منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، پردازش اطلاعات، ایفای نقش، کارکنان دانشی

دانلود پایان نامه ارشد

گیریها و پردازش اطلاعات درسازمان بکارگرفته شد از فناوری اطلاعات برداشتهای مختلفی وجود دارد و همین برداشتها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی ازآن درمجامع مختلف ارائه شود .
درمفهوم رایج فناوری به مجموعه ای از سخت افزار وتجهیزات دلالت دارد . و بسیاری از محققان آن را نه تنها سخت افزاری که درانجام کارها مورد استفاده قرار می گیرد ، بلکه مهارت ودانش کارکنان یا حتی ویژگی های اشیائی که کاربرروی آن انجام می شود می دانند.
فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوریها می توان به روابط میان سخت افزار ، نرم افزار، شبکه وتوانایی ها واقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود تعریف کرد . فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازشهای دقیق وصحیح به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه ازطریق ارائه اطلاعات درزمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد . واین امروجه تمایز فناوری اطلاعات با ساير فناوریهای مورد بهره برداری در سازمان است . فناوری اطلاعات نه تنها به توانای های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارتهای انسانی ومدیریتی در بهره برداری از آنها دلالت دارد .بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه بلکه تواناییها واقدامات در نحو انجام کار می شود . همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به عمر نسبتا کوتاه فناوری اطلاعات ورشد وگسترش رعدآسای آن تعاریف و برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد . بررسی تعاریف ارائه شده نشان دهنده طیف گسترده ای از مفاهیم است که گاه به صورتی کاملا محدود ،‌ درحد پردازش رایانه ای عملیات و درمواردی نیز به صورت گسترده ، به عنوان یک فناوری تغییرازآن یادشده است . فناوری اطلاعات به تجهیزات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می شود که پردازش ، نگهداری وارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد . تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه ،‌ تجهیزات ارتباطی شبکه ها ، تجهیزات انتقال داده ،‌ مانند فکس ویا حتی موبایل است . ( صرافی زاده ، 1383،ص 10)

2-3- به کارگیری فناوری اطلاعات
شواهد نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات درمیان کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه در حال گسترش است مطالعه ای که از سوی مک مولن (1996) درکشور کانادا انجام شد ‌،‌موید این رشد است . مطالعه در سه مقطع زمانی 85-1980، 91-1986، 1994 انجام شد . و نتایج نشان داد که در مقطع اول 16 درصد ،‌درمقطع دوم 37درصد ودرمقطع سوم 43 درصد از کارکنان درکارشان تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرارگرفته اند . این رشد منطقاً درمیان کشورهای دیگر صنعتی بیشتر است .
مطالعه دیگری درسال 1996 نشان داد که 48درصد از کارکنان درانجام وظایف شغلی شان از رایانه استفاده می کنند . این رقم نسبت به مطالعه سال 1989 که 35درصد بود رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد . لانک (1994) دریافت که 71 درصد از سرپرستان یا دارای رایانه می باشند و یا از رایانه وترمینال در انجام کارخود استفاده می کنند . رشد به کارگیری رایانه های خانگی نیز بسیار قابل توجه بوده است . در سال 1991، 1994و 1996 به ترتیب 19درصد ، 25درصد و29 درصد از خانوارهای کانادایی دارای رایانه بوده اند .فناوری اطلاعات می تواند از سوی افراد ، گروههای کاری ،‌سازمان ها به صورت اشتراکی به کارگرفته شود .مدیران ازفناوری اطلاعات به منظور تسهیل وظایف مدیریتی مانند طراحی سازمان ، تدوین استراتژی ها وتصمیم گیری استفاده می کنند . (صرافی زاده ، 1383، ص 17)

2-4- مدیران وفناوری اطلاعات
طی دهه گذشته 6روند اساسی به طور قابل ملاحظه ای روش استفاده سازمان ها از فناوری را تغییر داده است .
1- بهره گیری از فناوری اطلاعات جهت دگرگون سازی سازمانها
2- استفاده از فناوری پردازش اطلاعات به عنوان بخشی از استراتژی های سازمان
3- فناوری به عنوان بخشی حیاتی ازمحیط کار سازمان
4- بهره گیری از فناوری درحمایت و پشتیبانی ازکارکنان دانشی
5- ارتقاء رایانه از ابزاری محاسباتی به رسانه ای ارتباطی جهت برقراری ارتباط
6- رشد اینترنت وشبکه گسترده جهانی
این روند به مفهوم این است که مدیران باید توانایی درک وکاربرد فناوری اطلاعات را داشته باشند . کار با رایانه وتوانایی بهره برداری ازشبکه اینترنت ازضروریات مهارتهای مدیران درعصرنوین است . امروزه رایانه همان نقشی را ایفا می کند که تلفن ها در چند دهه گذشته داشته اند . بنابراین فناوری اطلاعات بخش تفکیک ناپذیراز مشاغل مدیران است . مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکروادارند تا از نوآوریهای فناوری درتغییر ماهیت مشاغل وامور سازمان درجهت بهره وری و اثر بخشی بیشتر استفاده کنند . مدیران ارشد باید ارزش فناوری اطلاعات را تحقق اهداف سازمان و موفقیت خود درنظر داشته باشند ( صرافی زاده ، 1383،ص 22).
مدیران باید توانایی درک وکاربرد فناوری اطلاعات را داشته باشند . دردنیای کنونی نظام مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است. جریان عظیم اطلاعات ، فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با نظامهای اطلاعاتی واستفاده بهینه ازآن ساخته است . چالش اطلاعات وتقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن ، مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعاملهای محیطی است. نظام مدیریت سنتی سه منبع اصلی رابرای داشتن عملکرد مطلوب درسازمان لازم می داند. منابع فیزیکی،سرمایه ومنابع انسانی،میراث باقی مانده از نگرش سنتی است . با رشد فناوری از یک سو و خارج شدن فرایندهای سازمانی ازحالت ایستا ازسوی دیگر، سازمانها نیازمند بازنگری مجدد درعملکرد خود هستند تا با ایجاد زمینه های مساعد بتوانند به رشد وپویایی لازم برای تطبیق با تغییرات فناوری ومحیطی نایل آیند. (صرافی زاده، 1383، ص 22)
امروزه یک مدیر موفق می تواند به نحوی مطلوب وشایسته ازفناوری اطلاعات درارتقاء نقش مدیریتی خود استفاده کند والگوهای جدید مدیریتی ایجاب می نماید که چنانچه تفکردیجیتالی لازم را ندارند ضمن آموزشهای فشرده با فناوری اطلاعات وکاربردهای آن آشنا گردند . جدول ذيل تاثیر فناوری اطلاعات را در ارتقاء نقش مدیران نشان می دهد . (غفوریان،1379،ص 44)

جدول (1-2) : تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش های یک مدیر موفق
نقش مدير
توصيف نقش
ميزان تأثير فناوري اطلاعات در ارتقاء نقش مدير
رئيس تشريفاتي
Flguehead
در اين نقش، مدير بعنوان نماينده سازمان عمل مي كند.شركت در داخل، مجالس، مهمانيهاي رسمي، اتحاديه ها و . . . از اين جمله هستند.

رهبر
Leades
در اين نقش، مدير با زير مجموعه ارتباط برقرار مي كند و موجب رشد و انگيزه آنان را فراهم مي آورد. اين نقش بيشتر بر ابعاد اجتماعي و انساني شناسي متمركز و كمتر متوجه ابعاد مأموريتي سازماني است.

60%
رابط
Laision
در اين نقش،مدير اطلاعات مورد نياز سازمان را از طريق شركت در شبكه ارتباطات فراهم مي آورد. مشاركت در انجمنهاي حرفه اي، جلسات صرف نهار و باشگاه هاي مديريتي برخي از اين امور هستند.

100%
نظاره گر
Monitor
در اين نقش، مدير با دريافت حساب شده اطلاعات داخلي و خارجي سازمان عملكرد سازمان و حوادث خارج از سازمان را نظاره مي كند. مدير براي ايفاي اين نقش مي بايستي سيستم اطلاعات ايجاد نمايد.

1005
توزيع گر اطلاعات
Disseminator
در ابن نقش مدير اطلاعات واقعي و باارزش(داخلي و خارجي) را به زير مجموعه هاي خود منتقل مي كند. سخنرانيها و جلسات ارسال ياداشت و يا مذاكرات رودر رو برخي از ابزار ايفاي اين نقش هستند.

90%
سخنگو
Spokeman
در اين نقش مدير اطلاعاتي را راجع به عملكرد و برنامه هاي سازمان در اختيار مراجع خارج از سازمان قرار مي دهد.

90%
كار آفرين
Enterpreneur
در اين نقش مدير منشأ آغاز تحولات سازماني بشمار مي آيد. بكارگيري فناوري در سازمان، درك و پياده سازي نظام هاي جديد مديريتي از جمله مصاديق اين نقش هستند.

70%
حل مشكلات
Disturbancehandler
پرداختن به مشكلات كاري سازمان و رفع آنها از جمله نقش هاي مهم مديريتي است. مشكلات نيروي انساني، منابع حيات سازمان، كيفيت و يا كميت توليدات برخي از اين موارد هستند.

20%
تخصيص گر منابع
Resourceallocator
در اين نقش مدير چگونگي بكارگيري منابع كمياب سازمان را كنترل مي كند.تخصيص بودجه، نيروي انساني و امكانات ويژه از مصاديق ايفاي اين نقش هستند.
20%
مذاكره گر
Negotiator
اين نقش مديريتي شامل فعاليت هاي مذاكراتي با ساير سازمان هاست. مذاكره با مديران زير مجموعه و روسا نيز از جمله اين نقشها مي باشد.

30%

مأخذ: غفوريان، وفا، 1379
ارل وفنی (1994) به تشریح نحوه اقدام مدیران ارشد اطلاعات در ارتقا ارزش افزوده سازمان پرداخته اند. آنها نگرش مدیران به فناوری اطلاعات را به دو گونه تقسیم بندی کرده اند :
الف – مدیرانی که فناوری اطلاعات را به عنوان یک منبع راهبردی می دانند.
ب – مدیرانی که فناوری اطلاعات را به عنوان یک هزینه تلقی می کنند.

جدول (2-2): نگرش مدیران به فناوری اطلاعات (Earl and Feeny,1994)
موضوع
فناوري اطلاعات يك هزينه
فناوري اطلاعات يك سرمايه
آيا از سرمايه گذاري فناوري اطلاعات ارزشي حاصل مي شود؟
سنجش نرخ بازگشت سرمايه در فناوري اطلاعات دشوار است و سازمان در كل از آن رضايت ندارد.
سنجش نرخ بازگشت سرمايه مشكل است. سازمان عقيده دارد كه فناوري نقش مهمي دارد.
فناوري اطلاعات چقدر اهميت دارد؟
مطالب اعلام شده از نقش استراتژيك فناوري اطلاعات بيانگر عدم ارتباط آن با اين كسب و كار است.
مطالب اعلام شده از نقش استراتژيك فناوري اطلاعات آموزنده هستند.
چگونه برنامه ريزي فناوري اطلاعات بپردازيم؟
طراح هاي فناوري از سوي محققان و يا مشاوران تهيه مي شود.
تفكر فناوري اطلاعات يكي از افراد تفكرات كسب و كار است.
آيا بخش نظام اطلاعات به خوبي فعاليت مي كند؟
درباره سوابق نظام اطلاعات آمار كلي وجود دارد.
عملكرد نظام اطلاعات ديگر يك مسئله مطرح نيست.
استراتژي فناوري اطلاعات چيست؟
بسياري از كاربردهاي فناوري در حال توسعه هستند.
تلاشهاي نظام اطلاعات بر چند عامل كليدي تأكيد دارد.
نظر مديران ارشد اجرائي در مورد نقش فناوري چيست؟
مديران ارشد اجرايي نقش محدودي براي فناوري اطلاعات در كسب و كار قايل هستند.
مديران ارشد اجرايي فناوري اطلاعات را به عنوان عامل تغيير در كسب و كار مي دانند.
از مديران ارشد اطلاعات چه انتظاري داريم؟
مدير ارشد اطلاعات يك بخش تخصيصي است.
مدير ارشد اجرايي به عنوان تفكر در زمينه بينش كسب و كار و عمليات كاري تلقي مي شود.
ماخذ : غفوریان، وفا ، 1379
2-5- اقدامات سازمان به منظور بکارگیری فناوری اطلاعات
آموزش فناوری
آموزش افراد برای ایفای نقش های زیر یک چالش واقعی است .
– کارکنان دانشی :احتمالاّ بزگترین گروهی که می بایستی تحت آموزش قرار گیرند آنهایی هستند که با فناوری اطلاعات سر و کار دارند. کارکنانی که شغلشان ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات ندارد ولی فناوری اطلاعات در ایفای نقش های آنان اهمیت خاصی دارد . این افراد بایستی با حداقل دانش از کامپیوتر، شبکه و نرم افزارهای کاربردی عام تجهیز شوند. امروزه اکثریت جامعه به دلیل گسترش مفاهیمی مانند تجارت الکترونیکی و خدمات که از طریق شبکه به کاربران ارائه می شود بایستی بتوانند با اینترنت کار کنند.
– حرفه ای های سیستم اطلاعاتی :افرادی هستند که مستقیماً در فناوری اطلاعات فعالیت می کنند این افراد عبارتند از برنامه نویسان ، تحلیل گران سیستم ، مدیران سیستم ها و دیگر کارکنان پشتیبانی سیستم ها . این افراد بایستی آموزش های مرتبط با شغل را طی کنند و به طور عمیق و کارشناسانه در بکارگیری فناوری آموزش مستمر داشته باشند .
– کارکنان رابط: افرادی که نقش واسطه بین کاربران و حرفه ای های سیستم اطلاعات را به عهده دارند . این افراد به دانش تفضیلی فناوری اطلاعات نیاز ندارند و بایستی از کاربردهای فناوری و پیوند آن با محیط های کسب و کار آگاهی داشته باشند .
– کارگران وکارکنان دفتری که از کامپیوتر استفاده نمی کنند :امروزه کارگرانی که در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، افزایش بهره وری، عملکرد سازمان، مدیریت نظام ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، زنجیره ارزش، سیستم های اطلاعاتی