منابع پایان نامه ارشد درمورد سفر در زمان

دانلود پایان نامه ارشد

= آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه (شاهد)، I1= آبياري به ميزان 85 درصد نياز آبي گياه، I2= آبياري به ميزان 70 درصد نياز آبي گياه و کرت هاي فرعي به صورت فاکتوريل به مصرف زئوليت در سه سطح Z0= عدم مصرف زئوليت (شاهد)، Z 1= مصرف زئوليت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئوليت به مقدار هشت تن در هکتار و تيمار مصرف ساليسيليک اسيد در دو سطح SA0= عدم مصرف، SA1= مصرف ساليسيليک (در زمان شروع غوزه دهي به صورت محلول پاشي با غلظت 300 پي پي ام روي گياه اعمال شد)، اختصاص يافتند. رقم مورد استفاده در اين آزمايش، رقم گلدشت (IL-111) بود که در تاريخ 5/3/1389 کشت شد.

3-3: خصوصيات رقم مورد استفاده:
اين رقم بهاره متحمل به سرماي بهاره (Cold Tolerance)، حاصل انتخاب تک بوته از توده ي محلي آذربايجان غربي مي باشد. داراي ارتفاع کم تا متوسط بوده، گل هاي آن قرمز و نارنجي پررنگ، داراي غوزه هاي بزرگ و دانه هاي درشت با وزن هزار دانهي 44 گرم و داراي 28 درصد روغن مي باشد. در مناطق اصفهان و کرج کشت مي شود ولي به کم آبي حساس مي باشد. آزمايشات چند ساله ي به عمل آمده در مرکز کرج مشخص نموده که رقم IL-111 از غوزه هاي درشت، گلچه هاي قرمز خوش رنگ و بدون خار برخوردار و جهت کشت در مناطق معتدل سرد مناسب است. عملکرد دانه ي اين رقم حدود 2500-2000 کيلوگرم در هکتار مي باشد. هم اکنون اين رقم به عنوان يک ژنوتيپ مناسب در مناطق سرد، معتدل سرد و گرم به صورت كشت بهاره در کشور قابل کشت مي باشد (احمدي و همکاران، 1380).

شکل 3-1. نقشه کشت

I1

I3

12
R1
Z1
SA1
Z3
SA2
Z2
SA1
Z2
SA2
Z3
SA1
Z1
SA2

Z3
SA1
Z2
SA2
Z2
SA1
Z1
SA2
Z3
SA2
Z1
SA1

Z2
SA2
Z1
SA2
Z3
SA1
Z2
SA1
Z1
SA1
Z3
SA2

I3

I2

I1
R2
Z3
SA1
Z1
SA1
Z2
SA1
Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA2

Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA1
Z1
SA1
Z2
SA2
Z3
SA1

Z2
SA2
Z1
SA1
Z3
SA1
Z3
SA2
Z1
SA2
Z2
SA1

I3

I1

I2
R3
Z2
SA1
Z3
SA2
Z3
SA1
Z1
SA1
Z1
SA2
Z2
SA2

Z2
SA2
Z3
SA2
Z3
SA1
Z1
SA2
Z2
SA1
Z1
SA1

Z1
SA2
Z2
SA1
Z3
SA2
Z2
SA2
Z3
SA1
Z1
SA1

I2

I3

I1
R4
Z2
SA1
Z3
SA2
Z2
SA2
Z1
SA1
Z3
SA2
Z1
SA1

Z2
SA1
Z3
SA1
Z1
SA2
Z3
SA2
Z1
SA1
Z2
SA2

Z3
SA1
Z2
SA2
Z1
SA2
Z1
SA1
Z3
SA2
Z2
SA1
I1= آبياري معادل 100 درصد نياز آبي گياه
Z1= عدم مصرف زئوليت.
SA1= عدم مصرف ساليسيليک اسيد.
I2= آبياري معادل 85 درصد نياز آبي گياه.
Z2= مصرف 4 تن زئوليت در هکتار.
SA2= محلول پاشي ساليسيليک اسيد.
I3= آبياري معادل 70 درصد نياز آبي گياه.
Z3= مصرف 8 تن زئوليت در هکتار.

3-4: آماده سازي زمين و عمليات زراعي:
به منظور آماده سازي زمين، پس از اينکه رطوبت آن به حد مطلوبي رسيد و گاورو شد با گاوآهن برگرداندار شخم زده شد. نمونه ي خاک از مزرعه تهيه و بر اساس نتيجه ي آزمايش خاك كودهاي نيتروژن و فسفر به ترتيب به مقدار 200 و 150 کيلو گرم در هکتار از منابع اوره و سوپر فسفات تريبل در اختيار گياهان قرار گرفت. کود فسفر در زمان کاشت به طور کامل به زمين داده شد و يک سوم کود نيتروژن به صورت پايه و مابقي به صورت سرک که يک سوم آن در زمان مرحله ي روزت گياه و يک سوم ما بقي آن در زمان شروع غوزه دهي به زمين داده شد. به منظور اعمال زئوليت و کود پايه مورد نياز در وسط جوي ها شياري به عمق 15 سانتي متر ايجاد گرديد و کود پايه و زئوليت در کف آن اعمال شد. فاصلهي بين رديف هاي کاشت 60 سانتي متر و براي حصول تراکم 40 بوته در متر مربع فاصله ي روي رديف 8 سانتي متر در نظر گرفته شد (روي هر پشته دو رديف گياه کاشته شد). هر کرت شامل 4 خط کشت به طول 6 متر بود. فاصله دو تکرار از يکديگر 3 متر در نظر گرفته شد.
نحوهي اعمال تنش (حجم آب مصرفي بر حسب متر مكعب) با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد:

60÷{(دبي آب ورودي)÷ (ارتفاع تبخير از تشتک× حجم تشتک تبخير× راندمان آبياري× مساحت کرت× ضريب گياهي× 1000}

در اين فرمول براي جايگذاري اعداد تشتک تبخير که از نوع کلاس A بود از آمارهاي روزانهي ايستگاه هواشناسي اراک استفاده گرديد. دبي آب ورودي سيفون ها محاسبه شد و ضريب گياهي (ضريب گياهي گلرنگ 1/1) از جدول کتاب نياز آبي گياهان در ايران به دست آمد (عليزاده و كمالي، 1386). سپس با توجه به اعداد حاصل شده و ميزان اعمال تنش، اقدام به آبياري 100، 85 و 70 درصد نياز آبي گياهان گرديد.

3-5: اندازه گيري صفات:
3-5-1: عملکرد و اجزاء عملکرد:
3-5-1-1: ارتفاع گياه
بدين منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهاي بلندترين ساقه محاسبه گرديد و تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با ميانگين اين نمونه ها اندازه ي ارتفاع کل بوته ها بدست آمد.

3-5-1-2: ارتفاع اولين شاخه ي فرعي گياه از سطح خاک:
با وارد شدن ماشين آلات مدرن برداشت، صفت ارتفاع اولين شاخه ي فرعي از سطح خاک براي برداشت مکانيزه حائز اهميت مي باشد. بدين منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهاي اولين ساقه از سطح خاک به تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با ميانگين اين نمونه ها ارتفاع اولين شاخه ي فرعي از سطح خاک براي کل بوته ها بدست آمد.

3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتاني آن:
با استفاده از کوليس قطر ساقه تعداد 10 نمونه از بوته هاي برداشت شده از سطح خاک اندازه گيري شد و با معدل گيري آن ها قطر ساقه ي بوته ها محاسبه گرديد.

3-5-1-4: تعدا شاخه ي فرعي:
بدين منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر رديف 10 بوته مشخص و تعداد شاخه هاي فرعي آن ها شمرده و ميانگين آن ها مبناي محاسبه گرديد.

3-5-1-5: تعداد غوزه ي نابارور در هر بوته:
به غوزه اي نابارور گفته مي شود كه اندام هاي زايشي در آن تشكيل نشده باشند و يا اينكه داراي اندام هاي
زايشي هست ولي به دليل عدم تلقيح آمادگي و عدم انتقال اسميلات، دانه اي در غوزه تشكيل نمي شود. جهت محاسبه ي صفات فوق پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت و انتخاب 10 بوته مشخص و شمارش صفات مورد نظر و تعيين ميانگين آن ها انجام شد.

3-5-1-6: قطر غوزه:
با استفاده از کوليس قطر غوزهي تعداد 10 نمونه از بوته هاي برداشت شده اندازه گيري شد و با معدل گيري آن ها قطر غوزهي بوته ها محاسبه گرديد.

3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعدا دانه در غوزه:
بدين منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت 10 بوته مشخص و تعداد غوزه هاي آن ها شمرده و ميانگين آن ها مبناي محاسبه گرديد و سپس 10 غوزه به طور تصادفي انتخاب و پس از جدا کردن دانه ها ي آن ها تعدا کل دانه ها شمرده شده و با تقسيم بر 10 تعداد دانه در غوزه محاسبه گرديد.

3-5-1-8: عملکرد دانه:
پس از برداشت و توزين کل بوته هاي برداشت شده از 2 متر مربع از هر کرت با قرار دادن کل غوزه ها درون گوني با کوبيدن آن ها، با استفاده از غربال دستي بوجاري و کاه گيري دانه ها صورت پذيرفت و کل دانههاي برداشت شده توزين شدند و به عملکرد در هکتار تعميم داده شده و سپس اين دانه ها درون پاکت هاي شماره دار جهت اندازه گيري هاي بعدي قرار داده شدند.

3-5-1-9: وزن هزار دانه:
بدين منظور تعداد 1000 بذر با ترازوي دقيق توزين و وزن هزار دانهي هر کرت به دست آمد.

3-5-1-10: وزن هزار دانهي غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي:
پس از رسيدگي کامل از ابتدا و انتهاي هر کرت يک متر حذف گرديد و از دو رديف مياني پس از حذف اثرات حاشيه اي ( رديف اول و چهارم به عنوان حاشيه منظور گرديد) 2 متر مربع از تمامي بوته ها غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي آنها به صورت جداگانه جدا شده و دانه هاي درون غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي به صورت جداگانه توزين شدند و سپس به عملکرد در هکتار تعميم داده شد.

