منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت، دسترسی به خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

نظر میرسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد. همچنین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری ارتباط وجود دارد.
3
تالکوت پارسونز
1979- 1902
نقش بیمار در نظام اجتماعی
تحلیل نقشهای پزشکان – بیماران
سن از عوامل مرتبط با بیماری است و از اساسیترین شاخصهای محاسبه بیماریها نیز میباشد. قابلیت ابتلاء به بیماریهای مختلف در سنین مختلف تفاوت دارد. افراد بویژه در شرایطی که با انواع محدودیتها مواجه باشند از گروههایی هستند که امکان ابتلاء آنان به بیماری فزونی میگیرد. (محسنی، 1388: 155)
به نظر میرسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
4
رابرت مرتن
– 1910
اجتماعی شدن دانشجویان پزشکی
در حوزه خدمات بهداشتی و نقش اجتماعی شدن دانشجویان پزشکی و تأکید بر اجماع ارزشی و توسل به نظم اجتماعی
یکی از عوامل اجتماعی خطرآفرین، اختلالهای ژنتیکی است.
در مدل بیماری ارثی، ژنهای نهفتۀ تغییریافته را شامل میشود که در این مورد ، پدر و مادر دچار بیماری نیستند و هر یک ناقل هستند در ازدواج های خویشاوندی این پدیده 2 برابر بیشتر است (هالجین، 1392: 241).
به نظر میرسد بین نسبت خویشاوندی والدین و مسایل ژنتیکی با ابعاد بیماری و شدت بیماری ارتباط وجود دارد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
دگرگونیهای سریع اجتماعی و گوناگونی واقعیتهای زندگی, پژوهشگران اجتماعی را به گونهی فزایندهای با مناظر و بافتهای جدید اجتماعی رو بهرو ساخته است(هومن، 1385: 1). انتخاب يک روش تحقيق بستگي به شرايطي از جمله؛ سؤالها و هدف هر تحقيق، تواناييهاي شخص محقق و امکانات او، نوع دادههای در دسترس، شرايط مورد مطالعه و محدويتهاي آن دارد.
با توجه به اینکه دستیابی به نتایج صحیح و مورد اعتماد، وابسته به استفادهی بجا و صحیح از روشهای تحقیق میباشد، لذا باید تشخیص و درک روشهای پژوهشی در همان حد که موضوع تحقیقی برای پژوهشگر اهمیت دارد، مورد توجه قرار گیرد.
3-2- تعريف مفهومي و عملياتي
تعريف نظري تعريفي است كه هدف آن تعيين قلمرو معنايي مفهوم است. در اين نوع تعريف معناي يك مفهوم از طريق مفهوم يا مفاهيم ديگر تعيين و راه براي تعريف عملي هموار ميشود(ساعي، 1377: 75).
تعريف مفاهيم كاري بيش از تعريف ساده يا قراردادي واژگان فني يك علم است كه به منظور فهميدن امر واقعي صورت ميگيرد. بنابراين در تعريف مفاهيم همه جنبههاي واقعيت مورد نظر قرار نميگيرند، بلكه فقط آن جنبههايي بر گرفته ميشوندكه براي تحقيق اصلي و اساسي به حساب ميآيند ( كيوي و كامپنهود، 1377: 114).
در اين بخش متغير وابسته12 و متغيرهاي مستقل13 مورد استفاده در اين تحقيق، تعريف ميشوند.
3-2-1-افسردگی و غمگینی
اختلالات افسردگی جزو اختلال‌های خلقی محسوب می‌شود. افسردگی به هر شکل دیده شود، شیوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می‌کند. افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می‌کند و باعث رفتارهای نامعقول می‌شود. در هر یک از موارد، بیمار نمی‌تواند زندگی روزمره عادی داشته باشد(هالجین، 1392 : 70).
بیشتر در دهه چهارم عمر شروع می‌شود، هرچند امکان شیوع آن در تمام سنین، حتی در جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال نیز وجود دارد. افسردگی می‌تواند منجر به عدم تمرکز و مسئولیت پذیری در زندگی شود، بنابراین ممکن است فرد افسرده کنترل و تمایل خود را برای ادامه زندگی از دست بدهد، افسردگی موجب عدم لذت فرد از زندگی می‌شود. فرد افسرده به سمت بدبینی، انتقاد، عدم اعتماد به نفس و کاهش احساسات و قدرت تخیل هدایت می‌شود. (همان منبع)
جدول 3-1

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
وضعیت رابطه بیمار با جنس مخالف
5
4
3
2
1
وضعیت روانی بیمار، افسردگی
5
4
3
2
1
وضعیت روانی بیمار، امیدواری
5
4
3
2
1
وضعیت احساس آرامش و راحتی بیمار
5
4
3
2
1
وضعیت خواب بیماران و میزان آن
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=25 میانه طیف= 15 حداقل نمرات=5
3-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی
مجموعه فعالیت هایی که فرد در محیط اجتماعی و در ارتباط و مشارکت با دیگران انجام می دهد را فعالیت های اجتماعی، و به فعالیت هایی که به منظور رفع خستگی و نشاط در اوقات فراغت انجام می دهد فعالیت تفریحی می گویند.
جدول 3-2

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان رابطه خانواده بیمار با سایر خویشاوندان
5
4
3
2
1
امکان رفتن به مسافرت
5
4
3
2
1
کیفیت گذراندن اوقات فراغت
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=15 میانه طیف= 9 حداقل نمرات=3

3-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان
به عدم مهارت های اجتماعی و فیزیکی که متناسب با سن بیمار می باشد و در مقایسه با سایرین دچار ضعف و کاستی می باشد را احساس ناتوانی می گویند.
جدول 3-3

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان تحرک و فعالیت بدنی
5
4
3
2
1
تعداد دوستان بیمار
5
4
3
2
1
میزان مهارتهای اجتماعی برای ارتباطات
5
4
3
2
1
میزان ارتباط با همسالان بیمار
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=20 میانه طیف= 12 حداقل نمرات=4

3-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
وضعیت مبهم و روشن نبودن افق برای آینده بیمار از لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی و… را می گویند.
جدول 3-4

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان نگرانی از آینده بیمار
5
4
3
2
1
میزان ترس از بدتر شدن بیماری
5
4
3
2
1
میزان توکل به خداوند در حل مشکل
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=15 میانه طیف= 9 حداقل نمرات=3
3-2-5-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
به هر گونه ناتوانی یا ضعف در انجام دادن وظایف منزل را اختلال در رسیدگی به کارهای منزل می گویند.
جدول 3-5

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
وضعیت رسیدگی به کارهای منزل والدین بیمار
5
4
3
2
1
میزان انرژی برای انجام وظایف محوله به بیمار
5
4
3
2
1
میزان توانایی و تمرکز در کارهای ارجاع شده به بیمار
5
4
3
2
1
میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه بین والدین و بیمار
5
4
3
2
1
میزان تغییر در عملکرد وظایف والدین ناشی از فرزند بیمار
5
4
3
2
1
نگهداری بیماران بزرگسال در منزل
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=30 میانه طیف= 18 حداقل نمرات=6
3-2-6-مشکلات ناشی از درمان
به همه انواع مشکلات و نارسایی هایی که بیمار یا اطرافیان بیماردر امر درمان با آن مواجه می شود را مشکلات ناشی از درمان می گویند.

جدول 3-6

خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان رشد و تحرک مالی اقتصادی خانواده
5
4
3
2
1
میزان رفاه خانواده
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به دارو
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
5
4
3
2
1
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به کار درمانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به گفتار درمانی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به مشاوره و روانشناس بالینی
5
4
3
2
1
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=60 میانه طیف= 36 حداقل نمرات=12

