مشترک ملی در پیشگیری، شناسایی، ارزیابی و درمان فشارخون، فشار خون سیستولیک 119-100 و دیاستولیک 80-60 میلی متر جیوه به عنوان فشار خون طبیعی قابل قبول است. این مجمع در سطح بندی فشار خون طبقات پیش فشار خون بالا(با مقادیر 139-120 میلی متر جیوه در فشارخون سیستول و 89-80 درفشار دیاستول)، فشار خون بالای درجه 1( سیستول 159-140 و دیاستول 99-90میلی متر جیوه) و فشار خون بالا درجه 2 سیستول برابر یا بیش از 160 و دیاستول برابر یا بیش از 100میلی متر جیوه) را تعریف نموده است(27). افراد با فشار خون درمان نشده بیش از 90/140، 2 تا 3 برابر بیشتر از افراد عادی در خطر بیماری ‌های قلبی عروقی هستند. این فشار خون بالا می‌تواند سبب سکته قلبی، نارسایی قلبی،‌ هایپرتروفی20 بطن چپ، فیبریلاسیون دهلیزی، بیماری‌‌های عروق محیطی و نارسایی کلیه شده و مرگ و میر را افزایش دهد(51). حفظ فشار خون در محدوده طبیعی ضروری بوده و تغییرات آن می‌تواند نشاگر وجود یک پاتولوژی زمینه ای و تلاش بدن در جهت حفظ هموستاز باشد. این علامت حیاتی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون سن، جنسیت، نژاد، فعالیت فیزیکی، تغییرات شبانه روز، شرایط طبی، دمای بدن، داروها و تنیدگی قرار دارد. مثلا میانگین فشار خون سیستولیک نوزادان در حدود 75 میلی متر جیوه است. فشار خون تحت تاثیر افزایش سن افزایش می یابد و در آغاز بلوغ به اوج می‌رسد. سالمندی یا کاهش الاستیسیته شریان‌ها، سخت تر شدن و تحمل کمتر آنها در مقابل فشار وارده از طرف خون همراه است که این عوامل باعث افزایش فشارخون سیستولیک می‌شوند. فشارخون دیاستولیک نیز به خاطر تغییر در انعطاف پذیری دیواره افزایش می یابد(46).
جنسیت از دیگر عوامل تاثیر گذار بر فشارخون است. بطوری که زنان بعد از بلوغ، معمولا فشارخون کمتری نسبت به مردان با سن مشابه دارند که تصور می‌شود این تفاوت به خاطر تفاوت هورمونی باشد و بعد از یائسگی، فشارخون زنان به طور کلی افزایش می یابد(46). تنیدگی نیز با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک می‌تواند افزایش برون ده قلب و انقباض عروق محیطی و به دنبال آن افزایش فشارخون را موجب شود(50).
نبض نیز که همان موج ایجاد شده توسط افزایش حجم خون داخل عروقی ناشی از انقباض بطن چپ است، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنسیت، ورزش، دمای بدن، شرایط طبی بیمار، داروها(مانند مسدودکننده‌های گیرنده‌های بتا و یا آتروپین) و وضعیت مایعات بدن(هایپر یا‌هایپوولمی) قرار دارد. تنیدگی نیز از جمله عوامل موثر بر نبض می‌باشد که تحریک سیستم عصب سمپاتیک مکانیزم اصلی آن می‌باشد. بدین ترتیب تنیدگی و اضطراب ناشی از آن می‌تواند موجب افزایش سرعت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، کاهش اضطراب، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، روان شناختی، درمان بیماران