منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد

غمگینی در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق دیپلم و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان بی سواد است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان بی سواد است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدرشان تحصیلات فوق دیپلم و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق لیسانس و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان فوق دیپلم است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که مادرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان بی سواد است.
4-2-12- وضع شغل مادر
جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل مادر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

55/84
22/40
66/10
00/7
00/8
44/8
22/10
0/9
9
شاغل
97/79
61/40
30/9
83/7
05/6
13/7
03/9
0/91
91
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی مادر، می‌توان اظهار داشت که 9 نفر(0/9) شاغل و 91 نفر(0/91) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان شاغل است 22/10 و در افراد بیکار 03/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افراد بیکار است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان شاغل است 44/8 و در افراد بیکار 13/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است.
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان شاغل است 00/8 و در افراد بیکار 05/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان شاغل است 00/7 و در افراد بیکار 83/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان بیکار است بیشتر از افرادی است که مادرشان شاغل است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان شاغل است 66/10 و در افراد بیکار 30/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان شاغل است 22/40 و در افراد بیکار 61/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان شاغل است 55/84 و در افراد بیکار 97/79 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است.
4-2-13- درآمد مادر
جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر
میانگین
درصد
فراوانی
درآمد مادر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

97/79
48/40
35/9
79/7
09/6
18/7
06/9
0/91
91
ندارد
55/84
55/41
22/10
44/7
55/7
88/7
88/9
0/9
9
دارد
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به جدول توزیع فراوانی درآمد مادر، می‌توان اظهار داشت که 91 نفر(0/91) درآمد ندارند و 9 نفر(0/9) از آنها درآمد دارند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد که مادرشان درآمد ندارد 06/9 و در افراد مادرشان درآمد دارند 88/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد که مادرشان درآمد ندارد 18/7 و در افراد مادرشان درآمد دارند 88/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است.
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد که مادرشان درآمد ندارد 09/6 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد که مادرشان درآمد ندارد 79/7 و در افراد مادرشان درآمد دارند 44/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان درآمد ندارند بیشتر است. میزان احساس اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد که مادرشان درآمد ندارد 35/9 و در افراد مادرشان درآمد دارند 22/10 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان احساس مشکلات ناشی از درمان در افراد که مادرشان درآمد ندارد 48/40 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/41 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد که مادرشان درآمد ندارد 97/79 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/84 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است.
4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین
جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین
میانگین
درصد
فراوانی
وضعیت در حال حاضر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

45/80
42/40
50/9
74/7
28/6
30/7
19/9
0/98
98
با هم
00/80
00/53
00/4
00/10
00/3
00/4
00/6
0/1
1
جدا
00/74
00/43
00/8
00/7
00/4
00/5
00/7
0/1
1
فوت
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی وضعیت والدین در حال حاضر، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/98 درصد با هم زندگی می کنند و کمترین افراد یعنی 0/1 درصد جدا و 0/1 فوت شده اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساسنگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند.
4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین
جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین
میانگین
درصد
فراوانی
نسبت خویشاوندی والدین
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

35/80
62/40
45/9
64/7
24/6
24/7
12/9
0/77
77
دارد
52/80
43/40
34/9
13/8
17/6
26/7
17/9
0/23
23
ندارد
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی نسبت خویشاوندی والدین، می‌توان اظهار داشت که 77 نفر(0/77) نسبت خویشاوندی دارند و 23 نفر(0/23) نسبت خویشاوندی ندارند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 12/9 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 17/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 24/7 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 26/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 24/6 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 17/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 64/7 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 13/8 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 45/9 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 34/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 62/40 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 43/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی