منابع پایان نامه ارشد درمورد شهر اصفهان، توسعه شهر، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

)يكاني فرد، 1384: 78).
برنامه ريزي كاربري اراضي از ديدگاه كاركردگرايي، وسيله اي براي ساماندهي كالبدي كاركردي فعاليت هاي مختلف شهري به منظور افزايش كارايي شهري و جلوگيري از بروز بي سازماني و آشفتگي در نظام كالبدي شهري است )نظريان،1381 : 49).
اصطلاح كاربري زمين از ديدگاه توسعه پايدار شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه انسان بر روي زمين انجام مي دهد )شرايني، 1382: 86).
به طور كلي، كاربري زمين شهري عبارت است از اين كه انواع فعاليت هاي شهري مانند مسكوني، درماني، آموزشي، اداري، راه ها و معابر و نظاير آنها به چه صورتي است(شيعه، 1380 : 120).
از نظر بيروهيگينز، برنامه ريزي كاربري زمين مشخص مي سازد كه روي قطعه زمين، چه فعاليتي بايد انجام گيرد. چگونه بايد عمل شود واجرا و اداره پروژه مورد نظر چه هزينه اي را در برخواهد داشت(بحريني، 1381: 3). برنامه ريزي كاربري زمين شهري، ساماندهي مكاني- فضايي فعاليت ها و عملكردهاي شهري را براساس خواست و نيازهاي جامعه شهري بررسي مي كند(زياري، 1381: 65).
برنامه ريزي كاربري زمين شهري، الگوي توزيع فضايي يا جغرافيايي عملكردهاي مختلف شهر است؛ عملكردهايي چون نواحي مسكوني، صنعتي، تجاري، اداري، مؤسسه ها و گذران اوقات فراغت(عابدين درکوش، 1372: 52). هسته اصلي و عملي برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي كاربري زمين است(سيف الديني، 1381: 165).
2-15)ديدگاه هاي نظري كاربري اراضي شهري
در خصوص چگونگي كاربري اراضي شهري ديدگاههاي متفاوتي مطرح است، ولي مهمترين نظريه هاي كاربري اراضي شهري را در نظريه هاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و كالبدي زمين و نظريه هاي برنامه اي، ساماندهي، كاركرد گرايي، اصلا ح گرايي، مدرنيسم، فرهنگ گرايي، پست مدرنيسم و توسعه پايدار مي توان برشمرد.
اصطلاح و مفهوم اصطلاح و مفهوم كاربري اراضي در غرب، ابتدا نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمين و حفظ و حقوق مالكيت بود (برناردرز،1377: 346-345) ، ولي با گسترش شهري و رشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي، اين مفهوم با ابعاد وسيع تري به خود گرفت.
– در نظريه نقش اجتماعي زمين: هنري جورج (1897-1810)اعتقاد به محدود كردن مالكيت خصوصي
و بهره برداري از اراضي در راستاي منافع عمومي مردم در شهرها دارد.( حبيبي و مسائلي،1378: 52)
در اين ارتباط، اسكات (1895-1819) بر حفظ اراضي كشاورزي اطراف شهرها و حومه هاي شهري و حفظ مصلحت عموم در كاربري تأكيد دارد (زياري، 14:1379)
– نظريه واگنر(1819-1841)به نظارت در توسعه شهرها و بيرون آمدن اراضي شهري از مالكيت عموم در جهت حفظ و كنترل وضعيت اراضي شهري مبتني است.
– نظريه سازماندهي زير زمين، به كاربري زمين به منظور ساماندهي فعاليت هاي شهري، از جمله، ايجاد معبرباري مترو، تردد اتومبيل، استقرار تأسيسات شهري، استفاده تفريحي، خدماتي، تجاري … پيشنهاد مي دهد.
– نظريه طرح ريزي كالبدي، كاربري اراضي را مديريت خردمندانه فضا مي داند.
– نظريه برنامه اي كه با پيدايش شهرسازي جديد (1960) ظهور يافته، به جنبه هاي حقوقي، مهندسي، اداري، متدولوژي خاص در راستاي طرحهاي جامع،اداري، متدولوژي خاص در راستاي طرح هاي جامع، ساختاري – راهبري، تفصيلي و ساماندهي شهري اشاره دارد.
– نظريه ساماندهي زمين، چگونگي تقسيم اراضي شهري و نحوه استفاده از آن، مالكيت زمين، وظايف بخش عمومي، جلوگيري از سوء استفاده هاي اقتصادي اززمين، توجه به سلامت، ايمني، رفاه حال عمومي در برابر خطرات و سوانح را ارائه مي كند.
– نظريه اصلاح گرايي، به گسترش نيافتن شهرها وپر كردن بافت هاي خاص شهري تأكيد دارد.
– نظريه مدرنيسم به منطقه بندي شهري بر اساس عملكردهاي خاص بدون توجه به موقعيت، مكان، فرهنگ و سنت در تراكم هاي عمومي، افزايش فضاي آزاد و سبز(تا 85 درصد) بر اساس سلسله مراتب شهري اشاره دارد.
