منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، علائم اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

47/0 و 40/0 است. اين ضرايب همبستگي نشانه روايي همگراي مقياس بهزيستي معنوي است (همان). در پژوهش حاضر، به ضرايب آلفاي کرونباخ 92/0 براي کل مقياس و 88/0 و 88/0 براي خرده مقياس هاس بهزيستي مذهبي و وجودي دست يافتيم.
3 ـ 3 ـ 2. پرسشنامه شادکامي آکسفورد119
پرسشنامه شادكامي آكسفورد، ‌در پژوهش هاي مربوط به شادي جايگاه ويژه اي دارد، اين ابزار 29 گويه اي به عنوان ابزار اندازه گيري شادي فردي در دپارتمان روانشناسي تجربي دانشگاه آكسفورد توسط آرگيل و لو(1999)، ساخته شد. اين پرسشنامه بر اساس طراحي و فرمت پرسشنامه افسردگي بك،‌ ايجاد شده است. سؤالات 120BDIدر صورت معكوس شدن، شادي ذهني را نشان مي دهند(هيلز و آرگيل، 2001). اين پرسشنامه را علي پور و نور بالا (1378)، به فارسي ترجمه کردند و ضريب آلفاي آن را 93/0 به دست آوردند. همبستگي پيرسون بين فهرست شادکامي آکسفورد با فهرست افسردگي بک و زير مقياس هاي برون گرايي و نوروزگرايي EPQ به ترتيب برابر با 48/0-، 45/0 و39/0- بود که روايي هم گرا و واگراي فهرست شادکامي آکسفورد را تأييد کرد. درستي برگردان آن را هشت متخصص روانشناس و روان پزشک تأييد کرده اند.هادي نژاد و زارعي(1388) پايايي پرسشنامه از طريق بازآزمايي با فاصله زماني چهار هفته را 87/0 و آلفاي کرونباخ را 84/0 گزارش کرده اند. در پژوهش کنوني، ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 91/0 به دست آمد.

3 ـ 3 ـ 3. پرسشنامه سلامت عمومي
پرسشنامه سلامت عمومي121 توسط گلدبرگ و هيلر(1979)، به منظور سنجش سلامت روانشناختي تدوين شد. اين پرسشنامه داراي چهار خرده مقياس نشانه هاي بدني122، علائم اضطرابي و اختلال خواب123 ، اختلال در کارکرد اجتماعي124 و علائم افسردگي125 مي باشد. هر خرده مقياس در قالب هفت سؤال متوالي سنجيده مي شود. روش نمره گذاري آن نيز بر اساس يک مقياس چهار گزينه اي است که به هر سوال نمره اي از يک تا چهار تعلق مي گيرد. لازم به ذکر است که نمرات بيشتر در اين پرسشنامه نشانگر سلامت رواني کمتر است(گلدبرگ و هيلر،1979). ويليامز، گلدبرگ و ماري، متوسط روايي آزمون را 86/0 معرفي کردند(فتحي آشتياني،1390). همچنين اين پرسشنامه بوسيله تقوي (1380)براي استفاده در ايران اعتباريابي شد و ضرايب اعتبار آلفاي کرونباخ، تنصيفي، دوباره سنجي و روايي همزمان آن به ترتيب90/0، 93/0، 70/0 و 55/0 گزارش گرديده است. در اين پژوهش به ضريب پايايي 91/0 دست يافتيم.
3 ـ 4 . شيوه اجراي پژوهش
در دانشگاه شهيد باهنر کرمان، پس از انتخاب تصادفي کلاس هاي هر بخش، با حضور در کلاس، بر داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش تأکيد شد و توضيح داده شد که پرسشنامه ها بدون نام است و داده هاي حاصل از اين پژوهش محرمانه بوده و فقط به منظور پيشرفت علمي در زمينه مورد پژوهش استفاده خواهد شد و در صورت عدم تمايل، امکان کناره گيري از پژوهش در هر مرحله وجود دارد. بعد از ارائه توضيحات لازم، پرسشنامه در بين شرکت کنندگان مايل به پاسخگويي در هر کلاس توزيع گرديد و از آن ها خواسته شد که به سؤالات با دقت پاسخ دهند و پس از پاسخ دهي پرسشنامه ها جمع آوري شده و با حضور در کلاس بعدي، با ارائه توضيحات لازم، نسبت به تکميل ساير پرسشنامه ها اقدام مي شد. اجرا به صورت فردی بود. پرسشنامه ها در دانشگاه در طي سه روز تکميل گرديد.
پرسشنامه هاي دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان، پس از هماهنگي و کسب اجازه از مديريت حوزه هاي علميه شهر کرمان، در مراجعه حضوري، به مديريت حوزه هاي علميه دخترانه فاطميه و حضرت زينب«س» و حوزه هاي علميه پسرانه امام مهدي«عج»، صالحيه، محموديه و ابراهيميه تحويل گرديد و پس از تکميل توسط کادر اداري حوزه ها ، پس از يک روز با حضور در مدارس، توسط محقق تحويل گرفته شد. داده هاي به دست آمده، با استفاده از روش هاي آماري مناسب مورد تحليل قرار گرفت.
3 ـ 5. شيوه تجزيه و تحليل داده ها
داده هاي به دست آمده، با استفاده از نرم افزار18 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
در قسمت آمار توصيفي از جدول هاي توزيع فراواني، نمودارها، شاخص هاي مرکزي مانند ميانگين و شاخص هاي پراکندگي مانند واريانس و انحراف معيار استفاده گرديد.
در قسمت آمار استنباطي ، ابتدا براي بررسي نرمال بودن توزيع داده هاي هر متغير، از آزمون کولوموگروف اسميرنوف و سپس با توجه به نتايج اين آزمون و نحوه توزيع داده ها، براي بررسي رابطه بين متغيرها از آزمون‌هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن و براي مقايسه ميانگين گروه‌ها از آزمون‌هاي تي مستقل و يومن ويتني استفاده شد. همچنين در اين تحقيق از روش آماري تحليل رگرسيون چندگانه نيز استفاده شده است.

