منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، ارتباط معنی دار، ضریب تعیین، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

54/0 % افزایش میدهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-1) در سطح اطمینان 95% رد نخواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-2:
فرضیه فرعی(1-2) بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازة موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازة موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شدة آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازة موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-2) در سطح اطمینان 95% رد خواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-3:
فرضیه فرعی(1-3) بیانگر ارتباط معنی دار بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی (ACI)، بزرگتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شدة آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-3) در سطح اطمینان 95% رد خواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-4:
فرضیه فرعی(1-4) بیانگر ارتباط معنی دار بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شدة آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود را به میزان 85/29 % افزایش می دهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-5) در سطح اطمینان 95% رد نخواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-6:
فرضیه فرعی(1-6) بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال حسابرس (AI)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شدة آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود کاهش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش در استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود به میزان 001/0 % کاهش می دهد.با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-6) در سطح اطمینان 95% رد نخواهد شد.
از سویی دیگر نتایج نشان دهندة ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابستة پژوهش می باشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت(Size) و فرصت رشد شرکت(GWTh)، ارتباط معکوس و اهرم مالی (LEV) و سود غیر منتظره (UE)ارتباط مستقیم با ضریب واکنش سود (ERC) دارند. به علاوه با مشاهده جدول میتوان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش تخصص حسابرس در صنعت بیشترین تأثیر را بر ضریب واکنش سود می گذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً 56/0 است. این عدد نشان می دهد که 56 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به 2 است (24/2 )، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از 5 درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با احتمال 95% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 16 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
4-4-5-3) آزمون همسان بودن واریانس خطا
یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است. به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند(ابریشمی،1389). در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(1983) استفاده می شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته میشود. جدول (4-۱۹) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه های پژوهش نشان می دهد.
جدول(4-۱۹): نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند
فرضیه
روش
مقدار
احتمال

Method
Value
P-value
فرضیه های فرعی
Bartlett
526/7
11/0

از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای مدل مذکور بزرگتر از 05/0 است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره 17 در انتهای پایان نامه قید شده است.
4-4-5-4) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع 2χ با درجه آزادی 2 با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از 05/0 باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 5% رد نشود(بدری و عبدالباقی،1389:166). نگاره(3) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی فرضیه های پژوهش بزرگتر از 05/0 است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود.

4-4-5-5) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-5
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه فرعی 1-5 این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامی سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای بررسی این فرضیة فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیة مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
جدول (4-21) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 به روش رگرسیون مقطعی نشان میدهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-2۰) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(LEV- UE*UE- Gwth) بزرگتر از 5 درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (4-2۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان می دهد:
جدول(4-21):نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-5
ERCi,t = β0 + β1AFi+ β2 CFOi+β3Lev i+ β4Size i + β5[UEi*UEi] +β6GWT i+β7UEi + εi
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
β0
15/21-
10/10
09/2-
03/0
AF
02/1-
29/1
78/0-
43/0
CFO
36/15-
87/8
73/2-
03/0
LEV
003/0-
01/0
34/0-
73/0
Size
03/2
13/1
79/2
03/0
UE*UE
05/0-
04/0
29/1-
19/0
GWTH
25/0
15/0
64/1
10/0
UE
001/0
0006/0
02/2
04/0
ضریب تعیین 36/0
ضریب تعیین تعدیل شده 24/0
آماره دوربین واتسون 17/2
آمارهF 499/2
احتمال آمارهF 01/0

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-2۱) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای حق الزحمه حسابرس بزرگتر از 5% و ضریب برآورد شده برای آن منفی می باشد. بنابراین میتوان گفت که بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-5) در سطح اطمینان 95% رد خواهد شد.

جدول(4-2۱): نتایج بهترین تخمین فرضیه فرعی 1-5
ERCi,t = β0 + β1AFi + β2CFOi+ β3 Size i + β4 UEi + εi
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
β0
12/20-
37/9
146/2-
03/0
AF
83/0-
23/1
679/0-
49/0
CFO
23/15-
8/8
729/2-
03/0
Size
91/1
09/1
744/2
04/0
UE
001/0
0006/0
02/2
04/0
ضریب تعیین 36/0
ضریب تعیین تعدیل شده 24/0
آماره دوربین واتسون 16/2
آمارهF 165/4
احتمال آمارهF 000/0

از سویی دیگر نتایج نشان دهندة ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابستة پژوهش می باشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی، جریان وجوه نقدعملیاتی (CFO) ارتباط معکوس و اندازه شرکت(Size) و سود غیر منتظره (UE)ارتباط مستقیم با ضریب واکنش سود (ERC) دارند. به علاوه با مشاهده جدول میتوان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش جریان وجوه نقد عملیاتی بیشترین تأثیر را بر ضریب واکنش سود میگذارد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً 24/0 است. این عدد نشان می دهد که 24 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به 2 است (16/2 )، میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (4-2۱) نشان میدهد که p-value آزمونF کوچکتر از 5 درصد است و از آنجائیکه، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه میتوان گفت این مدل با احتمال 95% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 18 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

4-4-5-6) آزمون همسانی واریانس پسماندها
در این پژوهش برای بررسی واریانس ناهمسانی در داده ای مقطعی (بدون ساختار)، از آزمون وایت(White) استفاده شده است، فرضیه صفر این آزمون نشان دهنده همسان بودن واریانس ها و فرضیه مخالف آن بیانگر ناهمسان بودن واریانس هاست(مهرگان و رضایی،1392).
جدول (4-۲۲) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه فرعی 1-5 نشان می دهد:

جدول(4-2۲): نتایج آزمون همسانی واریانس فرضیه فرعی 1-5
فرضیه
آماره
مقدار
احتمال

Value
P-value
فرضیه فرعی 1-5
F-Statistic
146/1
27/0

Obs*R-squared
488/39
27/0

از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس بزرگتر از 05/0 است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره 19 در انتهای پایان نامه قید شده است.
4-4-5-7) بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم
در فرضیهی فرعی 1-5 پژوهش از آنجائیکه با دادههای بدون ساختار مواجه هستیم برای اطمینان از عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم از آزمون بریوش گادفری استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم خودهمبستگی مرتبه دوم و فرضیه مخالف آن، نشان دهنده وجود خودهمبستگی مرتبه دوم میباشد. جدول (4-2۳) نتایج حاصل از آزمون بریوش گادفری را در فرضیه دوم نشان می
دهد.
جدول(4-2۳): نتایج آزمون بریوش گادفری فرضیه دوم
فرضیه
آماره
مقدار
احتمال

Value
P-value
فرضیه فرعی 1-5
F-Statistic
886/0
41/0

Obs*R-squared
833/1
39/0

از آنجائیکه P-value آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، ریشه واحد، ضریب تعیین، همبستگی پیرسون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازار سرمایه، صورتهای مالی