منابع پایان نامه ارشد درمورد غرب ایران، شبکه های عصبی، شمال غرب ایران، تصاویر ماهواره ای

دانلود پایان نامه ارشد

(1996) با استفاده از ناپایداری خطی، نقش پویایی جو کژفشار را در ارزیابی سامانه مانع در طول تابستان 1990 مطالعه کرد ایشان نشان دادند که ناپایداری کژ فشاری را امواج سیاره ای به وجود می آورد. الیسا (1997) همرفت‌های محیطی واقع در مایورکای اسپانیا را مطالعه و آن‌ها را در پنج گروه تگرگ، بارش‌های سنگین، توفان، توفان همراه با بارش و تورنادو تقسیم بندی کرد. مارینکی و همکاران (1997) نیز با مطالعه درباره شاخص‌های ناپایداری برای پیش‌بینی‌های آب و هوایی، جهت تعیین این شاخص‌ها آستانه ای را به دست آوردند و آن‌ها را معرفی نمودند. زولینا وهمکاران (2004) ارزیابی مقایسه ای از بارش‌های شدید بر روی اروپا انجام دادند و بیان کردند که وقوع بارش‌هاي شدید در زمستان در اروپا داراي الگوهاي مشابهی هستند، ولی در تابستان علائم بارش‌هاي شدید روند متفاوتی دارند. باناکوس و همکاران (2005), در مطالعه استفاده از همگرایی جریان رطوبت براي پیش‌بینی و پیش یابی بارش‌هاي همرفتی نتیجه گرفتند که اگرچه تأثیر لایه هاي مرزي در ایجاد همرفت عمیق رطوبت توسط عوامل زیادي همچون عمق چرخش قائم و حضور انرژي پتانسیل قابل دسترس همرفتی (CAPE) و انرژي مانع همرفتی (CIN9) متأثر می‌شوند، اما جت هاي سطوح بالایی و پایینی تروپوسفر، جبهه زایی و برخی مکانیسم‌های واداشتی، ممکن است همگرایی افقی توده‌هوا را در بالاي سطح زمین موجب شوند که این امر قادر است صعود همرفتی بسته‌های هوا را تأمین کند. داولیو و همکاران (2007), یک نمونه از رخداد بارش‌هاي همرفتی شدید را بادقت بالا شبیه سازي کردند. نتایج نشان داد که انرژي قابل دسترس در بعد از ظهر فراهم می‌شود. این رخداد در تاریخ 8 و 9 سپتامبر 2002 در جنوب شرق فرانسه منجر به سیل ناگهانی و شدید شده است. شاکینا و همکاران (2008)، در تحقیقی اهمیت آگاهی از دینامیک فاکتورهاي ایجاد بارش‌هاي همرفتی را مورد مطالعه قرار دادند. چینگسن چن و همکاران (2009), رخداد بارش سنگین در جنوب غرب تایوان را در تاریخ 9 ژوئن 2003 مورد بررسی قرار دادند و کم فشارهاي شکل گرفته در شرق فلات تبت و تقویت آن‌ها در تنگه تایوان و همچنین ناپایداري محلی را عامل شکل گیري این بارش معرفی کردند. ترنتمن و همکاران (2009), چند مدل شبیه سازي بارش‌هاي همرفتی را در جنگل هاي جنوب غرب آلمان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که حداکثر انرژي همرفتی در دسترس براي این بارش‌ها در اوایل بعد از ظهر رخ می‌دهد. علیجانی (1372) در بررسی مکانیسم‌های صعود بارندگی‌های ایران، نقش عامل همرفت معمولی را در بارش‌هاي شمال غرب بیشتر از سایر عوامل می داند. موسوي و اشرف (1389)، به بررسی و مطالعه نمایه قائم هواي منجر به بارندگی‌های مخرب تابستانه در مشهد پرداختند. در این تحقیق گسترش سامانه پرفشار سیبري طی فصل گرم سال، همزمان با همرفت هواي گرم و مرطوب جنوبی را باعث ایجاد ناپایداري شدید هوا به‌طور غیر منتظره بیان می کنند. بابائیان و همکاران (1390)، در بررسی توانمندي مدل اقلیمی PRAC4 در شبیه سازي بارش‌هاي منطقه اي ایران بیان کردند که توانمندي این مدل در شبیه سازي بارش‌هاي همرفتی ناحیه اي ضعیف است. قویدل (1390)، دلیل اصلی وقوع توفان تندري (بارش 5/17 میلی متری و بارش تگرگ) 5 اردیبهشت 1389 تبریز را ناپایداري محلی هوا و همرفت دامنه اي نمی داند، بلکه بیان می‌کند که وقوع ناپایداري شدید و توفان تندري مذکور به دلیل ورود جبهه هواي سرد و عوامل سینوپتیک رخ داده است. جوانمرد و همکاران (1390)، در بررسی توزیع زمانی و مکانی مقدار بارش‌هاي همرفتی و پوششی بر روي ایران با استفاده از تکنیک هاي ماهواره اي، نشان دادند که این دو نوع بارش، در فصل هاي زمستان و پاییز داراي مقادیر کمی نسبتاً مشابه اي هستند. در حالی که در فصل هاي بهار و مخصوصاً تابستان نسبت به هم تغییر پیدا کرده و بارش‌هاي همرفتی عمده بارش‌هاي سطح زمین را تأمین می کنند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بارش در شمال غرب کشور طی زمان و مکان‌های مختلف به وسیله فرآیند هاي متفاوتی شکل می‌گیرد که قسمتی از بارش‌هاي صورت گرفته تحت تأثیرسامانه هاي همرفتی ریزش می کنند. با توجه به اینکه این بارش‌ها معمولاً در فصل بهار و فصل رویش محصولات کشاورزي رخ می‌دهند، همچنین در بسیاري از مواقع این بارش‌ها از شدت زیادي برخوردار می‌باشند، سهم این بارش‌ها در منطقه و شناخت فرآیندهاي شکل دهنده آن‌ها تا حدي ضروري به نظر می رسد. از طرف دیگر شناسایی سهم بارش‌هاي همرفتی در تحقیقات صورت گرفته از تفاضل سهم سایر عوامل صعود محاسبه شده است و کمتر به شاخص‌هاي ناپایداري و همرفتی توجه شده است. از این رو در این تحقیق سعی بر این است که در ابتدا تحلیلی آماري از این بارش‌ها صورت بگیرد و در ادامه با استفاده شاخص‌هاي ناپایداري سهم بارش‌هاي همرفتی مشخص گردد. یافته هاي حاصل از این تحقیق می‌تواند در مدل سازي بارش، برآورد و پیش‌بینی بارش، برنامه ریزي و مدیریت منابع آبی، برنامه ریزي در بخش کشاورزي، مدیریت مخاطرات طبیعی و کنترل و چگونگی بهره برداري از این بارش‌ها مورد استفاده قرارگیرد. سامانه‌های همرفتی شدید، اندازه های متفاوتی دارند. کرانۀ پایین ابعاد افقی آن‌ها که سلول‌های همرفتی منفردی می‌باشند، 5 تا 10 کیلومتر طول دارد و کرانۀ بالای ابعاد افقی آن‌ها دارای مقیاسی در حدود پهنۀ جبهه‌های همدیدی است. بین این کرانه ها، سامانه‌های همرفتی میان مقیاس قرار دارند. شایان ذکر است که در بادهای همراه با سامانه‌های مذکور، تغییر ناگهانی بیش از 8 متر بر ثانیه در مدت 1 دقیقه، نسبت به باد میانگین، گزارش شده است (کاتن وانتیس، 1989). ویتمن (2003) بیان می‌کند که در رویکرد سینوپتیکی، پدیده‌های اقلیمی کوهستانی به‌ویژه توفان‌های رعد برقی، تگرگ، بارش‌های سنگین و دیگر پدیده‌های نواحی مرتفع مطرح شده است. مطالعه ای در امریکا نشان می‌دهد که صاعقه های ناشی از توفان‌های تندری مهم‌ترین عامل طبیعی آتش سوزی های جنگل ها و مراتع امریکا است مطالعه یاد شده با توجه به خصوصیات توزیع زمانی و مکانی آذرخش‌های ایالات متحده امریکا ازنظر خطر آتش سوزی جنگل ها و مراتع انجام گرفته است (گشوئوف وهمکاران،2003). استرلینگ (1989) در تحقیق خود بر اساس منشأ مورفولوژی و میزان بارشی که هر سامانه ی تندری می‌تواند تولید کند، اقدام به پهنه‌بندی مناطق مختلف امریکا کرده و 5 منطقه‌ی مجزا را از حیث خصوصیاتی که برای توفان‌های رعدوبرقی بر شمرده بود، تشخیص و نقشه‌ی آن را ترسیم نموده است. چانگنون (2001) توزیع زمانی و مکانی بارش‌های رعدوبرقی نواحی مرزی امریکا و مسائل ناشی از آن‌ها به‌ویژه سیل و فرسایش خاک را مورد مطالعه قرار داده و خاطر نشان می‌کند و تمایل سرمایه گذاران کشاورزی کشاورزان به فعالیت در مناطق مذکور را به شدت کاهش می‌دهد. بنتلی و موت (2002) با استفاده از تصاویر ماهواره ی لندست محدوده ی متأثر از توفان‌های تندری را تعیین و با استفاده از تصاویر سنجنده های مختلف ماهواره ی لندست صدمات ناشی از توفان‌ها تندری را نشان می‌دهد. استرلینگ (2003) از توفان‌های تندری به‌عنوان معضل مهم امریکا در قرن بیستم یاد کرده و پیامد های محیطی و اقتصادی ناشی از توفان‌های تندری و پدیده‌های مربوط به آن (سیل، تگرگ، باد شدید) را بر اقتصاد جامعه ی کشاورزان امریکا را بسیار خانمان سوز معرفی می‌کند. حجازی زاده (1379) به‌منظور بررسی توفان‌ها و رعدوبرق در غرب کشور با توجه به شرایط سینوپتیک حاکم بر منطقه در ماه ژوئن از دوره ی گرم سال و ماه‌های ژانویه و فوریه از دوره سرد به صورت نرمال (30 ساله)، نوسان دو مؤلفه مهم گردش عمومی جو یعنی پر فشار جنب حاره ای و چرخندگی مثبت تراز 500 (hp)هکتو پاسکال را در اولویت مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده را با بارندگی 18 ایستگاه شمال غرب و غرب کشور بر حسب عرض جغرافیا ی مورد مقایسه قرار داده است. وی با بررسی نوسان دو مؤلفه مذکور در دوره گرم و سرد سال، شرایط پایداری و ناپایداری جو و تعداد توفان‌های توام با رعدوبرق در سال‌های 1985-1971 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که با آغاز دوره ی انتقال گرم به سرد سال، افزایش بارندگی با عقب نشینی پر فشار مجاور مداری و در نهایت با عرض جغرافیایی رابطه ی مستقیمی وجود دارد. غیبی و همکاران (2005) در مطالعه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای و شبکه های عصبی اقدام به تعیین ویژگی‌های و طبقه بندی توفان‌های تندری مناطق جنوب و جنوب غرب ایران نموده است. ساری صراف و همکاران (1388) به‌منظور بررسی همدیدی بارش‌های رگباری در حوضه جنوبی رود ارس با بکار گیری نقشه های همدیدی، آن دسته از بارش‌های رگباری که در نتیجه ورود جبهه سرد به ایستگاه‌های منطقه بارید بودند، تجزیه‌ و تحلیل نموده‌اند. همچنین به‌عنوان یک برگ از نمودارهای SKEW-T مربوط به شهر تبریز به‌منظور بررسی بارش‌های رگباری ناشی از ناپایداری‌های محلی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که مهم‌ترین علل وقوع بارش‌های رگباری دریک منطقه عمدتاً دو عامل ناپایداری محلی (در فصل های گرم سال) و ورود جبهه سرد (در فصل های سرد سال) است. همچنین در بین ایستگاه‌های مورد مطالعه در این