منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد

سواد
16/77
27/39
00/9
22/8
05/6
27/6
33/8
0/18
18
ابتدایی
67/80
32/39
21/10
35/7
46/6
60/7
71/9
0/28
28
راهنمایی
80/79
57/39
65/9
30/7
46/6
42/7
38/9
0/26
26
دیپلم
25/83
50/45
00/9
75/8
00/5
00/6
00/9
0/4
4
فوق دیپلم
90/85
70/43
50/9
30/8
40/6
50/8
50/9
0/10
10
لیسانس
42/83
71/45
85/7
42/7
14/6
85/7
42/8
0/7
7
فوق لیسانس
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پدر باید اظهار داشت که بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد راهنمایی و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد فوق دیپلم هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان بی سواد است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان بی سواد و فوق دیپلم است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و دیپلم و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان فوق دیپلم است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدرشان بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان دیپلم است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدرشان فوق لیسانس است.
بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدرشان تحصیلات فوق لیسانس و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان ابتدایی است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان بی سواد است.
4-2-8- وضع شغل پدر
جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل پدر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

51/80
55/40
46/9
76/7
26/6
30/7
16/9
0/92
92
شاغل
00/79
87/40
00/9
75/7
87/5
62/6
87/8
0/8
8
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی پدر ، می‌توان اظهار داشت که 92 نفر(0/92) شاغل و 8 نفر(0/8) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان شاغل است 16/9 و در افراد بیکار 87/8 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است 30/7 و در افراد بیکار 62/6 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان شاغل است 26/6 و در افراد بیکار 87/5 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان شاغل است 76/7 و در افراد بیکار 75/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدرشان شاغل است 46/9 و در افراد بیکار 00/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان شاغل است 55/40 و در افراد بیکار 87/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان بیکار است بیشتر از افرادی است که پدرشان شاغل است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان شاغل است 51/80 و در افراد بیکار 00/79 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است.

4-2-9- درآمد پدر
جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر
میانگین
درصد
فراوانی
درآمد پدر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

28/76
28/40
00/8
42/9
00/5
42/5
14/8
0/7
7
500 هزار تا يک ميليون تومان
80/80
00/42
13/9
13/8
93/5
80/6
80/8
0/15
15
يک ميليون تا يک ميليون 500 هزار تومان
67/79
42/37
39/10
42/7
96/6
53/7
92/9
0/28
28
يک ميليون و 500 تا دو ميليون
80/81
66/43
53/8
20/8
53/5
46/7
40/8
0/15
15
دو ميليون تا دو ميليون 500 هزار تومان
04/83
52/41
91/9
17/7
73/6
13/8
56/9
0/23
23
دو ميليون 500 هزار تومان و بيشتر0/12
12
بی جواب
84/80
56/40
54/9
77/7
32/6
38/7
23/9
0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی درآمد پدر، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد يک ميليون و 500 تا دو ميليون تومان و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد 500 هزار تا يک ميليون تومان درآمد دارند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که درآمد پدرشان يک ميليون و 500 تا دو ميليون و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان می باشد. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که درآمد پدرشان دو ميليون 500 هزار تومان و بيشتر و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان می باشد. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که درآمد پدرشان يک ميليون و 500 تا دو ميليون و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان می باشد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که درآمد پدرشان دو ميليون 500 هزار تومان و بيشتر می باشد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که درآمد پدرشان يک ميليون و 500 تا دو ميليون و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان می باشد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که درآمد پدرشان دو ميليون تا دو ميليون 500 هزار تومان و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که درآمد پدرشان يک ميليون و 500 تا دو ميليون می باشد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که درآمد پدرشان دو ميليون 500 هزار تومان و بيشتر و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا يک ميليون تومان می باشد.

4-2-10- سن مادر
جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر
میانگین
درصد
فراوانی
سن مادر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

27/80
18/40
63/9
72/7
18/6
27/7
27/9
0/11
11
33-26
32/80
05/40
47/9
80/7
27/6
45/7
27/9
0/40
40
41-34
92/78
64/40
08/9
36/8
88/5
40/6
56/8
0/25
25
49-42
50/83
55/41
27/10
77/6
11/7
11/8
66/9
0/18
18
57-50
83/77
66/41
66/7
00/8
83/4
83/6
83/8
0/6
6
65-58
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن مادر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/40 درصد در گروه سنی 41-34 ساله و کمترین افراد یعنی 0/6 درصد 65-58 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است.
بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50ساله و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان در گروه سنی65-58 ساله است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که مادرشان در گروه سنی65-58 ساله و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان در گروه سنی41-34 ساله است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان در گروه سنی65-58ساله است.
4-2-11- میزان تحصیلات مادر
جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر
میانگین
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات مادر

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

71/72
57/37
57/7
42/9
00/5
14/5
00/8
0/7
7
بی سواد
05/78
40/41
95/8
70/7
65/5
15/6
20/8
0/20
20
ابتدایی
23/78
73/38
30/9
61/7
07/6
19/7
30/9
0/26
26
راهنمایی
02/83
94/41
73/9
91/7
26/6
91/7
26/9
0/34
34
دیپلم
00/82
00/33
66/12
33/7
00/8
00/9
00/12
0/3
3
فوق دیپلم
85/87
28/40
42/11
42/6
14/9
00/9
57/11
0/7
7
لیسانس
00/82
00/49
50/6
00/6
50/6
00/7
00/7
0/2
2
فوق لیسانس0/1
1
بی جواب
32/80
43/40
45/9
73/7
26/6
26/7
17/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات مادر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/34 درصد دیپلم و کمترین افراد یعنی 0/2 درصد فوق لیسانس هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد پیامدهای بیماری، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی