منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، کاربری اراضی، نوع کاربری

دانلود پایان نامه ارشد

به یک نتیجه هدایت شود (تقی زاده و تاری، 1386، 57).
در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات تحقیق از آزمونهای آماری توصیفی بهره گرفته شده است.
3-10) تغييرات كاربري ها در شهر تبريز
مطالعات صورت گرفته در زمينه مساحت كاربري هاي تغيير يافته در سطح شهر تبريز در طي پنج سال اخير نشان مي دهد كه بيشترين ميزان از اين تغييرات را تغيير كاربري فضاي سبز به مسكوني تشكيل مي دهد . تغيير كاربري آموزشي به مسكوني نيز از جمله مصوباتي است كه حدود 18% درصد از اين تغييرات را به خود اختصاص داده است.
با اندكي تأمل در خصوص نمودار تغييرات صورت گرفته در شهر تبريز(جدول2-2) در مي يابيم كه در كل بيشترين تغييرات مربوط به تغيير كاربري فضاي سبز به ساير كاربري ها است، به طوريكه 66/56 درصد از كل مساحت تغيير يافته در طي پنج سال را شامل مي شود. در مقابل، از تغييرات فضايي كه در طي مدت زمان مورد مطالعه از ساير كاربري ها به فضاي سبز اختصاص داده شده است، حدود 49/9 درصد كل تغييرات مي باشد. تغيير كاربري آموزشي به مسكوني نيز با74/19 درصد از كل تغييرات، رتبه دوم از تغييرات مصوب را به خود اختصاص داده است. مصوبات مربوط به ساير كاربري ها در جدول شماره(3-8) مشخص شده است.

جدول (3-8): تغييرات كاربري هاي اراضي شهري تبريز دردوره 5 ساله(1387-1383)
تغييرات
كاربري ها
مساحت
1383
مساحت
1384
مساحت
1385
مساحت
1386
مساحت
1387
مساحت كل
(متر مربع)
درصد
فرهنگي به تجاري
7584
0
5/364
0
0
5/7948
58/0
فرهنگي به مسكوني
0
0
75/1137
0
0
75/1137
08/0
مسكوني به تجاري
42/21745
4866
9/6402
58/13346
09/5451
99/51811
77/3
مسكوني به آموزشي
4/1370
5/456
0
893
200
9/2919
21/0
مسكوني به مذهبي
0
0
06/1377
0
987
06/2364
17/0
مسكوني به تأسيسات تجهيزات
0
0
1886
5/436
0
5/2322
17/0
مسكوني به فضاي سبز
0
0
35000
0
0
35000
55/2
مسكوني به ورزشي
0
0
65/726
885
0
65/1613
12/0
مسكوني به اداري
1000
11542
1530
363
8/1730
8/16165
18/1
فضاي سبز به تجاري
365
0
0
91/5308
14/29506
05/3518
56/2
فضاي سبز به فرهنگي- مذهبي
3434
5007
0
0
0
8441
61/0
فضاي سبزبه مسكوني
7/152811
26/49724
2/362232
93/15208
5/295
59/580272
24/42
فضاي سبز به تأسيسات تجهيزات
35/3437
4500
51/16726
6/20296
18974
46/63934
65/4
فضاي سبز به ورزشي
0
0
0
0
1330
1330
10/0
فضاي سبز به اداري
5/16171
0
0
4725
0
5/20896
52/1
فضاي سبز به آموزشي
0
0
0
68/4267
25/1617
93/5884
43/0
فضاي سبز به جهانگردي
78/30559
15/4514
0
0
0
93/35073
55/2
تاسيسات تجهيزات به مسكوني
0
0
2000
8707
0
10707
78/0
اداري به مسكوني
19/2114
74/5940
0
7/27251
0
63/35306
57/2
اداري به تجاري
83/811
420
0
1/2458
0
93/3383
25/0
اداري به فرهنگي
59/3325
0
68/2203
0
0
27/5529
40/0
آموزشي به مسكوني
0
966
1000
9205
260000
271171
74/19
آموزشي به فضاي سبز
9/95342
0
0
0
0
9/95342
94/6
ورزشي به تجاري- خدماتي
0
2/2992
0
88/934
0
08/3927
29/0
پاركينگ به مسكوني
98
480
7/690
2/2650
0
9/3918
29/0
پاركينگ به تجاري
0
574
0
8000
0
8574
62/0
جهانگردي به مسكوني
0
0
319
44/266
5/2868
94/3453
25/0
جهانگردي به تجاري- خدماتي
23/782
55/1625
0
0
0
78/2407
18/0
تجاري به مسكوني
75/414
0
0
4/202
0
15/617
04/0
بهداشتي درماني به مسكوني
58/4850
2501
12/9892
23834
0
7/41077
99/2
حمل و نقل و (ترمينال) به مسكوني
0
16000
2/165
0
0
2/16165
18/1
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
تغییر کاربری هاي شهر تبريز براساس مناطق شهرداري
با توجه به جد.ل(3-9) بيشترين تعداد از مصوبات مربوط به تغيير كاربري فضاي سبز به مسكوني در مناطق 2 و 5 شهرداري تبريز مشاهده مي گردد. در اين ميان مناطق 6 و 7حائزكمترين ميزان تغييرات در كاربري هاي شهري مي باشند. تغيير كاربري فضاي سبز به تأسيسات و جهيزات شهري بيشترين ميزان از مصوبات مربوط به منطقه 2 شهرداري با 66/15262 متر مربع مي باشد. بيشترين ميزان تغيير كاربري اداري به مسكوني نيز مربوط به منطقه 7 مي باشد كه شامل 7/15272 مترمربع از كاربري هاي اين منطقه را شامل مي گردد . ساير تغييرات كاربري هاي سطح شهر تبريز با ميزان مساحت آنها در جدول شماره (3-9) ارائه شده است.

جدول شماره (3-9): مساحت برخي كاربري هاي تغيير يافته به تفكيك مناطق شهرداري در طي پنج سال
تغييرات درسطح مناطق
منطقه
يك
منطقه
دو
منطقه
سه
منطقه چهار
منطقه پنج
منطقه شش
منطقه هفت
منطقه هشت
مسكوني به تجاري
69/5411
66/9385
68/12934
8750
1/5259
0
0
96/8850
بهداشتي به مسكوني
5/773
29/927
6245
2743
91/29922
0
0
466
اداري به مسكوني
11719
29/1870
0
64/1184
5260
0
7/15272
0
فضاي سبز به تأسيسات
35/13297
66/15262
5/5743
85/4953
6/6690
15987
0
0
فضاي سبز به مسكوني
2890
27/39971
64/54166
94/11683
1/269157
0
0
3/29403
مسكوني به آموزشي
1093
40/510
0
860
0
0
0
5/456
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل دادهها

4-1) مقدمه
همانطور که قبلاً ذکر شده است، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) میباشد. بدین منظور در این فصل ابتدا مشخصات جمعیتشناختی و کاربری در قالب جداول آورده شده است؛ سپس با توجه به داده های تحقیق برای کاربری اراضی منطقه سه شهرداری تبریزدر طرح تفصیلی جدید و قدیم، روند تغییرات کاربری و کمبودها و مازاد هر یک از کاربری ها در طرح تفصیلی جدید و قدیم مورد بررسی قرار گرفته است.
4-2) مشخصات کاربری اراضی و جمعیتشناختی شهرداری منطقه سه تبریز
در تحقیق حاضر مشخصات جمعیتشناختی و تغییرات کاربری و تقسیم بندی محلات مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه وضعیت جامعه آماری در قالب جداول توصیفی ارایه گرديده است.
4-2-1) تغییرات کلی کاربری اراضی در طرح تفصیلی جدید
جدول(4-1): تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387)
تغییرات کاربری
مساحت 1383
مساحت 1384
مساحت 1385
مساحت 1386
مساحت 1387
مساحت کل(مترمربع)
درصد
فرهنگی به تجاری
7584
0
5/364
0
0
5/7948
58/0
فرهنگی به مسکونی
0
0
75/1137
0
0
75/1137
08/0
مسکونی به تجاری
42/21745
4866
9/6402
58/133465
09/5451
99/51811
77/3
مسکونی به آموزشی
4/1370
5/456
0
893
200
9/2919
21/0
مسکونی به مذهبی
0
0
06/1377
0
987
06/2364
17/0
مسکونی به تاسیسات
0
0
1886
5/436
0
5/2322
17/0
مسکونی به فضای سبز
0
0
35000
0
0
35000
55/2
مسکونی به ورزشی
0
0
65/726
885
0
65/1613
12/0
مسکونی به اداری
1000
11542
1530
363
8/1730
8/16165
18/1
فضای سبز به تجاری
365
0
0
91/5308
14/29506
05/35180
56/2
فضای سبز به فرهنگی
3434
5007
0
0
0
8441
61/0
فضای سبز به مسکونی
7/152811
26/49724
2/362232
93/15208
5/295
59/580272
24/42
فضای سبز به تاسیسات
35/3437
4500
51/16726
6/20296
18974
46/63934
65/4
فضای سبز به ورزشی
0
0
0
0
1330
1330
10/0
فضای سبز به اداری
5/16171
0
0
4725
0
5/20896
52/1
فضای سبز به آموزشی
0
0
0
68/4267
25/1617
93/5884
43/0
فضای سبز به جهانگردی
78/30559
15/4514
0
0
0
93/35073
55/2
تاسیسات به مسکونی
0
0
2000
8707
0
10707
78/0
اداری به مسکونی
19/2114
74/5940
0
7/27251
0
63/35306
57/2
اداری به تجاری
83/811
420
0
1/2158
0
93/3383
25/0
اداری به فرهنگی
59/3325
0
68/2203
0
0
27/5529
40/0
آموزشی به مسکونی
0
966
1000
9205
260000
271171
74/19
آموزشی به فضای سبز
9/95342
0
0
0
0
9/95342
94/6
ورزشی به تجاری
0
2/2992
0
88/934
0
08/3927
29/0
پارکینگ به مسکونی
98
480
7/690
2/2650
0
9/3918
29/0
پارکینگ به تجاری
0
574
0
8000
0
8574
62/0
جهانگردی به مسکونی
0
0
319
44/266
5/2868
94/3453
25/0
جهانگردی به تجاری
23/782
55/1625
0
0
0
78/2407
18/0
تجاری به مسکونی
75/414
0
0
4/202
0
15/617
04/0
بهداشتی به مسکونی
58/4850
2501
12/9892
23834
0
7/41077
99/2
ترمینال به مسکونی
0
16000
2/165
0
0
2/16165
18/1
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
با توجه به داده های جدول (4-1) ملاحظه می گردد که بیشترین تغییرات اراضی به تغییر فضای سبز به مسکونی با مساحت کل 59/580272 و 24/42 درصد تعلق دارد. همچنین کمترین تغییر اراضی متعلق به فرهنگی به مسکونی با مساحت 75/1137 و 08/0 درصد می باشد.
4-2-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم
جدول (4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم را نشان
می دهد.
جدول (4-2): سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم
نوع کاربری اجزای کاربری