– نظريه فرهنگ گرايي نقطه متقابل مدرنيسم است وبر تقدم شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي بر جنبه مادي آن و با نگرش بر زيباشناسي معتقد است.
– نظريه طبيعت گرايي، اصل رهايي انسان از محيط عملكردگرايي در شهر را ارائه مي دهد.
– فلسفه گرايان به آزادي انساني و زيباشناسي وكاهش كاربري هاي صنعتي در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري معتقدند.
– نظريه سلامت روان به مشاركت شهروندان دربرنامه ريزي كاربري، گسترش نيافتن شهرهاي بزرگ صنعتي، سرانه ها و آستانه ها معتقد است.
-نظريه پست مدرنيسم، در اين نظريه كاربري اراضي شهري، تركيبي از عناصر جديد و سنتي، توجه به هنر بومي و هنر متعالي مشاركت است.
– نظريه توسعه پايداري شهري بر نگهداري طبيعت، منابع، استفاده بهينه، جلوگيري از آلودگي شهري، كاهش ظرفيتهاي توليدي محيط، كنترل كاربريها از طريق قانون،نقش دولت سرانه بالاي سبز، تراكم متوسط در حومه هاي شهري، كاهش فواصل ارتباطي، تنوع مساكن در بعد زيباشناختي و مديريتي زمين استوار است (زياري، 1381: 67-66).
2-16)پیشینه تحقیق:
در رابطه با کاربری اراضی و جوانب آن‌ها تحقيقات چندي انجام شده است. در ادامه به برخي از آنها در قالب داخلی و خارجی اشاره ميشود.

2-16-1)پیشینه داخلی:
موحد و صمدی(1390) در تحقیقی با موضوع ارزيابي کمي و کيفي کاربري اراضي شهر مريوان، برنامه‎ ريزي كاربري اراضي شهري را هسته‎ اصلي برنامه‎ ريزي شهري عنوان نمودند که ميتواند براي انتظام فضايي مناسب و استفاده‎ بهينه از فضاي شهري و افزايش كارايي كاربري ‎ها عمل كند. این محققین با استفاده از ماتريس سازگاري نشان دادند که کاربري هاي آموزش عالي، فضاي سبز، جهانگردي، شبكه‎ معابر، نظامي و انتظامي به ‎ترتيب از كاملا سازگار تا كاملا ناسازگار است. سپس آنان در ماتريس مطلوبيت، مكان ‎گزيني و استقرار كاربري ‎هاي مسكوني، آموزش عالي و ورزشي از نسبتا مطلوب تا كاملا نامطلوب را نشان دادند كه متناسب با نيازهاي شهر نيست. همچنين دریافتند که در ماتريس ظرفيت، مقياس عملكرد كاربري ‎هاي آموزشي، فرهنگي، درماني، شبكه‎ معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردي از نظر ظرفيت از نسبتا نامناسب تا كاملا نامناسب بوده و كاربري‎ هاي ديگر در اين مورد تعادل بهتري دارند.
نظری سامانی و همکاران(1389) در تحقیقی با عنوان ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي حوزه آبخيز طالقان در دوره 1366 تا 1380 با بیان این که زمين به عنوان يکي از نهاده هاي بخش توليد مي باشد، نه تنها در اقتصاد کشاورزي و منابع طبيعي بلکه در اقتصاد کل کشور نقش به سزايي دارد و توجه به زمين و تغييرات به وجود آمده در آن، امري ضروري است، با استفاده از تصاوير چند زمان سنجده TM سال 1987 و + ETM سال 2000 نقشه هاي کاربري اراضي بر اساس پردازش رقومي حداکثر احتمال تهيه کردند. سپس نقشه هاي کاربري اراضي به همراه اطلاعات زميني وارد محيط GIS شدند و توسط برنامه تعيين تغييرات ميزان و نوع تغييرات در کاربري اراضي در منطقه به دست آمد. این محققان با توجه به نتايج به دست آمده نشان دادند که روند تغييرات کاربري در برخي کاربريها مانند اراضي رها شده و مراتع است.
زیاری و همکاران(1389) در تحقیقی با موضوع ارزيابي کاربري اراضي شهر دهدشت (استان کهگيلويه و بويراحمد) با بیان اینکه ارزيابي چگونگي کاربري اراضي شهري، منعکس کننده تصويري گويا از نظر سيماي شهري و همچنين تخصيص فضاي شهري به کاربردهاي مختلف موردنياز در طي زمان و در جهت رسيدن به اهداف توسعه شهري است، به بررسي ديدگاه هاي نظري و روند عملي چگونگي کاربري اراضي شهري در ايران، مشخصا به تحليل و ارزيابي اين مهم در شهر دهدشت، به روش تحليلي – تطبيقي پرداختند. نتايج حاصله، نشان داد که توسعه فيزيکي و کالبدي شهر دهدشت در 15 سال اخير و به تبع آن افزايش جمعيت، باعث عدم تعادل در کاربري اراضي آن گرديده است.

حکمت نیا(1389) در تحقیق خود با عنوان برنامه ريزي کاربري اراضي شهـر بهاباد با استفاده از الگوي تحليلی SWOT بیان نمود که کاربري زمين شهري، جزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسازي و در واقع شالوده شکل گيري آن است و به اندازه اي اهميت دارد که برخي از برنامه ريزان شهري در کشورهاي پيشرفته آن را مساوي با برنامه ريزي شهري مي دانند. يافته هاي تحقيق این محقق بیانگر این است که با توجه به وضع موجود شهر تا سال 1388، بعضي از کاربري هاي شهر از نظر سرانه (به ازاي هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعيت نامطلوب بوده و از سوي ديگر بعضي از کاربريها از اين نظر در جايگاه مطلوب و مناسبي قرار گرفته اند. اين وضعيت بيانگر عدم تعادل و ناهماهنگي بين کاربريها است که از عدم دقت نظر کافي برنامه ريزان شهري در زمان تهيه آنها ناشي ميشود. بنابر اين بايد برنامه ريزان اقتصادي، فرهنگي، سياسي و جغرافيايي را در فرآيند برنامه ريزي کاربري در نظر داشت تا اين فرآيند چه در مرحله تهيه توسعه پايدار و چه در مرحله اجرا به موفقيت بيانجامد.
صابري فر (1387)در رسالة دكتري خود تحت عنوان:”نقد و تحليل برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مورد: شهر مشهد” به اين نتيجه رسيده است كه كاربري ها در شهر مشهد براساس ميزان جمعيت و وسعت هر منطقه توزيع نشده و مدلهاي جاذبه، لاري و فاصلة اقليدسي تنها بخشي از واقعيات را بيان مي دارندو با توجه به شرايط و ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي و … قادر نمي باشند تمامي جنبه هاي مورد بررسي را تشريح نمايند.
مختاري ملك آبادي (1386) در پايان نامه اي تحت عنوان ” تأثير تكنولوژي اطلاعات بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري (نموه موردي: كاربري هاي فرهنگي- تفريحي در شهر اصفهان)” به اين نتيجه رسيده است كه تحقيق سرانة پيشنهادي طرح تفصيلي در مورد كاربري هيا فرهنگي- تفريحي، به طور كلي در اكثر مناطق يازده گانة شهر اصفهان ضعيف بوده و تحقق نيافته است و اختلاف زيادي مابين سطح سرانة كاربري هاي فرهنگي- تفريحي، در مناطق يازده گانه و شهر اصفهان وجود دارد و همچنين بين جمعيت و سطوح كاربري ها و جمعيت و سرانه و كاربري هاي فرهنگي – تفريحي، ارتباط ضعيفي وجود دارد و از روند مناسي تبعيت نمي كند و تنها 40 درصد سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي يازده گانة شهر اصفهان تحقق يافته است.
خاکپور و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان الگوي تغيير کاربري اراضي شهر بابل – طي سالهاي 78بیان کردند که امروزه تحول کاربري اراضي به عنوان فرآيندي موثر در فضاي شهري مطرح است و اين تحول که غالبا در اثر فعاليت هاي انساني روي مي دهد، به دليل نبود برنامه اصولي، بي توجهي به توسعه پايدار، نداشتن مديريت پايدار و بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي زيست محيطي، به يکي از مهمترين معضلات شهرها در فضاي نوين تبديل شده است. آنان عوامل تاثيرگذار بر تغييرات کاربري اراضي را به سه دسته عوامل قانوني، عوامل اقتصادي و عوامل جمعيتي تقسيم کردند. این محققان عوامل جمعيتي را در تغييرات کاربري اراضي مهمترين عامل دانستند که دو عامل ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد.
كياني (1379) در پايان نامه اي تحت عنوان ” تحليل بركاربري اراضي شهر اصفهان:، ضمن مطالعه سرانه ها، تراكم ها و پراكندگي كاربري زمين شهري اصفهان و مقايسة آن با استاندارهاي رايج در طرحهاي توسعة شهري ايران به تحليل هر يك ازكاربري ها در سطح مناطق شهر مذكور با استفاده از فرمول ضريب مكاني پرداخته است و به اين نتايج دست يافته است؛ 1- تمركز انواع خدمات شهري در مركز شهر و افزايش رفت و آمد مردم از بقيه نواحدي شهر به اين منطقه و شلوغي بيش از حد آن 2- عدم تعادل در تخصيص سرانة انواع كاربري هاي زمين در بين مناطق دهگانه 3- عدم هنماهنگي در بين اجزاء متشكله يك كاربري 4- كمبود زمين براي كاربري هاي تفريحي، حمل و نقل و آموزشي در سطح مناطق هفت، ده و چهار 5- توسعة فيزيكي پيوسته شهر در سالهاي آتي، باعث افزايش مشكلات شهري و بوجود آمدن يك شبكه شهري ناكارآمد در سطح منطقه خواهد شد.
مهديزاد (1379) در مقاله ايي تحت عنوان تحول ديدگاهها و روشها در برنامه ريزي كاربري اراضي به اين نتيجه رسيده كه روشها و فنون جاري در طرحهاي شهري ايران بسيار ناقص و ناكارآمد بوده و نياز به اصلاح و بازنگري جدي دارند.
2-16-2)پیشینه خارجی:
گانت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر، ساختار شهر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، کاربری اراضی