منابع پایان نامه ارشد درمورد شهرداري، طبرحهباي، مديريت، ظرفیتسازي

دانلود پایان نامه ارشد

محلهها با ترويت شوراياريها ارائه طرحهاي نوسازي و بازسازي مشاركتي

مشبباركت بببا سببرمايهگببذاران بخببش خصوصببي در اجببراي طببرحهبباي ويببشه، بببه خصببوص در اطببراف ايستگاههاي مترو و قشار سبك شهري

-6-9-4 راهبردهاي مديريت توسعه

ظرفیتسازي مديريتي در شهرداري كرج متناس با الزامات مديريت كالنشهر و حريم ايجاد منابی درآمدي ايدار براي شهرداري انظام عوارض و مالیاتها و دريافت بهاي خدمات شهريد

همكاري با ديگر شهرداري هاي حوزه براي اجبراي طبرحهباي مشبترك ببه ويبشه در مبورد تاسیسبات و راهها

تشويق راه كارهاي مشاركت بخبشهباي عمبومي و خصوصبي در طبرحهباي توسبعه، ببويشه طبرحهباي ويشه

ظرفیتسازي براي استررار فعالیتهاي اقتصادي در محدوده شهرها و نه حريم آنها اصالح تشكیالت و روشها و یشبرد روشهاي مديريت بر مبناي هدف و بودجهبندي عملیاتي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قولنامه، شرط ضمن عقد، ضمن عقد، آزادی قراردادها