منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری، استان ایلام

دانلود پایان نامه ارشد

موثر در بازاریابی براي گردشگري جزیره ابوموسی و رتبه بندي آنها اقدام نماید.
قاسمی، 1390 در پژوهش «گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد» در پیآن است تا دریچه ای نو، برای پژوهشگران و مدیران و دست اندرکاران گردشگری کشور ایجاد کند و ضمن پرهیز از بخشی نگری گردشگری، بتواند با ایجاد مدیریت یکپارچه در راستا پویایی گردشگری شهر و منطقه، انطباقی بین عرضه و تقاضا ایجاد نماید. همچنین پژوهش از مبانی نطری بر پايه نظريه سيستمي است و روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی از کل به جزء میباشد.
مهرداد مدهوشي،1382 در مقاله‌اي با عنوان «ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان» درپی بررسی موانع توسعه گردشگري استان لرستان است و آنها را در چهار مورد تعدد مراكز تصميم‌گيري، ضعف بازاريابي، ضعف امكانات زيربنایي و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگري معرفي مي‌كند.
بیدختی و نظری(1388)، در پژوهشی تحت عنوان « نقش بازاريابي در توسعة صنعت گردشگري در سمنان» توضیح میدهد که علي رغم توانمنديهاي ايران در زمينه گردشگري، متاسفانه تاكنون نتوانسته به جايگاه شايستهاي در اين صنعت دست يابد. ازجمله عواملي كه ميتواند صنعت گردشگري كشور را توسعه و بهبود بخشد، بكارگيري ابزارها و پارامترهاي موثر بازاريابي است و در اين راستا پنج عامل، تعديل سياست گذاريهاي كلان كشوري، توسعه ساختارهاي زيربنائي، توجه به جاذبههاي گردشگري، فعاليتهاي تبليغاتي و تنظيم راهبردها در توسعه صنعت گردشگري استان سمنان مؤثراند.
2-21-2. پیشینه خارجی
بال14 (2011)، با بررسي آمارهاي موجود از تعداد توريست، وضعيت هتلها و مكانهاي پذيرايي در لندن پرداخته است. نتايج مطالعه وي نشان ميدهد كه تشويق به افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش امكانات توريستي و جاذبه هاي گردشگري از جمله سياستهاي دولت جهت گسترش و موفقيت صنعت گردشگري در شهر لندن بوده است.
تانگ و رچانالوند15 (2008)، با به كارگيري روش تحقيق ميداني با جهانگردان بازديد كننده از تايلند اقدام به رتبه بندي 32 كشور برگزيد كرده اند. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه از ديد پاسخ دهندگان آب و هوا، زيبايي طبيعي، موقعيت اجتماعي و هزينه زندگي مهمترين عوامل موثر در جذابيت مقصد گردشگري بوده است و امكانات تجاري، خريد و فروش و نزديكي و در دسترس بودن كشور مقصد از اهميت كمتر برخوردار است.
ويت و مارتین16 (1987)، توسعه صنعت گردشگري را متكي بر مشاركت ميان دولت و بخش خصوصي ميداند. وي بر اين اعتقاد است كه اهميت دولت به عنوان يكي از عوامل توسعه صنعت گردشگري، تعريف گردشگري به مثابه يك صنعت را در مقياس سنتي دشوار مي سازد. از ديدگاه فني، چند بعدي بودن صنعت گردشگري، تعريف در قالب يك صنعت را غير ممكن ساخته است، زيرا شرايط اصلي توليد يا شاخصهاي عملياتي آن تعريف نشده است. بدون دخالت عوامل اجتماعي، فرهنگي و محيطي بعد اقتصادي در صنعت گردشگري نمايان نمي شود.
كلوردان17 (2002 )، عملكرد صنعت توريسم كشورهاي در حال توسعه جنوب آفريقا و عوامل موثر در توسعه و موانع بر سر را در طی سال 2010- 200 ارزيابي كرده است و وضعيت منطقه را تا سال 2020 پيش بيني كرده است. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه رشد صنعت گردشگري در نيمه اول دهه 2020 ميلادي بيش از دو برابر در نيمه دوم است و رشد تعداد گردشگران با رشد دريافتي ناشي از آن همخواني ندارد.

2-22. جمع بندی
شناسایی و بررسی مؤلفههای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری یک استان همانگونه که در ادبیات موضوعی تحقیق بیان گردید، موضوع جدیدي است که طی سالهاي اخیر در دنیا مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. هدف از شناسایی و بررسی این مؤلفهها دستیابی به معیار و شاخصهایی است که به عنوان مرجع، و نیز بتوان میزان تأثیرگذاری آنها را بر توسعه این صنعت بصورت کمی بیان کرد. اما شاخصهاي کلی سنجش معیار مؤلفهها، بصورت منسجم تاکنون ارائه نشدهاند، طبق جستجوها و مطالعات محقق در منابع داخلی و خارجی پرسشنامهای که بتوان به عنوان مرجع از آن براي شناسایی و بررسی مؤلفههای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استفاده نمود، یافت نشد. بنابراین پرسشنامه تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی بدست آمد.

3-1. مقدمه
روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است (خاکي، 1387). اين فصل با هدف ارائه روش شناسي مورد استفاده در انجام اين تحقيق آورده شده است به همين منظور به مطالعه و بررسي روش مورد استفاده (بويژه روش دلفي) پرداخته شده است. انتخاب روش تحقيق، يکی از مهمترين و فنی ترين مراحلی است که محقق بايد با حساسيت ويژه ای آن را دنبال نمايد. از آنجائي که انتخاب روش تحقيق، متاثر از اهداف تحقيق است، از اين رو محقق بايد روشی را انتخاب نمايد که اين روش ضمن برخورداری از حداکثر مزايا و حداقل معايب، حصول به اهداف تحقيق را تضمين نمايد. تحقیق حاضر با عنایت به این مهم، به دنبال شناسایی و بررسی عمیق‌تر عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام می‌باشد. در این فصل ابتدا درباره تکنیک دلفی و چگونگی فرآیند پژوهش توضیحاتی ارائه شده در ادامه روش تحقیق(استنباطی) جامعه آماری، روش نمونه گیری، اجزاء پرسشنامه و روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه پژوهش معرفی شده است.

3-2. جهت گیری پژوهش
انتخاب روش تحقيق مناسب به اهداف، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد (سرمد و همكاران،1383).
با توجه به ماهیت تحقیق حاضر ميتوان گفت از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری اطلاعات کمی میباشد. زیرا در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و روش دلفي عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام شناسایی و ارائه گردد.
همچنین با استفاده از روشهای کمی به بررسی و سنجش نظرات پاسخ دهندگان به سؤالات تحقیق پرداخته میشود و از آنجا که هدف صنعت گردشگری استان ایلام میباشد جزء تحقیقات کاربردی میباشد، بنابراین در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.

3-3. روش دلفي
در حقيقت دلفی از لحاظ لغوی نام یک پیشگوی یونان باستان است که برای افرادي که خواهان آگاهی از آینده بودند، پیش بینی و آینده نگری می کرد در عین حال در این زمینه نیز نوعی توافق وجود دارد که این فن برای اولین بار در مطالعات پیشبینی در کمپانی راند برای ارتش امریکا در سال 1950 به کار گرفته شد (گوپتا و کلارک18، 1996)، از آن زمان به بعد این روش به یک ابزار عمده جمع آوری اطلاعات در عرصه های مختلف به ویژه نظرخواهی از متخصصان و کارشناسان مبدل گردید و در عین حال پژوهشگران در ساختار و محتوای این فن تغییرات عمدهای به وجود آوردند. فن دلفی یک رویکرد پژوهشی است که برای ایجاد توافق در خصوص موضوعات و عناوین پژوهشی از طریق اجرای پیمایش های مبتنی بر پرسشنامه چند مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد. دلفی به عنوان یک روش پژوهش و یا ابزاری جهت تعیین اولویت های پژوهشی تحت عناوین مختلفی نظیر پیمایش19 (یانگ و هسیه20، 2009)، رویه21 (مونیکا22، 2009) مورد استفاده واقع شده است.
3-3-1. هدف فن دلفی
مقصود اصلی از اجرای فن دلفی عبارت است از جمع آوری اطلاعاتی از طریق یک فرآیند سازمان یافته در موقعیتهایی که تنها راه ممکن برای رسیدن به هدف، جمع آوری دیدگاهها و نقطه نظرات باشد (یانگ و هسیه، 2009)، اساساً تعریف دقیق مسأله، جمع آوری نظرات و ایجاد توافق بین نظرات و دیدگاههای افراد مبنایی را برای تعیین اولویت های تحقیقاتی فراهم میکند (هاسون ،2000، لیستون و تاروف23، 1975).
دورها (روندهاي) متوالي: تاروف مي‌گويد بيشتر از 5 دور دلفي ممكن است براي تحقق اهدافش ضروري باشد، اگر چه اين تعداد ممكن است در وضعیتی كه تيم پژوهشي قادر به بيان موضوعات و ارائه گزینههای مهم وقابل اعتمادي از قبل هستند، كمتر باشد (تاروف ،1975: 88). اكثر محققين اعلام مي‌كنند كه موقعيت‌ها بعيد است بعد از دو يا سه دور خیلی تغيير كنند و اينكه مشاركت ممكن است كاهش يابد (جيلسون و ميلر 1990: 37، ميشل 1992: 8-7 ، گلدفيشر: 11؛ مك‌نايت و ديگران 1991، جيلسون 1975: 154).

3-4. تشكيل و تركيب پانل
همانطوری كه اشاره شد، روش دلفي با مشاركت افرادي انجام مي‌پذيرد كه در موضوع پژوهش داراي دانش و تخصص و نیز نظر کارشناسی باشند. اين افراد با عنوان پانل دلفي شناخته مي‌شوند. گزينش و انتخاب اعضاي واجد شرايط براي پانل دلفي از مهمترين مراحل اين روش به حساب مي‌آيد، چرا كه اعتبار نتايج كار بستگي به شايستگي و دانش اين افراد دارد. اين افراد برخلاف آنچه در پيمايشهاي كمي معمول است، بر مبناي نمونه‌گيري احتمالي انتخاب نمي‌شوند. چرا كه اين روش ساز و كاري براي تصميم‌گيري گروهي است و نياز به متخصصان واجد شرايطي دارد كه درك و دانش عميقي از موضوع پژوهش داشته باشند. روشن است كه اين افراد را نمي‌توان از اين طريق برگزيد. معمولاً انتخاب اعضاي پانل از طريق نمونه‌گيري غيراحتمالي صورت مي‌گيرد. در اين نمونه‌گيري، اعضاء به صورت احتمالي انتخاب نمي‌شوند و به همين دليل معرف جامعه‌اي خاص نيز نيستند. در اين حالت، اعضا به منظور كاربرد دانش آنان در مسئله‌اي خاص و بر مبناي معيارهايي برگزيده مي‌شوند كه از ماهيت موضوع و مسئله پژوهش نشأت گرفته‌اند. يكي از روشهاي مورد استفاده در اين زمينه، نمونه‌گيري هدف‌دار يا قضاوتي است. اين روش بر اين فرض استوار است كه دانش پژوهشگر دربارة جامعه براي دستچين كردن اعضاي پانل قابل استفاده است.
براي دعوت نامزدها به مشاركت، فرمي طراحي و براي اظهار نظر در اختيار دو نفر از متخصصان موضوع قرار گرفت و ويرايش شد. سپس با تك‌تك نامزدها به صورت تلفني تماس حاصل و قرار ملاقاتهاي جداگانه‌اي تنظيم شد. در اين ملاقاتها، هدف و موضوع پژوهش، تعريف و عوامل مؤثر بر توسسعه صنعت گردشگری ایلام، که در مطالعات نظری به دست آمده بود با آنان در میان گذاشته شد و سپس از آنها دعوت شد كه در پانل دلفي مشاركت كنند. سپس فرمي در اختيار آنها قرار گرفت كه شامل موضوع پژوهش، هدفهاي آن، تعريف ها، تعداد دورها، زمان لازم براي مشاركت در هر دور، طول تقريبي كار، و مشخصات افراد بود. در اين فرم از آنها خواسته شد كه تمايل و موافقت خود را با مشاركت در اين پانل اعلام كنند. علاوه بر اين، از هر يك از اين افراد درخواست شد كه افراد ديگري را معرفي كنند كه بر اساس معيارهاي ياد شده براي مشاركت در اين پژوهش مناسب باشند. در نهایت جمع اعضای پانل به 20 نفر رسيد، اکثر این اعضا کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میباشند.
3-4-1. فرآيند پژوهش
در اين مرحله از پژوهش، بر اساس تعريف موضوع، تخصصهاي مورد نياز تعيين و اعضاي پانل دلفي در سه مرحله و با استفاده از روشهاي نمونه‌گيري غيراحتمالي، شناسايي و انتخاب شدند. همزمان با شناسایی و تعیین اعضای پانل و مکاتبه با هریک از آنان وتوضیح برخی متغیرهای استخراج شده در مبانی نظری (برخی موارد به صورت حضوری)، از آنان خواسته شد تا متغیرهایی که احیانا مد نظر قرار نگرفتهاند، پیشنهاد دهند بنابراین قبل از مرحله اول دلفی با توجه به نظرات اعضای پانل و اساتید محترم راهنما و مشاور برخی متغیرهای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری احصاء و تحلیل گردید. و پس از آن تمامی متغیرهای تحقیق در سه دور تکنیک دلفی به قضاوت خبرگان گذاشته شدند. جدول 3-1 تاريخ توزيع و گردآوري پرسشنامه‌هاي هر دور را به همراه تعداد آنها نشان مي‌دهد.

جدول 3-1: تاريخ توزيع و گردآوري پرسشنامه‌ها
دور
توزيع پرسشنامه‌ها
گردآوري پرسشنامه‌ها
ميانگين تعداد پيگيري از هر عضو

شناساییاعضای پانل و تاريخ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان ایلام، صنعت گردشگری، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد افزایش مشارکت، صنعت گردشگری، میراث فرهنگی