منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-11) ملاحظه می گردد در محله 6 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان 10775 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری کارگاهی به میزان 3234- مترمربع می باشد.
.
4-3-7) محله 7 ناحیه 1
4-3-7-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3 – معابر محلی شهری
4-معابر محلی ناحیه ای5-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که از سمت غرب لبه محله را تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد که به عنوان مرز محله 7 با محلات 10 و 11 تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان خیام، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق 5 و 6 نیز تلقی می شود.
ب) خیابان باهنر(حد فاصل خیابان کاربیشه و امتداد قطران).
ج) خیابان کار بیشه، این خیابان در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده ولی در طرح تفصیلی جدید اجرا نشده است.
-معابر محلی شهری:
خیابان قطران
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان امیر کبیر
ب)خیابان امیر کبیر جنوبی
ج )خیابان باکری
-معابر محلی محله ای:
معابر محله ای پیشنهادی در طرح تفصیلی قدیم مورد بازنگری قرار گرفته است و معابری که مغایرت اساسی با وضع موجود را ندارند در طرح تفصیلی جدید تثبیت گردیده اند.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 530987 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 23421 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
34155
30287
3868
2/1

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
5782
5782-
00/100-

بهداشتی درمانی
0
816
681-
5/83-

ورزشی
0
997
997-
00/100-

فضای سبز
3706
0
4651
00/100

تاسیسات و تجهیزات شهری
176
204
24-
6/13-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
177
291
114-
1/39

اداری و انتظامی
0
4046
1452
9/35

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
0
1064
1064-
00/100-
مسکونی
248954
233062
15892
8/6
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
120627
107432
13195
2/12

پارکینگ
0
0
0
0

حمل و نقل و انبار
0
508
508-
00/100-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
14473
14473-
00/100-
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
1211
11200
9989-
1/89-
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-12) ملاحظه می گردد در محله 7 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری مسکونی به میزان 15892 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری اراضی قابل توسعه شهری به میزان 14473- مترمربع می باشد.
4-3-8) محله 8 ناحیه 1
4-3-8-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3-معابر محلی شهری
4-معابر محلی ناحیه ای5-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که از سمت غرب، لبه محله را تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد. که مرز محله 9 با محلات ناحیه 2 نیز تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق 3و4 نیز تلقی می شود.
ب) خیابان دکتر قریب ج) خیابان کاربیشه
-معابر محلی شهری:
تنها معبر شهری که در جنوب غربی محله واقع شده است و امتداد خیابان امیرکبیر می باشد که این خیابان را به خیابان آزادی اتصال می دهد.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان فاطمي ب)خیابان امیرکبیر ج )خیابان بهاران د) امتداد خیابان شهید باهنر
معابر مذکور در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده اند و در طرح تفصیلی جدید با تعریف خط پروژه تثبیت گردیده اند.
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرح ریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است.
-سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 765432 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 17654 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
25102
23047
2057
00/9

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
27975
27975-
00/100-

بهداشتی درمانی
4821
674
4147
00/600

ورزشی
26692
9891
16801
00/106

فضای سبز
80081
6079
74002
00/112

تاسیسات و تجهیزات شهری
7955
11359
3404-
00/30-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
1971
1102
869
9/78

اداری و انتظامی
34137
33991
146
00/4

جهانگردی
260
252
8
1/3

کارگاهی
8204
8846
642-
2/7-
مسکونی
425530
340595
84935
9/24
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
225454
210478
14976
1/7

پارکینگ
351
0
351
00/100

حمل و نقل و انبار
69599
78731
9132-
5/11-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
27287
27455
168-
6/00-
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
136655
136655-
00/100-
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
20979
41294
20315-
1/49-
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)

همانگونه که در جدول (4-13) ملاحظه می گردد در محله 8 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید
برای کاربری مسکونی به میزان 84935 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری اراضی قابل توسعه شهری
به میزان 136655- مترمربع می باشد.
4 -3-9) محله 19 ناحیه 1
4-3-9-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3-معابر محلی شهری
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه محله را از سمت شرق آن تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد که مرز بین محلات 19 و 6 تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان ملت، که علاوه بر تعریف لبه محله از سمت غرب آن، خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال می دهد.
ب) خیابان جنت.
ج) خیابان شاهد که علاوه بر اینکه خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال می دهد، به عنوان مرز محلات 19 و 20 نیز تلقی می شود.
د) خیابان حدفاصل خیابان جنت و شاهد و بلوار ترمینال
ه) بلوار ترمینال که لبه محله را از جنوب آن تعریف می کند و مرز بین محله 19 و 20 را تشکیل می دهد.
-معابر محلی شهری
الف)خیابان حدفاصل جنت و شاهد. ب)خیابان جنوب شرقی خیابان شاهد
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 432332 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 33222 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
23254
19577
3677
7/18

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
27712
27712-
00/100-

بهداشتی درمانی
84
103
9-
7/8-

ورزشی
3591
606
2987
00/492

فضای سبز
28023
27588
435
5/1

تاسیسات و تجهیزات شهری
539
582
43-
3/7-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
1923
1940
17-
8/00-

اداری و انتظامی
18485
24186
5701-
5-/23

جهانگردی
11648
0
11648
00/100

کارگاهی
3479
2328
2328-
00/100-
مسکونی
189159
181226
7933
3/4
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
151211
130538
20673
8/15

پارکینگ
1172
1251
79-
3/6-

حمل و نقل و انبار
5250
6172
922-
00/15-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0

0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
371
510
139-
2/27-
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
10517
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
5303
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
16677
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-14) ملاحظه می گردد در محله 19 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان 20673 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان 27712- مترمربع می باشد.
4-3-10) محله 20 ناحیه 1
4-3-10-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3-معابر محلی شهری
4-معابر محلی ناحیه ای 5-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
الف) اتوبان شهید کسایی که جز آزاد راهها محسوب می شود و لبه محله را از جنوب تعریف می کند.
ب) خیابان آزادی که در شمال محله واقع شده است و به عنوان مرز محلات 20 و 6 نیز تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امامیه، که علاوه بر لبه محله در جنوب شرقی آن، به عنوان مرز مناطق 3و2 نیز تلقی میشود.
ب) بلوار ترمینال، که خیابان امامیه را به منظریه اتصال می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بهداشت روان، هورمون رشد، ناخودآگاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، کاربری اراضی