منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، شبکه معابر، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار می گیرند در قالب جدول(4-3) آورده شده است.

4-2-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز
جدول(4-3): محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز
شهرداری منطقه
سه تبریز
شماره محله
موقعیت محله
جمعیت
درصد جمعیت نسبت به کل منطقه

20
آبادانی مسکن
49188
37/32

21
طالقانی – منظریه
33027
73/21

22
لاله- دیزل آباد
7028
62/4

24
رواسان- آخماقیه
131109
62/8

25
نصف راه
28071
47/18

26
بارون آواک
21521
16/*14

جمع

151944
100
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
4-2-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز
جدول(4-4): تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز
شماره منطقه
شماره محله
سطح کاربری مسکونی(هکتار)
سطح محله(هکتار)
3
1
6898/6
7861/21

2
3153/36
2580/54

3
0979/34
2017/56

4
0460/38
6581/64

5
2110/32
0332/53

6
0271/25
4836/46

7
1387/19
9006/40

8
0595/34
8432/95

9
8718/35
4868/69

10
6054/22
6297/81

12
5433/40
4410/85

13
32469/32
0314/83

14
2829/11
6090/35

15
1683/29
1788/96

16
8257/13
529+5/81

17
2721/41
8641/320

18
6525/38
2452/141

19
1510/17
5963/46

20
7390/26
6397/99

21
6160/2
8255/38

22
9998/27
7293/58

23
9764/1
1105/1165

کل منطقه
6135/570
0804/2837
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
4-2-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای1359-1374
(طرح تفصیلی قدیم)
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای 1359-1374
(طرح تفصیلی قدیم) را نشان می دهد.
جدول(4-5): تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای 1359-1374
(طرح تفصیلی قدیم)
وضع موجود
طرح تفصیلی قدیم
شماره منطقه
3
کاربری مسکونی(هکتار)
6135/570
جمعیت
195750
تراکم خالص نفر در هکتار
343
تراکم ناخالص نفر در هکتار
69
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-5) ملاحظه می گردد از مجموع 195750 نفر جمعیت شهرداری منطقه سه تراکم خالص نفر در هکتار 343 و تراکم ناخالص نفر در هکتار 69 می باشد.
4-2-6) نقشه کاربری اراضی منطقه سه

نقشه كاربري اراضي منطقه به تفكيك محلات ناحيه 1موردمطالعه

4-3) آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
در این قسمت ابتدا تغییرات کاربری اراضی کلیه محلات شهرداری منطقه سه تبریز و سپس کل تغییرات کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی جدید و مقایسات آن با طرح تفصیلی قدیم در قالب جداول نشان داده شده است.

4-3-1) محله 1 ناحیه 1
4-3-1-1-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 2-معابر محلی شهری3-معابر محلی ناحیه ای4-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق 3و4 نیز تلقی می شود.
ب) خیابان شریعتی، این معبر در شرق محله لبه آن را تعریف کرده و به عنوان مرز منطقه 3 و 2 مي باشد.
ج) خیابان خیام، این خیابان لبه محله را در غرب آن مشخص می کند. همچنین به عنوان مرز محله 1 با 3 نیز محسوب می شود.
-معابر محلی شهری:
امتداد خیابان فلسطین می باشد که در طرح تفصیلی با تعریف خط پروژه نسبت به اتصال آن با خیابان بارون آواک مبادرت داشته است.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان اهراب
ب)خیابان حد فاصل اهراب و بارون آواک
-معابر محلی محله ای:
تنها معبر محله ای که نسبت به طراحی و اصلاح مسیر آن در طرح تفصیلی مبادرت شده است، کوچه ملا علی اکبر می باشد.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-1): تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 217861 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 1752 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
23508
19586
3922
00/20
خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
21998
22423
425-
9/1-

بهداشتی درمانی
986
1001
15-
4/1-

تاسیسات و تجهیزات شهری
126
167
41-
5/24-

فرهنگی
815
820
5-
06/0-

مذهبی
699
440
259
9/58

اداری و انتظامی
489
568
79-
0/14-

جهانگردی
2442
1991
451
6/22

کارگاهی
0
1515
1515-
00/100-
مسکونی
103933
96898
7035
00/7
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
154996
151960
3036
00/2

پارکینگ
48661
51627
2966-
7/5-

حمل و نقل و انبار
650
2085
1435-
8/68-
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
باغات
1150
1395
245-
5/17-
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)

همانگونه که در جدول (4-6) ملاحظه می گردد در محله 1 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان 3922 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری کارگاهی به میزان 1515- مترمربع می باشد.

4-3-2) محله 2 ناحیه 1
4-3-2-1)-طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 2-معابر محلی شهری3-معابر محلی ناحیه ای4-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان شریعتی، که لبه محله را از سمت شرق تعیین می کند.این خیابان مرز مناطق 3 و 2 طرح جامع محسوب می شود.
ب) خیابان بارون آواک که در شمال شرقی محله واقع شده است.
ج) خیابان خیام، این خیابان لبه محله را از غرب تعیین می کند و به عنوان مرز محلات 2 و 3 تلقی می شود.
د) خیابان لاله زار، در منتهی الیه جنوب غربی محله واقع شده است و خیابان خیام را با خیابان هفده شهریور اتصال می دهد.
ه) خیابان اتصال دهنده خیابان بارون آواک به هفده شهریور که در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود اصلاحاتی در مسیر آن صورت پذیرفته است.
-معابر محلی شهری:
تنها معبر محلی شهری که در محدوده محله 2 واقع شده است، امتداد خیابان قطران می باشد. این خیابان علاوه بر اینکه لبه محله را از جنوب غربی تعریف می کند، به عنوان حلقه اتصال دهنده خیابان شریعتی با هفده شهریور تلقی می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان اتصال دهنده اهراب به بارون آواک
ب)خیابان هفده شهریور
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم ، در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود محله و ضرورتهای حاکم بر ایجاد دسترسی ها در سطح محله بازنگری شده اند. یک سری از معابر محله ای جهت اجتناب از تحمیل هزینه های اجرایی بر ارگان مجری طرح(شهرداری) حذف گردیده اند.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است

نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم
سطح کل محله: 542580 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 9420 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
18176
19082
906-
7/4-

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
3766
20399
16633-
5/81

بهداشتی درمانی
1622
2095
473-
5/22-

ورزشی
0
0
0
0

فضای سبز
1207
1190
17
4/1

تاسیسات و تجهیزات شهری
409
522
113-
6/21-

فرهنگی
0
0
0
0

مذهبی
4075
4581
506-
00/11-

اداری و انتظامی
920
939
19-
00/2

جهانگردی
0
0
0
0

کارگاهی
12440
12811
371-
00/3-
مسکونی
364045
371046
7001-
00/2-
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
133879
99444
34435
6/34

پارکینگ
1236
0
1236
00/100

حمل و نقل و انبار
805
877
72-
2/8-

ایستگاه مترو
0
0
0
0

دپوی قطار شهری
0
0
0
0

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
0
0
0
0

ترمینال باری
0
0
0
0

ترمینال مسافر بری
0
0
0
0

کارگاهی صنعتی
0
0
0
0

نمایشگاهی
0
0
0
0

آموزش عالی
0
0
0
0
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
0
9594
9594
00/100-
اراضی قابل توسعه شهری
0
0
0
0
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
0
0
0
0
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
0
0
0
0

مناطق نظامی
0
0
0
0

باغات
0
0
0
0
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصيلي جديد تبريز- سال 1385)
همانگونه که در جدول (4-7) ملاحظه می گردد در محله 2 ناحیه 1 بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان 34435 متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان 16633- مترمربع می باشد.

4-3-3) محله 3 ناحیه 1
4-3-3-1 -طرح ریزی شبکه معابر
1-معابر شریانی درجه 2-معابر محلی شهری3-معابر محلی ناحیه ای4-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه 2:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق 3و4 نیز تلقی می شود.
ب) خیابان خیام، که علاوه بر تعریف لبه در شرق و جنوب آن، مرز محله 3 با محلات 1 و 2 تلقی می شود.
ج) خیلبان باهنر که مرز محله 3 با محله 8 می باشد.
د)خیابان شهید انصاری فر.
-معابر محلی شهری:
تنها معبر شهری این محله، خیلبان باهنر حدفاصل خیلبان انصاری فر تا خیابان خیام می باشد.این خیابان مرز محله 3 با محله 7 را تشکیل می دهد.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان شهید شهری(این معبر خیابان خیام را به خیابان باهنر اتصال می دهد).
ب)خیابان بیدزار(این معبر خیابان انصاری فر را با خیلبان شهریار اتصال می دهد).

-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقيق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
جدول (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: 562017 متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: 9511 متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم

تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
24032
20719
3313
00/16

خدمات عمومی
تجاری-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مصرف مواد، افراد مبتلا، قلب و عروق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اختلالات خواب، بهداشت روان