منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، تغییرات کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

خدماتی
7916
23835
15919-
8/66-

بهداشتی درمانی
592
607
15-
5/2

ورزشی
50
6175-
0
8/2-

فضای سبز
542
389
153
3/39

تاسیسات و تجهیزات شهری
307
331
24-
2/7-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
404
756
352-
5/46-

اداری و انتظامی
2347
1165
1182
00/101

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
11642
1066
76
10/7
مسکونی
365289
355033
10256
00/3
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
135953
123119
12834
00/1

پارکینگ
2518
2581
63-
5/2-

حمل و نقل و انبار
5982
8998
3016-
5/35-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی

0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
7135
7135-
00/100-
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز

باغات
5732
7022
1290-
00/18-

مناطق نظامی
0
0
0
0

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)

همانگونه که در جدول (4-8) ملاحظه می گردد در محله 3 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان 12834 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان 15919- مترمربع می باشد.
4-3-4) محله 4 ناحیه 1
4-3-4-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1 2-معابر شریانی درجه 2 3- معابر محلی ناحیه ای4-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که در جنوب محله واقع شده است، خیابان آزادی می باشد. این معبر به عنوان مرز محله 4 با 22 محسوب می گردد.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان شریعتی که در شرق محله واقع شده است و مرز مناطق 2 و 3 طرح جامع جدید را تشکیل می دهد.
ب) خیابان لاله زارکه در غرب محله قرار گرفته است و مرز محله 4 و 5 نیز می باشد.
ج) خیابان پاستور، که حلقه اتصال خیابان های لاله زار و شریعتی محسوب می گردد.
د) خیابان اتصال دهنده بارون آواک به پاستور.
-معابر محلی ناحیه ای:
خیابانهای صائب و هفده شهریور .

-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است و ساختار شبکه معابر محله ای با عنایت به وضع موجود اصلاح گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 646581 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 11526 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
7763
7825
62-
8/0

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
11628
11628-
00/100-

بهداشتی درمانی
4267
4504
237-
2/5-

ورزشی
240
271
31-
4/11-

فضای سبز
31
30
1
3/3

تاسیسات و تجهیزات شهری
800
895
95-
6/10-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
572
1007
435-
2/43-

اداری و انتظامی
72029
71717
312
04/00

جهانگردی
318
321
3-
0

کارگاهی
0
809
809-
00/100-
مسکونی
393081
387746
5335
4/1

حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
143666
12144
18522
8/14

پارکینگ
1115
0
0
0

حمل و نقل و انبار
0
14
14-
00/100-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0
کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
22699
22663
30
1/00
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
10191
10191-
00/100-
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-9) ملاحظه می گردد در محله 4 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابربه میزان 18522 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان 11628- مترمربع می باشد.

4-3-5) محله 5 ناحیه 1
4-3-5-1)-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1
2-معابر شریانی درجه 2
3-معابر محلی شهری
4-معابر محلی ناحیه ای
5 -معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که در جنوب محله واقع شده است، خیابان آزادی است.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان خیام، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق 5 و7 نیز تلقی می شود.
ب) خیابان لاله زار، این معبر در شرق محله لبه آن را تعریف کرده و به عنوان مرز محلات 4 و 5 محسوب می شود.
ج) خیابان ابوریحان، این خیابان علاوه خیابان خیام را به خیابان آزادی اتصال می دهد.
-معابر محلی شهری:
الف: خیابان قطران(این معبر خیابان خیام را با خیابان آزادی اتصال می دهد).
ب: امتداد خیابان هفده شهریور(این معبر خیابان ابوریحان را به خیابان قطران و هفده شهریور اتصال می دهد).
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان هفده شهریور
ب)خیابان صائب تبریزی(خیابان شریعتی را با لاله زار، قطران و ابوریحان اتصال می دهد).
ج )امتداد خیابان پاستور(خیابان شریعتی را با خیابان های لاله زار، قطران و ابوریحان اتصال می دهد).
د)خیابان سعدی(خیابان ابوریحان را با خیابان آزادی اتصال می دهد).
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم با عنایت به وضع موجود محله اصلاح گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 530332 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 12139 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
2149
2305
156-
7/6

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
0
0
0

بهداشتی درمانی
135
816
681-
5/83-

ورزشی
341
334
7-
1/2-

فضای سبز
4651
0
4651
00/100

تاسیسات و تجهیزات شهری
728
895
167-
6/18-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
391
467
76-
2/16-

اداری و انتظامی
5498
4046
1452
9/35

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
0
2328
2328-
00/100-
مسکونی
346471
325950
20450
2/6
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
160581
149806
10775
1/7

پارکینگ
0
0
0
0

حمل و نقل و انبار
0
0
0
0

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
9387
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-10) ملاحظه می گردد در محله 5 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری مسکونی به میزان 20450 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری کارگاهی به میزان 2328- مترمربع می باشد.

4-3-6) محله 6 ناحیه 1
4-3-6-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 1
2-معابر شریانی درجه 2
3-معابر محلی ناحیه ای
4-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 1:
تنها معبر شریانی درجه یک که در غرب و جنوب محله واقع شده است خیابان آزادی است که علاوه بر تعریف لبه محله، به عنوان مرز محله 6 با محلات 19 و 20و 21و 11و 10 می باشد.
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان خیام، که در شمال محله واقع شده است و به عنوان مرز محله 6 با محله 7 تلقی می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان سعدی(اتصال دهنده خیابان ابوریحان با خیابان آزادی می باشد).
-معابر محلی محله ای:
معبر واقع شده در این محله خیابان طباطبایی می باشد که با توجه به وضع موجود معبر، با تعریف خط پروژه تغییرات جزئی در آن صورت پذیرفته است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است

نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 534675 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 17654 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
2231
2432
201-
8/8

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
0
0
0
0

بهداشتی درمانی
135
816
681-
5/83-

ورزشی
341
334
7-
1/2-

فضای سبز
4651
0
4651
00/100

تاسیسات و تجهیزات شهری
728
895
167-
6/18-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
391
467
76-
2/16-

اداری و انتظامی
5498
4046
1452
9/35

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
0
2328
3234-
00/100-
مسکونی
346471
325950
20450
2/6
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
160581
149806
10775
1/7

پارکینگ
0
0
0
0

حمل و نقل و انبار
0
0
0
0

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
9387
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
0
0
0
اراضی قابل توسعه شهری
0
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اختلالات خواب، بهداشت روان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بهداشت روان، هورمون رشد، ناخودآگاه