منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، رشته تحصیلی، رشته جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

در اين تحقيق از برخی نرم افزارهای OFFICE 2010از قبیل نرم افزار Wordو EXCEL استفاده شده است و نیز برای پردازش اطلاعات و تحلیل آن از نرم افزار SPSS 19 استفاده شده است.

3-11. خلاصه فصل
در اين فصل در ابتدا توضيحاتي در مورد روش تحقيق داده شده. در ادامه جامعه آماري و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگيري بيان و ابزار گردآوري اطلاعات معرفي گرديد، روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت. در پایان آزمون های آماري مورد استفاده نام برده شده و به این نتیجه رسید که تکنیک دلفی در 3 دور و پرسشنامه کمی تحقیق شامل 5 سؤال توصیفی و 33 سؤال اصلی میباشد.

4-1. مقدمه
پس از آن که محقق دادهها را جمعآوري کرد، استخراج و طبقهبندي نمود مرحلهي جديدي آغاز ميگردد که به تجزيه و تحليل دادهها معروف است.
مرحله تجزيه و تحليل دادهها فرآيندي چند مرحلهاي است که طي آن دادههايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمعآوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندي و دستهبندي و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد(خاکي، 67:1387). در واقع غايت نهايي هر پروژه تحقيقاتي اين فصل تحقيق ميباشد.
در اين فصل در بخش اول (آمار توصیفی)، به تجزيه و تحليل توصيفي دادههای جمعیت شناختی پرداخته شده است. در بخش دوم نتایج تکنیک دلفی ارائه و در بخش سوم (آمار استنباطی)، از آزمون كولموگروف – اسميرنوف برای نشان دادن توزیع دادهها و با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون t تک نمونهای برای بررسی معنی دار بودن متغیرهای تحقیق استفاده شده. از آزمون فریدمن بمنظور رتبه بندی (اولویت بندی)، و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بمنطور مشخص نمودن شاخص‌هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ایلام و تعیین مقدار واریانس تعیین شده توسط هر کدام از متغیرها در قالب عاملهای بسته بندی شده استفاده شده و در نهايت مدل مفهومی و يافتههاي جانبي تحقيق بيان شده است.

4-2. بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1. مطالعات جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه
در اين قسمت به ارائه آمار توصيفي، نمودارها و جداول ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه پرداخته ميشود. ارائه آمار توصيفي از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ويژگيهاي عمومي آن و همچنين تحليل بهتر ارتباط بين متغيرها ميشود.
در اين تحقيق جنسيت، سن، میزان تحصيلات، رشته تحصیلی و سابقه کار به عنوان سؤالات عمومي پژوهش در نظر گرفته شدهاند، چرا که با استفاده از هر يک اين سؤالات ميتوان به برخي از اختلاف ديدگاهها در ميان نمونه آماری پي برد.
4-2-2. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت
نمودار زير و توضيحات متعاقب آن توصيف كننده وضعيت متغير جنسيت در نمونه آماري مورد مطالعه ميباشد:

نمودار دايره‌اي
نمودار ميله‌اي
نمودار 4-1: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت

همانگونه كه در نمودار 4-1 نشان داده شده است از مجموع 172 نمونه آماري، تعداد 151 نفر مرد و 21 نفر زن بوده اند.
به عبارت ديگر مي توان بيان كرد كه اعضاي نمونه آماري متشكل از 88% مرد و 12% زن بوده است.

4-2-3. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن
نمودار زير و توضيحات متعاقب آن توصيف كننده وضعيت متغير سن در نمونه آماري مورد مطالعه ميباشد:

نمودار دايره‌اي
نمودار ميله‌اي
نمودار 4-2: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن

همانگونه كه در نمودار 4-2 نشان داده شده است از مجموع 172 نمونه آماري، تعداد 31 نفر داراي سن بين 30-20 سال، 63 نفر بين 40-31 سال، 51 نفر بين 50-41 سال، و در نهایت 27 نفر بيش از 50 سال مي باشند.
به عبارت ديگر مي توان بيان كرد كه از مجموع اعضاي نمونه آماري 18% آنها در سن بين 30-20 سال، 36% بين 40-30 سال، 30% بين 50-40 سال، و 16% آنها در بيش از 50 سال قرار دارند.

4-2-4. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات
نمودار زير و توضيحات متعاقب آن توصيف كننده وضعيت متغير ميزان تحصيلات در نمونه آماري مورد مطالعه ميباشد:

نمودار دايره‌اي
نمودار ميله‌اي
نمودار4-3: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر ميزان تحصيلات

همانگونه كه در نمودار 4-3 نشان داده شده است از مجموع نمونه آماري 172 نفری، 19 نفر داراي تحصيلات فوق دیپلم، 33 نفر کارشناسی، 64 نفر فوق ليسانس و 56 نفر داراي تحصيلات دکتری ميباشند.
به عبارت ديگر مي توان بيان كرد كه اعضاي نمونه آماري متشكل از 11% با تحصيلات کاردانی، 19% کارشناسی، 37% کارشناسی ارشد و 33% داراي تحصيلات دکتری ميباشند.

4-2-5. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير رشته تحصیلی
نمودار زير و توضيحات متعاقب آن توصيف كننده وضعيت متغير رشته تحصیلی اعضاي نمونه آماري مورد مطالعه مي باشد:

نمودار دايره‌اي
نمودار ميله‌اي
نمودار4-4: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر رشته تحصیلی

همانگونه كه در نمودار 4-4 نشان داده شده است از مجموع 172 نفر نمونه آماري، تعداد 30 نفر در رشته مدیریت و مدیریت گردشگری، 44 نفر در رشته علوم اجتماعی، 15 نفر در رشته جامعه شناسی، 17 نفر در رشته کامپیوتر، 21 نفر در رشته علوم سیاسی و در نهایت 45 نفر در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.
به عبارت ديگر مي توان بيان كرد 17% در رشته مدیریت و مدیریت گردشگری، 26% در رشته علوم اجتماعی، 9% در رشته جامعه شناسی، 10% در رشته کامپیوتر، 12% در رشته علوم سیاسی و 26% در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.

4-2-6. مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري
نمودار زير و توضيحات متعاقب آن توصيف كننده وضعيت متغير تجربه كاري در نمونه آماري مورد مطالعه مي باشد:

نمودار دايره‌اي
نمودار ميله‌اي
نمودار 4-5: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه كاري

همانگونه كه در نمودار 4-5 نشان داده شده است از مجموع 172 نفر نمونه آماري، تعداد 46 نفر داراي تجربه كاري زير 5 سال، 41 نفر دارای تجربه10 – 5 سال، 38 نفر داراي تجربه كاري بين 11-15 سال، 28 نفر داراي تجربه كاري بين 20-16 سال و 19 نفر با سابقه كاري بيش از 20 سال وجود دارد.
به عبارت ديگر مي توان بيان كرد كه اعضاي نمونه آماري متشكل 16% افراد داراي تجربه كاري زير 5 سال، 24% افراد داراي تجربه كاري بين 10-5 سال، 22% افراد داراي تجربه كاري بين 15-11 سال، 27% افراد داراي تجربه كاري بين 20-16 سال و 11% بالاتر از 20 سال ميباشد.

4-3. بخش دوم
4-4. نتايج روش دلفی
در اين پژوهش، روش دلفي در مجموع در 3 دور به انجام رسيد كه در اين بخش يافته‌هاي حاصل از هر دور به تفكيك ارائه مي‌شود.
4-4-1. نتايج دور اول روش دلفی
پرسشنامه ‌دور اول دلفی(ضميمه شماره1) که شامل دو بخش است، به صورت حضوري در تاريخ 19 تا 24/1/1393 به 20 نفر از اعضاي پانل تحويل داده شد و پيگيري براي دريافت پاسخ آنها از هفتة بعد از توزيع آغاز گشت. به اين منظور با هر عضو به طور ميانگين 3 بار به صورت تلفني تماس گرفته شد. از اين ميان، دو نفر از اعضاي پانل پرسشنامه را تكميل نكرد. به اين ترتيب 18 پرسشنامه (90 درصد) دريافت شد كه آخرين آنها در تاريخ 28 /1/93 بود.
در پرسشنامه دور اول دلفی، ليستي از عوامل موثر بر صنعت گردشگری استان ایلام كه از پژوهشهاي پيشين و مبانی نظری استخراج شده بود، ارائه گرديد. در این بخش، پاسخگو بايد نظر خود را دربارة ميزان تأثير هر يك از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، با انتخاب يكي از گزينه‌هاي موجود در مقابل آنها اعلام مي‌كرد. اين گزينه‌ها در قالب طيف ليكرت و شامل «تأثير بسيار كم: 1»، «تأثير كم: 2»، «تأثير متوسط: 3»، «تأثير زياد: 4»، و «تأثير بسيار زياد: 5» بوده است، همچنین این پرسشنامه دارای قسمت دیگریست که پاسخگو در آن میتوانست نظرات و پیشنهادات خود را درباره هر مؤلفه و شاخصها بیان نماید. در جدول 4-1نتايج مرتبط با بخش اول پرسشنامه دور اول دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها براي هرگويه، ميانگين پاسخها، انحراف معيار آنها، عدد کندال، ترتيب اهميت هر عامل بر اساس عدد کندال و ميانگين پاسخها و درصد اعضايي كه ترتيب هر عامل را مانند تربيب گروه تعيين كرده‌اند، درج شده است.

جدول 4-1: نتايج دور اول روش دلفی: دربارة عوامل کليدی و مؤثر بر صنعت گردشگری استان ایلام – دور اول دلفي
شرح عامل
تعداد
پاسخها
ميانگين
پاسخها
انحراف معيار
پاسخها
کندال
ترتيب
اهميت
1- افزایش مشارکت بخش خصوصی

برون سپاري فعاليت هاي سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
18
4.39
0.502
2.58
3
برنامه ريزي براي ايجاد تعامل بيشتر بين خرده نظام هاي گردشگري (از قبيل هتل داري، آژانس داري ، اقامت گاهها و ..)
18
4.17
0.707
2.25
1
مشاركت دادن مردم بومي در فعاليت هاي گردشگري از طريق تقسيم عادلانه سود
18
4.50
0.618
2.81
4
اتخاذ سیاستهای تشویقی (معافیتهای مالیاتی، اعطای تسهیلات و غیره)، از سوی دولت به سرمایهگذاران بخش خصوصی
18
4.22
0.878
2.36
2
برنامهریزی جهت جذب سرمایه گذار خصوصی خارج از استان
18
4.54
0.887
2.83
5
افزايش قيمت ها در فصل جهانگردي و كاهش قيمت ها در خارج از فصل جهانگردي
18
4.32
0.671
2.89
7
حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات تصمیمگیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
18
4.21
0.713
287
6
2- افزایش بازاریابی و تبلیغات

برنامه ريزي براي معرفي ميراث فرهنگي، طبيعي، تاريخي و… در سطوح ملي و بين المللي
18
4.57
0.535
2.50
5
کاهش قیمت کالاها و خدمات
18
4.43
0.787
2.76
7
از طريق فعاليت هاي مكتوب (بروشور، تصاوير و پوسترها و…)
18
4.71
0.488
2.46
4
از طریق فعاليت هاي مختلف مربوط به صدا و سيماي استاني و کشوری
18
4.43
0.535
2.29
1
تبلیغات از طریق شرکت در جشنوارهها و نمایشگاهها
18
21.6
1.53
3.65
6
شناسايي و درك انگيزه هاي گردشگران، به منظور تأمين نيازهاي آنان
18
16.2
2.82
1.44
3
برگزاری جشنوارههای فصلی
18
16.5
2.43
1.38
2
3- توسعه امکانات زیر ساخت

افزایش خدمات پشتیبانی از قبیل (خدمات بيمه، امداد پزشكي و …)
18
4.15
0.671
2.71
6
توسعه مراكز اقامتي و مجتمعهاي خدماتی بين راهي مناسب
18
4.30
0.657
2.55
3
سرمايه گذاري در صنايع مولد براي توسعه و تكميل ادوات، تجهيزات و امكانات گردشگري
18
4.35
0.587
2.65
4
توسعهی امكانات ارتباطي مناسب در اماكن گردشگري
18
4.00
0.562
2.35
1
افزایش تسهیلات مالی حمایتی
18
4.80
0.410
2.69
5
افزایش امنیت
18
4.35
0.606
2.74
7
توسعه راههاي ارتباطي مناسب به منظور سهولت جابجايي گردشگران
18
4.24
0.664
2.47
2
4- افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت

تفويض برخي از اختيارات تصميم گيري کشوری به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان
18
4.00
1
2.34
2
افزایش ارئه آمار و اطلاعات به مدیران مربوطهی صنعت گردشگری استان
18
4.26
0.653
2.43
3
افزایش انعطاف پذیری و پویایی سازمان های مربوطهی صنعت گردشگری، در استان
18
4.37
0.597
2.54
4
تقویت نظارات و کنترل
18
4.05
0.911
2.29
1
تقویت پژوهشهای کاربردی
18
4
0.858
2.73
7
هماهنگی سیاستها
18
4.15
0.671
2.60
5
برنامه ریزی استراژیک
18
4.40
0.598
2.68
6
5- تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی

آموزش نیروی کار مستقیم در گردشگری
18
4.40
0.598
2.45
3
پرداختن به هنرهای محلی
18
4.25
0.639
2.20
1
توجه به مسائل زیست محیطی
18
4.35
0.671
2.33
2
تقویت نگرش بومی نسبت به گردشگر
18
4.50
0.761
2.73
4
ايجاد انگيزش در كاركنان حوزه هاي صنعت گردشگري با تاكيد برمكانيسم آموزش
18
16.60
2.39
1.73
7
برگزاری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد افزایش مشارکت، صنعت گردشگری، میراث فرهنگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی