منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

جشنوارههای بومی محلی
18
21.35
2.32
1.48
5
ايجاد فضاي مناسب براي گردشگران در طول سفر به منظور اداي امور ديني
18
4.32
0.749
2.61
6
آموزش جهت کاهش شکاف فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان
18
4.21
0.713
2.93
8

4-4-2. نتايج دور دوم روش دلفی
پرسشنامه ‌دور دوم به صورت حضوري واز طریق ایمیل در تاريخ 29 و 30/2/93 به20 نفر از اعضاي پانل تحويل داده شد و پيگيري براي دريافت پاسخ آنها چهار روز بعد از توزيع آغاز گشت. به اين منظور با هر عضو به طور ميانگين3 بار به صورت تلفني ویک بار از طریق ایمیل تماس گرفته شد. از اين ميان، دو نفر از اعضاي پانل پرسشنامه را تكميل نكردند. به اين ترتيب 18 پرسشنامه (90 درصد) دريافت شد كه آخرين آنها در تاريخ8/3/1393 تمامي پاسخ‌دهندهگان در اين دور، در دور قبل نيز شركت كرده بودند. پرسشنامه‌دور دوم نیز شامل دو بخش بوده است، بخش نظر سنجی و بخش عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری استان كه شركت‌كنندگان در دور اول به عنوان عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری استان مطرح كرده بودند. در اين بخش، پاسخگو بايد نظر خود را دربارة ميزان تأثير هر يك از آنها بر صنعت گردشگری استان ایلام، با انتخاب يكي از گزينه‌هاي موجود در مقابل آنها اعلام مي‌كرد. اين گزينه‌ها در قالب طيف ليكرت و شامل «تأثير بسيار كم: 1»، «تأثير كم: 2»، «تأثير متوسط: 3»، «تأثير زياد: 4»، و «تأثير بسيار زياد: 5» ارائه گرديد.

درجدول4-2 نتايج دور دوم روش دلفی شامل مواردی مانند تعداد پاسخها براي هر گويه، ميانگين پاسخها، انحراف معيار آنها، عدد کندال، ترتيب اهميت هر عامل بر اساس ميانگين پاسخها و درصد اعضايي كه ترتيب هر عامل را مانند تربيب گروه تعيين كرده‌اند، درج شده است.

جدول4-2: نتايج دور دوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام پس از حذف شاخصهای با میانگین پایین ـ دور دوم دلفي
شرح عامل
تعداد
پاسخها
ميانگين
پاسخها
انحراف معيار
پاسخها
کندال
ترتيب
اهميت
1- افزایش مشارکت بخش خصوصی

برون سپاري فعاليت هاي سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
18
4.07
1
2.32
2
برنامه ريزي براي ايجاد تعامل بيشتر بين خرده نظام هاي گردشگري (از قبيل هتل داري، آژانس داري ، اقامت گاهها و ..)
18
4.26
0.653
2.43
3
مشاركت دادن مردم بومي در فعاليت هاي گردشگري از طريق تقسيم عادلانه سود
18
4.37
0.597
2.54
4
اتخاذ سیاستهای تشویقی (معافیتهای مالیاتی، اعطای تسهیلات و غیره)، از سوی دولت به سرمایهگذاران بخش خصوصی
18
4.05
0.911
2.29
1
برنامهریزی جهت جذب سرمایه گذار خصوصی خارج از استان
18
4
0.858
2.73
6
حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات تصمیمگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
18
4.40
0.598
2.68
5
2- افزایش بازاریابی و تبلیغات

برنامه ريزي براي معرفي ميراث فرهنگي، طبيعي، تاريخي و… در سطوح ملي و بين المللي
18
4.40
0.598
2.45
3
کاهش قیمت کالاها و خدمات
18
4.25
0.639
2.20
1
از طريق فعاليت هاي مكتوب (بروشور، تصاوير و پوسترها و…)
18
4.35
0.671
2.33
2
از طریق فعاليت هاي مختلف مربوط به صدا و سيماي استاني و کشوری
18
4.50
0.761
2.73
4
تبلیغات از طریق شرکت در جشنوارهها و نمایشگاهها
18
16.60
2.39
1.73
7
شناسايي و درك انگيزه هاي گردشگران، به منظور تأمين نيازهاي آنان
18
21.35
2.32
1.48
5
برگزاری جشنوارههای فصلی
18
4.32
0.749
2.61
6
3- توسعه امکانات زیر ساخت

افزایش خدمات پشتیبانی از قبیل (خدمات بيمه، امداد پزشكي و …)
18
4.15
0.671
2.51
4
توسعه مراكز اقامتي و مجتمعهاي خدماتی بين راهي مناسب
18
4.30
0.657
2.35
2
سرمايه گذاري در صنايع مولد براي توسعه و تكميل ادوات، تجهيزات و امكانات گردشگري
18
4.35
0.587
2.65
6
توسعهی امكانات ارتباطي مناسب در اماكن گردشگري
18
4.00
0.562
2.38
3
افزایش تسهیلات مالی حمایتی
18
4.80
0.410
2.68
7
افزایش امنیت
18
4.35
0.606
2.74
5
توسعه راههاي ارتباطي مناسب به منظور سهولت جابجايي گردشگران
18
4.24
0.664
2.27
1
4- افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت

تفويض برخي از اختيارات تصميم گيري کشوری به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان
18
4.15
0.671
2.73
6
افزایش ارئه آمار و اطلاعات به مدیران مربوطهی صنعت گردشگری استان
18
4.32
0.657
2.54
3
افزایش انعطاف پذیری و پویایی سازمان های مربوطهی صنعت گردشگری، در استان
18
4.35
0.587
2.65
4
تقویت نظارات و کنترل
18
4.04
0.562
2.35
1
تقویت پژوهشهای کاربردی
18
4.79
0.410
2.69
5
هماهنگی سیاستها
18
4.35
0.606
2.74
7
برنامه ریزی استراژیک
18
4.24
0.664
2.47
2
5- تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی

آموزش نیروی کار مستقیم در گردشگری
18
4.45
0.598
2.75
5
پرداختن به هنرهای محلی
18
4.25
0.639
2.40
2
توجه به مسائل زیست محیطی
18
4.32
0.671
2.33
1
تقویت نگرش بومی نسبت به گردشگر
18
4.50
0.761
2.53
3
برگزاری جشنوارههای بومی محلی
18
21.35
2.32
1.68
4
ايجاد فضاي مناسب براي گردشگران در طول سفر به منظور اداي امور ديني
18
4.32
0.749
2.91
6

4-4-3. نتايج دور سوم روش دلفی
پرسشنامه ‌دور سوم به صورت حضوري واز طریق ایمیل در تاريخ 14 و 15/3/93 به20 نفر از اعضاي پانل تحويل داده شد و پيگيري براي دريافت پاسخ آنها چهار روز بعد از توزيع آغاز گشت. به اين منظور با هر عضو به طور ميانگين3 بار به صورت تلفني ویک بار از طریق ایمیل تماس گرفته شد. از اين ميان، دو نفر از اعضاي پانل پرسشنامه را تكميل نكردند. به اين ترتيب 18 پرسشنامه (90 درصد) دريافت شد كه آخرين آنها در تاريخ22/3/1393 تمامي پاسخ‌دهندهگان در اين دور، در دور قبل نيز شركت كرده بودند. پرسشنامه‌دور دوم نیز شامل دو بخش بوده است، بخش نظرسنجی و بخش عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان كه شركت‌كنندگان در دور اول به عنوان عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری استان مطرح كرده بودند. در اين بخش، پاسخگو بايد نظر خود را دربارة ميزان تأثير هر يك از آنها بر صنعت گردشگری استان ایلام، با انتخاب يكي از گزينه‌هاي موجود در مقابل آنها اعلام مي‌كرد. اين گزينه‌ها در قالب طيف ليكرت و شامل «تأثير بسيار كم: 1»، «تأثير كم: 2»، «تأثير متوسط: 3»، «تأثير زياد: 4»، و «تأثير بسيار زياد: 5» ارائه گرديد.

درجدول4-3 نتايج دور سوم روش دلفی شامل مواردی مانند تعداد پاسخها براي هر گويه، ميانگين پاسخها، انحراف معيار آنها، عدد کندال، ترتيب اهميت هر عامل بر اساس ميانگين پاسخها و درصد اعضايي كه ترتيب هر عامل را مانند تربيب گروه تعيين كرده‌اند، درج شده است.
جدول4-3: نتايج دور سوم روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و موثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام ـ دور سوم دلفي
شرح عامل
تعداد
پاسخها
ميانگين
پاسخها
انحراف معيار
پاسخها
کندال
ترتيب
اهميت
1- افزایش مشارکت بخش خصوصی

برون سپاري فعاليت هاي سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
18
4.45
0.598
2.75
5
برنامه ريزي براي ايجاد تعامل بيشتر بين خرده نظام هاي گردشگري (از قبيل هتل داري، آژانس داري ، اقامت گاهها و ..)
18
4.25
0.639
2.20
1
مشاركت دادن مردم بومي در فعاليت هاي گردشگري از طريق تقسيم عادلانه سود
18
4.32
0.671
2.43
2
اتخاذ سیاستهای تشویقی (معافیتهای مالیاتی، اعطای تسهیلات و غیره)، از سوی دولت به سرمایهگذاران بخش خصوصی
18
4.50
0.761
2.53
3
برنامهریزی جهت جذب سرمایه گذار خصوصی خارج از استان
18
21.35
2.32
1.68
4
حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات تصمیمگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
18
4.32
0.749
2.91
6
2- افزایش بازاریابی و تبلیغات

برنامه ريزي براي معرفي ميراث فرهنگي، طبيعي، تاريخي و… در سطوح ملي و بين المللي
18
4.32
0.749
2.71
4
کاهش قیمت کالاها و خدمات
18
4.21
0.713
2.53
2
از طريق فعاليت هاي مكتوب (بروشور، تصاوير و پوسترها و…)
18
4.00
0.745
2.13
1
از طریق فعاليت هاي مختلف مربوط به صدا و سيماي استاني و کشوری
18
4.32
0.820
2.63
3
تبلیغات از طریق شرکت در جشنوارهها و نمایشگاهها
18
4.39
0.677
2.76
5
شناسايي و درك انگيزه هاي گردشگران، به منظور تأمين نيازهاي آنان
18
4.44
0.892
2.82
6
برگزاری جشنوارههای فصلی
18
4.60
0.861
2.88
7
3- توسعه امکانات زیر ساخت

افزایش خدمات پشتیبانی از قبیل (خدمات بيمه، امداد پزشكي و …)
18
4
0.858
2.20
1
توسعه مراكز اقامتي و مجتمعهاي خدماتی بين راهي مناسب
18
4.15
0.671
2.40
2
سرمايه گذاري در صنايع مولد براي توسعه و تكميل ادوات، تجهيزات و امكانات گردشگري
18
4.40
0.598
2.78
4
توسعهی امكانات ارتباطي مناسب در اماكن گردشگري
18
4.30
0.571
2.63
3
افزایش تسهیلات مالی حمایتی
18
4.48
0.672
2.82
5
افزایش امنیت
18
4.60
0.722
2.94
7
توسعه راههاي ارتباطي مناسب به منظور سهولت جابجايي گردشگران
18
4.54
0.810
2.89
6
4- افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت

تفويض برخي از اختيارات تصميم گيري کشوری به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان
18
4.15
0.671
2.73
6
افزایش ارئه آمار و اطلاعات به مدیران مربوطهی صنعت گردشگری استان
18
4.32
0.657
2.54
3
افزایش انعطاف پذیری و پویایی سازمان های مربوطهی صنعت گردشگری، در استان
18
4.35
0.587
2.65
4
تقویت نظارات و کنترل
18
4.04
0.562
2.32
1
تقویت پژوهشهای کاربردی
18
4.79
0.410
2.69
5
هماهنگی سیاستها
18
4.35
0.606
2.74
7
برنامه ریزی استراژیک
18
4.24
0.664
2.18
1
5- تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی

آموزش نیروی کار مستقیم در گردشگری
18
4.07
1
2.34
2
پرداختن به هنرهای محلی
18
4.26
0.653
2.43
3
توجه به مسائل زیست محیطی
18
4.37
0.597
2.54
4
تقویت نگرش بومی نسبت به گردشگر
18
4.05
0.911
2.30
1
برگزاری جشنوارههای بومی محلی
18
4
0.858
2.70
5
ايجاد فضاي مناسب براي گردشگران در طول سفر به منظور اداي امور ديني
18
4.40
0.598
2.78
6
با توجه به جدول بالا همانگونه که ملاحضه میشود نتایج دور دوم و سوم دلفی با هم کاملا مشابه بوده و دیگر به احتیاج به انجام دور جدید نمیباشد.

4-5. بخش سوم: آمار استنباطی
در این بخش به منظور بررسی فرضیات آماری تحقیق، ابتدا از آزمون كولموگروف- اسميرنوف برای نشان دادن توزیع دادهها و در ادامه با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمونt یک نمونه ای برای بررسی معنی دار بودن شاخصها و مؤلفههای تحقیق استفاده شده است. در ادامه فصل نیز از آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای پنجگانه تحقیق، و از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور مشخص نمودن شاخص‌هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام و تعیین مقدار واریانس تعیین شده توسط هر کدام از متغیرها در قالب عاملهای بسته بندی شده و در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.

4-6. افزایش مشارکت بخش خصوصی
در خصوص هر یک از مؤلفهها ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف به بررسی توزیع دادهها و با استفاده از آزمون t یک نمونهای برای بررسی معنی دار بودن شاخصها مدل استفاده شده است، در ادامه نیز با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن برای اولویتبندی مؤلفهها و در پایان نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بمنظور مشخص نمودن شاخص‌هاي مربوط به مؤلفههای اثر گذار بر صنعت گردشگری ایلام و تعیین مقدار واریانس تعیین شده توسط هر کدام از متغیرها در قالب عاملهای بسته بندی شده مي‌باشد.
4-6-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسميرنوف) براي مؤلفه افزایش مشارکت بخش خصوصی
H0: داده‌ها نرمال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، رشته تحصیلی، رشته جامعه شناسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد افزایش مشارکت، مقدار خطا