منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، تحصیلات تکمیلی، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

رسمي اعلام شده در حال حاضر 20 تا 25 درصد ایرانیان از اینترنت استفاده می‌کنند9 كه 5/4 ميليون نفر از آنان عضو شبكه اجتماعي فيس بوك هستند.10 نيمي از اين كاربر شهروندان ميانگين سني زير 15سال را دارا هستند و از اين تعداد 56 درصد علاقه اي زیاد به استفاده از فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای در اوقات فراغت دارند. لازم به ذكر است كه سالانه حدود 9 میلیون تارنما راه اندازی می شود که 12درصد آن ها غیر اخلاقی هستند11.
استفاده گسترده از اينترنت علاوه بر مشكلات جسمي و روحي, از هم گسيختگي اجتماعي و خانوادگي را نيز در پي داشته است. در چنين شرايطي كه رسانه ها از جمله تلويزيون هاي ماهواره اي و تارنماهاي اينترنتي نقشي مهم را در پر كردن اوقات نوجوانان بازي مي كنند, پرداختن به مهارت سواد رسانه اي و بررسي رابطه آن با سبك زندگي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

1-3- هدف هاي تحقيق
1-3-1- هدف اصلي
هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه سواد رسانه اي با سبك زندگي نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران است.

1-3-2- هدف هاي فرعي
جهت مطالعه هدف اصلي تحقيق اهداف فرعي زير مورد مطالعه قرار مي گيرد:
1-3-2-1- بررسي رابطه سواد رسانه اي با نوع ارتباط نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران با جنس مخالف
1-3-2-2- بررسي رابطه سواد رسانه اي با نوع ارتباط نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران با والدين
1-3-2-3- بررسي رابطه سواد رسانه اي با نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران
1-3-2-4- بررسي رابطه سواد رسانه اي با انتخاب سبك پوشش نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران
1-3-2-5- بررسي رابطه سواد رسانه اي با نوع فعاليت نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران در مدرسه

1-4- سئوال هاي تحقیق
1-4-1- سئوال اصلي
سئوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه: چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با سبك زندگي نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران وجود دارد؟
1-4-2- سئوال هاي فرعي
جهت مطالعه سئوال اصلي تحقيق سئوال هاي فرعي زير مورد مطالعه قرار مي گيرند:
1-4-2-1- چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با نوع ارتباط نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران با والدين وجود دارد؟
1-4-2-2- چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با نوع ارتباط نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران با جنس مخالف وجود دارد؟
1-4-2-3- چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران وجود دارد؟
1-4-2-4- چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با نوع فعاليت نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران در مدرسه وجود دارد؟
1-4-2-5- چه رابطه اي بين سواد رسانه اي با انتخاب سبك پوشش نوجوانان 15تا 18ساله دبيرستاني منطقه شش تهران وجود دارد؟12

1-5- تعريف مفاهيم كليدي تحقيق
1-5-1- سواد رسانه اي: سواد رسانه اي مجموعه ديدگاه ها و مهارت ها درباره كنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بيان ديگر سواد رسانه اي تفسير آگاهانه فرد از مفاهيم پيام هاي رسانه اي است(پاتر,1391,صص81 و82 و 85).

1-5-2- سبك زندگي: بنا به تعريف وبر واژه سبك زندگي براي اشاره به شيوه هاي رفتار, لباس پوشيدن, سخن گفتن, و انديشيدن به كار مي رود(فاضلي,1382,ص28).

1-5-3- نوجوان: نوجواني حساس ترين مرحله زندگي انسان و دوره انتقال از كودكي به بزرگسالي محسوب مي شود. در تعریفی که هاروکس در کتاب نوجوانی خود ارائه کرده نوجوان فردی معرفی شده که از نظر بدنی در حال دگرگونی و تحول، از لحاظ عاطفی نابالغ، از نظر تجربه محدود و از دیدگاه فرهنگی تابع محیط بوده در رویا و تخیل زندگی می‌کند اما با واقعیت روبروست.13

1-6- پيشينه تحقيق
از آن جا كه اين پژوهش براي نخستين بار در ايران انجام مي شود و مطالعه اي قبلي با اين عنوان انجام نشده لذا در اين بخش به تعدادي از مطالعات داخلي و خارجي اشاره مي شود كه تا حدي به موضوع مرتبط اند و به نگارنده در ترسيم چشم انداز تحقيق و استخراج مسئله ها كمك مي كنند.

1-6-1- پايان نامه ها
1-6-1-1- داخلي
1-6-1-1- الف- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد اكرم شاهين با نام بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با استاد راهنما مظفر چشمه سرابي در سال1391 در دانشگاه اصفهان دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. سواد رسانه ای دارای مهارت های تحلیل, ارزشیابی, گروه بندی, استقراء, قیاس, ترکیب و خلاصه سازی است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1390 بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده شد که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد.

1-6-1-1-ب- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد امير يزديان با نام سواد رسانه ای انتقادی: بررسی موردی سطح سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات دانشکده صدا و سیما با استاد راهنما حامد حاجي حيدري در سال1389در دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
به منظور حفاظت از شهروندان در برابر اثرات مخرب پیام های رسانه ای بسط مهارت های سواد رسانه ای یکی از مهم ترین ابزار نهادهای سیاست گذار در عرصه آموزش هر کشور است ليكن متاسفانه این مهم در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر با تمرکز بر نظریه سواد رسانه ای انتقادی به طور خاص به جنبه انتقادی سواد رسانه ای پرداخته سعی دارد تا علاوه بر افزودن ادبیات نظری مفید نخستین گام ها را برای فعالیت در این عرصه بردارد. سئوالات تحقیق بر مبنای مفاهیم پنج گانه سواد رسانه ای شامل عدم شفافیت, رمزها و قواعد, رمزگشایی مخاطب, محتوی و پیام, و در نهایت انگیزه طراحی شد.

1-6-1-1- ج- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رامین چابکی با نام جایگاه سواد رسانه ای در سیاست های فرهنگی ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با استاد راهنما ناصر باهنر در سال1391 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع) دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
با پیشرفت و توسعه رسانه ها, جهان به مرحله ای جدید گام نهاد که در آن رسانه ها به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. در این دوره گستره دسترسی مخاطبان به انواع رسانه, توانایی استفاده و در عین حال حفظ استقلال فکری و اندیشه ای, اجتناب از انفعال, بهره گیری از تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش, و در نهایت تولید پیام های ارتباطی از طریق تکوین و تکامل سواد رسانه ای قابل حصول تلقی گشت. با این تفاصیل اگر سواد رسانه ای را علم تنظیم کننده روابط میان مخاطب و رسانه ها بر اساس هنجارهای درونی شده بدانیم نباید از جایگاه آن در سیاست های رسانه ای کشورها غافل شویم. برای تحلیل این سیاست ها مدل هایی مختلف ارائه شده که جامع ترین آن مدلEC کمیسیون اروپاست. این مدل چهار مولفه دسترسی, استفاده, درک انتقادی, و تولید ارتباطی را در حوزه سواد رسانه ای مطرح می کند. در این تحقیق ابتدا برای تبیین وضعیت موجود سواد رسانه ای در ایران اسناد و سیاست های چهار نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی, وزارت آموزش و پرورش, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, و سازمان صدا و سیما بر اساس مدلEC و مولفه های مطرح در آن و روش پژوهش اسنادی مورد توجه قرار گرفت و در ادامه برای ترسیم وضعیت مطلوب در این حوزه با چند تن از مدیران و صاحب نظران کشور در حوزه سواد رسانه ای مصاحبه انجام شد.

1-6-1-1- د- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد طاهره عيدي زاده با نام بررسی تاثیر سواد رسانه ای والدین در انتخاب بازی های رایانه ای برای کودکان6 تا 11سال شهرستان شوشتر با استاد راهنما محمدرضا رسولي در سال1391 در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
سواد رسانه ای از دیدگاه کارشناسان آمیزه ای از تکنیک های استفاده موثر از رسانه ها و کسب دانش برای تشخیص اهداف و برنامه های رسانه ها از یکدیگر است. به زبان ساده سواد رسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که هوش مندانه مراقب است که چه موادی مناسب اند و چه موادی مضر. از آن جایی که امروزه بخشی بزرگ از اوقات فراغت صرف انجام بازی های رایانه ای می شود هم چنین بازی هایی که در بازار وجود دارند همه برای کودکان مناسب و مفید نیستند لازم است که والدین از سواد رسانه ای لازم برای انتخاب بازی های متناسب با سن و روحیات کودکان خود بهره مند شوند و سواد تشخیص بازی های نامناسب از بازی های مفید و مثبت را داشته باشند تا کودکان بررسی نشده و غیر اصولی در تعامل با بازی ها قرار نگیرند. این پژوهش قصد دارد تا سواد رسانه ای والدین کودکان ابتدایی در شهرستان شوشتر را با روش پیمایشی و پرسش نامه محقق ساخته مورد بررسی قرار دهد.

1-6-1-1- ه- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد پرستو ايران پور با نام میزان سواد رسانه ای و نقش آن در استفاده از رسانه های تعاملی بررسی رفتار ارتباطی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان با استاد راهنما علیرضا حسینی پاکدهی در سال1389 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
پژوهش حاضر تلاشی برای تبیین مفهوم سواد رسانه ای, ارزیابی سطح سواد رسانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و تعیین جایگاه و میزان سواد رسانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و نقش آن در استفاده از رسانه های تعاملی و هم چنین تاکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای در میان مخاطبان رسانه ها خصوصا در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور درک رمزها, مفاهیم و چارچوب های حاکم بر تولیدات رسانه ای است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت وضعیت و نقش سواد رسانه ای بر نحوه چگونگی و میزان استفاده از رسانه های تعاملی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دو دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان در سال تحصیلی89-88 است.

1-6-1-1- و- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عباس تقي زاده با نام بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه مطالعه موردی دبیرستان های شهر کرمان با استاد راهنما حسین علی افخمی در سال1390 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
در تحقیق حاضر وضعیت سواد رسانه ای دانش آموزان مقطع متوسطه و به طور خاص دانش آموزان سال چهارم دبیرستان های شهر کرمان بررسی شده است. مهم ترین مسئله تحقیق این است که میزان سواد رسانه ای دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه در چه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه ای و جنس رشته های تحصیلی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی چگونه است؟ انجام تحقیق حاضر به روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه انجام و نتایج در سطح آمار توصیفی و استنباطی استخراج شد. این مطالعه نشان داد که به طور کلی سواد رسانه ای دانش آموزان سال چهارم متوسطه در جایگاه خروجی های انسانی آموزش و پرورش در سطح متوسط است.

1-6-1-1- ز- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد مریم ضیایی نجف آبادی با نام حق بر آموزش سواد رسانه ای در عرصه تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات با استاد راهنما عباس اسدی در سال1390 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات کاربران جامعه اطلاعاتی نیازمند به فراگیری دانش و سوادی به نام سواد رسانه ای شده اند که شامل مهارت و توانمندی هایی مختلف است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد میزان استفاده، فضای مجازی، سبک زندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، پردازش اطلاعات، علوم ارتباطات