منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، سلامت روان، فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

نه وسهل گیرانه) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه رابطه دارد.‬‬‬‬‬‬
به منظور بررسی فرضيه دوم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-8) ارائه شده است.
جدول 4- 8 : رابطهی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
پیشرفت تحصیلی- سبک مقتدرانه
**47/0
17/0
001/0
پیشرفت تحصیلی – سبک ستبدادی
**41/0-
168/0
001/0
پیشرفت تحصیلی – سبک سهل گیرانه
06/0

39/0
05/0 p* ، 01/0 ** p

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه مثبت بین سبک فرزندپروری مقتدرانهی والدین و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان (42/0)، و نیز رابطهی منفي بین سبک استبدادی والدین و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان تأیید شده (41/0-)، و رابطهی معناداری بین سبک فرزندپروری سهلگیرانهی والدین و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مشاهده نشد.
برای سبک مقتدرانه: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،242n =، 42/0 r = ، 17/0v=).
برای سبک استبدادی: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،93n =، 41/0 r =-، 168/0v=).
برای سبک سهلگیرانه: (آزمون دو دامنه، 39/0p = ،43n =، 06/0 r =، 0v=).
فرضيه سوم ) سبکهای فرزندپروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه و سهل گیرانه) باعزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه دارد.
به منظور بررسی فرضيه سوم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-9) ارائه شده است.

جدول 4- 9: رابطهی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و عزت نفس دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
عزت نفس- سبک مقتدرانه
**48/0
23/0
001/0
عزت نفس – سبک استبدادی
**40/0-
16/0
001/0
عزت نفس – سبک سهلگیرانه
068/0

39/0
05/0 p* ، 01/0 ** p

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه مثبت بین سبک فرزندپروری مقتدرانهی والدین و عزت نفس دانشآموزان (48/0)، و نیز رابطهی منفي بین سبک استبدادی والدین و عزت نفس دانشآموزان تأیید شده (40/0-)، و رابطهی معناداری بین سبک فرزندپروری سهلگیرانهی والدین و عزت نفس دانشآموزان مشاهده نشد.
برای سبک مقتدرانه: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،242n =، 48/0 r = ، 23/0v=).
برای سبک استبدادی: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،93n =، 40/0 r = -، 16/0v=).
برای سبک سهلگیرانه: (آزمون دو دامنه، 29/0p = ،43n =، 068/0 r =، 0v=).
فرضيه چهارم) بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی فرضيه چهارم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-10) ارائه شده است.

جدول 4- 10 : رابطهی همبستگی بین عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
عزت نفس – پیشرفت تحصیلی
**604/0
364/0
001/0

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه مثبت بین عزت نفس دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي (604/0) مشاهده شد. ‬‬‬‬‬‬
برای عزت نفس – پيشرفت تحصيلي (آزمون دو دامنه، 001/0p ،378n =، 604/0 r = ، 364/0v=).
با توجه به مثبت بودن رابطه همبستگي بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي ، نتيجه گرفته مي شود با افزايش عزت نفس پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بالا ميرود و بالعكس با كاهش عزت نفس ، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان افت خواهد كرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرضيه پنجم ) بین عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی فرضيه پنجم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-11) ارائه شده است.
جدول 4- 11 : رابطهی همبستگی بین عزت نفس و نمره سلامت روان دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
عزت نفس – سلامت روان
**671/0-
450/0
001/0

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه منفي بین عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان (671/0- ) مشاهده شد.
برای عزت نفس – سلامت روان (آزمون دو دامنه، 001/0p ،378n =، 671/0- r = ، 450/0v=).
با توجه به منفي بودن رابطه همبستگي بين عزت نفس و نمره سلامت روان ، نتيجه گرفته مي شود با افزايش عزت نفس نمره سلامت روان دانش آموزان پايين مي آيد يعني درواقع سلامت روان فرد بالا ميرود و بالعكس ‬‬‬‬‬‬
فرضيه ششم ) بین سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی فرضيه ششم پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-12) ارائه شده است.
جدول 4- 12 : رابطهی همبستگی بین عزت نفس و نمره سلامت روان دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
سلامت روان- پیشرفت تحصیلی
**482/0-
23/0
001/0