حوضه ایستگاه ماکو به دلیل ارتفاع زیاد و نیز قرار گرفتن در مبدأ ورود سامانه‌های جوی غربی از مقادیر بارش رگباری بیشتری برخوردار بوده است. توفان‌های همرفتی که اغلب به صورت تندری ظاهر می‌شوند، پدیده‌های خرد تا میان مقیاس جوی اند که به‌طور معمول، پرانرژی و همراه با رعدوبرق و باران‌های شدید هستند و گاهی باعث تگرگ و بادهای جستناک بسیار شدید در سطح زمین می‌شوند. نوع ابرهای همراه آن‌ها، کومه ای باران‌زاست و در حقیقت قسمت عمده ای از بارش کلی روی زمین با این نوع ابر صورت می‌گیرد (کاتن و انتیس، 1989). توفان‌های همرفتی که بارزترین شکل ناپایداری جوی اند، همراه با ابرهای کومه ای ظاهر می‌شوند. دو عامل چینش قوی باد و انرژی پتانسیل همرفتی (CAPE) در دسترس زیاد در جو، از علل ایجاد توفان‌های همرفتی شدید. به هنگام وجود ابتدا تا سطح،θs10 توفان همرفتی، دمای پتانسیل اشباع فشاری 700 میلی باری کاهش و سپس افزایش می یابد که علت آن سرد بودن توده هوا (به علت تبخیر قطرات باران در هوای غیر اشباع خارج از ابر در یک توفان همرفتی) نزدیک سطح زمین نیز،θw11 است. افزایش دمای پتانسیل‌تر به دلیل گرم شدن لایۀ مرزی در سطح زمین روی می‌دهد. این حالت در بعضی از ایام سال مانند بهار و اوایل تابستان که هوای نزدیک سطح زمین رطوبت نسبتاً زیادی دارد، یا به دلیل فرارفت هوای گرم و مرطوب از مناطق دریایی به خشکی و یا به علت صعود ناگهانی هوا در اثر کوهستان رخ می‌دهد (اتکینسون، 1981). ناپایداری شدید مذکور به صورت سلول‌هایی در لایۀ مرزی رشد می‌کند. هنگامی که این سلول‌های ابر کومولونیمبوسی به ارتفاع وارونگی واقع در رأس لایۀ مرزی (1 تا 2 کیلومتر) می رسد (لایۀ وارونه به صورت درپوش عمل می‌کند)، باعث گرمایش بیشتر لایۀ زیرین می‌شوند و در این در لایۀ مرزی جو افزایش می یابد. هنگامی‌که،θw صورت زیاد به قسمت زیرین جریان‌های سرد و خشک θw هوایی با سطوح فوقانی فرارفت می یابد، ناپایداری شدید به صورت توفان همرفتی ایجاد می‌شود (اتکینسون، 1981). توفان‌های همرفتی، از یک یا چند سلولی تشکیل شده است که هر یک دارای مرحلۀ کومه ای، مرحلۀ بلوغ و مرحلۀ فروپاشی است. روبرت (130:1998-112) رابطه شرایط جو بالا را با رویداد بارش های سنگین تابستان در یوتا بررسی نمود.او در تحقیق خود نقش عوامل سینوپتیکی را چه مستقیم وچه غیر مستقیم مهم دانسته و همچنین به این نتیجه رسیده است که انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس در ایجاد این بارش های سنگین,اهمیت فوق العاده ای داشته است
مخاطره اقلیمی توفان تندری به‌عنوان بخشی از ماهیت اقلیم تبریز و کل منطقه شمال غرب ایران، هرساله خسارات فراوان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را متوجه مردم به ویژه کشاورزی و دامداری می کنند. توزیع احتمال وقوع توفان‌های تندری تبریز، گویای اجتناب ناپذیر بودن وقوع آن‌ها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی، مخاطرات جوی، آذربایجان غربی، شمال غرب ایران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی، توفان تندری، مخاطرات جوی، ایالات متحده