منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، پردازش اطلاعات، علوم ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

این پایان نامه بعد از معرفی و شناساندن چیستی و چگونگی فناوری ها در صدد تبیین سواد رسانه ای است و سپس بحث مهم حق بودن آن در متون حقوقی بین المللی و اسناد حقوق بشری بررسی می نماید.

1-6-1-1- ح- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد شيما سلطانيان با نام بررسی نقش سواد رسانه ای در حفظ و ارتقا هویت فردی در بین جوانان تهرانی با استاد راهنما صدیقه ببران در سال1390 در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
پژوهش حاضر با هدف اصلی شناخت نقش سواد رسانه ای در حفظ و ارتقا هویت فردی در بین جوانان تهران انجام شده است. در تبیین این مقوله باید گفت که سواد رسانه ای شامل توانایی دسترسی, تحلیل, ارزیابی و پردازش اطلاعات و در واقع درکی متکی بر مهارت است که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. سواد رسانه ای در واقع تکنیکی در مواجهه فعال با رسانه ها و خارج شدن از محیط تسلیم محض در برابر پیام های رسانه ای است که پیرو آن می توان به افراد آموخت چگونه از رسانه ها و از پیام های آن بدون ایجاد تزلزل در باورها و خدشه دار شدن اعتقادات به نحوی هوش مندانه جهت حفظ و ارتقا هویت خویش بهره گیرند. برای رسیدن به این هدف از نظریه های ارتباطی برجسته سازی استفاده و خشنودی, کاشت و هم چنین نظریه مدرنیته و هویت آنتونی گیدنز و هویت در جامعه شبکه ای مانوئل کاستلز استفاده شده است.

1-6-1-1- ط- پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد حسين مهرالحسني با نام بررسی تطبیقی سواد رسانه ای معلمان دوره راهنمایی تحصیلی منطقه دو تهران و ناحیه يك کرمان در حوزه خبری و آموزشی تلویزیون با استاد راهنما محمد سلطانی فر در سال1391 در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
سواد رسانه ای با دادن بینش و دانش لازم به مخاطبان توانایی آن ها را در تجزیه و تحلیل و تولید پیام ها بالا برده و از این طریق مخاطب را در مواجهه با پیام های رسانه ای فعال می نماید لذا ضروری است این بینش و دانش از اوان کودکی و نوجوانی افراد به تناسب سن عقلی آن ها انتقال یابد كه به این لحاظ معلمان در خط مقدم این اطلاع رسانی قرار می گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و میزان آگاهی معلمان دوره راهنمایی تحصیلی نسبت به پاره ای از مولفه های سواد رسانه ای و نیز بررسی ضرورت فراگیری سواد رسانه ای توسط معلمان مبتنی بر سه فرضیه صورت گرفته است.

1-6-1-1- ي- پايان نامه مقطع دكتري بهاره نصيري با نام نقش سواد رسانه اي در نظام آموزش و پرورش و ارائه مدلي مطلوب براي ايران با استاد راهنما سيد وحيد عقيلي در سال1389 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات دفاع شده كه در زير به چكيده آن اشاره مي شود:
در اين تحقيق به بررسي شناسايي ساختار و برنامه هاي آموزش سواد رسانه اي دو كشور كانادا و ژاپن و هم چنين برنامه آموزش سواد رسانه اي در اين كشورها و تشابه تفاوت هاي آن ها در اين زمينه و هم چنين شناسايي كتب آموزشي, انجمن ها, تارنماها, شبكه هاي آموزشي, تجربيات, و فعاليت هاي اين دو كشور پرداخته شده است. از آن جا كه در اين پژوهش محقق به دنبال ارائه مدل مطلوب آموزش سواد رسانه اي براي ايران بوده لذا مدل هاي موجود در اين زمينه را در دنيا به ويژه دو كشور مزبور مورد بررسي و ارزيابي قرار داده براي ايران نيز مدلي ارائه كرده است.

