منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

مشتری
100
165
کل

شكل 4-6) توزيع فراواني متوسط تعداد ارتباط در هر ساعت

4-3 بخش دوم: آمار استنباطی
تجزیه و تحلیل دادهها
وقتی صفتهای متعددی از یک جامعه را مورد مطالعه قرار میدهیم، ممکن است بخواهیم بدانیم بین این صفتها رابطهای وجود دارد یا خیر؟ به منظور بررسی روابط میان میان هر یک از متغیرها، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. همیستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است. اندازه آن میزان رابطه بین این دو متغیر را نشان میدهد و جهت آن(مثبت یا منفی بودن آن) رفتار همسو یا عکس دو متغیر را نشان میدهد. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن این امکان را فراهم میآورد تا با لحاظ کردن سطح معنیداری بتوان معنیدار بودن آن را مورد بررسی قرار داد در این قسمت فرضیات پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون كلموگروف – اسميرنوف استفاده كرده‌ايم. فرض صفر در اين آزمون نرمال بودن توزيع متغير است. اگر سطح معني‌داري آزمون از 05/0کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتيجه مي‌گيريم كه توزيع متغير مورد نظر نرمال نمي‌باشد. با توجه به جدول زیر چون سطح معنی داری برای تمام متغیرها از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم که توزیع هیچ یک از متغیرها نرمال نیست.

جدول 4-7) آمار توصيفي(منبع یافتههای پژوهش)
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار آماره Z
سطح معنیداری
بازاریابی درونی
165
4107/14
37087/3
284/2
000/0
مشتری گرایی
165
6614/17
16217/2
884/2
000/0
تعهد سازمانی
165
9879/15
56881/2
735/1
000/0
رضایت شغلی
165
0557/16
05856/2
230/2
000/0

فرضيه اصلي: بين بازاريابي دروني و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان بازار یابی درونی و مشتری گرایی را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنیدار(Sig=0.000) متغیرهای بازاریابی درونی و مشتریگرایی در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان(371/0r= )دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر371/0 میباشد که متوسط میباشد و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه اصلی به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين بازاريابي دروني و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش بازاریابی درونی، مشتریگرائی در شرکتهای پخش دارویی افزایش میباید و برعکس.

جدول 4- 8) آزمون فرضيه اصلي
متغیرها
بازاریابی درونی
مشتریگرایی
ضریب همبستگی
371/0

سطح معنیداری
000/0

تعداد
165

فرضيات فرعي
فرضیه اول: بین بازاريابي دروني با رضايت شغلي شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان بازاریابی درونی و رضایت شغلی را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنیدار(Sig=0.000) متغیرهای بازاریابی درونی و رضایت شغلی در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان (479/0r=) دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر479/0 میباشد که متوسط میباشد و نوع همبستگی دربین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه اول به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين بازاريابي دروني و رضایت شغلی همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش بازاریابی درونی، رضایت شغلی در شرکتهای پخش افزایش میباید و برعکس.

جدول 4-13) آزمون فرضيه شماره 1
متغیرها
بازاریابی درونی
رضایت شغلی
ضریب همبستگی
479/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
165

فرضیه دوم: بین بازاريابي دروني با تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان بازاریابی درونی و تعهد سازماني را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنیدار(Sig=0.000) متغیرهای بازاریابی درونی و تعهد سازماني در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان(863/0r= ) دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر863/0 میباشد که شدید میباشد و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه دوم به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين بازاريابي دروني و تعهد سازماني همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش بازاریابی درونی، تعهد سازماني در شرکتهای پخش افزایش میباید و برعکس.

جدول 4-13) آزمون فرضيه شماره2
متغیرها
بازاریابی درونی
تعهد سازمانی
ضریب همبستگی
863/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
165

فرضیه سوم: بین رضايت شغلي و مشتريگرايي در شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان رضايت شغلي و مشتريگرايي را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنی دار(Sig=0.003) متغیرهای رضايت شغلي و مشتريگرايي در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان(233/0r= ) دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر233/0 میباشد که ضعیف میباشد و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه سوم به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين رضايت شغلي و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش رضايت شغلي، مشتريگرايي در شرکتهای پخش دارویی افزایش میباید و برعکس.

