منابع پایان نامه ارشد درمورد سکوت سازمانی، تربیت بدنی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

اساس یافته های این تحقیق باید با تشویق کارکنان به بیان ایده ها، نظرات و اطلاعات سطح آگاهی کارکنان را بالا برد.
• ارگج133(2014) مطالعاتی بر روی 548 نفر از پرستاران یک بیمارستان در شهر آنکارا داشته و به بررسی دلایل سکوت سازمانی، نتایج سکوت سازمانی و اثرات رفتار سکوت پرداخته است. بر اساس نتایج حاصله مهمترین دلایل پرستاران برای سکوت جداسازی و ترس از خسارت و ترس از حمایت، فقدان تجربه در مورد نحوه ابراز مشکلات، عدم شناسایی مشکلات و عدم اعتماد کارکنان به مدیران بوده است.
2-5- جمع بندی
با توجه ادبیات و پیشینه پژوهش برخي اوقات مديريت سازمان در استفاده منابع انساني دچار كوتاهي شده و اين موضوع گاهي منجر به سكوت كاركنان، عدم رضايت و انگيزش شغلي آنان خواهد شد (موریسون و میلیکن، 2000). بررسی نگرش های شغلی و تحلیل و تبیین روابط میان آنها و همچنین ارتباط آنها با سکوت سازمانی می تواند ابزار سودمندی را در راستای بهبود نگرش اعضا، دلبستگی بیشتر به کار، افزایش پایبندی و تعهد به سازمان و رضایت از شغل خود در اختیار رهبران و مدیران سازمان ها قرار دهد، همچنین موجب مساعد کردن جو حاکم بر سازمان، افزایش و بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان می شود (طالب پور، غلامیان،1389). تحقیقات واکولا و دیمیتریس (2005) و دنیز (2013) نشان داده که ارتباط بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی منفی و معنادار می باشد. محرابی (1392) نیز به این نتیجه رسیده که کاهش سکوت موجب افزایش رضایت و انگیزش در کارکنان می شود. شرایط حاکم بر ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها نیز به گونه ای است که لازم است با بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش شغلی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها پرداخته و کارکنان با کاهش نگرانی در خصوص اظهار نظر در مورد مشکلات سازمانی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش خود نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسوولیت بیشتر نموده، همچنین موجب افزایش کیفیت خدمات به دانشجویان دانشگاه ها، رشد و توسعه هر چه بیشتر ورزش دانشجویی گردند.

3-1-مقدمه
محقق در این فصل به توضیح و تبیین چگونگی اجرای پژوهش اشاره می نماید. همچنان در ادامه ابتدا به طرح یا نوع تحقیق، جامعه و نمونه آماری و پس از آن روش و ابزار گردآوری را معرفی و به شاخص های مورد پژوهش پرداخته و سرانجام به ذکر روش جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته می شود.
3-2- روش تحقیق
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی بوده که در آن برای گرداوری اطلاعات از پرسشنامه معتبر و استاندارد با روایی و پایایی مناسب استفاده شده است.
3-4 -جامعه آماري
جامعه آماري در تحقيق حاضر دربرگيرنده کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور (220 نفر) می باشد. تعداد دانشگاه های مورد نظر 94 دانشگاه می باشد.
3-5- روش نمونه گيري و نمونه آماری
در این تحقیق کلیه مدیران تربیت بدنی و کارشناسان شاغل در ادارات تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است.
3-6- روش گردآوری اطلاعات
1- روش کتابخانه ای و اینترنتی: جهت بررسی اطلاعات اولیه و مبانی نظری موضوع پژوهش و مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و همچنین به منظور دستیابی به مقالات مرتبط با موضوع پژوهش از شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است.
2- روش میدانی: در این پژوهش جمعآوري اطلاعات به شکل میدانی با مراجعه به ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران انجام گرفت. بدين صورت كه با هماهنگي قبلی پرسشنامه برای افراد از طریق ایمیل ارسال شد. اختیار کامل افراد پاسخدهنده و عدم شناسایی نام آنها، از جمله ملاحظات اخلاقی در این مطالعه بود.
3-7-متغيرهاي تحقيق
در اين تحقيق سکوت سازمانی به عنوان متغير پیش بین بود و دارای زیرمقیاس های زیر می باشد:
– سكوت تدافعي
– سكوت مطیع
– سکوت نوعدوستانه
متغير وابسته نيز نگرش‌های شغلي كاركنان ادارات تربیت بدنی مي باشد که دارای 3 متغیر ذیل می باشد:
– دلبستگی شغلی
– رضایت شغلی
– تعهد سازمانی
3-8 -ابزار اندازه گیری
در تحقیق حاضر به منظور اجرای مراحل اصلی تحقیق و گرداوری اطلاعات از روش میدانی شامل روش پرسشنامه ای و از سوالات بسته پاسخ استفاده شده است، اين سوالات پاسخ دهندگان را بر آن مي دارد كه تنها از گزينه هايي كه توسط پژوهشگر در نظر گرفته شده است يكي را انتخاب كنند، که برای این منظور از پرسشنامه اطلاعات فردی و همچنین پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

• پرسشنامه اطلاعات فردی به منظور تعیین اطلاعات فردی آزمودنیها، از اطلاعاتي شامل سن، سابقه خدمت، جنسيت، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و نوع استخدام استفاده شد.
• پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین و همکاران134(2003) داراي 15 سوال بود که سه بعد سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوعدوستانه را می سنجید و سوالات مربوط به سکوت نوعدوستانه به‌صورت معکوس نمره گذاري شده است.
• پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر135(1979) شامل 15 سوال،
• پرسشنامه دلبستگی شغلی JIQ کانونگو136 (1982) شامل 10 سوال و
• پرسشنامه رضایت شغلی میشیگان، کامان، فیچمن، جنکیس و کلش137(1979) شامل 3 سوال می‌باشد. هر چهار پرسشنامه اخیر بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری می‌شد.
3-9 -روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. به این صورت که روایی آن‌ها توسط 5 تن از صاحب‌نظران، شامل اساتید مدیریت ورزشی و کارمندان مورد تأیید قرار گرفت.
براي اندازه گيري پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شده‌است كه مقادير بالاتر از7/0 بیانگر پایایی مناسب متغيرها مي باشد. جدول 3-1 بيانگر ميزان اين شاخص ها براي تمامي متغيرهاي تحقيق است.

جدول(3 -1): میزان اعتبار متغیرهاي تحقیق با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ

متغیرها
تعداد گویه ها
ضریب آلفا
سکوت سازمانی
17
76/0
تعهد سازمانی
15
71/0
دلبستگی شغلی
10
74/0
رضایت شغلی
3
81/0

3-10 -روش‌های آماری تحقیق
در این پژوهش از روش‌های آماری کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شده است.

4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد پژوهش پرداخته شده است و از جداول و شکلهای توزیع فراوانی و درصد استفاده گردیده است .در راستای تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق از روشهای آماری کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده به عمل آمد و از این طریق به آزمون معناداری ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور پرداخته شد.
4-2- یافته های توصیفی
4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی
4-2-1-1-توزیع نمونه آماری بر اساس جنسیت
براساس یافتههای توصیفی، شکل 4-1 نشان دهنده این مطلب است که از مجموع 126 فرد پاسخ دهنده، 62 نفر معادل 8/48 % مرد و 64 نفر معادل 4/50 % زن میباشند. یک نفر معادل 8/0% نیز پاسخگو نبوده است.

4-2-1-2- توزیع نمونه آماری بر اساس تحصیلات
شکل 4-2 که نشاندهنده توزیع درصد فراوانی تحصیلات نمونههای پژوهش است گویای این مطلب است که 3/6% از افراد تحت بررسی دارای مدرک دیپلم، 1/3% از افراد دارای مدرک کاردانی، 1/33% از افراد دارای مدرک کارشناسی، 52% از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 7/4% از افراد دارای مدرک دکتری هستند؛ یک نفر معادل 8/0% نیز پاسخگو نبوده است.

شکل 4-2. توزیع درصد فراوانی نمونههای آماری بر حسب میزان تحصیلات

4-2-1-3-توزیع نمونه آماری بر اساس سابقه کار
شکل 4-3 که نشاندهنده توزیع درصد فراوانی سابقه کار افراد تحت بررسی است گویای این مطلب است که 15% دارای سابقه 5-1 سال، 5/31 % دارای سابقه 10-6 سال، 9/33% دارای سابقه 20-11 سال، 5/16 % دارای سابقه 30-21 سال و 2/3 % نیز پاسخگو نبوده اند؛

شکل 4-3. توزیع درصد فراوانی نمونه های آماری بر حسب سابقه افراد
4-2-1-4- توزیع نمونه آماری بر اساس سن
جدول 4-1 که نشاندهنده توزیع درصد فراوانی سن نمونه های تحت بررسی است گویای این مطلب است که سن کارکنان بدین شرح میباشند: 2/14% دارای سن بین 20 تا 30 سال، 9/55% دارای سن بین 31 تا 40 سال، 6/23% دارای سن بین 41 تا 50 سال، 5/5% دارای سن بین 51 تا 60 سال و 8/0% دارای سن بیش از 60 سال هستند.
جدول 4-1. توزیع فراوانی نمونه های آماری بر حسب سن
بازه سنی
فراوانی
درصد
30- 20 سال
18
2/14
40- 31 سال
71
9/55
50- 41 سال
30
6/23
60- 51 سال
7
5/5
بالای 60 سال
1
8/0
مجموع
127
100
4-2-1-5- توزیع نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل
براساس یافتههای توصیفی شکل 4-4 نشان دهنده این مطلب است که از مجموع 127 نفر، 32 نفر معادل 2/25 % مجرد و 93 نفر معادل 2/73 % متاهل و 2 نفر هم پاسخگو نبوده است.

4-2-1-6- توزیع نمونه آماری بر اساس پست سازمانی
شکل 4-5 که نشاندهنده توزیع درصد فراوانی پست سازمانی نمونههای پزوهش است گویای این مطلب است که 6/75% از افراد تحت بررسی کارشناس، 9/18% از افراد تحت بررسی مدیر و 9/3% نیز پاسخگو نبودهاند.

شکل 4-5. توزیع درصد فراوانی نمونه های آماری بر حسب پست سازمانی

4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در این بخش محقق به بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق پرداخته است. بر این اساس و بر مبنای نتایج حاصل از جدول 4-2، متغیر رضایت شغلی دارای بیشترین میانگین و متغیر سکوت سازمانی دارای کمترین میانگین می باشد.
جدول4-2. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، سکوت سازمانی، رفتار سکوت، عملکرد کارکنان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی