منابع پایان نامه ارشد درمورد شهر تبریز، اماکن ورزشی، فضاهای شهری، تماشاگران

دانلود پایان نامه ارشد

داشتهاند، بطوریکه با آنان رابطه دوستانه و مناسبی برقرار کرده بودند(میلر، 2009). ابزارهای برنامهریزی، راهکاری برای بهبود دسترسی مناسب معلولین به فضاهای شهری میباشد که معلولین بتوانند به درستی در مسائل جامعه مشارکت داشته باشند(ساندرسون،2006). مهمترین عامل بازدارنده معلولین از دستیابی به حقوق برابر با دیگران، ناسازگاري محیط ساخته شده با گستره توان جسمی انسان است(نقی زاده طاهریان، 1385).
نیاز به ورزش و تاثیر آن بر سلامتی افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس میشود، از این رو فراهم کردن بستر مناسب در زمینه ورزش جهت استفاده معلولین بهترین عامل جذب معلولین در جوامع میباشد. مسئولین سازمانهاي ذیربط در شهرها لازم است با تدوین ضوابط و معیارهاي ساختمانی و فنی موجبات شرکت افراد داراي معلولیتهاي جسمانی را در فعالیتهاي اجتماعی و ورزشی سهلتر نمایند(رجالی،1385،ص2). یکی از مهمترین مشکلات فضاهای شهری کشور، نامناسب بودن فضاهای آنها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت میباشد که این مهم در هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل ملاحظه میباشد. اولی ناشی از نتایج برنامهریزی شهری غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از آن است(اقبالی، 1385،ص1). ایجاد شرایط و امکانات مورد نیاز معلولین و تسهیل و روانسازی فعالیتهای آنان در جامعه؛ به طوری که نسبت به افراد عادی سهم برابر و مساوی در مشارکت اجتماعی داشته باشند، امکان سهیم بودن آنها در تحولات جامعه را فراهم میکند(حمیدی،1385،ص3). پس با طراحی مناسب فضاهای شهری و مناسبسازی آن، میتوان با معلولان در تعامل اجتماعی بود. رفع موانع در شهر، میتواند از اقدامات مهمی باشد که مشارکت هر چه بیشتر معلولان در فعالیتهای اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان تضمین میکند (سعید نیا، 1383). با توجه به مباحث فوق میتوان گفت: مناسبسازی قدم اول برای حضور معلولان در جامعه به خصوص در اماکن ورزشی است. لذا به دلیل نقش بسیار کلیدی و مهم ورزش برای حفظ سلامتی و تحرک و نشاط این قشر از جامعه، تحقیق حاضر برآن است، تا با در نظر داشتن این اقشار خاص جامعه، به بررسی وضعیت مناسبسازی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز متناسب با شرایط خاصِ جسمانی جانبازان و معلولین بپردازد: 1)آیا نحوه ساختوساز سالنها و اماکن ورزشی شهر تبریز، مناسب برای استفاده جانبازان و معلولین است؟ 2)آیا سالنهای ورزشی شهر تبریز برای استفاده معلولین و جانبازان امکانات مناسبی دارند؟ پاسخ به سوالات فوق هدف اصلی تحقیق حاضر است و انتظار می‌رود، نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های آتی درباره ورزش جانبازان و معلولین و نیازهای ضروری آنان به فعالیت بدنی و ورزش مورد توجه قرار گیرد.
1-3 : ضرورت و اهمیت پژوهش
اگر ورزش براي همگان به طور جنبی در زندگی روزانه مطرح است به طوری که عدم انجام فعالیتهاي ورزشی اختلال چندانی در زندگی روزمره ایجاد نمیکند، براي معلولین جزئی ضروري و حیاتی از فعالیتهاي روزانه تلقی میشود و در صورت نپرداختن بدان، وقفه و اختلالی در مسیر بهبودي یا حفظ شرایط کنونی بوجود خواهد آمد (نقی زاده طاهریان،1385،ص4). در تحقیقاتی که برای سلامتی افراد انجام شد، مشخص گردید که ورزش یکی از بهترین درمانهای معلولیت است. در پی بروز جنگ تحمیلی و حضور جانبازان سر افراز میهن اسلامی در جامعه، ضرورت ورود این عزیزان به صحنههای ورزشی جهت حفظ سلامتی و روحیه نشاط در میان آنان احساس گردید (فخرپور،1385،ص3). با توجه به نقش و اهمیت ورزش در توسعه و تقویت قواي جسمانی و روحیـ روانی به صورت عام براي کلیه افراد، چه با معلولیت و چه بی معلولیت و نیز اهمیت و ضرورت ورزش به صورت خاص براي افراد با معلولیت در کمک به بهبود وضعیت جسمانی و پیشگیري از وخامت و پیشرفت مشکلات فیزیکی و حرکتی، عارضهها و بیماریهاي آنها، همچنین ایجاد انگیزه و تشویق و امید به زندگی از طریق جذب و حضور آنها در میادین ورزشی به عنوان یک امر حیاتی از اهمیت ویژه برخوردار است.(لیموچی، 1385،ص4). از طرف دیگر، نیاز مبرم به توسعه بیش از پیش فعالیتهاي ورزشی در سطح کشور و بخصوص اهمیتی که در پیشبرد و تداوم سالم سازي فکر و روان معلولین و جانبازان وجود دارد، لذا براي دستیابی به بهبود عملکرد فضاهاي ورزشی، ایجاد ضوابط طراحی جدید براي اماکن ورزشی ضروري است. امروزه متاسفانه بسیاري از ورزشگاهها و مراکز ورزشی کشورمان از نظر ساختمان سازي و معماري براي استفاده معلولین در نظر گرفته نشده است و این روشنگر ناسازگاري و نداشتن تطبیق اصولی آنها با وضعیت جسمی معلولان میباشد (حمیدی،1385،ص3). لذا در ایجاد ورزشگاههاي جدیدالتأسیس مدیریت شهري باید نقشههاي این ساختمانها را با معیارهاي استاندارد مناسبسازي محیطی براي معلولین تطبیق دهند و در زمینه ورزشگاههاي قدیمی نیز باید آنها را تا جایی که امکان دارد براي استفاده جانبازان و معلولین بهبود و اصلاح کنند و نهایتاً اینکه بازگشت جانبازان و معلولین به عرصه فعالیت و زندگی اجتماعی، نیازمند مناسبسازي محیط اجتماعی و شهري به ویژه مناسبسازي ورزشگاهها و میادین ورزشی بوده تا از این طریق بتوان شرایط لازم جهت بازگشت جانبازان و معلولین را به جامعه و مشارکت فعال آنها را در زندگی اجتماعی فراهم کرد (حمیدی،1385،ص3). با توجه به شمار جمعیت معلول در جهان و کشور ما و اهمیت ایجاد امکانات ورزشی و مناسبسازی آن برای جانبازان و معلولین ضرورت دارد، تا مطالعات و پژوهشهای زیادی در این خصوص انجام شود؛ تا اطلاعات جامع و مفیدی در اختیار مخاطبان ورزش جانبازان و معلولین قرار گیرد. اثر حاضر فرصت مناسبی است، تا وارد مبحث مناسبسازی اماکن ورزشی شده و وضعیت مناسبسازی اماکن ورزشی شهر تبریز را برای استفاده جانبازان و معلولین مورد بررسی قرار دهیم.

1-4 : اهداف پژوهش
1-4-1 : هدف کلی
مطالعه وضعیت مناسبسازی اماکن ورزشی سرپوشیده شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین

1-4-2 : اهداف اختصاصی
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی پارکینگ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی پلهها و رمپ اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی دربها و ورودی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی تابلوها و علایم راهنمای اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی رختکن و کمد اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی دوش و سرویس بهداشتی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی نیمکتها و جایگاه تماشاگران اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی محل پذیرش و کریدور اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی امکانات ارتباطی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین
ـ تعیین وضعیت مناسبسازی تجهیزات اطفای حریق اماکن ورزشی شهر تبریز برای جانبازان و معلولین

1- 5 : سوالات تحقیق:
1)آیا مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟ 2)آیا دربهای ورودی و خروجی اماکن ورزشی شهر تبریز برای استفاده معلولین و جانبازان وضعیت مناسبی دارند؟
3)آیا پارکینگ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟ 4)آیا پله و رمپ اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟ 5)آیا تابلوها، علائم راهنما و هشدار دهنده اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
6)آیا محل پذیرش و کریدور اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
7)آیا رختکن و کمد اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
8)آیا جایگاه تماشاگران اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
9) آیا دوشها و سرویس بهداشتی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
10) آیا امکانات ارتباطی و تلفن عمومی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟
11) آیا تجهیزات اطفای حریق اماکن و تاسیسات ورزشی شهر تبریز برای استفاده جانبازان و معلولین وضعیت مناسبی دارند؟

1-6 : محدوده پژوهش
1. تحقیق حاضر در سالنهای ورزشی سرپوشیده چند منظوره شهر تبریز صورت گرفته شده است.
2. چک لیست جمعآوری اطلاعات سالنهای ورزشی، توسط محقق تکمیل شدهاند.