1-6-1-2- خارجي
1-6-1-2-الف- ميرا فيورشتاين پايان نامه دوره دكتري خود را در فلسطين اشغالي با نام سواد رسانه اي در حمايت از تفكر انتقادي در سال2003 به انجام رسانده است. در اين پژوهش تاثير آموزش سيستماتيك سواد رسانه اي انتقادي بر دانش آموزان10 تا12 ساله پرداخته شده و ضرورت توسعه آن هم براي توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني و هم براي مخاطبان مورد تاكيد قرار گرفته است. فيورشتاين در مطالعات خود نشان مي دهد كه يادگيري سيستماتيك سواد رسانه اي از تفكر انتقادي دانش آموزان درباره برنامه هاي تلويزيوني و تبليغات رسانه ها حمايت مي كند. هم چنين برنامه هاي پيش گيرانه و توان مندسازي تفكر انتقادي در دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي هم چنين كساني كه در سطح پايين موقعيت اجتماعي قرار دارند بسيار موثر است.
1-7-2- مقاله ها
1-7-2-1- داخلي
1-7-2-1- الف- رويكرد نظري به سواد رسانه اي اثر مليحه سپاسگر كه در شماره44 سال دوازدهم فصل نامه پژوهش هاي ارتباطي در سال1384 چاپ شد تلاشي براي تبيين مفهوم سواد رسانه اي و طرح نظريه هاي معروف درباره آن است. اين مقاله در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شامل تاريخچه مطالعات مربوط به سواد رسانه اي در استراليا, ايتاليا, انگليس, كانادا, آفريقاي جنوبي و ژاپن است و بخش دوم به شرح نظرهاي هابز, تامن و پاتر در زمينه سواد رسانه اي مي پردازد و مدل هاي نظر آنان را درباره سواد رسانه اي ترسيم مي كند. تكيه اصلي مقاله بر شرح نظر پاتر است كه سواد رسانه اي را منظومه اي منسجم و حلزوني از عواملي چون ساختارهاي دانش, منبع شخصي, مهارت هاي استفاده از رسانه, و پردازش پيام و اطلاعات مي داند.

1-7-2-1- ب- سواد رسانه اي در برخورد با خشونت رسانه اي اثر صديقه ببران كه در شماره2609 روزنامه ايران مورخ 23 مهر1382 چاپ شد به ويژگي رسانه ها در عصر حاضر اشاره داشته, نويسنده معتقد است پيام ها و آگهي هاي مختلف اين رسانه ها هر روز به طور فزاينده اطلاعاتي سرگردان را به ما و فرزندان مان عرضه مي كنند و همگي نقشي مهم را در شكل دهي و نفوذ به فرهنگ, ارزش ها, ديدگاه ها و اعتقادات ما بازي مي كنند. به بيان ديگر در عصر جديد با ويژگي ظهور وسايل ارتباطي نوين ما و به ويژه فرزندان مان به مراتب بيش از گذشته زير بمباران پيام هاي رسانه اي هستيم كه در بسياري از موارد بهترين و قابل قبول ترين روش حل مسايل و مشكلات را با پيام هاي خشونت بار ارائه مي كنند. نويسنده بهترين راه ممكن براي بقاء در اين شبكه اطلاعاتي كه در سراسر محيط فرهنگي ما ريشه دوانيده را فقط استقلال, اجتناب از انفعال, بهره گيري از تفكري منتقدانه, و به بياني ديگر افزايش توانايي گزينش, انتخاب و چالش با اين موج فراگير مي داند كه تنها از طريق تكامل سواد رسانه اي ميسر است. سواد رسانه اي نه تنها به كودكان بلكه بزرگسالان مهارت هاي لازم را براي برقراري ارتباطي متفكرانه و آگاهانه با رسانه ها مي آموزد و در عين حال نگاهي دقيق ديدگاهي نقاد و تحليلي نسبت به پيام هاي رسانه اي نوشتاري, ديداري و شنيداري فراهم مي آورد.

1-7-2-1- ج- سانسور يا سواد رسانه اي اثر محمد سلطاني فر كه در شماره22 پژوهش نامه سواد رسانه اي منتشره از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال1387 به چاپ رسيد بر آموزش رسانه اي به دانش آموزان در مدارس به منظور ايجاد توانايي مواجهه خود انگيخته در آن ها نسبت به محتوي و عملكرد رسانه اي تاكيد مي نمود. در اين چارچوب ضمن برشمردن تاثيرات رسانه ها بر كودكان و نوجوانان به نحوه پردازش اطلاعات و سنجش محتواي برنامه هاي رسانه اي نزد آن ها اشاره در نهايت به سواد رسانه اي مبتني بر مدل آموزش تفكر انعكاسي تاكيد مي شود.

1-7-2-1- د- بررسي آموزش سواد رسانه اي در كشور كانادا و ژاپن اثر سيد وحيد عقيلي و بهاره نصيري كه در شماره41 فصل نامه نوآوري هاي آموزشي در سال1391 به چاپ رسيد سواد رسانه اي را از ضرورت هاي عصر اطلاعات كه قرن بيست و يكم را نيز شامل مي شود بر مي شمرد. با توجه به اهميت اين موضوع در مقاله مذكور پژوهش و بررسي آموزش سواد رسانه اي در دو كشور كانادا و ژاپن را كه از پيشگامان اين حوزه در دنيا محسوب مي شوند انتخاب كرده و با روش اسنادي و توصيفي به بررسي آن پرداخته اند. با توجه به مطالعات انجام شده آموزش سواد رسانه اي در كانادا بر مبناي استانداردهايي يكسان, معين و يكپارچه انجام نمي شود بلكه متناسب با مقتضيات زماني و مكاني هر ايالت و هم چنين شرايط خاص دانش آموزان اين آموزش انجام مي گيرد اما در ژاپن آموزش سواد رسانه اي اولين بار از سوي وزارت پست و مخابرات اين كشور مطرح شده و همين وزارت متولي اين آموزش است و به همين دليل ژاپني ها بيش از آن كه بر سواد رسانه اي تاكيد كنند بر سواد اطلاعاتي تاكيد دارند. بر همين مبني در ژاپن سواد اطلاعاتي با رويكرد آموزش مهارت استفاده از رايانه و استفاده موثر از اطلاعات در مقام يك واحد درسي اختياري در مدارس سراسر كشور تدريس مي شود. ثمره اين آموزش در دو كشور كانادا و ژاپن منجر به اين شده كه دانش آموزان اين دو كشور نسبت به ديگر كشورها تسلط و دركي بيشتر نسبت به خروجي رسانه ها پيدا كرده اند. آن ها به خوبي مي دانند از رسانه ها چه مي خواهند و لذا فعالانه به تحليل و ارزيابي منقدانه محتواي رسانه اي مي پردازند تا معناي پيام هايي را كه با آن ها مواجه مي شوند درك نمايند.

1-7-2-1- ه- تعارض فرزندان با والدين در سبك زندگي اثر سعيد معيدفر و حبيب صبوري خسروشاهي كه در شماره 7 فصل نامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعي در سال1390 چاپ شد بيان مي دارد كه جامعه ايران در دهه هاي اخير در جريان تحولات فرهنگي و اجتماعي وسيع قرار گرفته كه به ويژه در خانواده ها چشمگير بوده است. يكي از مهم ترين تحولات تغيير در سبك زندگي جوانان است كه موجب شده خانواده ها در معرض چالش هايي جدي قرار گيرند. چالش هايي كه به نظر مي رسد شكل سنتي خانواده را زير سئوال برده است. مهم ترين چالشي كه خانواده ها امروزه با آن رو به رو هستند دگرگوني سريع هنجارها و ارزش هاي خانوادگي ميان فرزندان با والدين است تا جايي كه مي توان صحبت از هنجارهاي رقيب در كنار هنجارهاي سنتي كرد. منشا اين تحولات را بايد گسترش رسانه هاي جديد, توسعه آموزش, دسترسي به اطلاعات, رشد فرد گرايي, تغيير گروه مرجع, و پيدايش ارزش هاي نو جست و جو كرد. اين پژوهش با استفاده از رويه پيمايش و از طريق پرس و جو در منطقه 3 و17 تهران و با يك نمونه 398 نفري انجام شده است. تكنيك هاي آماري مورد استفاده آماره هاي شاخص تمركز و تشتت, همبستگي دو متغيره, رگرسيون چند متغيره, و تحليل ميسر بوده است. يافته ها نشان مي دهد كه ميان والدين و فرزندان تعارض وجود دارد اما اين مقدار زياد نيست. 61 درصد از پاسخ گويان عدم تعارض و هم سويي با والدين را ابراز كرده اند و تنها 5/23 درصد در حد زياد با والدين خود تعارض و نا هم سويي داشتند. در واقع در اين پژوهش شاهد نوعي وفاق نسبي در بسياري از حوزه ها هستيم كه البته تعارض در بعضي حوزه هاي زندگي بيشتر و در برخي كمتر بوده است. بيشترين حوزه هاي تعارض در سبك زندگي فرزندان و والدين, در دوستي دختر با پسر, سيگار كشيدن و مصرف مشروبات الكلي و كمترين حوزه هاي تعارض در نماز خواندن, معاشرت با دوستان هم جنس, توجه به بهداشت شخصي و گوش كردن به موسيقي دل خواه بوده است. روابط ميان متغيرها نشان دهنده آن است كه تعارض متاثر از عواملي چون رشد فردگرايي, گرايش به نوگرايي و نگرش دموكراتيك والدين بوده است.

1-7-2-2- خارجي
1-7-2-2- الف- سواد رسانه اي, چه كسي به آن نياز دارد و به چه معني است؟ اثر روز. آ. دايسون ترجمه پدرام الوندي بيان مي دارد كه سواد رسانه اي براي مردم معاني متفاوت در بردارد. در دهه هاي گذشته در مدارس برنامه هاي آموزشي به كار گرفته شده است كه به اهميت رمز گشايي و شالوده شكني معني و پيام در رسانه هاي توده اي گرايش دارند. هدف و منظور اين گرايش آن است كه دانش جويان بتوانند معاني نهفته در پيام را شناسايي كنند در حالي كه اهميت و ارزشي فراوان در اين نوآوري ها وجود دارد. آن ها هم چنان نمي توانند بر رشد كودكان و نظريه اجتماعي شدن آنان از راه تضعيف اثر الگوهاي بي فايده اي كه در فرهنگ عامه درباره كودكان وجود دارد اثر بگذارند در همين حال اين ها نياز به معاني گسترده تر و كاربرد وسيع تر اين مفهوم را مشخص مي سازند.

1-7-2-2- ب- رويكرد سواد رسانه اي اثر جيمز براون ترجمه پيروز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، تحصیلات تکمیلی، علوم اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، اوقات فراغت، جامعه پذیری