منابع پایان نامه ارشد درمورد فرش دستباف، مدیریت دانش، توسعه صادرات، دانش ضمنی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاري در ايران افتادند و با ايجاد كارگاههاي بافت قالي در شهرهايي مانند كاشان، اراك و كرمان، هدايت اين هنر و صنعت را به عهده گرفتند.
اکنون نیز فرش دستباف ایران در گذر سالها و قرنها و بلکه هزاره‌ها با تکیه بر اصالتهای گذشته، هنرمندی ایرانیان، خلاقیت تولید کنندگان و پیشینه پر افتخار خود همچنان راه کمال را می‌پیماید و در تمامی کره خاک شهرتی بی مانند دارد (پرتال فرش ایران: 1391).

2 – 38 سابقه تحقيقات
2 – 38 – 1 پیشینه داخلی:
• سلطاني‌نيا، حسين،1372 در تحقیق خود با عنوان: بررسي نقش تعاوني‌ها در توليد و صادرات فرش دستباف ايران به این موارد اشاره کرده است که: 1. تورم فزاينده قيمت تمام شده قالي ايران نسبت به كشورهاي رقيب در سطح جهاني 2. غيرانساني بودن روابط و شرايط كار و توليد دراين صنعت 3. وجود نظام واسطه‌گري و دلالي در مراحل مختلف توليد و تجارت فرش 4. بي‌توجهي به قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي و عدم رعايت بهداشت محيط كار در اين صنعت و غير استاندارد بودن برخي مواد و ابزارآلات قاليبافي 5. فقدان برنامه‌ريزي و استراتژي مشخص جهت توسعه توليد و صادرات فرش دستباف ايران و گسترش بازارهاي جهاني.
• عباسی، زهره، 1386: در تحقیق خود با عنوان “مروري بر مدلهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمانها” به این نتیجه دست یاقته است که: فناوريهاي جديد به سازمانها اين امكان را مي‌دهند تا سيستم‌هاي مديريت دانش را به منظور ذخيره و اشاعه اطلاعات ساختار نيافته مورد استفاده قرار دهند. امروزه علاقه‌مندي فزاينده‌اي به حوزه مديريت دانش در سازمانها و محافل علمي وجود دارد. به دليل نوظهور بودن اين مساله، كمبود دسته بندي استاندارد و مشخص در رابطه با مدل‌هاي پياده سازي مديريت دانش در منابع پژوهشي و سازماني احساس مي‌شود.
• محمدی، فاتح، 1389، در تحقیق خود در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ریزی تحت عنوان “شناسايي عوامل كليدي توفيق سيستم مديريت دانش در دانشكده‌ها و مراكز آموزش عالي مديريت تهران” انجام داده است هفت عامل زيرساختي و اساسي را شناسايي كرده «‌آموزش عالي مديريت تهران است كه عبارتند از: 1- جهت گيري استراتژيك داناي محور؛ 2- فرهنگ مشاركتي؛ 3- ارزيابي و انتقال دانش؛ 4- زيرساخت سيستم هاي اطلاعاتي؛ 5- توسعه منابع انساني؛ 6- الگوگيري؛ 7- درگيري افراد.
• نجف بیگی، رضا، 1390: در تحقیق خود با عنوان ” طراحي الگوي زيرساختي مورد نياز به منظور پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان” به این نتیجه رسیده است که: فرهنگ سازماني با محوريت: فرهنگ يادگيري، اعتماد و همكاري، ساختار سازماني حول: عدم تمركز و رسميت، همچنين حمايت فناوري اطلاعات و انگيزش كاركنان مهمترين زيرساخت‌هاي مورد نياز پياده‌سازي مديريت دانش در سطح سازمان‌هاي دولتي مورد مطالعه محسوب مي‌گردند.
• ابطحی، 1386، در خصوص اثربخشي مديريت دانش در سازمان‌هاي دولتي ايران انجام شده است كه يافته‌هاي محققين با به كارگيري تكنيك دلفي و رويكرد پژوهشي اين بوده كه عوامل سازماني شامل فرهنگ دانش آفرين، رهبري دانش، منابع دانش، درگاههاي دانش، ساختار دانش محور، فرايندهاي دانش محور و عوامل محيطي (عوامل سياسي، فرهنگي، تكنولوژي) و شهروندان بر اثربخشي مديريت دانش مؤثر است.
• فلاطوني، عبدالعلي 1372 در تحقیق خود با عنوان نقش برنامه‌ريزي در توسعه صادرات فرش ايران به این نتیجه رسیده است که: برنامه‌ريزي فرش دستباف ايران در سطح كلان مطرح مي‌شود. نكته عمده در تعاريف آن است كه بازاريابي شامل بخش عمده‌اي از فعاليتهاي بازرگاني يعني: برنامه‌ريزي، مديريت، توليد، تبليغات و مصرف مي‌باشد. هدف برنامه‌ريزي بازاريابي در كوتاه مدت انطباق نيازهاي خريداران نهائي با كالاهاي موجود و در بلند مدت تطبيق كالاها با خواستهاي مصرف كنندگان است. توسعه و ادامه صادرات فرش ايران مستلزم تداوم روابط مصرف كنندگان در بازارهاي بين‌المللي با توليد كنندگان است و لازمه اين تداوم، انطباق فرش ايران با سليقه و نيازهاي مصرف كنندگان است. برنامه توسعه صادرات فرش ايران مجموعه‌اي از برنامه‌هاي بازاريابي، تبليغات و توليد است. اجراي برنامه توسعه صادرات فرش نيازمند به وسايل و ابزار خاص مي‌باشد و از آنجا كه تاكنون سازماني بعنوان مسئول اجرائي صنعت فرش دستباف تاسيس نشده است، اولين قدم جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه صادرات فرش ايجاد سازماني بعنوان متولي امور اين صنعت و رشد و گسترش تعاونيهاي توليد و بازاريابي است.
• اعلمي‌بيات، محمد 1376 در تحقیق خود با عنوان بررسي و تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر ركود صادرات فرش دستباف ايران به این نتیجه رسیده است که: صادرات فرش دستباف كشور سالها بود كه در مسيري صعودي به پيش مي‌رفت و در سال 1373 به اوج خود، رقم دو ميليارد دلار رسيد، در حالي كه اين رقم نسبت به سال 1372 بيش از 60 درصد افزايش نشان مي‌دهد، ليكن در سال 1374 به يكباره سقوط كرد و به رقم 919/5 ميليون دلار رسيد كه بيش از 50 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ضمن اينكه در سال 1375 وضع بهتر نشده و در حد 602 ميليون دلار، صادرات فرش دستباف كشور بوده است. به هر صورت، تحقيق حاضر از جمله تحقيقاتي است كه اين موارد را مورد بررسي قرار مي‌دهد و دست آخر در صدد آن است كه راه‌حلهايي را براي افزايش صادرات فرش دستباف كشور ارايه نمايد. موضوعي كه براي اين پروژه تحقيقي انتخاب شده، “تعيين مهمترين عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ايران طي سالهاي 1375-1372” مي‌باشد. بنابراين سعي ما در اين پروژه، ارايه فهرستي از عوامل احتمالي است كه مي‌توانسته بر ركود مؤثر باشد. سپس آزمون آنها مي‌باشد. طيف زماني براي اين موضوع چهار سال (1375-1372) در نظر گرفته شده تا اينكه مبنايي براي مقايسه وضعيت قبل و بعد بحران باشد.
• بريم‌نژاد، ولي 1378 در تحقیق خود با نام تحليل اقتصادي عوامل موثر بر صادرات فرش در ايران به این نتیجه رسید که: نتايج حاصله از تخمين معادلات تقاضا نشان داد كه كشش تقاضاي قيمتي صادرات براي اين كشورها پائين مي‌باشد. نتايج همچنين نشان‌دهندهء اثر مستقيم درآمد ناخالص ملي، نرخ ارز واقعي و توليد جهاني به غير از ايران و اثر غيرمستقيم شاخص قيمت كالاهاي داخلي بر ميزان تقاضاي صادرات ايران مي‌باشد. نتايج حاصل از تخمين معادله عرضه بيانگر كشش‌پذير بودن قيمت عرضه صادرات مي‌باشد كه نشان مي‌دهد، اگر ايران صادرات خود را به صادرات مستقيم تبديل كند با افزايش قيمت صادراتي فرش، عرضه براي صادرات نيز افزايش مي‌يابد. علامت ضريب متغير درآمد حاصله از نفت نشان مي‌دهد كه، با افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت، ميزان عرضهء صادرات فرش كاهش مي‌يابد.
• ابريشمي، مهرآرا و محسني (۱۳۸۵) در مطالعه‌اي تحت عنوان «تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات» از دو روش ديناميک و روش پوياي گشتاورهاي تعميم يافته تکنيک داده‌هاي پنل، با بررسي ۲۳ کشور منتخب در حال توسعه، طي دوره زماني ( ۲۰۰۲-۱۹۷۲ ) استفاده نموده‌اند. نتايج بخش اول که به تأثير آزادسازي بر صادرات پرداخته و مرتبط با این تحقيق مي‌باشد، حاکي از آن است که آزادسازي تجاري، رشد صادرات را حدود ۱۹۰ درصد افزايش خواهد داد. لذا آزاد سازي تجاري موجبات رشد صادرات را فراهم مي آورد.
• زعفرانیان، رضا 1387 در مقاله خود با عنوان ارايه‌ي الگوي پياده‌سازي مديريت دانش در كسب و كارهاي کوچک و متوسط به این نتیجه رسیده است که: سازمانها نمي‌توانند به طور صحيح دانش را مديريت كنند چرا كه دانش افراد به صورت دروني و تلويحي است اما مي‌توانند محيط عملياتي را به منظور توسعه و اشتراك اطلاعات، مديريت كنند. آن‌ها بايد تلاش كنند تا جاي ممكن، از فنون و طرح‌هاي موجود مديريت دانش به عنوان اهرم‌هايي براي راه اندازي مديريت دانش خود استفاده كنند. از اين رو در مقاله خود به مفهوم مديريت دانش و اصول آن به همراه شرحي از انواع مدل‌ها ارايه شده و در نهايت الگوي پيشنهادي کرده است. الگوي پيشنهادي جديد در شركت نفت ايران زمين به عنوان يك شركت فعال در حوزه‌ي صنايع نفت ايران بررسي شده است.
• برور، محمد در سال 1383 در پایان نامه خود با عنوان “مطالعه و بررسي چگونگي اعمال مديريت دانش در شركت برق منطقه‌اي غرب” سعي کرده است مزر بين داده اطلاعات و دانش را مشخص کند و انواع دانش سازماني و نحوه توليد دانش را بيان کند.
• بیجقینی، 1389 در پایان نامه خود با عنوان “بررسي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري صادرات فرش دستباف ايران در مقابل کشورهاي رقيب” به شناسايي عوامل مؤثر بر کاهش قدرت رقابت پذيري صادرات فرش دستباف ايران در مقابل کشورهاي رقيب پرداخته و با مطالعه و بررسي رقابت پذيري به نقاط قوت و ضعف فرش دستباف ايران در مقابل رقباي خارجي پي برده و راههايي را براي بدست آوردن مزاياي رقابتي در مقابل رقبا و گسترش سهم بازارهاي خارجي ايجاد کرده است.
• نجاتی، 1389 در پایان نامه خود با عنوان “مهندسي مجدد زنجيره تامين فرش دستباف با بهره‌گيري از مدل‌هاي تجارت الكترونيك و توسعه توليد و صادرات آن در استان يزد” با استفاده از يكي از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري‌هاي چند معياره اين نتيجه حاصل گرديد كه فرآيندهاي موجود در حلقه سفارش‌گيري، بازاريابي و صادرات بيشترين قابليت اجرائي برنامه مهندسي مجدد را با بكارگيري از تجارت الكترونيك دارد و در پايان مدل الكترونيكي جهت تسهيل در سفارش‌گيري و توليد بر اساس آن ارائه کرده است.
