منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، رگرسیون چندگانه، پیامدهای بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده است و منظور از آن اتفاق نظر کارشناسان و متخصصان در مورد شاخص‌ها و معيارهاي پژوهش است.(ساروخاني،139:1380). اعتبار این پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور تایید گردید.
3-5- پايايي ابزار اندازه گيري:
منظور از پايايي آزمون، دقت اندازهگيري و ثبات آن ميباشد. پايايي مسالهاي كمي و تكنيكي است و بيشتر ناظر به اين سوال است كه ابزار اندازهگيري با چه دقت و صحتي پديده يا صفت مورد نظر را اندازهگيري ميكند(كلانتري، 1385: 74) از اينرو، شاخصي است دال بر اينكه تا چه حد سنجه14(وسيله اندازهگيري) داراي خطاهاي تغييرپذيري15 است.منظور از خطاهاي اندازهگيري اين است كه وسيله اندازهگيري نتواند بهدرستي واقعيتي را در زمانهاي مختلف و واقعيات مشابه را در يك زمان بهدرستي بشناسد و دگرگونيهاي آن را اندازهگيري كند(ساروخاني، 1382: 147). زماني كه مقياسي از نوع ليكرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش يك مفهوم پيچيده از طريق گويههاي مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاري دروني گويهها، ميتوان از آماره آلفاي كرونباخ16 استفاده كرد. هر اندازه مقدار ضريب آلفا به يك نزديكتر باشد، حاكي از آن است كه گويهها انسجام دروني بيشتري با هم دارند.
سنجشي داراي پايايي است که در صورت تکرار آن در مواقع ديگر به نتايج يکسان برسد.اگر مردم در مواقع مکرر به پرسش،پاسخ يکساني بدهند،آن پرسش داراي پايايي است.(دواس،62:1382)
برای سنجش پایایی روش های مختلفی استفاده می شوند در این پژوهش پايايي سوالات پرسشنامه بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ تعيين شده است.مقدار آلفا در دامنه 1-0 است.به طوريکه از طريق اين ضريب به پايداري دروني گويه‌ها پي برده مي شود.اگر اين ضريب صفر باشد،بيانگر عدم پايايي کامل گويه‌ها و اگر يک باشد،پايايي کامل را نشان مي دهد.. پس از سنجش پايايي مفاهيم مورد نظر، مقادير زير براي آلفاي كرونباخ بدست آمده است:
جدول شماره3-7:ميزان آلفا كرونباخ گويه ها
متغیر
تعداد گویهها
میزان آلفای کرونباخ
افسردگی و غمگینی
4
68/0
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
3
85/0
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
3
72/0
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
2
80/0
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
4
77/0
مشکلات ناشی از درمان
12
85/0
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
15
90/0
با توجه به جدول، میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد بسیار خوب بوده است که این مسئله انسجام درونی سوالات پرسشنامه را تایید می کند.
3-6- جامعه آماري:
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد(ساروخانی،157:1382).
جامعه آماری این پژوهش شامل سه بیمارستان مفید، علی اصغر و طبی کودکان تهران می باشد. جامعه نمونه در این پژوهش 300 بیمار PKU می باشند.
3-7- حجم نمونه:
تعداد عناصر موجود در نمونه حجم نمونه را تشکیل می دهد. تعیین حجم نمونه، بستگی به دقت و اطمینان تعمیم دارد. هر چه این دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود. حجم نمونه در این پژوهش از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی از این سه بیمارستان و به تعداد 100 بیمار مشخص گردید.
3-8- شيوه ي نمونه گيري:
برای تعیین مشخصات و صفات متغیر جامعه می توان کلیه افراد آن جامعه را مورد مطالعه و اندازه گیری قرار داد که در اکثر اوقات این کار(سرشماری) به علت عدم امکانات و هزینه سنگین قابل اجرا نیست و باید به نمونه گیری متوسل شد.
محقق به منظور صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه از نمونه گیری استفاده می کند. علاوه بر این هرچه تعداد پاسخگویان بیشتر باشد، احتمال اشتباهات در تحقیق (نظیر اشتباهات پرسشگر، نیافتن پاسخگویان و ..) بیشتر و به گونه ای از دقت تحقیق کاسته خواهد شد.(رفیع پور،370:1383). با توجه به حساسیت کار نمونه گیری، باید به مواردی توجه کرد: در آغاز باید جامعه آماری مورد مطالعه را به درستی شناخت و حدود آن را تعیین کرد. در وهله دوم نمونه باید از تمام خصوصیات اساسی جامعه آماری برخوردار باشد که این ویژگی نمونه را معرف یا نمایا بودن آن می نامیم(ساروخانی،160:1382).
روش مورد استفاده در اين تحقيق جهت دستيابي به نمونهي پژوهشي، نمونهگيري تصادفي طبقهبندي17 (طبقه اي) متناسب (نسبي) ميباشد. يك نمونه تصادفي طبقهبندي شده از تقسيم عناصر جامعه به گروههايي كه بر همديگر همپوشي ندارند و طبقات18 ناميده ميشوند و از طريق انتخاب نمونه تصادفي ساده از داخل هر طبقه بهدست ميآيد. به عبارت ديگر، جامعه را به چند طبقه مجزا و همگن(يا زير مجموعهها) تقسيم ميكنيم، آنگاه از داخل هر طبقه(يا زير مجموعه) بهطور تصادفي ساده نمونه را انتخاب ميكنيم(شيفر و ديگران، 1382: 186). انتخاب متغيرهاي طبقه بندي معمولاً‌ بستگي به متغيرهايي دارد كه در دسترس هستند ( ببي، 1387: 449 ).
3-9- تکنيک‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها:
تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 صورت گرفته است. در سطح توصيفي از جداول يک بعدي، درصد و فراواني و میانگین گویه هایی که به صورت طیف لیکرت طراحی شده بود، استفاده شد.در سطح استنباطي نيز براي آزمون فرضيات از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون:
ضریب همبستگی پیرسون یکی از روش های پرکاربردی است که برای تعیین میزان رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته و با علامت r نمایش داده می شود.این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین 1+ و 1- در نوسان است. اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد، نشان دهنده تغییرات هم جهت دو متغیر است به این معنی که با هر گونه افزایش در مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس. اما منفی بودن مقدار r بیانگر این است که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. یعنی با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. میزان صفر نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه بین دو متغیر است. مقدار یک برای این ضریب نشانگر همبستگی مثبت کامل و -1 بیانگر همبستگی منفی کامل خواهد بود(کلانتری،108:1389).
3-9-2-رگرسیون چندگانه:
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای بر متغیر وابسته دارند. در این وضعیت، از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در واقع رگرسیون چندگانه راهی برای انتخاب پیش بینی کننده های یک متغیر وابسته بر اساس ملاک های آماری است. این روش به درجه بندی تاثیر متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نیز کمک می کند. رگرسیون چند متغیری مانند یک رگرسیون ساده یا دو متغیری است، با این تفاوت که بیش از یک متغیر پیش بین درآن وجود دارد(هویت و همکار،432:1389).
3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق
هر پژوهشی در طی مراحل تدوین با پاره ای مشکلات و نارسایی هایی همراه می باشد، این تحقیق نیز خالی از این محدودیت ها نبود، بر این اساس می توان مهم ترین مشکلات تحقیق را به این نحو گزارش کرد:
1 – مسایل و محدودیتهای مالی
2 – محدودیت زمانی برای انجام تحقیق
3 – نبود پژوهش میدانی قابل اعتنا درباره این موضوع در ایران
4-عدم دسترسی به منابع دست اول مرتبط به موضوع
3-11- خلاصه فصل
امروزه روش های کمی وکیفی متنوعی برای عملیاتی کردن و سنجش هر تحقیق وجود دارد، از سوی دیگر پژوهشی توان علمی بالا و معتبری دارد که بتواند متناسب با موضوع آن، تکنیک مناسبی انتخاب شود. هر چقدر تکنیک انتخاب شده تناسب بالاتری با موضوع داشته باشد به نتایج حاصله از آن اعتماد بیشتری می توان کرد. در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای سنجش استفاده شده است. بعد از طی مراحل طراحی پرسشنامه و تایید اعتبار و روایی و توزیع آن از طریق نرم افزار آماری SPSS 18 محاسبات انجام شد و نتایج آن در فصل چهارم به گونه ای مبسوط ارائه گردید.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
در این فصل یافته‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که این کار با استفاده از برنامه Spss انجام می‌شود این فصل شامل يافته‌هاي جمعيت شناختي، يافته‌هاي توصيفي و يافته‌هاي تبييني (آزمون فرضيه‌ها) می‌باشد.
4-2- يافته هاي جمعيت شناختي
4-2-1- جنس بیمار
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
جنس
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

51/79
86/39
32/9
01/8
01/6
34/7
94/8
0/52
52
مرد
33/81
35/41
54/9
47/7
45/6
14/7
35/9
0/48
48
زن
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع

با توجه به جدول توزیع فراوانی جنس بیمار، می‌توان اظهار داشت که 52 نفر(0/52) از آن ها مرد و 48 نفر(0/48) از آنها زن بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در مردان 94/8 و در زنان 35/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان 34/7 و در زنان 14/7 است که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان بیشتر از زنان است. میانگین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در مردان 01/6 و در زنان 45/6 است که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در مردان 01/8 و در زنان 47/7 است که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در مردان 32/9 و در زنان 54/9 است که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان مشکلات ناشی از درمان در مردان 86/39 و در زنان 35/41 است که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در مردان 51/79 و در زنان 33/81 که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در زنان بیشتر از مردان است.
4-2-2- سن بیمار
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
سن بیمار
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی

00/86
50/45
50/7
25/8
00/6
75/8
00/10
0/4
4
8-1 ساله
48/80
86/39
58/9
90/7
54/6
34/7
26/9
0/50
50
16-9 ساله
90/79
12/42
00/9
68/7
56/5
78/6
75/8
0/32
32
24-17 ساله
39/80
21/38
42/10
28/7
71/6
57/7
35/9
0/14
14
40-25 ساله
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/50 درصد 16-9 ساله و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد 8-1 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی8-1 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی24-17 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 8-1 ساله به میزان 75/8 و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 78/6 که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در سنین پایین بیشتر از سنین بالا است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 32-25 ساله به میزان 71/6 و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در گروه سنی 24-17 ساله به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت، دسترسی به خدمات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد پیامدهای بیماری، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی