منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، بازده مورد انتظار، کیفیت سود، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

به سه روش قابل انجام است : (رهنمای رودپشتی، 1386،ص ٣٩).
روش اول- استفاده از مدل بازار
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Ri,t) مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Rm,t) بازار رابطه ميان نرخ را به صورت آماری توصیف میکند و به صورت زیر نوشته میشود :
(2-5) Ri,t = α+ βi Rm,t + ei,t

(2-6) Ri,t = (Pit – Pit-1 + Dit)/( Pi,t-1)

(2-7)
Rm,t = ( It_ It-1)/(It-1)

Rm,t : نرخ بازده بازارسهام
: It عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t
P : قیمت سهام شرکت در زمان t
: Dit مربوط به سهام جایزه است که به صورت زیر محاسبه می شود :
(2-8) Pit × درصد سهام جایزه Dit =

و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود :
(2-9) ( قیمت اسمی × درصد حق تقدم ) – Pit × درصد سهام جایزه Dit =
منظور از Pit، قيمت معامله شده سهم پس از مجمع است. برای محاسبه غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظارسهم (Ri,t) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه میگردد تا بازده غیرعادی بدست میآید:
(2-10) ei,t = ri,t – Ri,t
ei,t : بازده غیرعادی سهم i در زمان t
ri,t : بازده واقعی سهم i در زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان tبراساس براورد مدل بازار بدست می اید.
درصورتی که عامل خاص شرکت(غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,tدارای مقدارغیرصفرباشد، نشانه وجود بازده غيرعادی است که خاص آن شرکت می باشد، α وβ پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد میگردد :
(2-11) Ri,t = α+ βi Rm,t
بازده ماهانه شرکت برای مدت 36 ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت 36 ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می گردد، تا پارامترهای مدل بازار یعنی )α ,β ) بدست آید. استفاده از دادههای 36 ماه درمدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی (β,α) بدست خواهد داد.
برای دادههای بیشتر مثلا 48 یا 60 ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست. (رهنمای رودپشتی، ١٣٨۶ ،ص44).

روش دوم- مابه التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیتهایی مواجه است. ازجمله2 R ناشی از رگرسيون Ri,t و Rm,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (β,α) در ایران بسیارناچیز است و قابلیت اتکا نتايج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از اين روبه جای بازده مورد انتظار سهام براساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که براساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که:
(2-12) Ri,t = Rm,t
Rm,t: بازده واقعی بازار
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم
روش سوم: استفاده از الگوی قيمت گذاری دارايی های سرمايه ای و بازده های غيرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای حسابداران این است که آن میتواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار را در آینده تعیین کنند (بازده ای که باید باشد).
مشاهده قيمت روزانه بورس نيويورک میتواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد.کم کردن اين بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده بازده غيرعادی خواهدبود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمايه ای. بازده غيرعادی را که به روش جبری نشان میدهند به صورت زیر خواهد بود:
(2-13) ARi,t = Ri _ E(Ri)

مجموع این بازدهی ها در طول زمان (بازده غيرعادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که میتوان با استفاده ازآن به بازدهی بيش ازمتوسط بازار دست يافت.
برای محاسبه بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بدست آمده به شرح زیر است:
(2-14) ∆Ri,t = ri,t _ E(r)i.t
∆Ri,t : بازده غيرعادی سهم i درزمان t
ri,t: بازده واقعی سهم i در زمان t
E(r)i.t: بازده مورد انتظار سهم i در زمان t
هریک از متغیرهای بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای بدست آمده به شرح زیر است :
(2-15)
ri,t=(P1 – P0 + dir)/P0

P1: قیمت سهام در پایان دوره مالی
P0 : قیمت سهام در ابتدای دوره مالی
dir : سودسهام بدست امده در دوره فبل
و E(r )i ,t به صورت مقابل محاسبه می گردد:

(2-15) E(r )i ,t = rf + β (rm __ rf)
که در ان:
E(r )i ,t : بازده مورد انتظار سهمi درسال t
rf : نرخ بازده بدون ریسک
β : شاخص ریسک سیستماتیک
rm : بازدهی بازار
rf :صرف ریسک
در این تحقیق منظور از بازده غیر عادی هرسهم،عبارت است از تفاوت بازده واقعی وبازده موردانتظاران سهم. (مرادی و همکاران1389،ص14)
2-11-3) دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار
1.اندازه شرکت
اندازه شرکت در تحقیقات ضریب واکنش سود به عنوان یک نماینده برای اگاهی دهنده قیمت استفاده میشود. در رابطه با اندازه شرکت سه دسته از تحقیقات وجود دارد.
دسته اول تحقیقات، که توسط چنی و چتر57 انجام شد بیان کننده این است که اندازه شرکت دارای رابطه منفی با ضریب واکنش سود میباشد چرا که شرکت های بزرگ تا قبل از اعلام سود، اطلاعات زیادی را افشا کرده که این امر از اگاهی دهنده سود در زمان اعلام آن میکاهد ودر نتیجه آن، اثری منفی بر ضریب واکنش سود دارد.
دسته دوم که توسط سوسیلاواتی58 انجام شد، به نتیجهای مخالف با تحقیقات دسته اول یافتند. او بیان کرد که شرکتهای بزرگتر به دلیل داشتن شرکتهای فرعی بیشتر، عملکرد آتی بهتری نشان خواهند داد که این امر توسط بازار به عنوان خبری خوب تلقی شده و با افزایش قیمت و بازده سهام و در نتیجه افزایش ضریب واکنش سود نسبت میگردد.
اما دسته سوم تحقیقات که بیشتر مورد پذیرش بازاراست برتحقیقات استون و زیمسکی ،مولیانی59 و همکاران و هاپساری60 تکیه دارد.
آنها نشان دادند اندازه شرکت با ضریب واکنش سود رابطه معناداری ندارد و این ناسازگار با تحقیقات چنی و چتر و سوسیلاواتی است. دلیل این است که در این دسته از تحقیقات اندازه به عنوان نمایندهای برای سایر ویژگیهای شرکت از قبیل سودآوری و رشد در نظر گرفته شده است.
اگرچه اندازه شرکت یک نماینده برای آگاهی دهنده قیمت است اما استون و زیمسکی بیان کردند که اندازه شرکت یک متغیرمهم برای ضریب واکنش سود نیست. کالینز وکوتاری61 نشان دادند که اندازه، قدرت توضیح دهندگی برای ضریب واکنش نسبت به سود را ندارد.(قربان زاده،1391،ص57)
2. بتا(ریسک) :
هرشرکتی دارای ریسک سیستماتیک است که برداراییهای آن اثر میگذارد و تنوع پذیر نمیباشد. یک سرمایه گذار ریسک گریز و منطقی در پی افزایش بازده مورد انتظار و کاهش ریسک پرتفوی خود میباشد. هرچه بازده مورد انتظار آتی شرکت ریسک دارترباشد، ارزش آن برای سرمایه گذار ریسک گریز کمتر خواهد بود برای سرمایهگذاری که تنوع پذیر باشد، شاخص ریسک مربوط به اوراق بهادار، بتا نام دارد.
از آن جایی که سرمایه گذاران به سود جاری به عنوان یک شاخص عملکرد آتی شرکت و بازده سهام نگاه میکنند. هرچه بازده آتی ریسک دارتر باشد، واکنش سرمایهگذاران برای به دست آوردن بازده غیرعادی کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر هرچه ریسک بشتر باشد، بازده بیشتر خواهد بود و عکس آن نیز صادق خواهد بود. اگراوراق بهادار بتای بالاتری داشته باشد، آن ریسک پرتفوی را افزایش خواهد داد و در نتیجه سرمایهگذار مقدار زیادی از این اوراق بهادار را در مقایسه با زمانی که بتای این اوراق پایین است، خریداری نمیکند.
از آن جایی که همه سرمایهگذاران ریسک گریز، منطقی و آگاه به اینگونه فکر خواهندکرد، تقاضا برای اوراق بهادار با بتای بالا کاهش خواهد یافت این کاهش تقاضا باعث کاهش در قیمت و بازده سهام میشود و در نتیجه ضریب واکنش سود کاهش مییابد (قربان زاده،1391،ص57).
شواهد تجربی مبنی بر کاهش ضریب واکنش سود برای اوراق بهادار با بتای بالا به وسیله کولینز وکوتاری، استون و زیمسکی، مولیانی و همکاران، هاپساری و دیگر محققان مشاهده شده است.
3.ساختار سرمایه:
شرکتهایی که دارای اهرم(وام) زیاد هستند افزایش در سود خالص(پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهای شرکت میشود وخبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه(و نه سهامداران) قرار میگیرد. ضریب واکنش سود برای شرکتهایی که وام سنگین دارند در مقایسه با شرکتهایی که بدون بدهی هستند(ثابت ماندن سایر عوامل) باعث میشود که ضریب واکنش آنها کاهش یابد (لیو فلرقر،1991،ص44).
دالی وال ،لی و فارگر62(1991) و بیلینگز63(1999) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش پایین تر و همچنین شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر بوده ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تربود همچنین شرکتهایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش مییابد. بیلینگز به این نتیجه رسید هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود ضریب واکنش کماکان با اهرم (وام) رابطه معکوس دارد (اسکات،2003،ص257).
4.کیفیت سود:
هرچه آگاهی دهنده اطلاعات صورت های مالی ببیشتر باشد، کیفیت سود بیشتر میشود و هر چه کیفیت سود بیشتر باشد، سرمایه گذاران ضریب واکنش سود را بیشتر برآورد میکنند چرا که آنها بهتر میتوانند عملکرد آتی شرکت را از روی عملکرد آتی شرکت استنباط کنند. بسیاری کیفیت سود را میزان تجدید نظرهای صورت گرفته در پیش بینیهای سود در زمان اعلام آن بیان میکنند. به هرحال این امر باعث ایجاد این سوال میشود که چرا سرمایهگذاران و تحلیلگران در پیشبینیهای خود در بسیاری از شرکتها در مقایسه با شرکتهای دیگر، تجدیدنظر میکنند. در دنیای عمل نمیتوان به راحتی کیفیت سود را محاسبه نمود زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی به صورت مستقیم قابل مشاهده نمیباشند. بندیوپادیا64 (1994) درشرکتهای نفت و گاز ضریب واکنش در برابر سود خالص تلاشهای موفقیت آمیز را با هزینه کامل مقایسه کرد(39 شرکت ) او پیش بینی نمود :
شرکتهایی که از روش تلاش موفقیت آمیز استفاده میکنند دارای ضریب واکنش بالاتری هستند. پس هر چه کیفیت سود بالاتر باشد ضریب واکنش بالاتر است(قربان زاده،1391،ص57).
لو و تیاگارایان65 (1993) از روش دیگری اثبات نمودند ضریب واکنش در شرکت هایی که سود خالص با کیفیت بالاتر هستند بالاتر بود همچنین استدلال میکنند که بین تداوم سود خالص وکیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد آنها 12 مبنا که مورد استفاده تحلیگران بود شناسایی نمودند و از طریق دادن نمره 1 یا 0 به هر یک از 12 مبنا مقدار کیفیت سود را محاسبه نمودند آنها به این نتیجه رسیدند ضریب واکنش شرکتهایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، رگرسیون، بازار سرمایه، قیمت سهام Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، کیفیت سود، کیفیت حسابرسی، رگرسیون