منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

دهد.
ج) خیابان سلیمان خاطر و ابوریحان که علاوه بر اینکه خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال می دهند، به عنوان مرز محلات 20 و 21 و 22 نیز محسوب می شوند.
د) خیابان شاهد که خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال داده و مرز بین محله 20 و 19 نیز می باشد.
– معابر محلی شهری:
خیابان های بیست و بیست و دو متری شرق منظریه و جنوب شرقی آن، خیابانهای اتصال دهنده بلوار ترمینال با اتوبان کسایی ، امتداد خیابان سلیمان خاطر به اتوبان کسایی به عنوان معابر محلی شهری تعیین شده اند.
-معابر محلی ناحیه ای:
تنها معبر ناحیه ای که در جنوب شرقی محله واقع شده است، معبر اتصال دهنده بلوار ترمینال به خیابان شهری اتصال دهنده بلوار ترمینال به اتوبان شهید کسایی می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و با عنایت به وضع موجود معبر، در طرح تفصیلی جدید تثبیت گردیده است.
-معابر محلی محله ای:
تنها معبر محلی محله ای که در این محله واقع شده است، خیابان اتصال دهنده خیابان شاهد به خیابان شهری بیست متری شرق منظریه می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با تغییرات جزیی و با تعریف خط پروژه تثبیت گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 543213 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 21321 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
10144
10081
63
6/00

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
8272
18294
10022-
7/54-

بهداشتی درمانی
747
11473
10726-
5/93-

ورزشی
83
90
7-
7/00-

فضای سبز
164950
113582
51368
2/45

تاسیسات و تجهیزات شهری
8859
8759
100
7/8

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
0
467
76-
2/16-

اداری و انتظامی
3399
1268
2131
2/168

جهانگردی
20163
19122
10153
4/5

کارگاهی
0
464
464-
00/100-
مسکونی
283770
272189
11581
2/4
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
288639
286765
1874
1/7

پارکینگ
0
7479
7479-
00/100-

حمل و نقل و انبار
0
524
524-
00/100-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
182605
161651
20954
2/10

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
21131
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
3635
72637
69002-
4/9-
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-15) ملاحظه می گردد در محله 20 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری فضای سبز به میزان 51368 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری اراضی قابل توسعه شهری به میزان 69002- مترمربع می باشد
4-3-11) محله 21 ناحیه 1
4-3-11-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 2
2-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امامیه، که علاوه بر اینکه لبه محله را در شرق آن تعریف می کند، به عنوان حلقه اتصال دهنده خیابان آزادی با بلوار ترمینال و اتوبان کسایی محسوب می شود. این خیابان مرز مناطق 2 و 3 را در جنوب منطقه 3 تشکیل می دهد.
ب) خیابان ابوریحان و سلیمان خاطر که لبه محله را در غرب آن تعریف می کنند.
ج) خیابان مهدیه که در شمال محله واقع شده است.
د) بلوار ترمینال که مرز محله 21 و 20 را در جنوب آن تشکیل می دهد.
-معابر محلی محله ای:
معابر محله ای بر خلاف پیشنهادات طرح تفصیلی در وضع موجود اجرا گردیده اند و در طرح تفصیلی فعلی با تعریف خط پروژه با اصلاحات جزیی تثبیت گردیده اند.

*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
جدول (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 322222 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 23233 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
14089
2305
242
7/6

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
2461
0
0
0

بهداشتی درمانی
87817
816
17017
9/34

ورزشی
53096
334
53096
1/2-

فضای سبز
96375
29284
67091
30/200

تاسیسات و تجهیزات شهری
0
0
0
0

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
199
200
1-
02/00-

اداری و انتظامی
0
0
0
0

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
0
2328
578-
00/100-
مسکونی
28444
325950
2284
6/34
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
80530
149806
865-
1/7-

پارکینگ
0
0
0
0

حمل و نقل و انبار
0
0
0
0

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
10722
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
14522
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-16) ملاحظه می گردد در محله 21 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری فضای سبز به میزان 67091 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری شبکه معابر به میزان 865- مترمربع می باشد.
.
4-3-12) محله 22 ناحیه 1
4-3-12-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3-معابر محلی شهری 4 -معابر محلی ناحیه ای
5-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه محله را از سمت شمال آن تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امامیه، که در شرق محله واقع شده است.
ب) خیابان ابوریحان که در غرب محله آن را تعریف می کند.
ج) بلوار مهدیه که در جنوب محله علاوه بر تعریف لبه آن، مرز محله 22 و 21 را تشکیل می دهد.
– معابر محلی شهری:
تنها معبر شهری این محله، خیابان مرمر می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی فعلی با عنایت به وضع موجود، با تعریف خط پروژه و اصلاحات جزیی در آن تثبیت گردیده است.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان لاله زار جنوبی ب)خیابان خیابان مرمر ج )خیابان شهید جوزک د)خیابان دانش
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای در طرح تفصیلی قدیم طرحریزی شده اند و در طرح تفصیلی فعلی با عنایت به وضع موجود معابر با تعریف خط پروژه و اصلاحات جزیی در آنها تثبیت شده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
جدول (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 565444 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 23434 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهاییی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
2355
2371
16-
6/00-

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
12109
12109-
00/100-

بهداشتی درمانی
2670
2909
239-
2/8-

ورزشی
0
334
7-
1/2-

فضای سبز
29901
46241
16340
3/35

تاسیسات و تجهیزات شهری
15771
15891
120-
7/00-

فرهنگی
1633
1597
36
2/2

مذهبی
1242
1000
242
2/24

اداری و انتظامی
23148
22889
259
1/1

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
0
1623
1623-
00/100-
مسکونی
289499
280920
8579
35/3
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
165834
138955
10775
1/7

پارکینگ
2780
2718
62
2/2

حمل و نقل و انبار
0
0
0
0

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
474
486
12-
4/2-
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
51986
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-17) ملاحظه می گردد در محله 226 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان 16340 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان 12109- مترمربع می باشد.

4-3-12-1) نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3

4-3-12-2) نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه1 منطقه 3

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان دختران نوجوان، افراد سالمند، منابع استرس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بلوغ دختران