منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

هیئت‌مدیره، حسابرس داخلي، شفافيت اطلاعاتي از جمله مکانيزمهاي دورني هستند و سرمايهگذاران نهادي نيز به عنوان يکي از مکانيزمهاي بيروني در اين پژوهش در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه هزينه سرمايه از مدل گوردون استفاده شده است. با نمونهاي مشتمل بر 77 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق تهران و با استفاده از دادههاي سالهای 1392-1388 فرضيههاي تحقيق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است و نتايج حاصل از اين تجزیه‌وتحلیل حاکي از اين است که بين نسبت حضور اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره و هزينه سرمايه ارتباط معنادار و منفي وجود دارد، بين وجود حسابرس داخلي و هزينه سرمايه رابطه معناداري وجود ندارد، شفافيت اطلاعاتي رابطه معنادار و منفي با هزينه سرمايه دارد، درصد مالکيت سرمايهگذاران نهادي با هزينه سرمايه رابطه معنادار و منفي دارد.
گاردنر و همكاران (2015)، به بررسی رابطه اهرم مالی و WACC در شرکت مايكروسافت پرداختند. شواهد بدست آمده نشان داد كه در ابتدا با افزايش اهرم مالي،WACC كاهش می‌یابد، ولي در مرحله بعد، اگر اهرم مالي از سطح بهينه (37.5%) بيشتر شود، هزينه سرمايه نيز افزايش می‌یابد.
هنگ و نگوین(2015)، به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت شواهدی از ویتنام پرداختند.در این پژوهش 177 شرکت بورس اوراق بهادار ویتنام از سال 2008 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده نقش دوگانگی مدیرعامل شرکت بر عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد، مالکیت مدیریتی و اندازه هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه معنی‌داری دارد و همچنین استقلال هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه معکوس دارد.
2-30-4- سوابق پژوهشي مربوط به موضوع تحقيق در ايران
نصرالهي (1379)، در تحقيقي با عنوان برآورد هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تفكيك صنعت و با استفاده از روش CAPM و APT در محاسبه بازده مورد انتظار سهام، در دوره زماني 1371-1376 به اين نتايج دست یافتند:
الف) يك رابطه خطي معكوس بين هزينه سرمايه و ساختار سرمايه وجود دارد.
ب) حتي زماني كه ماليات وجود نداشته باشد، بنگاه‌ها قادر به كاهش هزينه سرمايه خود از طريق تأمین مالي با استفاده از تسهيلات اعتباري می‌باشند.
ج) نمی‌توان يك رابطه قوي بين هزينه سهام سهمي و اهرم مالي مشاهده كرد، به عبارت ديگر عوامل مهم و متعدد ديگري علاوه بر اهرم مالي بر هزينه سرمايه سهمي وجود دارد.
د) در اغلب صنايع يك رابطه خطي بين هزينه سرمايه و اهرم مالي وجود دارد.
ه) می‌توان ادعا كرد كه علت تمايل شرکت‌ها به استفاده از تسهيلات اعتباري، هزينه كمتر آن است.
عباسي (1382)، ارتباط بين هزينه سرمايه با سطح افشاء در شرکت‌های پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. نمونه پژوهش شامل 87 شرکت و دوره تحقيق براي محاسبه (1380-1375) بود. وي براي محاسبه هزينه سرمايه از مدل گوردون و به منظور آزمون فرضيهها از مدل رگرسيون استفاده نمود. نتايج نشان داد که بين سطح افشاي اطلاعات با هزينه حقوق صاحبان سهام، هزينه بدهي و هزينه سرمايه، هيچ رابطه خطي معناداري وجود ندارد.
دستگير و بزاززاده (1382)، در پژوهشي به برسي تأثیر افزايش ميزان افشاء بر هزينه سهام عادي پرداختند. ميزان افشاء با مقايسه صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند 1379 شرکت‌های نمونه و قوانين تجارت و مالياتهاي مستقيم مورد سنجش قرار گرفت. هزينه سهام عادي نيز بر اساس مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي و به روش ديمسون محاسبه شد. نتايج حاصل از تحقيق بر روي نمونه 40 عضوي شامل شرکت‌های توليدي عضو بورس تهران نشان داد که افزايش ميزان افشاء موجب کاهش هزينه سهام عادي ميشود. به عبارت ديگر سرمايهگذاران تمايل بيشتري براي سرمايهگذاري در شرکتهايي که داراي ميزان افشاء بيشتر يا ريسک کمتري هستند، دارند.
نوروش و عابدي (1384)، رابطه بين شیوه‌های تأمین مالي و هزينه سرمايه را در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌های 1379 تا 1382 مورد بررسي قرار دادند و نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه در اكثر موارد بين شیوه‌های تأمین مالي و درصد تغييرات هزينه سرمايه رابطه خطي وجود دارد ولي معنی‌دار بودن اين رابطه بسته به نوع شيوه تأمین مالي و سال مورد رسيدگي متفاوت می‌باشد.
مجدي (1385)، در تحقيق خود رابطه بين 5 ويژگي کيفي سود شامل پايداري، قابليت پيشبيني، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظهکارانه بودن سود بر هزينه سرمايه سهام عادي را مورد بررسي قرار داد. وي نتيجه گرفت رابطه معناداري بين 4 ويژگي اول و هزينه سرمايه سهام عادي وجود دارد؛ اما وجود رابطه معنادار بين محافظهکارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي تأييد نشد.
يزدانيان (1385)، تأثیر حاکميت شرکتي را بر کاهش مديريت سود مورد بررسي قرار داد. از جمله اصول حاکميت شرکتي که در اين تحقيق مورد آزمون قرار گرفته شده است عبارت است از مالکيت سرمايهگذاران نهادي، وجود مديران غيرموظف در ترکيب هیئت‌مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رييس يا نایب‌رییس هیئت‌مدیره و وجود حسابرسان داخلي. بدين منظور اطلاعات 177 شرکت طي سال‌های 1382 الي 1384 به کار گرفته شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد زمانی که درصد مالکيت سرمايهگذاران نهادي در شرکت‌ها بيش از 45% باشد مديريت سود کاهش مييابد. علاوه بر اين يافتههاي پژوهش حاکي از اين است که بين وجود مديران غيرموظف در ترکيب هیئت‌مدیره، عدم وجود مديرعامل شرکت به عنوان رييس يا نایب‌رییس هیئت‌مدیره، وجود حسابرسان داخلي در شرکت‌ها و مديريت سود رابطه معناداري وجود ندارد.
شهرياري (1386)، در تحقیقی نقش حاکميت شرکتي در عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده است. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين ابعاد حاکميت شرکتي شامل ترکيب هیئت‌مدیره، ساختار مالکيت و افشاي اطلاعات با عملکرد شرکت‌ها در بين 77 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني سه‌ساله 82 تا 84 بود. عملکرد شرکت بر مبناي رشد سود عملياتي، رشد سود خالص، بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شد. يافتههاي اين تحقيق نشان داد که بين ترکيب هیئت‌مدیره و ساختار مالکيت با عملکرد رابطه معناداري وجود نداشته در حاليکه بين شفافيت اطلاعات و عملکرد شرکت رابطه معناداري وجود دارد.
قنبري (1386)، تأثیر مکانيزمهاي حاکميت شرکتي بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق به شرح زير ميباشد:
نسبت حضور اعضاي غيرموظف در ترکيب هیئت‌مدیره بر عملکرد تأثيري ندارد.
وجود حسابرس داخلي رابطهاي مستقيم و مثبت با عملکرد دارد.
سرمايهگذار نهادي با عملکرد رابطه مستقيم و مثبت دارد
شفافيت اطلاعاتي رابطهاي با عملکرد ندارد.
فعلي (1387)، رابطه بين حاکميت شرکتي و ارزش شرکت را مورد بررسي قرار داد. بدين منظور اطلاعات 4 ساله 97 شرکت را مورد بررسي قرار داد. وي جهت سنجش حاکميت شرکتي از درصد مالکيت سهامداران نهادي و مديران غيرموظف استفاده نمود. نتايج پژوهش حاکي از اين بود که رابطه معناداري بين درصد مالکيت سهامداران نهادي و ارزش شرکت (Q توبين) وجود دارد. هم‌چنین وجود رابطه معنادار بين مديران غيرموظف و ارزش شرکت تأييد شد.
حساس یگانه و همکاران (1387)، در تحقيق خود رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت‌ها را مورد بررسي قرار داد. هدف اين تحقيق رتبهبندي شرکت‌ها از نظر حاکميت شرکتي و بررسي اثر آن بر عملکرد شرکت ميباشد. در اين تحقيق رتبه شرکت‌های عضو نمونه با استفاده از پرسشنامهاي جامع اندازهگيري شد که حاوي 25 معيار از معيارهاي حاکميت شرکتي بود. بدين منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت موردبررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که هیچ‌گونه ارتباط معناداري بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود ندارد.
مشايخي و همکاران (۱۳۸۷)، در پژوهش خود به بررسي اثر برخي جنبه‌های راهبري شرکتي بر عملکرد واحدهاي تجاري فعال در اقتصادهاي نوظهور همچون ايران پرداختند، یافته‌های تحقيق حاکي از آن است که با افزايش حضور مديران غيرموظف در هیئت‌مدیره، عملکرد واحد تجاري بهبودیافته است. بررسي انجام شده نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مشخصي بين تفکيک حضور سرمایه‌گذاران نهادي در هیئت‌مدیره و سطح عملکرد واحد تجاري وجود ندارد. علاوه بر اين، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذاران نهادي در هیئت‌مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاري گردد.
حساس يگانه و همکاران (۱۳۸7)، به رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر حاکميت شرکتي و بررسي اثر آن بر عملکرد شرکت‌ها پرداختند. در اين پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه‌ای جامع حاوي ۲۵ معيار از معيارهاي حاکميت شرکتي، اندازه‌گیری شده است. اين معيارها برگرفته از مفاد آیین‌نامه نظام راهبري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه‌طبقه شفافيت اطلاعاتي، ساختار هیئت‌مدیره و ساختار مالکيت است. بدين منظور اطلاعات یک‌ساله ۹۰ شرکت مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسيون، فرضیه‌های پژوهش آزمون شد. نتايج پژوهش حاکي است که هیچ‌گونه رابطه معناداري بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت وجود ندارد.
نوروش و همکاران (1388)، رابطه بين سازوکارهاي نظام راهبري شرکت و هزينههاي نمايندگي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق هزينههاي نمايندگي تابعي از تعامل بين فرصتهاي رشد شرکت و جريانهاي نقدي آزاد تعريف شده و از شاخص Q توبين به عنوان معياري براي اندازهگيري فرصتهاي رشد استفاده شده است. از بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي، مالکيت سرمايهگذاران نهادي و درصد غيرموظف هیئت‌مدیره به عنوان متغيرهاي مستقل بررسی‌شده است. يافتههاي تحقيق حاکي از وجود رابطه منفي و معنادار بين درصد اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره و همچنين درصد مالکيت سرمايهگذاران نهادي با هزينههاي نمايندگي ميباشد.
احمدپور و ديگران (1388)، تأثیر مديران غير موظف و سرمایه‌گذاران نهادي به عنوان ابزارهاي نظارتي حاكميت شركتي بر مديريت سود را بررسي كردند. آن‌ها به دنبال اين بودند كه آيا اين ابزارها می‌تواند رفتار فرصت‌طلبانه مديريت سود را محدود نمايد يا خير؟ نتايج بررسي آن‌ها نشان داد، وقتي انگيزه براي دست‌کاری سود بالاست مديران غير موظف و سرمایه‌گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در كاهش ناهنجاری اقلام تعهدي غیرعادی دارند.
ثقفی و بولو (1388)، به بررسی هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های سود پرداختند. این مقاله به بررسی رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام با چهار ویژگی سود مبتنی بر دادههای حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموار بودن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1379 تا پایان 1384 می‌پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‎های سود (به صورت جداگانه)، بیانگر آن است که تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام می‌باشد. همچنین، بررسی ضریب تعیین تعدیل‌شده تفاضلی در اثر افزودن این متغیرها به مدل پایه، حاکی از آن است که ویژگی پایداری سود در بین ویژگی‌های سود بیشترین تأثیر را بر هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. نتایج به دست آمده از آزمون رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‎های سود (به صورت توأم) نیز حاکی از آن است هزینه حقوق سهام با ویژگی‎های پایداری و هموار بودن سود رابطه معنی‎دار دارد و با دو ویژگی دیگر سود فاقد رابطه معنی‎دار است.
فهیمی (1389)، به بررسی تأثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه تحقیق مشتمل بر 77 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق تهران و با استفاده از داده‌های سال 1386-1382(قلمرو زمانی 5 ساله) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه‌وتحلیل حاکی از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی