منابع پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، استان ایلام، توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

سطح تصمیمگیری مدیریت، تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی، توسعه امکانات زیر ساخت، افزایش بازاریابی و تبلیغات و افزایش مشارکت بخش خصوصی) در توسعه صنعت گردشگری استان ایلام نقش دارند.

کلید واژهها: توسعه صنعت گردشگری، توریسم، روش تحقیق پیمایشی، استان ایلام.

1-1. مقدمه
در سال‌های اخیر، صنعت گردشگری در جایگاه صنعتی نوپا اثر فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. اهمیت صنعت گردشگری در سطح بین‌المللی، از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی همواره و به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال افزایش بوده است و پیش‎بینی می‌شود تا سال2020 سالیانه بیش از یک میلیارد و نیم جهانگرد در سراسر جهان سفر کنند. از اين‌رو بسياري از کشورها در رقابت نزديک و فشرده، در پي افزايش بيش از پيش، منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين‌المللي‌ هستند (اسماعیل پور، 1390).
در کشور ما نيز بايد براي توسعه اين صنعت و استفاده کامل از فرصت‌هاي ناشي از ظرفيت موجود برنامه‌ريزي شود. اما اين صنعت در ايران به علت پاره‌اي از موانع اقتصادي و زيرساختي مانند: توجه ويژه به درآمدهاي نفتي، ناكارامدي زيرساخت‌هاي اقتصادي گردشگري، ضعف سامانه حمل‌ و نقل كشور و مشكل‌های تأسيسات اقامتي و بهداشتي و … نمي‌تواند به‌ صورت يک صنعت پردرآمد جايگاه مناسبي براي خود در کشور به دست آورد (افشار زاده و همکاران، 1390).
سند چشم انداز بیست ساله گردشگری کشور (به عنوان سند بالا دستی تمام برنامههای گردشگری کشور)، دورنمای روشنی برای رسیدن به جایگاه برتر کشور را نشان میدهد، اما امروزه شاهد عقب ماندگی صنعت گردشگری در کشور و به طور خاص در استان ایلام ميباشيم و اين نياز احساس ميشود که از منظري متفاوت تر از آنچه که تا امروز به گردشگری ایلام نگريسته ميشده، ديده شوند، لذا در اين پژوهش محقق سعي دارد از منظر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری به استان ایلام بنگرد و سپس با بررسی آنها در رابطه با بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت پيشنهاداتي را به مسؤلان ارائه دهد.
2-2. بيان مسأله تحقيق
امروزه گردشگری یکی از اقتصادی ترین فعالیتها در چرخه کشورها و استانها به خصوص از جهت اشتغال و رونق منطقه ای تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی و فرهنگی خاصی است (استیگیتز1، 1386)، به همین دلیل در اغلب نقاط جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
همچنین در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست2 نامیده می شود و با ورود خود، باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی می شود، که باید با برنامه ریزی درست و آگاهانه ورود این افراد را به استان هر چه بیشتر توسعه داد (کاظمی، 1389).
اما در استان ایلام، علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری در عرصه کشوری و بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. که می توان علت این وضعیت را نشناختن عوامل تاثیر گذار بر توسعه این صنعت (مانند تقویت زیر ساختها، افزایش مشارکت بخش خصوصی، تقویت مسایل فرهنگی و آموزشی و …) نامید. که در پژوهش حاضر با بررسی پیشینه پژوهش و نظرسنجی از خبرگان، اساتید راهنما و مشاور تمامی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت توریسم3 استان شناسایی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در مجموع هرچند ادبیات مربوط به صنعت گردشگری جذاب بوده و تقريبا كارهايي انجام شده، اما تاكنون پيرامون شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام در جهت توسعه استان و اولویت بندی این جاذبه های گردشگری تحقيقات ميداني صورت نگرفته است، و از این حیث استان ایلام دنباله رو استانهای رقیب خود در سطح ملی است. محقق این ضعفهاي عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و… حاكم بر صنعت گردشگری استان ایلام را به عنوان مسائل مهم مد نظر قرار داده و در طی این مطالعه در صدد است که با بررسی اسناد و مطالعه کافی، این مشکلات را بررسی و ضمن تلاش برای اکتشاف زوایای مختلف موضوع راه حل ها و پیشنهادهای مناسب را ارائه نماید. البته اهمیت روزافزون صنعت گردشگری محقق را به پژوهش، این مساله اساسی که “مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند و در چه وضعیتی قرار دارند” وادار کرده است.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
بهبود صنعت گردشگری نیازمند برگزیدن چشم اندازی است که تمامی صنعت را در برگیرد. یعنی در نظر گرفتن ساختار و عملکرد ادارات و مراکز دولتی وغیر دولتی مرتبط به طور جمعی و نه تنها به صورت مجزا. استان ایلام به عنوان یکی از محروم ترین استان های کشور و درصد بالاي بيكاري جوانان اين ناحيه، لازم است با استفاده از تمامي امكانات و قابليتها در جهت رفع محروميت، ايجاد اشتغال و كسب درآمد از راه‌هاي مختلف اقدام شود.
گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتي كه با حوزههاي مختلفي نظير اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ، محيط زيست و خدمات در تعامل است (نساج و آریا، 1386)، داراي اهميت فراواني است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده است كه توسعه گردشگري در هر منطقه باعث رشد و پيشرفت اقتصادي- اجتماعي آن ناحيه گرديده است (کاظمی، 1389)، بنابراین با توجه به کمک های شایان توجه این پژوهش به صنعت گردشگری استان ایلام محقق بر خود لازم دانسته که با مطالعه و پژوهش کامل به شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار برتوسعه صنعت گردشگری در استان ایلام بپردازد، چرا که استان ایلام یک استان در حال توسعه است و نیازمند چنین پژوهش هایی برای هدایت و اثربخش نمودن این توسعه با توجه به شرایط ملی و استانی است. از طرفی انجام پژوهش به صنعت گردشگری استان کمک می کند که مدیران مربوطه استان با استفاده از روشی منظم، معقول و منطقی گزینه های راهبردی مناسب را برای توسعه این صنعت انتخاب کنند و از این طریق بتوانند به کاهش بحران بیکاری و سکوت استان کمک شایان توجهی بنمایند.

1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
بر اساس مطالعات انجام شده پيش بيني مي گردد اين تحقيق از دو جهت نوآوري آن قابل توجه باشد. اول جنبه جديد بودن و استفاده هاي كاربردی آن مطرح مي باشد. به عنوان مثال از نظر جديد بودن، حوزه اكتشافي بودن پژوهش جهت دست يابي به برخي از مؤلفه ها و متغيرهاي اثر گذار در پژوهش مورد نطر است. دوم از نظر استفاده كاربردي اين پژوهش هم در حوزه توليد دانش واستفاده علمي و همچنين استفاده عملي جهت پاسخ به مساله اصلي تحقيق قابل توجه مي باشد.

1-5. اهداف مشخص تحقيق
هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگري در استان ایلام ميباشد.
اهداف فرعي پژوهش عبارت بودند از:
1- شناسايي عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگري در استان ایلام
2- بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام.
3- رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام.

1-6. بهره‏وران پژوهش
انجام اين پژوهش، با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ويژگي‌هاي بومي استان ارائه مي‌گردد. البته اين پژوهش در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز پنج ساله استان، برنامه پنجم توسعه و اهداف و سياست‌هاي كلان صنعت گردشگری كشور خواهد بود. در يك تحليل جامع پيشنهاد‌ها و راهكارهاي كاربردي و عملي براي بهبود نوآوري براي بكار‌گيري و احيانا اجرا در صنعت گردشگری استان ایلام ارائه مي‌گردد.

جدول 1-1: بهره وران پژوهش
ردیف
نام سازمان
نوع استفاده
1
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژه گی های بومی در جهت دستیابی توسعه قابليت كاربرد دارد.
2
هتلها، آژانس های مسافرتی، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف
اين پژوهش ميتواند در برنامه ریزیهای هتلها و آژانسهای مسافرتی، هتل ها، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف در جهت توسعه مؤثر باشد.
3
نهادهای سیاستگذار گردشگری استان ایلام
با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه استان شکل می گیرد.
4
پژوهشگران و افراد دانشگاهی
مبنايي جديد براي تحلیل و پژوهش در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه و پیشرفت فراهم مي شود.
1-7. سؤالات تحقیق
1- عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند؟
2- وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟
3- رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟

1-8. قلمرو تحقیق
قلمرو تحقيق شامل سه قلمرو موضوعي، مکاني و زماني ميباشد.
قلمرو موضوعي اين تحقيق شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام میباشد.
قلمرو مکاني تحقيق شامل تمامی سازمانها، ادارات و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در استان ايلام ميباشد.
قلمرو زماني نيز انجام تحقيق در نيمه اول سال1393 تا اواخر شهریور 1393 را شامل ميشود.

1-9. روش تحقیق
روش اجراي تحقيق در واقع مجموعه فعاليت‌هايي است که به کمک آن‌ها تعيين مي‌شود که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاري جمع ‌آوري شود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1392).
پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول که به دنبال (شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام میباشیم)، برای درک بهتر موضوع و افزایش دانش در این زمینه تحقیقی توسعهای و علاوه برآن با توجه به بررسی و انجام مطالعات نظری پژوهشی توصیفی محسوب میشود و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤالات تحقیق هستیم، کاربردی میباشد. بنابراین در انجام این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.

1-10. متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي اين پژوهش عبارتند از توریست، عوامل فرهنگی و آموزشی، صنعت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری، مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ.
1-11. تعريف متغيرها
1-11-1. تعريف مفهومي متغيرها
تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعاریف از وازه های انتزاعی و مدل های فرضی استفاده می شود (سرمد، بازرگان و حجازی،1392). تعریف مفهومی متغیرها به شرح زیر می باشد:
توریست:
به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود (گو و پنگ4، 2011).
عوامل فرهنگی و آموزشی:
در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.
صنعت جهانگردی (لومسدن،1390):
جهانگردی به معنی عام: میتوان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد (گو و پنگ، 2011).
بازاریابی جهانگردی:
بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید (استیگیتز، 1386).
امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری:
امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ:
مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ را می توان به وجود مدیر و سیستم مدیریت قوی و کارآمد جهت بهره برداری بهینه از منابع، امکانات و پتانسیل های موجود در مورد یک موضوع واحد تصمیم‌گیری دانست.
1-11-2. تعریف عملیاتی متغیرها
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در جهت شناسایی مؤلفههای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام میباشد، بنابراین تعریف مفهومی متغیرها دارای تعریف عملیاتی نمیباشد و متغیرهای تحقیق با توجه به جوابی که پاسخ دهندگان به سؤالات پژوهش دادهاند، ب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امنیت ملی، هویت اجتماعی، نیروهای مسلح