منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی-اقتصادی خانواده باعملکرد تحصیلی نوجوانان مرتبط شناخته شده است(سان127 وهمکاران، 2009;انگ 128وهمکاران، 2008;پارک129 وهمکاران، 2008 ; تیلور130 وهمکاران،2004).ویلیام جنیز131(2005)آمیزش والدینی وساختارخانواده را به عنوان بزرگترین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی قلمدادکرده است.سازگاری روانی –اجتماعی والدین با نظام تربیتی مقتدرانه که خود با مشارکت والدین در امرمدرسه ونیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرتبط است،موثر شناخته شده است(ویلسون132، 2009).
فرزندپروری وسلامت روانی
روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی ازعوامل مؤثردرسلامت روانی آنان است.تحقیقات نشان می دهد که در بین عوامل مختلفی که در پرورش شخصیت سالم کودکان ونوجوانان مؤثرند.تأثیر متقابل کودک و والدین ونحوه برخورد وارتباط والدین وکودک ازمهم ترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود.انواع انحراف ها در فرزندپروری می تواند برتوانایی آتی کودکان در کنارآمدن با چالش های زندگی تأثیرعمیقی داشته باشدوموجب آسیب پذیری آنها نسبت به انواع اختلال های روانی شود(باچر وهمکاران، 1388).
 عزت نفس و سلامت روانی
مطالعات تجربی در 15 سال گذشته نشانگراین نکته است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم اثرگذار بر سلامت وکیفیت زندگی به شمارمی رود.با افزایش عزت نفس،احساس توانمندی وارزشمندی در فرد به وجود می آید وتغیرات مثبتی همچون تلاش برای کسب موفقیت،داشتن اعتمادبه نفس بالا،بلندهمت بودن وتمایل به داشتن سلامت بهتر در فرد دیده می شود(مان 133وهمکاران،2004).عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی‌شود .برای انسان این امکان وجود دارد که رنگ‌ها، صداها و شکلها و احساس‌های خاصی را دوست نداشته باشد اما اگر فرد بخش‌هایی از خودش را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او به شدت آسیب می‌بیند. چنین فردی در مسائل اجتماعی، تحصیلی یا شغلی، کمتر پیشرفت می‌کند زیرا توانایی دستیابی به پیشرفت و انتظار دستیابی به آن را در خود نمی‌بیند، برقراری و حفظ روابط دوطرفه و سالم اجتماعی برای او دشوار است و تنهایی و انزوا را بیشتر تجربه می‌کند از آنجایی که عزت نفس با سازگاری روانی هم رابطه دارد افراد با عزت نفس پایین غالباً نشانه‌هایی از مشکلات و بیماری‌های روانی از جمله اضطراب و تجربه تنش شدید استرس را تجربه می‌کنند (مهرناز شهرآرای، 1386).اریکسون به نقل ازچارف دراهمیت عزت نفس معتقداست داشتن احترام به خود لازمه ی طی کردن موفقیت آمیز دوره جوانی است که در این دوره ،دوره شکل گیری روابط شغلی ،همکاری اجتماعی وبرقراری رابطه صمیمی با اشخاص دیگراست.سایرمحققان ارتباط بین عزت نفس ومتغیرهایی مانندسلامت روانی را نشان داده اند(لایوبومیرسکی134،2006).روان شناسان اعتقاد دارند احساس خودارزشمندی بالا موجب آسایش وثبات ،سازگاری اجتماعی ورفتاری،پیشرفت تحصیلی ونیزمانع بروز اختلال وپریشانی است.پژوهش هایی که به مطالعه تاثیر عزت نفس اختصاص یافته آشکار ساخته اند که عزت نفس آسیب دیده تحمل شرایط دشواری را که فرد خواه ناخواه در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند،غیرممکن می سازدو برای آن پیامدها ی روانی وجسمانی زیان آوری به بار می آورد(گرسمن ووایت135،2004).
عزت نفس وپیشرفت تحصیلی
بنظر می رسد پیشرفت تحصیلی وعزت نفس رابطه متقابلی دارند،یعنی ازطرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می شود،زیراخودباوری وتلقی مثبت داشتن ازخویشتن در یادگیری وایجاد انگیزش برتحصیل اثر می گذاردوموجب پیشرفت تحصیلی می گردد وازطرف دیگر،موفقیت های تحصیلی ورسیدن به مدارج بالا درکارآموزش ،موجب ارتقای عزت نفس می شود.به طورکلی پیشرفت های انسان در هر زمینه ای وتجربه موفقیت واحساس خودباوری وارزشمندی وتوانمندی در هرموردی باعث افزایش عزت نفس دراو می شود(حسینی ووجدان پرست، 1384).
پیشینه پژوهش های داخلی وخارجی
پیشینه ی پژوهش های داخلی
در مطالعه ای پورکماچالی (1384) به این نتیجه دست یافت که بیشترین میزان سلامت روانی وموفقیت تحصیلی در بین فرزندانی دیده می شود که مطابق سبک های فرزندپروری قاطع واطمینان بخش تربیت شده اند و کمترین میزان سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی در بین فرزندانی دیده می شود که مطابق سبک مستبدانه تربیت شده اند.
بررسی کهزایی وهمکاران(1384)نشان داد که دانشجویان دارای افت تحصیلی ازلحاظ سلامت روان ووضعیت روانشناختی دارای اشکالاتی هستند.
خاکساری وخسروی(1391)در تحقیقی که برروی 300 دانش آموز دبیرستانی انجام دادندبه این نتیجه دست یافتند که اولین عاملی که سهم تعیین کننده ای در پیش بینی سلامت روان دارد عامل عزت نفس است.
نتایج تحقیق شعیری و چترچی(1383)نشان داد که بین عزت نفس وسلامت روان رابطه معناداروجود دارد.
در مطالعه صدرالسادات وشمس (1380) بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دارومثبتی به دست آمده است.
سیدبدرالدین نجمی وآوات فیضی(1390)در مطالعه ای نشان دادند بین کارکرد خانواده وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
نتیجه تحقیق محمد علی حسینی وهمکاران(1386)نشان دادافرادی که دارای عزت نفس بالاتری بودند نسبت به افرادی دارای عزت نفس پایین ،از وضعیت تحصیلی مطلوبتری برخوردارند.
درپژوهش دیگری مهرافزا(1383)نیزرابطه ی سبک های فرزندپروری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی را بررسی نموده است.نتیجه تحقیقات وی نشان داد كه بین شیوه ی سهل گیرانه باخلاقیت و پیشرفت تحصیلی فرزند ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. بین شیوه ی مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی و معنادار وجودداردولی بین شیوه ی فرزندپروری كاملاً آزاد با پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری مشاهده نكرد.
درتحقیق دیگری یوسفی (1386)با عنوان ارتباط سبكهای فرزندپروری والدین با مهارتهای اجتماعی و جنبه هایی از خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی به بررسی این ارتباط پرداخته،نتایج تحقیق وی نشان داد كه فرزندان ایرانی متعلق به خانواده های قاطع به طور كلی از مهارت اجتماعی كمتری برخوردارند. ازدیگر یافته های این پژوهش،وجودارتباط معنی دار سبك های فرزندپروری با برخی از جنبه های خود پنداره دانش آموزان بود. تفاوتهای دانش آموزان در زمینه های مختلف نیز می تواند برعملكرد تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد.
نیکویی(88-1387)در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با نشانه های جسمانی واختلال در کارکرد اجتماعی پرسشنامه سلامت عمومی نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد.اما بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه وسهل گیرانه مادر با سلامت عمومی نوجوانان رابطه معنی دار مشاهده نشد.
فرزادفرد وهومن(1387) نشان داده اند که سبک های فرزندپروری وعملکرد والدین باعلایم اختلالات روان شناختی ورفتارهای مختل رابطه دارد.
هیبتی(1381)درپژوهش نشان داد که دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدین مستبد وسهل گیر،از شیوه های حل مساله در مقابله با رویدادهای تنش زا استفاده می کنند.
دریک بررسی قاسم زاده(1386)نشان داد که بین عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی ونمره کل عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد.
نتیجه پژوهش بخشایش(1390) بیانگر رابطه مثبت ومعنادار بین پیشرفت تحصیلی وعزت نفس بود.
نتیجه تحقیق(زارع پور،1384) نشان داد بین سلامت روانی والدین با پرخاشگری فرزندانشان ونیز بین شیوه های فرزند پروری و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
نامداروهمکاران(1391)در تحقیقی نشان دادند که ارتباط معناداری بیت سلامت روان وپیشرفت تحصیلی وجود دارد.
درپژوهشی که عیدیان(1385)درشهرستان اسفراین برروی 350 دانش آموز دبیرستانی متشکل از200 دختر و150 پسرانجام داد به این نتیجه دست یافت که بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی رابطه معنا داروجود دارد.
درپژوهشی که بیابانگرد(1384) به منظور بررسی رابطه میان عزت نفس ،انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران انجام داد.نتایج بررسی وی نشان دادکه همبستگی معناداری میان عزت نفس وپیشرفت تحصیلی وجود دارد.
درتحقیقی که توسط سید داودحسینی نسب وحسین وجدان پرست(1383)روی 497 دانشجوی علوم پایه وعلوم انسانی مراکز تربیت معلم انجام شده،نشان می دهد که رابطه معناداری بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی وجود دارد.
مطالعات خسروی بابادی وهمکاران(1381)نشان داده است که سطوح کلی عزت نفس به شکل معناداری پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است.
نتیجه تحقیق مهرابی زاده هنرمند وهمکاران(1379) نشان داد که سبک های فرزندپروری با سلامت روانی رابطه معنی داری دارد.
پیشینه ی پژوهش های خارجی
نتایج تحقیقات هرز وهمکاران (1999)، نشان می دهد که بین شیوه های مختلف فرزند پروری والدین با میزان عزت نفس نوجوانان رابطه وجود دارد؛بدین معنا که نوجوانان دارای والدین مقتدر،عزت نفس بالاتری نسبت به نوجوانان دارای والدین مستبد و یا سهل گیر دارند.
نتایج تحقیقات کسینجر٬پانیل و لی 136(2006)، مارتینز وگارسیا137(2008)، برزنسکی واسمیتس138(2008)، ادن ورودریگز139(2008)،دانلوپ ،برنزوبرمیگام140(2001)،هرز(1999)،دکوویچ ومیوز(2002) نشان داده اندسبک والدینی مقتدرمبتنی بر ارزشیابی مثبت نظیر حمایت، مشارکت وعلاقه به کودک،عزت نفس کودک را تقویت می کند وسبک های حمایتی با عزت نفس بالا درجوانان ونوجوانان همراه است.
درتحقیقی ویس وشوارز141(1996)به این نتیجه رسیدندکه کودکان ونوجوانانی که والدین آنها روش مقتدرانه را به کارمی برند درمقایسه با کودکان ونوجوانانی که والدین آنها ازروش فرزندپروری مستبدانه وسهل گیرانه استفاده می کنند،ازمهارت های اجتماعی بیشتری برخوردارند وفعالیت های مفیدتر ومؤثرتری را انجام می دهند.
دمتروویچ وبایرمن142(2001)به این نتیجه رسیدند که کودکان والدین مقتدرازسطوح بالاتری ازخودمختاری دارند وازصلاحیت های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارهستند وپرخاشگری کمتری ازخود نشان می دهند.
آکویلینو وساپل143 (2001) وگالامبوس144 وهمکاران(2003) نیز درپژوهش های جداگانه ای نشان دادندکه نوجوانانی که دارای والدین آزادمنش ، گرم وحمایتی هستندسازگاری بهتری،اعتماد به نفس بالاتر،احساس رضایت بیشتر ازدوستان وزندگی عاطفی،تحریک پذیری کمتررا در پنج سال بعدی زندگی خود تجربه خواهند کرد.
نتیجه تحقیق سوناک145(2001) نشان داد بین وضعیت اجتماعی وشیوه تربیت والدین با سلامت روان وعزت نفس در دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد.
دارلینگ(1999)درتحقیقی نشان داد کودکان ونوجوانانی که والدین آنها ازروش مستبدانه استفاده می کنند،عملکردتحصیلی نسبتا”خوبی دارند،ولی مهارت های اجتماعی وعزت نفس آنان اندک است وکودکان ونوجوانان والدینی که ازروش سهل گیرانه استفاده می کنند،مشکلات رفتاری بیشتروعملکرد تحصیلی پایین تری دارند،ولی مهارت های اجتماعی وعزت نفس آنان بالاتر است.
پژوهش های پریوات146(2003)،هیدگرکن147 وهمکاران(2004)، نشان داده اند که سبک های فرزندپروری وعملکرد والدین باعلایم اختلالات روان شناختی ورفتارهای مختل رابطه دارد.
نوجوانانی که والدینشان از سبک فرزند پروری مقتدرانه بهره می جویند،در مقایسه با سایر کودکان ونوجوانان امیدوارترند(ادواردز وپرایس148،2002)کودکانی که امیدواری بیشتری دارند کمتر افسرده می شوند،اعتماد به نفس آنان بیشتر است وپیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتر است.
نتایج تحقیقات زیادی بیانگر این است که که از لحاظ آماری بین شیوه های فرزند پروری والدین ومشکلات رفتاری فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد(ارگیز149،2005).
کوریدو،وارنر وایبرگ150(2002)،نشان دادند که سبک های فرزندپروری مقتدربا سازماندهی ،پیشرفت تحصیلی وجهت گیری عقلانی در کودکان رابطه مثبت وجود دارد.
ترنر151 وهمکاران(2009)وبرونستین152 وهمکاران(2005)درمطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که سبک فرزندپروری مقتدرانه که حاکی از ارتباط باز،تؤام با انتظارات درخور،استدلال درطرح خواسته ها ومحدودیت ها،حساسیت وآمیزش است باعملکرد تحصیلی بهتر دانش آموزان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی