منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، رگرسیون، بازار سرمایه، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

قرارگرفته است. سود حسابداري از دو جنبه حائز اهمیت است؛ یکی ازجنبه داشتن محتواي اطلاعاتی براي بازار سرمایه، به منظورکمک به امر تصمیمگیري افرادي همچون سهامداران که این ویژگی بر مربوط بودن و به موقع بودن سودتاکید دارد و دیگري از جنبه امکان ارزیابی به منظور انجام اقداماتی همچون میزان پاداش مدیران که این ویژگی بر قابل اتکا بودن رقم سودهاي گزارش شده تاکید دارد . پژوهشگران در پژوهشهاي مربوط به محتواي اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییرقیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداري نشان دهنده محتواي اطلاعاتی سود حسابداري خواهد بود. بنابراین پیش بینیهایی در خصوص دورنماي کلی شرکت و همچنین برخی عناصر با اهمیت صورت هاي مالی نظیر سود صورت میگیرد (آقایی وحسینی،1384،ص25). این مفهوم ازسود منطبق بر نظریه اطلاعات می باشد. در همین راستا یکی از با اهمیتترین وظایف قانون بازار سرمایه، ایجاد بستري مناسب درخصوص ارائه و افشاي اطلاعات با توجه به ویژگی هاي مذکور و حرکت به سمت کارایی بازار میباشد(آقایی و همکاران ،1391،ص3).
2-10-4) آگاه شدن از واکنش بازار
تئوری بازارهای کارا بدان معنی است که بازار در برابر اطلاعات جدید به سرعت واکنش نشان خواهد داد. مساله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای نخستین بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاری به آگاهی همگان میرسد. اگر پژوهشگران درصدد تعیین اثر این خبر در حجم معامله و قیمت سهام باشد، حتی اگر چند روز پس از این خبر دست به تحقیق بزند بسیار دیر شده است چون نمیتوان هیچ اثر ناشی از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله در صدد برآمدند ازتاريخی که سودخالص در رسانههای مالی، مانند وال استريت ژورنال اعلام و گزارش شده است، استفاده کنند. اگرقرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد، آن بايد از يک دريچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط به اين تاريخ چنين واکنشی را نشان میدهد (ثقفی،1383،ص7).
معمولا خبرخوب یا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمایه گذاران است مورد ارزیابی قرار می دهند.اگر سود گزارش شده به میزان انتظار سرمایه گذاران باشد به ندرت امکان دارد این سود دارای مقدار زیادی اطلاعات باشد و ممکن است سرمایه گذران بر مبنای اطلاعات پیشین در باورهای خود تجدید نظر کنند ولی اگر سود گزارش شده بیش از انتظار باشد این خبر خوب باعث تجدید نظر مثبت در باورهای سرمایه گذاران می شود.(چانی و چتر 1993،ص50)
همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود میآید که بر حجم معاملات، برروی سهام وقیمت آن اثر میگذارد. این بدان معنی است که نمیتوان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص خود را گزارش نموده و این سود حاوی خبرهای خوب است و همزمان با آن دولت یک چنین اعلامیه ای بر قیمت تمامی اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سودخالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.از این رو روش مطلوب این است که عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نماییم (چانی و چتر 1993،ص51).
2-11) ضریب واکنش سود
مطالعات گسترده اي بر روي چگونگی تصمیمگیري در سرمایه گذاري و تامین مالی صورت گرفته است و فاکتورها و نسبتهاي مختلفی که میتوانند این تصمیم گیري را تحت تاثیر قرار دهند، توسط محققان مختلف، شناسایی و ارزیابی شده است. یکی از پارامترهایی که منطقا تاثیر مستقیمی برمیزان بازدهی سهام دارد، سود یا درآمد شرکت ها است.تاکنون مطالعات زیادي در خصوص واکنش هاي سهامداران به سود شرکتها در بازارهاي سرمایه صورت گرفته است.
درتحقیق بال و بروان، بازده اوراق بهادار غیرمنتظره بورس اوراق بهادارشناسایی شده، ميانگين بود، یعنی آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهای با اخبار خوب دارای بازده غیرمنتظره مثبت و برای شرکتهای با اخبار بد، دارای بازده غیرمنتظره منفی میباشد.
البته یک میانگین میتواند انحراف زیادی از حد متوسط را بپوشاند، لذا احتمالابازده غیرمنتظره برخی شرکتها بيشتر ازحد متوسط و برخی زیرحد متوسط است. این موضوع باعث ایجاد سوال میشود که چرا بازار به اخبارخوب و بد برخی شرکتها نسبت به برخی از شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان میدهد. اگر پاسخ اين سوال را بتوان پیدا کرد، حسابداران میتوانند فهم و درک خود در مورد اينکه چرا اطلاعات حسابداری میتوانند برای سرمايه گذاران مفید باشند، بهبود بخشد. اين در ابتدا میتواند باعث حرکت به سوی تهيه اطلاعات بسیارسودمندمالی شود. نتیجه اینکه یکی از مهمترین راهنماییهایی که در تحقیقات تجربی حسابداری مالی زمانی که تحقیق بال و بروان انجام شده است، شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. اين موضوع، تحقيق ضريب واکنش سود ناميده می شود. ضريب واکنش سود، بازده غيرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گيری میکند (اسکات51،2003، ص 255).
تحقیقات روش شناسی بازار سرمایه کلیه حوزههای تحقیقاتی درباره بازار سرمایه را سهولت میبخشد. یکی ازجریانهای اصلی تحقیقات روششناسی که سبب تسهیل تحقیقات بازارسرمایه میشود، تحقیقات مربوط به ضریب واکنش سود است. در واقع انگیزه اصلی براي تحقیقات ضریب واکنش سود از کاربرد بالقوهی آن در تحلیلهاي ارزشگذاري بنیادي و نیز تسهیل طراحی آزمونهاي قويتري درباره فرضیات قراردادي، فرضیات هزینه سیاسی و فرضیه علامت دهی ناشی میشود (کوتاري52، 2001 ).
تعاریف متفاوتی برای ضریب واکنش سود ارائه شده، به گونه ای که بعضی از محققین، واکنش را نسبت به سود و بعضی واکنش را نسبت به سود غیرمنتظره تعریف کرده اند. برخی از تعاریف عبارتند از:
ضريب واكنش سود، حساسيت بازار به اعلان سود را به وسيله ضريب شيب رگرسيون بين بازده هاي غيرعادي و سود هاي غيرمنتظره، اندازه گيري ميكند (اسکات،2003).
کالینز53(1989) ضریب واکنش سود را تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده دراعلام سود شرکت تعریف میکند (2014، O.OKOLiel).
پنمن، 1992)54 ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند.
اریف55 و همکاران(2013) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود غیرمنتظره تعریف میکند.
بسیاري از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روي ارتباط بین بازدهی با سود شرکتها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل وبازدهی غیرعادي به عنوان متغیر وابسته معرفی میکنند. نتایج این تحقیقات حاکی ازآن است که رگرسیون مذکور داراي شیب مشخصی در رابطه خطی زیر می باشد:
(2-1) Ri=a +b (Ei) +ei
که درآن Ri نشان دهنده بازدهی و Ei نشان دهنده سود و ei نشان دهنده عامل توزیع رندوم است. دراین رابطه خطی، شیب منحنی و یا ضریب متغیر مستقل که با bنشان داده شده است، ضریب واکنش سود نامیده میشود(فان و نصیر2008) ضریب واکنش سود در برخی ازمطالعات به عنوان مثال در مطالعات پنمن(1992) به عنوان ضریب ثابت در منحنی رگرسیون بازدهی به عنوان تابعی از سود مورد استفاده قرارگرفته است، اما این فاکتور اغلب مواقع به ضریب ثابت در رگرسیون بازدهی غیر منتظره برحسب سود غیرمنتظره اطلاق می شود. همانطور که ملاحظه میشود، مدلهاي اخیر تلاش کرده اند که ارتباطات بین سود غیرمنتظره و بازدهی غیرمنتظره را مورد بررسی قرار دهند که به طور کلی سطح پیچیدهتري از تحلیل را نسبت به بررسی سود صرف به بازدهی صرف تشکیل میدهد(وکیلیفر وهمکاران،1391،ص3)
تعریف ضریب واکنش سود به روش اخیر، این مزیت را دارد که بررسی رفتارعملی ضریب واکنش سود براساس محتواي غنی تري از تئوري قابل انجام خواهد بود. درغیر این صورت، ضریب واکنش سود تنها در بستر رویکردي بسیار ساده و ابتدایی از واکنش بازار مورد ارزیابی قرار میگرفت(کیم و ویلت56 ، 2006).
2-11-1) سود غیر منتظره
منظور از سود غیر منتظره عبارت است ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم. لو وتياگاراجان و همچنين هاليوال و همكارانش در پژوهشهاي خود پيرامون ضريب واكنش سود، براي محاسبه سود غيرمنتظره از تفاوت سود هر سهم سال جاري و سود هر سهم سال قبل استفاده كردند.
در این پژوهش نیز جهت محاسبه سودغیرمنتظره از این رویکردبه صورت زیراستفاده شده است :

(2-2)
UEi,t = (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1)
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPEt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
بال وبراون(1968) باتوجه تحقيقات خويش پيشنهادنموده اند که سودغيرمنتظره به دوروش محاسبه شود. اولین روش استفاده ازتغيير در سودآوری بود. چنانچه سودها جايگزين مناسبی برای جريانهای نقدی باشند، اين مسأله بروجود ارتباط بين نرخ بازده داخلی غيرعادی وتغييرات درجریان نقدی صحه میگذارد.ضمنا ًفرض میشود که جریان سود یک فرایند شرطی است، يعنی انتظار میرود که سود سال آينده مانند سود امسال باشد.
دومين روش برای محاسبه سود غيرمنتظره عبارتست ازتغییر در سود پس ازکنار گذاشتن اثرتغيير در شاخص بازار سود است. تغييردرسودآوری بازار در دوره زمانی(t) فرمول زير بدست میآيد:
Mt = Mt _ Mt-1 ∆
(2-3)
که درآن(Mt ) شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.
بال و بروان در این مورد تحقیق کردند که آیا تغییر در سود خالص، در دورههای متوالی به یکدیگر وابستهاند یا خیر و به این نتیجه رسیدند که این تغییرات در دورههای متوالی به یکدیگر وابستگی ندارند. این بدان معنی است که سود خالص گشت تصادفی دارد، به ویژه نوعی خاصی از مارتین گیل است (یعنی با فرض مشخص بودن ارزش پیشین و کنونی، انتظار براین است که ارزش آینده برابر با ارزش جاری باشد) که میتوان پارامترها را محاسبه کرد، سودخالص غیرمنتظره را پیش بینی نمود و این پیشبینیها بیش ازحد دقیق خواهند بود، زیرا انها دادههایی استفاده میکنند که در زمان شکل گیری انتظارات بازار(درمورد سود خالص) در دسترس نبودند. دقت یا صحت بیشتر باعث خطا در برآورد یا محاسبه سودخالص غیر منتظره خواهد شد.
چانی وچتر سود غيرمنتظره را ازطريق فرمول زيرمحاسبه نمودند:

(EPS _ PEPS)/PEPS UEi,t =
(2-4)
: UEسودغيرمنتظره
: EPSسود هر سهم
: PEPS سودهرسهم پيش بينی شده
درحقيقت ازديدگاه آقای بامبرسود غيرمنتظره تفاوت بین سود واقعی وسود بودجه شده(پيش بينی شده) هرسهم میباشد (چانی وجتر، ١٩٩٣،ص54).
2-11-2) بازده و بازده غیر عادی
معمولاًمهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، درحال حاضرنرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایهگذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمیدهد. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود.
بازده یک سرمایه گذاری عبارت از جریانهای نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصيل میشود. بازده نوعا براساس درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود(رهنمای رودپشتی،١٣٨۶،ص ۵).
بازده غيرعادی سهام :
محاسبه بازده غیرعادی سهام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قیمت سهام، صورتهای مالی، محتوای اطلاعاتی، محتوای اطلاعاتی سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، بازده مورد انتظار، کیفیت سود، اندازه شرکت