منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب تعیین، اثرات ثابت، استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود

دانلود پایان نامه ارشد

جدول (4-7) نتایج آزمون F لیمر مدل های جانبی را نشان میدهد.
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون F لیمر در تمامی مدل های جانبی کوچکتر از 5 درصد است، به منظور برآورد این مدل ها از مدل داده های پانل (Panel) استفاده خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 6 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
جدول(4-7):نتایج آزمونF لیمر مدل های جانبی
مدل های جانبی
آماره
مقدار
P-Value
نتیجه آزمون
مدل جانبی اول
Fلیمر
532/1
001/0
Panel

Chi-square(χ2)
703/177
000/0

مدل جانبی دوم
Fلیمر
675/12
000/0
Panel

Chi-square(χ2)
011/49
000/0

4-3-5-2) آزمون هاسمن
در مرحله بعد به بررسي اين موضوع پرداخته ميشود که آيا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است يا اينکه در ساختار واحدهاي مقطعي بصورت تصادفي عمل ميکند. همانطور که در فصل سوم گفته شد آماره اين آزمون که براي تشخيص اثرات ثابت يا تصادفي بودن تفاوتهاي واحدهاي مقطعي است داراي توزيع کاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل بوده است. جدول(4-8) نتایج مربوط به آزمون هاسمن مدل های جانبی را نشان می دهد.
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون هاسمن در مدل های جانبی کوچکتر از 5 درصد است، به منظور برآورد این مدلها توجيه ميشود که الگوی مناسب، الگوی مبتني بر الگوي اثرات ثابت ميباشد.نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 7 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول(4-8):نتایج آزمون هاسمن مدل های جانبی
مدل های جانبی
آماره
مقدار
P-Value
نتیجه آزمون
مدل جانبی اول
Cross-section Random
916/5
04/0
اثرات ثابت (FE)
مدل جانبی دوم
Cross-section Random
213/9
002/0
اثرات ثابت (FE)

4-3-5-3) نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی اول
همانگونه که در فصل سوم بیان شد، قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل (استقلال حسابرس) در آزمون فرضیه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. جدول(4-9) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تمامی متغیرهای مستقل کوچکتر از 5% می باشد. بنابراین بین این متغیرها و متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد و می توان از باقیماندة این مدل برای محاسبة اقلام تعهدی اختیاری استفاده کرد.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً 61/0 است. این عدد نشان می دهد که 61 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به 2 است (93/1 ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد که p-value آزمونF کوچکتر از 5 درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال 95% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 8 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
جدول(4-9):نتایج برآورد مدل جانبی اول
TA_(j,t)/(Asseti,t-1) = β1(1/(Asseti,t-1)) + β2 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β3(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1))+ ξj,t
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
(1/(Asseti,t-1))
004/0
01/0
29/1
06/0
((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1))
46/0
001/0
17/236
000/0
(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1))
10/0-
039/0
65/2-
008/0
ضریب تعیین 79/0
ضریب تعیین تعدیل شده 61/0
آماره دوربین واتسون 93/1
آمارهF 70/27767
احتمال آمارهF 000/0

4-3-5-4) نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی دوم
همانگونه که در فصل سوم بیان شد، ضریب متغیر مستقل سود غیر منتظره در این مدل بیانگر ضریب واکنش سود می باشد؛ متغیر مذکور به عنوان متغیر وابسته (ضریب واکنش سود) در آزمون فرضیه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. جدول(4-10) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-10) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیرمستقل سود غیرمنتظره کوچکتر از 5% و ضریب برآوردی برای آن مثبت می باشد. بنابراین بین این متغیر و متغیر وابسته رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به معنی دار بودن ضریب متغیر مذکور از ضریب مدل به عنوان متغیر وابسته در آزمون فرضیه اصلی استفاده می شود.
همچنین ضریب تعیین این مدل تقریباً 24/0 است. این عدد نشان می دهد که 24 درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین- واتسون این مدل نزدیک به 2 است (19/2 ) ، می توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
به علاوه نتایج مندرج در جدول (4-10) نشان میدهد که p-value آزمونF کوچکتر از 5 درصد است و از آنجائیکه ، آماره F اعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال 95% معنی دار بوده و از اعتبار بالایی برخوردار است. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 9 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
جدول(4-10):نتایج برآورد مدل جانبی دوم
ARit = β0+ β1 UEit +ξit
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
β0
19/0-
04/0
395/4-
000/0
UE
02/0
005/0
472/4
000/0
AR(1)
19/0-
06/0
888/2-
004/0
ضریب تعیین 38/0
ضریب تعیین تعدیل شده 24/0
آماره دوربین واتسون 19/2
آمارهF 173/1
احتمال آمارهF 000/0

4-3-5-5) آزمون همسان بودن واریانس خطا
یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است.به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند. در این پژوهش برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شده است(ابریشمی،1389). اما برای اطمینان از نتایج بدست آمده، برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(1983) استفاده می شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می شود. جدول (4-11) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی مدل های جانبی را نشان می دهد.
جدول(4-11): نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل های جانبی
مدل جانبی
روش
مقدار
احتمال

Method
Value
P-value
مدل جانبی اول
Bartlett
199/3
36/0
مدل جانبی دوم
Bartlett
488/8
07/0

از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای مدل های جانبی بزرگتر از 05/0 است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره 10در انتهای پایان نامه قید شده است.
4-3-5-6) آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل های جانبی
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque-Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع 2χ با درجه آزادی 2 با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از 05/0 باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 5% رد نشود(بدری و عبدالباقی،1389:166).
نگاره(2) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند مدل های جانبی را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی مدل های جانبی بزرگتر از 05/0 است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).

4-4) تجزیه و تحلیل مدل های نهایی
4-4-1) آمار توصیفی
جدول(4-12) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای131 مدل را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر550 مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر استقلال حسابرس(AI) برابر با 29/9 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-12) مشاهده می شود میانه متغیر جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) برابر با 14/0 میباشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر استقلال حسابرس (AI) برابر 19/63 و برای متغیر جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) برابر 17/0 است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، استقلال حسابرس (AI) و جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر دوره تصدی حسابرس(AT) برابر با 43/0- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر ضریب واکنش سود (ERC)بیشترین و متغیر دوره تصدی حسابرس(AT) کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

جدول (4-12): آمار توصیفی مدل نهایی
متغیر
آماره
اندازه موسسه حسابرسی
استقلال حسابرس
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت
ضریب واکنش سود
دوره تصدی حسابرس
جریان وجوه نقد حاصل از عملیات
رشد شرکت
اهرم مالی
اندازه شرکت
سود غیرمنتظره
حق الزحمه حسابرس

AFS
AI
ACI
SPEC
ERC
AT
CFO
GWTH
LEV
Size
UE
AF
میانگین
26/0
29/9
36/0
31/0
11/1-
60/0
16/0
06/2
03/2
72/13
36/0
07/6
میانه
000/0
44/1
13/0
19/0
04/0-
1
14/0
81/1
42/1
60/13
03/0
99/5
بیشینه
1
5/934
1
1
09/64
1
14/1
95/13
54/40
45/18
83/80
35/8
کمینه
00/0
36/0
0007/0
0008/0
04/304-
0
69/0-
09/44-
11/45-
81/10
50/59-
29/4
انحراف معیار
43/0
19/63
39/0
32/0
00/16-
48/0
17/0
94/2
43/4
40/1
87/5
68/0
چولگی
09/1
94/11
63/0
95/0
10/13-
43/0-
64/0
62/8
61/0-
85/0
43/2
30/0
کشیدگی
19/2
3/152
68/1
54/2
79/240
19/1
57/6
28/131
99/47
006/4
20/111
81/2
آماره جارک-برا
855/122
8/524360
106/77
201/88
1309246
328/92
222/330
383974
1/46435
535/90
9/268840
283378/4
احتمال آماره جارک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ریشه واحد، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، داده های ترکیبی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، ریشه واحد، ضریب تعیین، همبستگی پیرسون