منابع پایان نامه ارشد درمورد علائم اضطراب، سلامت روان، حوزه و دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….84
5 ـ 1ـ بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………84
5 ـ 2ـ محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………………………………..95
5 ـ 3ـ پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………..96
5 ـ 3 ـ 1ـ پيشنهادهاي پژوهشي…………………………………………………………………………….96
5 ـ 3 ـ 2ـ پيشنهادهاي کاربردي……………………………………………………………………………96
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………97
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………..97
منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………………102
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جدول ها:
عنوان شماره صفحه
جدول 4ـ1: حجم نمونه به تفکيک جنسيت در دانشگاه و حوزه………………………………………51
جدول 4ـ2: ميانگين و انحراف معيار بهزيستي معنوي و مؤلفه هاي آن به تفکيک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….51
جدول 4ـ3: ميانگين و انحراف معيار شادکامي به تفيک دانشگاه و حوزه………………………….51
جدول 4ـ4: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه هاي سلامت عمومي به تفکيک
دانشگاه و حوزه…………………………………………………………………………………………………….52
جدول 4ـ5: بررسي نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………….. 53
جدول 4ـ6: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي
و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان………………………………………………….. 54
جدول 4ـ7: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي
و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان………………………………………………..55
جدول 4ـ8: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي
و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان…………………………………………………..56
جدول 4ـ9: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و شادکامي در
دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………………………………………57
جدول 4-10: بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون………………………………………………….. 58
جدول 4ـ11: نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني شادکامي براساس
متغيرهاي بهزيستي وجودي و مذهبي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي
علميه شهر کرمان……………………………………………………………………………………………….. 59
جدول4ـ12: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم جسماني
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان…………………………………………………………………60
جدول 4ـ13: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم جسماني
در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………………………………..61
جدول4ـ14: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم جسماني
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان………………………………………………………………… 62
جدول 4ـ15: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم جسماني
در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان………………………………………………………………63
جدول4ـ16: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان……………………………………… 64
جدول 4ـ17: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………65
جدول 4ـ18: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان……………………………………….66
جدول 4ـ19: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم اضطراب
و اختلال در خواب در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان………………………………….. 67
جدول 4ـ20: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و اختلال در
کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان…………………………………………68
جدول 4ـ21: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و اختلال در
کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………..69
جدول 4ـ22: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و اختلال در
کارکرد اجتماعي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان………………………………………..70
جدول 4ـ23: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و اختلال در
کارکرد اجتماعي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان…………………………………… 71
جدول 4ـ24: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم افسردگي
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان………………………………………………………………..72
جدول 4ـ25: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و علائم افسردگي
در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………………………………73
جدول 4ـ26: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان……………………………………………………………… 74
جدول 4ـ27: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي
در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان……………………………………………………………75
جدول 4ـ28: بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون……………………………………………….. 76
جدول4ـ29: نتايج تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني سلامت عمومی براساس
متغيرهاي بهزيستي وجودي و مذهبي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي
علميه شهر کرمان…………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4ـ30: نتايج آزمون يومن ويتني براي مقايسه ميانگين بهزيستي معنوي در دانشجويان
دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان………………………………………………………..78
جدول 4ـ31: نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين شادي در دانشجويان دانشگاه شهيد
باهنر و حوزه هاي علميه کرمان………………………………………………………………………….. 79
جدول 4ـ32: نتايج آزمون يومن ويتني براي مقايسه ميانگين سلامت عمومي در دانشجويان
دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان………………………………………………………..80
جدول 4ـ33: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان…………………………………………………………….81
جدول 4ـ34: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي معنوي با سلامت عمومي
در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان……………………………………………………………81
جدول 4ـ35: نتايج آزمون همبستگي براي بررسي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي
و سلامت عمومي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهرکرمان……………………………………..82

فصل اول
طرح پژوهش

1 ـ 1 . مقدمه
قشر دانشجو گروهي مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آينده کشور هستند. در جوامع گوناگون سياست گذاري ها همواره متوجه اين گروه، بررسي ويژگي ها و تربيت آن ها براي دستيابي به آينده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجويي، دانشجويان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلي را تشکيل مي دهند.
در بررسي هر گروه از افراد بايد به اين نکته توجه داشت که، انسان موجودي پيچيده و داراي ابعاد وجودي گوناگون است . پيوند مستحکمي که ميان اين ابعاد وجود دارد، موجب مي گردد که نياز به ديدگاهي چند بعدي و همه جانبه جهت فهم و درک آدمي و کمک به رشد و بهزيستي او، حس گردد.
بهزيستي1 عاملي مهم در حيطه زندگي فردي و جمعي است که همگان به دنبال دستيابي و گسترش آن در زندگي خود هستند. روانشناسي نقش والايي براي اين صفت قائل گشته است. در ابتداي ظهور روانشناسي، تأکيد اين رشته بر بيماري هاي رواني و درمان آن ها بود، اما با گذشت زمان «مدل سلامت رواني»، «مدل بيماري» را به چالش کشيده است(کيز2، 2002). البته در تاريخ روانشناسي همواره بزرگاني چون جيمز3، راجرز4، مزلو5، فروم6 و فرانکل7 برداشت هاي مثبتي از شخصيت سالم و کنش وري مثبت به دست داده اند. در ديدگاه هاي نوين روانشناسي مثبت نگر نيز، پژوهشگران برجسته اي چون ريف و سينگر8 (1998)، سليگمن و سيکزنتميهالي9 (2000) و کيز(2002)، بر لزوم در نظر گرفتن جنبه هاي مثبت بشر و مفهوم بهزيستي در تعريف سلامت رواني تأکيد کرده اند(کيز، 2004).
با تأکيد بر بهزيستي، بررسي عوامل مؤثر بر آن به صورت جنبه خاصي از روانشناسي بروز کرد. با ظهور بهزيستي در حيطه روانشناسي، احساس بهزيستي، يکي از ويژگي هاي مهم افراد داراي سلامت روان شناخته شد.
در طي سال هاي 1970-1960 جنبشي جهت مطالعه عوامل مرتبط با کيفيت زندگي10 در ايالات متحده آغاز گرديد و شروع يک عقيده تدريجي شد، مبني بر اين که رضايت در زندگي فقط بر پايه عوامل عيني نبوده و به عوامل ذهني مؤثر در اين حيطه نيز توجه گرديد. همزمان با اين جنبش بود که گروهي به اهميت اثر معنويت در بهزيستي پافشاري کردند. اليسون11 (1983) و پالوتزين12 و اليسون(1982)، استدلال کردند که کيفيت زندگي مفهومي است که بهزيستي مادي، رواني و معنوي در آن دخيل اند(بونت13، 2009). بهزيستي معنوي از رابطه دو مفهوم بهزيستي و نقش معنويت در آن شکل گرفت و گسترش يافت که ناشي از توجه به نقش معنويت در بهزيستي فردي بود. در مطالعه اي بر روي دانشجويان سنگاپوري مشخص شد که آنان معنويت را براي آدمي، رشد و بهزيستي او اساسي مي دانند (تيو ، کريدي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، طرح پژوهش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، حوزه و دانشگاه، جامعه مدرن