فصل چهارم
يافته هاي پژوهش

مقدمه
در اين فصل به بيان يافته هاي توصيفي و استنباطي آماري به دست آمده در پژوهش مي پردازيم که از تحليل آماري داده هاي گردآوري شده، از دانشجويان دانشگاهي و طلاب مدارس علميه توسط نرم افزار spss فراهم آمده است.
1 ـ 4. يافته هاي توصيفي
در جدول 4ـ 1 به بيان حجم و درصد نمونه انتخابي دانشگاه به تفکيک دانشکده و جنسيت آزمودني ها پرداخته و نمونه دانشجويان حوزه را نيز به تفکيک جنسيت آورده ايم.
جدول 4ـ1 :حجم نمونه به تفکيک جنسيت در دانشگاه و حوزه
نمونه
ادبيات
فنيومهندسي
علوم
کشاورزي
کلدانشگاه
درصددرجمعيتدانشگاه
حوزه
درصددرجمعيتحوزه
زن
51
50
48
39
188
50
139
3/49
مرد
46
73
34
35
188
50
135
7/50
کل
97
123
82
74
376
100
274
100

جدول 4ـ2:ميانگين و انحراف معيار بهزيستي معنوي و مؤلفه هاي آن به تفکيک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغير ها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
دانشگاه
بهزيستي مذهبي
376
68/46
22/9

بهزيستي وجودي
376
69/41
93/8

بهزيستي معنوي
376
18/88
34/16
حوزه
بهزيستي مذهبي
274
23/52
87/6

بهزيستي وجودي
274
22/47
36/8

بهزيستي معنوي
274
53/99
82/13

بر طبق جدول 4ـ2، در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ميانگين بهزيستي مذهبي 68/46، ميانگين بهزيستي وجودي 69/41 و ميانگين بهزيستي معنوي به صورت کلي 18/88 است. دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان، از ميانگين بهزيستي مذهبي 23/52، ميانگين بهزيستي وجودي 29/47 و ميانگين بهزيستي معنوي 53/99 برخوردار بودند.
جدول 4ـ3:ميانگين و انحراف معيار شادکامي به تفکيک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
دانشگاه
شادکامي
376
27/42
80/12
حوزه

274
03/47
65/12
همانطور که در جدول4ـ3 نشان داده مي شود، شادي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر، با ميانگين 27/42 نشان داده شده است. در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان، ميانگين شادي 03/47 بوده است.
جدول 4ـ4 :ميانگين و انحراف معيار مؤلفه هاي سلامت عمومي به تفکيک دانشگاه و حوزه
نمونه
متغير ها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
دانشگاه
علائم جسماني
376
55/5
20/4

اضطراب
376
57/6
64/4

کارکرد اجتماعي
376
09/7
84/3

افسردگي
376
20/4
62/4

سلامت روان کلي
376
43/23
86/13
حوزه
علائم جسماني
274
62/5
41/3

اضطراب
274
56/5
03/4

کارکرد اجتماعي
274
45/7
21/3

افسردگي
274
01/3
86/3

سلامت روان کلي
274
65/21
47/11
بر طبق داده هاي آورده شده در جدول 4ـ4، در دانشجويان دانشگاه، ميانگين سلامت جسماني 55/5، ميانگين اضطراب 57/6، ميانگين کارکرد اجتماعي 09/7، ميانگين افسردگي 20/4 است. ميانگين سلامت روان به طور کلي 43/23 است. در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان، ميانگين سلامت جسماني 62/5، ميانگين اضطراب 56/5، ميانگين کارکرد اجتماعي 45/7، ميانگين افسردگي 01/3 است. ميانگين سلامت روان به طور کلي 65/21 است.

2 ـ 4. يافته هاي استنباطي
قبل از بررسي سؤالات پژوهش، جهت انتخاب شيوه آماري مناسب، به بررسي نرمال بودن داده ها از طريق آزمون کولوموگروف اسميرنوف پرداخته و سپس با استفاده از روش مناسب، به بررسي داده ها مي پردازيم.

جدول 4-5 :بررسي نرمال بودن داده ها
محلتحصيل
کلوموگروف-اسميرنف
شاپيرو-ويلک

statistic
df
sig
statistic
df
sig
دانشگاه
بهزيستيمذهبي
.074
376
.000
.954
376
.000

بهزيستيوجودي
.050
376
.027
.988
376
.004

بهزيستيمعنوي
.044
376
.072
.979
376
.000

جسماني
.170
376
.000
.886
376
.000

اضطراب
.134
376
.000
.922
376
.000

اجتماعي
.140
376
.000
.950
376
.000

افسردگي
.181
376
.000
.832
376
.000

سلامت
.112
376
.000
.916
376
.000

شادي
.035
376
.200*
.997
376
.767
حوزه
بهزيستيمذهبي
.129
274
.000
.911
274
.000

بهزيستيوجودي
.073
274
.001
.970
274
.000

بهزيستيمعنوي
.072
274
.002
.965
274
.000

جسماني
.145
274
.000
.930
274
.000

اضطراب
.173
274
.000
.926
274
.000

اجتماعي
.114
274
.000
.977
274
.000

افسردگي
.218
274
.000
.760
274
.000

سلامت
.132
274
.000
.927
274
.000

شادي
.052
274
.067
.992
274
.171

برطبق جدول 4_5 ، براساس آزمون کولوموگروف اسميرنوف، همه متغيرهاي مورد بررسي به جز بهزيستي معنوي و شادي در دانشجويان دانشگاه و شادي در طلاب حوزه، غير نرمال بود. اجراي عمل ترانسفورم جهت نرمال کردن ساير متغير ها، به نتيجه نرسيد. در نتيجه در بررسي سؤالات پژوهش، از همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

الف ـ سؤال اول تحقيق: آيا بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0 = بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4ـ6: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- شادکامي
708/0
376
01/0

بر طبق جدول 4ـ 6، بين بهزيستي وجودي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر، همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد(01/0 p= و 7/0 r_s=). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 50% از واريانس شادي دانشجويان دانشگاه را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني نمود.

ب ـ سؤال دوم تحقيق: آيا بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه معناداري وجود ندارد.
H_1= بين بهزيستي وجودي با شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان رابطه وجود دارد.

جدول4ـ7: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بهزيستي وجودي و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه
متغير
ضريب همبستگي اسپيرمن r_s
n
p
بهزيستي وجودي- شادکامي
687/0
274
01/0

بر طبق جدول 4ـ7، ميان بهزيستي وجودي و شادکامي، در دانشجويان حوزه هاي علميه کرمان، همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد(01/0 p= و 68/0 r_s=). بنابر اين فرض وجود رابطه بين بهزيستي وجودي و شادکامي در دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان با 99% اطمينان تأييد مي شود. از روي ضريب تعيين مي توان دريافت که 47% از واريانس شادي دانشجويان حوزه هاي علميه شهر کرمان را، مي توان به کمک بهزيستي وجودي پيش بيني نمود.

ج ـ سؤال سوم تحقيق: آيا بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر رابطه وجود دارد؟

H_0= بين بهزيستي مذهبي با شادکامي در دانشجويان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، استرس ادراک شده، کاهش استرس Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد علائم اضطراب