منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

م افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي مذهبي- علائم افسردگي
378/0-
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ 27، ميان بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان رابطه منفي و معني دار وجود دارد(01/0 p= و37/0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي مذهبي و علائم افسردگي در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 14% از واريانس علائم افسردگي دانشجويان حوزه را، مي توان به کمک بهزيستي مذهبي پيش بيني نمود.

جهت بررسي سهم بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي در پيش بيني سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان، از رگرسيون چندگانه استفاده شد.
جدول 4-28: بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون
Sig
F
Mean Square
df
Sum of Square
مدل
سلامت
0001/0
925/79
096/4
2
193/8
رگرسيون
دانشگاه

051/0
373
118/19
باقيمانده

375
311/27
کل

0001/0
846/35
555/1
2
110/3
رگرسيون
حوزه

043/0
271
757/11
باقيمانده

273
868/14
کل

براي سنجش تأثير متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر واريانس سلامت عمومي در دانشجويان ، از تحليل رگرسيون چندگانه به روش enter استفاده شد. ميزان F محاسبه شده در دانشگاه(925/79F=) و در حوزه(846/35F=)، نشان از معناداري پيش بيني واريانس سلامت عمومي به کمک بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي دارد (001/0 P< ).
جدول 4-29: نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی سلامت عمومی براساس بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های عمیه شهر کرمان
R_adj^2
R^2
R
Sig
t
Beta
β
SE
متغير هاي پيشبين
سلامت
296/0
300/0
548/0
0001/0
847/9-
544/0-
016/0-
002/0
بهزيستي وجودي
دانشگاه

908/0
116/0-
006/0
000/0
002/0
بهزيستي مذهبي

203/0
209/0
457/0
0001/0
721/6-
474/0-
013/0-
002/0
بهزيستي وجودي
حوزه

704/0
380/0
027/0
001/0
002/0
بهزيستي مذهبي

براساس جدول4 -29،استفاده از رگرسيون چندگانه متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر روي سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه نشان داد که قريب به 29 درصد تغييرات سلامت عمومي بوسيله اين دو متغير تبيين مي شود(548/0R=و296/0= R_adj^2). همچنين ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بررسي و مشخص شد که وزن رگرسيون عامل بهزيستي وجودي بر روي سلامت عمومي معني دار است ( 544/0 – B= و 847/9 – t= و 001/0 P<) اما تأثير بهزيستي مذهبي بر سلامت عمومي معنادار به دست نيامد (006/0B= و 116/0 – t= و 05/0

همچنين استفاده از رگرسيون چندگانه متغيرهاي بهزيستي وجودي و بهزيستي مذهبي بر روي سلامت عمومي دانشجويان حوزه هاي علميه نشان داد که قريب به 20 درصد تغييرات سلامت عمومي بوسيله اين دو متغير تبيين مي شود(457/0R=و203/0= R_adj^2). همچنين ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بررسي و مشخص شد که وزن رگرسيون عامل بهزيستي وجودي بر روي سلامت عمومي معني دار است ( 474/0 – B= و 721/6 – t= و 001/0 P<) اما تأثير بهزيستي مذهبي بر سلامت عمومي معنادار به دست نيامد (027/0B= و380/0 t= و 05/0

H_1= ميزان بهزيستي معنوي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان به صورت معناداري متفاوت است.

جدول 4ـ30: نتايج آزمون يومن ويتني براي مقايسه ميانگين بهزيستي معنوي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
ميانگين رتبه
مجموع رتبه‌ها
يو من- ويتني
Z
sig
بهزيستي معنوي
دانشگاه
376
45/270
50/101689
5/30813
757/8-
01/0

حوزه
274
04/401
50/109885

با توجه عدم توزيع نرمال متغير بهزيستي معنوي در دانشجويان حوزه براي مقايسه ميانگين سطح کلي بهزيستي معنوي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان از آزمون يو من- ويتني (معادل ناپارامتري آزمون تي مستقل) استفاده شده است مطابق نتايج جدول بالا و مقدار z به دست آمده(757/8- =z ) با توجه به سطح معناداري ( 01/0 = sig) نشانگر تفاوت معني داري بين ميانگين سطح بهزيستي معنوي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان بوده که حاکي از بهزيستي معنوي بالاتر در دانشجويان حوزه است. بنابراين فرض وجود تفاوت در بهزيستي معنوي، بين دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان، با اطمينان 99% تأييد مي شود.

ت ـ سؤال بيست و دوم تحقيق:آيا سطح شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان متفاوت است؟

H_0= سطح شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان تفاوت معناداري ندارد.
H_1= سطح شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان به صورت معناداري متفاوت است.

جدول 4ـ31: نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
درجه آزادي
مقدار t
Sig
شادکامي
دانشگاه
376
27/42
80/12
648
69/4
01/0

حوزه
274
03/47
65/12

بر طبق جدول 4ـ31، يافته ها نشان از بالاتر بودن ميانگين نمرات شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه(03/47 =M ) نسبت به دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر(27/42 =M ) دارد. ميزان t به دست آمده در آزمون 69/4 بوده، که با توجه به سطح معني داري( 01/0 = sig)، نشانگر تفاوت معنادار در شادکامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان است. بنابراين فرض وجود تفاوت در شادکامي، بين دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه شهر کرمان، با اطمينان 99% تأييد مي شود.

ث ـ سؤال بيست و سوم تحقيق:آيا سطح کلي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان متفاوت است؟

H_0= سطح کلي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان تفاوت معناداري ندارد.
H_1= سطح کلي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان به صورت معناداري متفاوت است.

جدول 4ـ32: نتايج آزمون يومن ويتني براي مقايسه ميانگين سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان
عامل
گروه ها
تعداد
ميانگين رتبه
مجموع رتبه‌ها
يو من- ويتني
مقدار Z
p
سلامت عمومي
دانشگاه
376
38/332
124976
48924
095/1-
273/0

حوزه
274
05/316
86599

با توجه عدم توزيع نرمال متغير سلامت عمومي، براي مقايسه ميانگين سطح کلي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان از آزمون يو من- ويتني (معادل ناپارامتري آزمون تي مستقل) استفاده شده است مطابق نتايج جدول بالا و مقدار z به دست آمده(095/1- =z ) با توجه به سطح معناداري ( 273/0 = sig) تفاوت معني داري در ميانگين سطح کلي سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و حوزه هاي علميه کرمان وجود ندارد.

سؤال اصلي 1: آيا بين بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

جدول 4-33: نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي بررسي رابطه بهزيستي معنوي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي پيرسون r
n
p
بهزيستي معنوي- شادکامي
642/0
376
01/0

جدول4-34: نتايج آزمون همبستگي اسپیرمن براي بررسي رابطه بهزيستي معنوي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي معنوي- سلامت عمومي
498/0-
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ33، ميان بهزيستي معنوي و شادکامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد(01/0 p= و 64/0 r=). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي معنوي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. با توجه به ضريب تعيين، مي توان بيان کرد که 41% از واريانس شادي را مي توان به بهزيستي معنوي نسبت داد.
همچنين همبستگي ميان بهزيستي معنوي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر، منفي و معني دار به دست آمد(01/0 p= و49 /0= – r_s). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. يعني با افزايش نمرات بهزيستي معنوي، نمرات افراد در مشکلات سلامت کاهش يافته است. از روي ضريب تعيين مي توان نشان داد که 24% از واريانس سلامت عمومي را مي توان به کمک بهزيستي معنوي پيش بيني کرد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد علائم اضطراب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، طرح پژوهش