3-5-1-11: عملکرد بيولوژيک:
پس از رسيدگي کامل از ابتدا و انتهاي هر کرت يک متر حذف گرديد و ار دو رديف مياني پس از حذف اثرات حاشيه اي ( رديف اول و چهارم به عنوان حاشيه منظور گرديد) 2 متر مربع تمامي بوته ها کف بر شدند و به منظور خشک شدن کل نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دماي 75 درجه ي سانتي گراد نگهداري شدند. عملکرد ماده ي خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گرديد.

3-5-1-12: عملکرد بيولوژيک غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي:
پس از رسيدگي کامل از ابتدا و انتهاي هر کرت يک متر حذف گرديد و ار دو رديف مياني پس از حذف اثرات حاشيه اي ( رديف اول و چهارم به عنوان حاشيه منظور گرديد) 2 متر مربع تمامي بوته ها غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي آنها به صورت جداگانه برداشت و به منظور خشک شدن نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دماي 75 درجه ي سانتي گراد نگهداري شدند. عملکرد ماده ي خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گرديد.

3-5-1-13: شاخص برداشت بوته:
از تقسيم عملکرد دانه به عملکرد بيوماس(عملکرد بيولوژيک)و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گرديد.
3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه هاي اصلي و غوزه هاي فرعي:
از تقسيم عملکرد دانهي غوزه ها به عملکرد بيوماس(عملکرد بيولوژيک) آن ها و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گرديد.

3-5-2: شاخص هاي رشد:
3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI):
براي محاسبه ي شاخص سطح برگ در زمان گل دهي در حالي که تمامي برگ هاي گياه سبز مي باشند، تمامي برگ هاي 10 گياه از هر کرت را جدا کرده و توسط کاغذ شطرنجي اندازه گيري و نتيجه به صورت ميانگين ثبت گرديد. شاخص سطح برگ به عنوان مجموع مساحت يک طرف برگ گياهان در واحد سطح زمين تعريف مي شود. اين شاخص براي پهن برگان مناسب است (نادري درباغشاهي و همکاران، 1383). براي محاسبهي اين شاخص از فرمول زير استفاده مي شود.

LAI={(LA1+LA2)÷2}×{(1÷GA)}

3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR ):
عبارت است از تجمع مادهي خشك در واحد سطح زمين در واحد زمان كه واحد آن بر حسب گرم بر متر مربع در روز بيان مي شود . محاسبهي CGR طبق فرمول زير مي باشد: كه درآن : W2-W1= تغييرات وزن خشک کل گياه در فاصلهي زماني T2-T1 مي باشد.
CGR= (W2-W1)÷(T2-T1)

3-5-2-3: سرعت رشد نسبي(RGR):
عبارت است از افزايش وزن خشك گياه نسبت به وزن خشك اوليه در يك فاصلهي زماني معين كه واحد
آن بر حسب گرم بر گرم در روز بيان مي شود . كه در آن : LnW2- LnW1= اختلاف لگاريتم طبيعي تغييرات وزن خشک کل گياه در فاصلهي زماني T2-T1 مي با شد.
RGR= { (LnW2- LnW1) ÷ (T2-T1) }

3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR):
عبارت است از مقدار مواد خالص فتوسنتزي ساخته شده در واحد سطح برگ، در واحد زمان كه واحد آن گرم برمتر مربع سطح برگ در روز مي باشد. همچنين NAR شامل مقدار مواد معدني جذب شده است، ولي از آنجايي كه مواد معدني كمتر از 5 درصد وزن گياه را تشكيل مي دهد، اين عدد بزرگ نخواهد بود. معادلهي مقادير NAR بر اين فرض استوار است كه رابطهي بين وزن گياه وسطح برگ خطي است وبراساس فرمول زير محاسبه مي شود. كه در آن : W2-W1= تغييرات وزن خشک کل گياه در فاصلهي زماني T2-T1 مي باشد و LnLA2-LnLA1= اختلاف لگاريتم طبيعي تغييرات سطح برگ در فاصلهي زماني مذکور و LA2-LA1= تغييرات سطح برگ در فاصلهي زماني مورد نظر مي باشد.

NAR= {(W2-W1)÷ (T2-T1)}×{(LnLA2-LnLA1)÷(LA2-LA1)}

3-5-2-5: شاخص نسبت سطح برگ (LAR):
اين شاخص عبارت است از نسبت سطح برگ يا سطح بافت هاي فتوسنتز کننده به وزن خشک کل گياه يا وزن خشک کل بافت هاي تنفس کننده و واحد آن متر مربع بر گرم مي باشد. در واقع شاخص نسبت سطح برگ ميزان سرمايه گذاري گياه را در برگ ها نشان مي دهد به طوري که گياه ابتدا سرمايه گذاري در برگ ها را افزايش و سپس کاهش مي دهد. اين شاخص از طريق فرمول زير به دست مي آيد. که در آن به جاي LA مي توان LAI (شاخص سطح برگ) را قرار داد و TDW= وزن خشک کل گياه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آبياري، اسيد، خشکي Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد گياه، سانتي، ميانگين