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه منفي بین سلامت روان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (482/0- ) مشاهده شد.
برای سلامت روان- پيشرفت تحصيلي (آزمون دو دامنه، 001/0p ،378n =، 482/0- r = ، 23/0v=).
با توجه به منفي بودن رابطه همبستگي بين نمره سلامت روان و پيشرفت تحصيلي نتيجه گرفته مي شود با افزايش نمره سلامت روان يعني در واقع با كاهش سلامت عمومي ، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايين مي آيد و بالعكس.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه بود.باتوجه به جدول (4-3)یافته های پژوهش نشان داد که سبک های فرزندپروری مقتدرانه وعزت نفس توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را داردبه این صورت که 27 درصد ازتغییرات پیشرفت تحصیلی راپیش بینی می کنند.همچنین براساس نتایج به دست آمده از جدول(4-5) سبک های فرزندپروری مقتدرانه وعزت نفس توانایی پیش بینی سلامت روانی دانش آموزان را دارد به این صورت 38 درصد از تغییرات سلامت روانی را پیش بینی می کنند. این نتایج نشان می دهدعلاوه بر فرزندپروری والدین وعزت نفس عوامل دیگری نیز بر سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر هستند.درتبیین این یافته ها می توان گفت به طورکلی شیوه های فرندپروری والدین در راستای تربیت وشکل دهی شخصیت فرزندان نقش تعیین کننده واساسی دارد.سبک فرزندپروی خاص فقط یک شیوه ی معمولی برای تعامل با فرزندان نیست بلکه فرایندی است که درطی آن چگونگی شکل گیری شخصیت کودک تعیین می شود.والدین می توانند با درایت خودوپاسخگویی درست وبه موقع سلامت روانی فرزندانشان را ارتقابخشند حجم انبوهی از پژوهش ها موید نقش مهم والدین درشکل گیری سازمان روانشناختی کودکان ونوجوانان است .درتایید این یافته هاویلیام جنیز(2005) آمیزش والدینی وساختارخانواده را به عنوان بزرگترین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی قلمداد کرده است.مطالعات خسروی وهمکاران(1381)نیز نشان دادکه سطوح کلی عزت نفس به شکل معناداری پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است.پژوهش خاکساری وخسروی(1391)نیز نشان داد عزت نفس مهمترین عامل درپیش بینی سلامت روانی است.داشتن عزت نفس یک نیاز اساسی انسان درتمام طبقات ودرجات علمی واخلاقی است وچیز یاست که ما پیوسته برای رسیدن به آن تلاش می کنیم(کوشان وواقعی، 2007).بایدتوجه داشت که عزت نفس می تواند دیگرویژگی ها را تحت تاثیر قرار داده ، موفقیت وعدم موفقیت های فرد را سبب شود.بنابراین عزت نفس ،هسته مرکزی ساختارهای روان شناختی فرد است که می تواند همچون سپری فرد را درمقابله با فشارهای روانی حمایت کند(مان وهمکاران، 2004)بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با سلامت روانی که نتایج آن درجدول(4-7)آمده است نشان داد بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با سلامت روانی دانش آموزان رابطه منفی معناداروجود دارد(47/0 r=-)وجود دارد.بدین معنی که سبک فرزندپروری مقتدرانه باسلامت روانی بالاترهمراه است.وسبک فرزندپروری مستبدانه با سلامت روانی دانش آموزان دارای رابطهمثبت ومعنادار(39/0 r= )است.(01/0 p ).(لازم بذکر است که هرچه نمره سلامت روانی بالاتر باشدنشان دهنده سلامت روانی کمتراست). این یافته با نتایج تحقیقات پورکماچالی(1384)،مهرابی زاده هنرمند وهمکاران(1379)،سوناک(2001)همسان است.درتبیین این نتایج می توان گفت این نتایج،قابل اسنادبه سطوح بالای تعهد والزام ودرگیری والدین وتشویق های تربیتی آنها که ازویژگی های والدین مقتدراست٬ می باشد(باربر، 1996). فرزندپروری مقتدرانه وحمایت گرانه که با نظارت،صمیمیت،وقاطعیت همراه است ودررشد سالم موثر شناخته شده است.وباعث ارتقای سلامت روان می شود.تبیین دیگری که در این مورد می توان ارائه کرد به بعد گرم بودن وکنترل والدین بازمی گردد.والدین مقتدراز درجه بالایی ازگرم بودن برخوردارهستند وبه نیازهای عاطفی وروانی فرزندانشان پاسخ داده وبیشترپذیرنده فرزندان خود هستند.همچنین این گونه والدین کنترل معتدل ومعقولی برفرزندانشان اعمال می کنند درمقابل والدین دارای شیوه مستبدانه فاقد این خصوصیات هستند(پتیت ومایز، 1997).بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی که نتایج ان درجدول(4-8)ارائه شده است ،نشان دادکه سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ومعنادار (47/0 r=) وسبک فرزندپروری مستبدانه با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی ومعنادار(41/0 r=-)دارد.(01/0 p ).که این نتیجه با نتایج پژوهش های پورکماچالی(1384)، مهرافزا(1383)،ادواردز وپرایس(2002)،کوریدو،وارنرو ایبرگ(2002)،ترنر وهمکاران(2009)وبرونستین وهمکاران(2005) همخوانی دارد.درتبیین این یافته می توان گفت که نوجوانانی که ازحمایت خوب خانواده برخوردارند واز سبک فرزندپروری مقتدر بهره می جویند که با عواملی همچون رابطه نزدیک کودک با والدین ،نگرش مثبت والدین درباره مدرسه،انتظارات واقع گرایانه درباره پیشرفت وابراز علاقه وتوجه والدین به عملکرد تحصیلی فرزند همراه است،ازپیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار هستند.بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با عزت نفس دانش آموزان جدول(4-9)نشان دادکه سبک فرزندپروری مقتدرانه با عزت نفس آنها رابطه مثبت ومعنادار (48/0 r=) وسبک فرزندپروری مستبدانه با عزت نفس دانش آموزان رابطه منفی ومعنادار(40/0 r=-)دارد(01/0 p ).که این نتیجه با یافته های هرزوهمکاران(1999)،دارلینگ(1999)هماهنگی دارد.یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذاربرعزت نفس شیوه فرزندپروری والدین است.ازآنجا که درشیوه ی فرزندپروری مقتدرانه والدین به فرزندان احترام می گذارند وبرای فرزندان حق وحقوق خاصی قایل هستند وبرای انها امتیازهای ویژه ای درنظر می گیرند وهمین امرباعث تقویت عزت نفس فرزندانشان می شود.ازسوی دیگر شیوه فرزندپروری مستبدانهبا کنترل سخت وانضباط خشن وناپایدار ومیزان پایین حمایت هیجانی وگرمی مشخص می شود وبا فرزندان دارای روابط معیوب هستندودرچنین خانواده هایی یک نفر همه تصمیم ها را می گیرد وسایر افراداز حق انتخاب برخوردار نیستند،درنتیجه فرزندان دارای مهارت های اجتماعی کمتروقدرت ابراز وجودکمتری دارندواین باعث کاهش عزت نفس فرزندان می شود.بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی که نتایج درجدول (4-10) آمده است نشان دادکه عزت نفس دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنهارابطه مثبت ومعنادار (60/0 r=) دارد.که با یافته های بخشایش(1390)،عیدیان(1385)،حسینی وهمکاران(1386)،قاسم زاده(1386)،پلگ(2009)،راس وهمکاران(2000) همخوانی دارد.همچنین با توجه به نتایج جدول(4-11) بین عزت نفس دانش آموزان با سلامت روانی انها رابطه منفی معنادار(67/0 r=-)وجود دارد.(01/0 p ).که با یافته های شعیری وچترچی(1383)،لایوبومیرسکی(2006)،دی آگلی وهمکاران(2001) هماهنگی دارد.عزت نفس که همه ی افراد جامعه بدان احساس نیاز می کنند می تواند زمینه های سازش یافتگی واجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهدنوجوانانی که دارای احساس خودارزشمندی وعزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود درشرایط مشابه ،پیشرفت تحصیلی بیشتر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، عزت نفس، فرزندپروری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، سلامت روان، یشرفت تحصیلی