1-7 : محدودیتهای پژوهش
همکاری محدود بعضی از مدیران در زمینه همکاری با محقق در تکمیل چک لیستها و ارائه اطلاعات
مشخص نبودن ساعت کاری سالنهای ورزشی در ایام هفته به ویژه در ماه مبارک رمضان جهت مراجعه به اماکن ورزشی و تکمیل چکلیستها

1-8 : تعریف واژهها و اصطلاحات
مناسبسازی: اصلاح محیط و تدارک وسايل حمل و نقل است به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محيط شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهيلات محيطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهرهمند شوند(سازمان بهزیستی ایران). در این تحقیق، منظور از مناسبسازی، بررسی نحوه ساخت و ساز اماکن ورزشی متناسب با شرایط و وضعیت جسمانی جانبازان و معلولین و نیز امکان استفادهی مستقل از این اماکن ورزشی برای جانبازان و معلولین میباشد.
معلول: به افرادی که دارای معلولیت بوده و با وسایل کمکی مانند: ویلچر، عصا، واکر، کراچ، عینک‌های ذره‌بینی، سمک و… یا بدون علایم ظاهری در جامعه زندگی میکنند، معلول گفته می‌شود. نام دیگر آنان افراد با نیازهای ویژه است. زیرا نیازهای آنان متفاوت با نیازهای افراد دیگر می‌باشد(قربانی، 1389،ص1). در این پژوهش، معلول به کلیه افرادی که دارای نقص یا کمبود در یکی از اعضای بدن خود و یا مشکلات جسمانی، حرکتی و روانی هستند؛ اطلاق میشود.
معلولیت: سازمان بهداشت جهانی معلولیت را اینگونه تعریف میکند، معلولیت هر نوع کمبود یا فقدان توانایی(ناشی از اختلال) که فعالیت فرد را برای انجام امری به روشی که افراد عادی انجام میدهند، محدود سازد یا دامنه فعالیت وی را از حالت طبیعی خارج نماید(نقیزاده طاهریان، 1385، ص2). در این تحقیق منظور از معلولیت، هر نوع کمبود یا فقدان توانایی انجام فعالیتهای روزمره و عادی، به دلیل اختلال، بیماری و سایر موارد میباشد.
اماکن ورزشی: به طور کلی و عام به تمام فضاهایی که امکان اجرای ورزش، فعالیتهای جسمانی و حرکات ورزشی و تفریحی برای کلیه افراد یک جامعه در آنها وجود داشته باشد، میتواند اماکن ورزشی محسوب گردد (مرندی، 1388، ص7). در این تحقیق منظور از اماکن ورزشی، کلیه سالنها و فضاهای ورزشی شهر تبریز میباشد.
سالن ورزشی: مکان سرپوشیده یا مسقفی که برای یک یا چند فعالیت ورزشی آماده شده و در آن تجهیزات ورزشی ثابت یا موقت پیش بینی شدهاند (بای، 1387). در این تحقیق منظور از سالن ورزشی، مکانی است که نحوه استفاده از آن چند منظوره و از سوی بخش خصوصی یا دولتی برای ارائه خدمات ورزشی استفاده میشود.
مجموعه ورزشی: مجموعه ورزشی طبعاً جامعترین واژه برای یک مکان ورزشی است و باید مکانی باشد که در آن انواع ورزشها وجود داشته باشد (صدری، 1370).
ورزشگاه: از نظر لغوی، هر نوع مکان ورزشی میتواند ورزشگاه باشد. ورزشگاه به مکانی گفته میشود که در آن امکانات انواع ورزشها یا لااقل چند ورزش وجود داشته باشد. از این رو ورزشگاه میتواند نامی عام باشد که برای انواع مکانهای ورزشی به کار رو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد روایی سازه، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اماکن ورزشی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، فضاهای ورزشی، مشکلات بینایی، میزان استفاده