جدول 4-14) آزمون فرضيه شماره 3
متغیرها
رضایت شغلی
مشتریگرایی
ضریب همبستگی
233/0

سطح معنیداری
003/0

تعداد
165

فرضیه چهارم: بین تعهد سازماني و مشتريگرايي در شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان تعهد سازماني و مشتريگرايي را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنی دار(Sig=0.000) متغیرهای تعهد سازماني و مشتريگرايي در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان(233/0r= ) دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر536/0 میباشد که متوسط میباشد و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه چهارم به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين تعهد سازماني و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش تعهد سازماني، مشتريگرايي در شرکتهای پخش دارویی افزایش میباید و برعکس.

جدول 4-15) آزمون فرضيه شماره 4
متغیرها
تعهد سازمانی
مشتری گرایی
ضریب همبستگی
536/0

سطح معنی داری
000/0

تعداد
165

فرضیه پنجم: بین رضايت شغلي و تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارویی همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
برای این منظور ضریب همبستگی اسپیرمن میان رضايت شغلي و تعهد سازماني را محاسبه میکنیم. اگر سطح معنیداری از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم که میان متغیرها از نظر آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که در سطح معنی دار(Sig=0.000) متغیرهای تعهد سازماني و مشتريگرايي در شرکتهای پخش دارویی استان کرمانشاه به میزان(736/0r= ) دارای همبستگی میباشند و میتوان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین این دو متغیر736/0 میباشد که شدید میباشد و نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوع مستقیم(مثبت) بوده و سطح معنیداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای تحقیق( 0.050=) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است، بنابراین فرضیه پنجم به طور موقتی در این مطالعه تائید میگردد، در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که بين رضايت شغلي و تعهد سازماني همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد و بدین معنی که با افزایش رضايت شغلي، تعهد سازماني در شرکتهای پخش دارویی افزایش میباید و برعکس.

جدول 4-16) آزمون فرضيه شماره 5
متغیرها
تعهد سازمانی
رضایت شغلی
ضریب همبستگی
736/0

سطح معنیداری
000/0

تعداد
165

فرضیه ششم: در رابطه بازاريابي دروني و مشتريگرايي رضايت شغلي نقش میانجی دارد.
همانطور که در آزمون فرضیه اصلی مشاهده کردیم، بين بازاريابي دروني و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
حال بررسی می کنیم در صورتیکه رضایت شغلی را نیز به صورت همزمان با متغیرهای بازاريابي دروني و مشتريگرايي در نظر بگیریم آیا باز هم ارتباط معنی داری میان بازاريابي دروني و مشتريگرايي وجود دارد؟ برای بررسی این مطلب از ضریب همبستگی جزئی استفاده میکنیم.

جدول 4-17) آزمون فرضيه شماره 6
مشتری گرایی
بازاریابی درونی
ضریب همبستگی جزئی
526/0
1
بازاریابی درونی
رضایت شغلی
ضریب همبستگی
000/0

سطح معنیداری
162
0

درجه آزادی
1
526/0
مشتری گرایی

ضریب همبستگی

000/0

سطح معنیداری
0
162

درجه آزادی

همانطور که در این جدول مشاهده میکنیم سطح معنی داری 000/0 است، بنابراین چون سطح معنیداری از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم میان بازاریابی درونی، مشتری گرایی و رضایت شغلی، ارتباط معنیداری وجود دارد و رضايت شغلي نقش میانجی ندارد. پس این فرضیه رد میشود.
فرضیه هفتم: در رابطه بازاريابي دروني و مشتريگرايي تعهد سازماني نقش میانجی دارد.
همانطور که در آزمون فرضیه اصلی مشاهده کردیم، بين بازاريابي دروني و مشتريگرايي همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
حال بررسی میکنیم در صورتیکه تعهد سازمانی را نیز به صورت همزمان با متغیرهای بازاريابي دروني و مشتريگرايي در نظر بگیریم آیا باز هم ارتباط معنی داری میان بازاريابي دروني و مشتريگرايي وجود دارد؟ برای بررسی این مطلب از ضریب همبستگی جزئی استفاده میکنیم.

جدول 4-18) آزمون فرضيه شماره 7
مشتری گرایی
بازاریابی درونی
ضریب همبستگی جزئی
280/0
1
بازاریابی درونی
تعهد سازمانی
ضریب همبستگی
000/0

سطح معنیداری
162
0

درجه آزادی
1
280/0
مشتری گرایی

ضریب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی درونی، بازاریابی، تعهد سازمانی، رگرسیون