3-3-ابزار جمع آوری داده ها:
جمعآوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق مراجعهي مستقيم پژوهشگر به پاسخگويان و ارائه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته است. با استفاده از پرسشنامه می توان داده ها را به کمیت تبدیل کرد و همبستگی های گوناگون میان آن ها تحلیل نمود(کیوی و كامپنهود ، 176:1377).
پرسشنامهها فرمهايي چاپي براي جمعآوري دادههاست كه حاوي پرسشها يا اظهاراتي است كه آزمودني اغلب بدون ذكر نام خود به آنها پاسخ ميدهد(سليجر و شوهامي، 1378: 162). پرسشنامه بعد از تعريف نظري و عملياتي مفاهيم طراحي ميشود. پرسشنامه تابع تعريف عملياتي مفاهيم است. محتواي پرسشنامه را سنجههاي قابل مشاهده تشكيل ميدهد. در پرسشنامه هر يك از معرفها تبديل به يك سوال ميشوند(ساعي، 1386: 87). سوالات پرسشنامه به دو صورت سوالات بسته و سوالات باز ارايه ميشوند. سوالات بسته سوالاتي است كه حدود پاسخها از قبل در پرسشنامه درج شده است و پاسخگو به انتخاب يكي از گزينههايي كه در آن مشخص شده، ميپردازد. منظور از پرسشهاي باز، سوالاتي است كه در آن پاسخگو خود اقدام به نوشتن پاسخ ميكند و حدود آن از قبل مشخص نشده است.
ماهيت سوالاتي كه در پرسشنامه مطرح ميشود ميتواند متفاوت باشد. از نظر كيوي و كامپنهود، سوالات معمولا شامل وضعيت اجتماعي، شغلي و خانوادگي افراد مورد بررسي، درباره عقايد و ايستارهايشان راجع به مسايل انساني، دنيوي و معنوي، درباره انتظارشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مساله و يا كلا درباره هر نكتهاي ميباشد كه اطلاع از آن براي محقق جالب توجه است(كيوي و كامپنهود، 1377: 18).
پرسش های مورد استفاده در اين تحقيق پس از مطالعات اسنادي و بررسي تحقيقات پيشين توسط محقق، با استفاده از سوالات باز و بسته تهیه شده است. هر پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول مربوط به سوالات فردي و جمعيتشناختي ميباشد.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش متغیرهای اصلی پژوهش است. متغيرهاي این بخش پرسشنامه، با استفاده از مقياس ليكرت، سنجيده شدهاند. مقياس ليكرت از افراد ميخواهد با انتخاب يكي از موارد “خیلی زیاد”، “نسبتا زیاد”، “متوسط”، “کم” و “به هیچ وجه” به پرسشها پاسخ دهند و به این ترتیب شدت موافقت یا مخالفت خود را با هرگویه نشان دهد. نام ديگر اين مقياس را طيف مجموع نمرات مينامند. بر اين اساس به هر كدام از گزينهها نمرهاي تعلق ميگيرد و نمرههاي سوالات با هم جمع شده و نمره كل براي يك متغير ساخته ميشود.
بخش اول مربوط به سوالات فردي و جمعيتشناختي ميباشد. در اين بخش از پاسخگويان درباره جنسيت، سن، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU پرسيده شده است.
بخش دوم در پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیت های اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان پرسیده شده است.
3-4- اعتبار يا قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري:
اعتبار يا Validity با اين سوال كه « آيا واقعا، فرد چيزي را كه فكر ميكند اندازه ميگيرد، اندازهگيري ميكند يا نه؟ سروكار دارد. ( طباطبايي، 1381: 13 ). شناسایی اعتبار تحقیق مخصوصا در دانش های اجتماعی-انسانی، از آن رو مطرح می شود که تحقیق در زمینه امر نظری صورت می گیرد یعنی پژوهش با واسطه و غیر مستقیم و از طریق شاخص ها صورت می گیرد(ساروخانی،138:1380). در کاربرد متعارف واژه ي اعتبار،اشاره به اين نکته دارد که يک سنجه ي تجربي تا چه حد معناي واقعي مفهوم مورد بررسي را به قدر کافي منعکس مي کند(ببي،282:1388). به عبارت دیگر زماني آزمون داراي روايي محتواست كه سوالات آزمون، محتواي كامل صفتي را كه آزمون براي اندازهگيري آن ساخته شده است در برگيرد(نگهبان، 1382: 80) يعني همان مفهومي را كه قصد سنجش آن را داريم، بسنجد. در واقع اعتبار تحقیق نشان می دهد که آیا شخص درست در حال اندازه گیری همان چیزی است که در اندیشه اندازه گیری آن است؟
يکي از شيوه‌هاي ارزيابي اعتبار،اعتبار صوري است.ادوارد کارمانيز و ريچارد زلر(1979)سه نوع ديگر اعتبار را نيز مطرح کرده اند که عبارتند از:اعتبار مرتبط با معيار،اعتبار سازه اي و اعتبار محتوا(ببي،283:1388). در اين تحقيق از پرسشنامه استاندارد و اعتبار صوري بهره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، جامعه شناسی، حمایت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، رگرسیون چندگانه، پیامدهای بیماری