• علی نژادی، 1388 در پایان نامه خود با عنوان “بررسي چالشها و محدوديت‌هاي موجود در صادرات فرش دستباف استان آذربايجان شرقي” به منظور ارتقاء كيفيت و بهره‌وري فرش دستباف ايران عوامل تاثيرگذار مانند مهارت نيروي انساني، ابزارآلات و تجهيزات، مواد اوليه، کيفيت بافت، خلاقيت و نوآوري در طراحي فرشها، عوامل محيطي، قوانين دولتي مورد بررسي قرار داده است.
2-38-2 پیشینه خارجی
• در مطالعه‌اي كه توسط khoan, 2005 صورت گرفت برخي از عوامل زيرساختي براي پياده سازي مديريت دانش شناسايي گرديد كه عبارتند از: فرهنگ سازماني حامي مديريت دانش به منظور تشويق همكاري بين كاركنان و ايجاد فرهنگ اعتماد كه از طريق آن فرايند پياده سازي مديريت دانش تسهيل مي‌شود. يافته ديگر تحقيق اين بود كه پرورش فرهنگ يادگيري و نوآوري به افراد سازمان اجازه مي‌دهد تا در خصوص اقدامات جاري سازمان به پرس و جو بپردازند. در اين راستا به طور پيوسته توليد ايده، دانش و ارائه راه حل تشويق مي‌شود. ديگر متغيرهاي كليدي و زيرساختي شامل تكنولوژي اطلاعات، كمك‌هاي انگيزشي، زيرساخت سازماني و فعاليت‌ها و فرايندهاي مناسب هستند.
• Ragna sidler, 2008 در تحقیق خود با عنوان مدیریت دانش در شرکت‌های نوآورانه به این نتیجه دست یافته است که: نقش دانش ضمنی در مدیریت نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می‌شود. ایجاد، در دسترس بودن و انتقال دانش نهان در درون یک سازمان برجسته می‌شوند. دانش ضمنی می‌تواند منبع طیف عظیمی از فرصت‌ها و پتانسیل‌ها موجود باشد که کشف و خلاقیت را تشکیل می‌دهند.
• در تحقيقي كه توسط hung, 2005، در خصوص عوامل زيرساختي و كليدي بكارگيري مديريت دانش در سازمان داروسازي انجام شد يافته‌هاي تحقيق نشان داد هفت عامل ساختار و استراتژي دانشي، فرهنگ سازماني، زيرساخت سيستم اطلاعاتي، محيط و فرهنگ يادگيري، تعهد مديريت ارشد، ارزيابي آموزش و كار گروهي، مشاركت و آموزش كاركنان، زيرساخت‌هاي پياده سازي مديريت دانش محسوب مي‌شوند.
• Crictian criner در سال 2002 در مقاله خود با عنوان “مدیریت دانش ضمنی: نقش مصنوعات” که در این مقاله در پی جایگزین‌هایی برای اعمال مدیریت دانش از موضع کنترل و مالکیت است. در این زمینه‌های تخصصی با تمرکز توجه بر روی بسیج دانش به جای کنترل و به اشتراک گذاری دانش است. مصنوع فراهم می‌کند فشار کافی برای نظم و هماهنگی به ظهور خود به خود می‌باشد. مدیریت دانش می‌تواند در چنین شرایطی ضمنی بدون از دست دادن ارزش خود تبدیل شود.
• Fee gaou, 2008 در مقاله خود با عنوان مدیریت دانش، مدیریت، و دانش در عملیات کسب و کار به این نتایج درست یافت که: مدیریت دانش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه صادرات، بازارهای جدید، کالاهای صنعتی، کشورهای پیشرفته Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، عملکرد صادرات، روش تحقیق، مدیریت پروژه