منابع پایان نامه ارشد درمورد علوم انسانی، خط مشی گذاری عمومی، کارشناسی ارشد، روش های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

– رضایی، حسن (1390). جزوه درس بازرایابی استراتژیک. تهران: دانشگاه مهر البرز.
– ریچ، هاینز وی؛ کونتز، هرولد (1388). اصول مدیریت ( چشم انداز جهانی). (ترجمه: علی پارسائیان). تهران: ترمه.
– زائری، اسداله؛ 1387. تأسیس و ساختار سازمان ملل. دسترسی آن لاین http://zayeri.blogfa.com/post-14.aspx.
– زاهدی، شمس السادات (1387). مدیریت فراملیتی و جهانی: نگرشی تطبیقی. تهران: سمت.
– سبحانی، جعفر (1373). فروغ ابدیت. قم: دفتر تبليغات اسلامي.
– شریعتی، علی (دهه 1350). فرهنگ و ایدئولوژی.
– شهبازی، عبداله؛ (1384). فراروایتهای جادویی در اندیشه آقای حجاریان. وبگاه شخصی عبداله شهبازی.
– شیخ زاده، محمد؛ عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن. (1390). تحليل مضمون و شبكه مضامين: روشي ساده و كارآمد براي تبيين الگوهاي موجود در داده هاي كيفي. انديشه مديريت راهبردي. سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1390.
– صانعي، مهدي. (1385). حكمراني خوب ؛ مفهومي نو در مديريت دولتي. ماهنامه تدبير. سال هفدهم، شماره 178 ، اسفند 1385. دسترسي آن لاين http://drsayad.blogfa.com/post-1397.aspx
– طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی (1390). اصالت اقتصاد یا اصالت ریاضیات در گفتگو با مسعود نیلی و فرهاد نیلی. ماهنامه مهرنامه. شماره 17 آذر 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.
– قمری، داریوش (2012). راهنمای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد. تهران: دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران.
– کرسول، جان؛ کلارک، ویکی پلانو (1390). روش های پژوهش ترکیبی. (ترجمه: علیرضا کیامنش و جاوید سرایی). تهران: آییژ.
– کلاین، نائومی (1390). دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه. (ترجمه: مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی). تهران: کتاب آمه.
– كمالي، يحيي. (1392). توصیف، تحلیل و مقایسه سنت های برنامه ریزی. دسترسی آن لاین http://www.yahyakamali.blogfa.com/post-137.aspx
– محسنی، رضا (1381). سیستم برنامه ریزی جهانی EIA.: مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 63، پاییز و زمستان 1381.
– محمدی، جمال. (1383). آمارتیا سن و نظریه انتخاب اجتماعی گفتگوی گارتنر و پاتانایک با آمارتیا سن در سال 1989. نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 34، زمستان 1383.
– محمدی مهر، غلامرضا (1389). روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق). تهران: گنجینه علوم انسانی-دانش نگار.
– مهدوی، مریم؛ (1390). رشد بدون توسعه: گفتگو با احمد موثقی. ماهنامه مهرنامه. شماره 18 دی 1390. دسترسی آن لاین http://www.mehrnameh.ir.
– مورتی، کریس (1388). چالشهای مدیریت در هزاره سوم. (ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی و عادله سادات احمد پور). تهران: نشر مدیران.
– نئوکلوس، مارک (1391). فاشیسم. (ترجمه: حسن مرتضوی). تهران: انتشارات آشیان.
– نراقی، احسان (1389). پایان یک رویا در نقد مارکسیسم. تهران: نشر ثالث
– نوری نائینی، محمدسعید. (1383). بازخوانی اندیشه های آمارتیا سن در توسعه و آزادی – تبیینی ایرانی از نگرشهای آمارتیا سن. نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 34، زمستان 1383.
– نیکچه فراهانی، حمید (1386). نقش گروههای ذینفع در فرآیند خط مشی گذاری عمومی(بررسی موردی تاثیر سازمان نظام پزشکی بر خط مشی گذاری عمومی در ایران). (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی. دسترسی آن لاین http://modiriatedolati.blogfa.com/cat-4.aspx
– ورزشکار، احمد. (1390). جزوه درسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
– وردی نژاد، فریدون. (1390). طرح ریزی استراتژیک- روشها، مراحل وشیوه ها. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=14612,8.
– وردی نژاد، فریدون و مرآتی، عاطفه. (1389). ويژگي ها و تفاوت هاي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=37073,8 .
– وردي نژاد، فريدون؛ رمضان پور، اليكا؛ ناصري، نجمه؛ فرزدي، نازنين؛ ولي زاده، صنم. (1388). تفاوت ها و تشابهات مديريت بخش عمومي و خصوصي. دسترسی آن لاین http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=31011,8.
– ویتینگتون، ریچارد. (2001). چیستی راهبرد- درآمدی بر شکل گیری راهبرد، (ترجمه: حاجی پور، بهمن و ناجی، ماجد). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).
– هایامی، یوجیرو (1389). اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، (ترجمه: غلامرضا آزاد). تهران: نشر نی.
– هریسون، پال (1387). اندرون جهان سوم: کالبد شکافی فقر. (ترجمه: شهریار آژغ). تهران: اختران.

– Abbott, Kenneth, W., & Snidal, Duncan. (2010). International regulation without international government: Improving IO performance through orchestration. The Review of International Organizations Volume 5, Issue 3, September 2010.
– American planning association. (2012). Planning for Public Health. Retrieved July 2013 from: http://www.planning.org/research/publichealth.
– Bryson, John, M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. (4th ed.). San Francisco: John Wiley & Sons.
– Bozeman, B., (1979).Public Management and Policy Analysis.New York: St. Martin’s Press.
– Brettonwood project, (2012). what are the Bretton Woods Institutions?, Retrieved august 2012 from: www.brettonwoodproject.org/item.shtml?x=320747.
– Brown, M. M., (2011). The Unfinished Global Revolution: The Limits of Nations and the Pursuit of a New International Politics. New York: The Penguin Press.
– Bureau of Strategic Planning, (2011). Results‐Based Programming, Management and Monitoring (RBM) approach as applied at UNESCO: Guiding Principles. Paris: Bureau of Strategic Planning.
– Coleman, Gerry and O’Connor, Rory, (2007). Using grounded theory to understand software process improvement: A study of Irish software product companies. Information and Software Technology, 49 (6). pp. 654-667.2007 Elsevier
– Danaee fard, H., & Eslami, A., (2010). Discovering theory of organizational indifference: A grounded theory strategy. European Journal of Scientific Research Volume 40, Number 3, 2010.
– Dye, Thomas. (2010). Understanding Public Policy. (11th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
– Eaves, Y.D., (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Jurnal of advanced nursing 35(5), (2001).
– Ellis, T. J., & Levy, Y. (2008). Framework of Problem-Based Research: A Guide for Novice Researchers on the Development of a Research-Worthy Problem. Informing Science. the International Journal of an Emerging Transdiscipline Volume 11, 2008.
– Gore, C., (2010). The MDG paradigm, productive capacities and the future of poverty reduction. IDS bulletin. Volume 41, Number 1, January 2010.
– Grubel, Herbert, G. (1977). Canada’s stake in the new international economic order. Canadian Public Policy / Analyse de Politiques Volume 3, Number 3, Summer 1997.
– Haq, Khadija, (2010). Thoughts on Development Philosophy, Policy and Practice – Speeches and Articles by Mahbub ul Haq in the 1990s. Islamabad: Mahbub ul Haq Human Development Centre. Retrieved august 2012 from: http://www.mhhdc.org.
– Haq, Mahbub, (1996). A global compact for human development. Islamabad: Mahbub ul Haq Human Development Centre. Retrieved august 2012 from: http://www.mhhdc.org/html/articles_DrHaq.htm.
– Haq, M., Jolly, R., Streeten, P., Haq, K, (1994). The UN and Bretton Woods Institutions: New challenges for the twenty-first century. New York: St. Martin’s Press. Retrieved august 2012 from: http://ns-rt.org/books/The UN and the Bretton Woods Institutions.pdf.
– Harvard University, (2012), Academic Units, Retrieved august 2012 from: http://www.hbs.edu/units.
– Heyzer, N., (2009). Economic and social survey of Asia and Pacific 2009 addressing triple threats to development (ESCAP). Singapore: Lee Kuan Yew School of public policy.
– International Peace Institute, (2012). The Management Handbook For UN Field Missions. Retrieved august 2012 from: http://www.ipacademy.org/images/pdfs/handbook/management_handbook_linked.pdf
– Jain, S. H., Weintraub, R., Rhatigan, J., Porter, M. E., & Kim, J. Y., (2008). Delivering global health. Student British Medical Journal 16, no. 227 (June 2008). Retrieved august 2012 from: http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=pub&facId=6532 and http://student.bmj.com/student/view-article.html?id=sbmj0806227.
– Jolly, R., (1994). Poverty eradication and human development: Issues for the Twenty-first century. Cambridge Review of International Affairs. Volume 8, Issue 1, 1994.
– Jolly, R., Emmerij, L., & Weiss, T. G., (2005). The Power of UN Ideas: Lessons from the First 60 Years. New York: united nation intellectual history project series. Retrieved august 2012 from: http://www.unhistory.org/publications/UNIdeas.pdf.
– Jolly, R., Emmerij, L., & Weiss, T. G., (2009). The UN and human development. New York: united nation intellectual history project series. Retrieved august 2012 from: http://www.unhistory.org/briefing/8HumDev.pdf.
– Jones, Bill. & Norton, Philip. (2010). Politics UK. (7th ed.). Kentucky: Routledge.
– Kishore, Kamal. (2010). Mid-Term Review of the Hyogo Framework for Action-United Nations International Strategy for Disaster Reduction. New York: UNISDR.
– Kriemadis, T., Theakou, E (2007). Strategic planning models in public and non-profit sport organizations. SMIJ. Volume 3, Number2, 2007. Retrieved august 2012 from http://www.choregia.org/23.pdf.
– Patrick, Stewart, M. (2013). Global Development 2.0: Assessing a New UN Roadmap. Retrieved July 2013 from: http://blogs.cfr.org/patrick/2013/06/05/global-development-2-0-assessing-a-new-un-roadmap.
– Prabhu, K.S., Scott, T., Hamel, J.Y., Calev, S., Thompson, B., (2010). The Human Development Journey. Human Development Report Office and the Learning Resource Centre/OHR/BOM of UNDP, 2010.
– Richter, S.M., Burns, K.K, Botha, A.D., (2012). Research Planning for Global Poverty and Homelessness Policies and Services: A Case Study of a Joint Canadian-South African Initiative. Online Journal of Social Sciences Research. Volume 1, Issue 3, 2012. Retrieved august 2012 from http://www.onlineresearchjournals.org/JSS.
– Robbins, L., (1937). Economic planning and international order. London: Macmillan.
– Royalroads University.The academic programes. Retrieved august 2012 from: http://www.royalroads.ca/prospective-students/master-global-management
– Sachs, J. D. (2005). Investing in Development A Practical Plan to Achieve

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، ایدئولوژی، توسعه انسانی، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نظریه مبنایی، سازمان ملل، روش تحقیق، جامعه شناسی