جمعیت منطقه 3 تبریز 195750

سطوح موجود پایه
سرانه موجود(مترمربع)
آموزشی عمومی
مرکز آمزش استثنایی
1271
006/0

کودکستان
3460
02/0

دبستان
78235
39/0

راهنمایی
75319
38/0

دبیرستان
96975
49/0

مراکز فنی و حرفه ای
21001
10/0
جمع کل
276261
41/1
تجاری خدماتی
تجاری
262504
34/1

تعمیرگاه
221744
13/1

مغازه های بسته
45099
23/0

پرورش گل و گیاه
18737
09/0

بازار هفتگی
8117
04/0
جمع کل
556201
84/2
بهداشتی درمانی
بهداشتی
17952
09/0

درمانی
85758
43/0
جمع کل
1033710
52/0
ورزشی

65358
33/0
فضای سبز
سبز عمومی
731801
73/3

پارک جنگلی
0
0
جمع کل
731801
06/4
تاسیسات
تجهیزات شهری
67466
34/0

ارتباطات
9755
04/0

گورستان
88657
45/0
جمع کل
1655878
84/0
فرهنگی

23928
12/0
مذهبی

19932
10/0
اداری – انتظامی
اداری دولتی
101092
51/0

انتظامی
89050
45/0
جمع کل
190142
97/0
جهانگردی

15059
07/0
کارگاهی

328966
68/1
مسکونی

5706135
15/29
شبکه معابر

5662548
92/28
پارکینگ

101714
51/0
حمل و نقل

205289
04/1
ایستگاه مترو

0
0
دپوی قطار

0
0
میدان میوه

0
0
ترمینال باری

0
0
ترمینال مسافربری

161651
82/0
کارگاه صنعتی

0
0
نمایشگاهی

0
0
آموزش عالی

179250
91/0
فضای باز مجتمع ها

0
0
اراضی قابل توسعه شهری
مزارع
837345
27/4

دامداری
13624
06/0

اراضی بایر
6843563
96/96

زمین بایر خاص
41197
21/0

در حتل ساخت
496186
53/2

مخروبه
55776
28/0

متروکه
113120
57/0
جمع کل
8400811
91/42
اراضی جهت استقرار کاربری

0
0
کانال و رودخانه

4790
02/0
مناطق نظامی

4397925
46/22
باغات

496903
53/2
گورستان شهر

576552
94/2
جمع کل
28370804
93/144
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
با توجه به اینکه طرح تفصیلی قدیم شهر را در قالب سی و سه محله مورد مطالعه قرار داده است ، محله هاو تراکم خاص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز که در محدوده منطقه سه شهرداری تبریز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سلامت روان، بهداشت روان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، کاربری اراضی