منابع پایان نامه ارشد درمورد سفارت، ميانه، دانشجويان، انقلابي

دانلود پایان نامه ارشد

را نگذارند به منزل برسيم».( خمینی، 1362 : 226 )
چنين به نظر مي رسد كه بحران گروگان گيري علاوه بر تقويت و تثبيت روند انقلاب و نهادهاي انقلابي جمهوري اسلامي ، در جهت حمايت و تقويت طيف وسيعي از انقلابيون مذهبي در برابر عناصر ميانه رو و ليبرال مورد بهره برداري قرار گرفت. ازآنجا كه تسخير سفارت «راديكال شدن قوانين سياست» در ايران را استمرار بخشيد، جنبه تندروي انقلاب را تقويت و عرصه را بر سياست هاي ميانه روانه دولت موقت تنگ نمود. استقبالي كه توده هاي مردم انقلابي ايران از اقدام دانشجويان به عمل آوردند آن قدر وسيع و گسترده بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه نداشت. به ناگهان مردم با حضور وسيع و دايمي در جلوي سفارت و انجام تظاهرات ، نارضايتي كه در نتيجه حركات محافظه كارانه دولت موقت آن هم در يك محيط انقلابي ايجاد شده بود ، گسست و همچون انفجاري ناگهاني سير معمولي و روزمره 9ماه گذشته دولت موقت را متوقف و سرعتي بي سابقه و انقلابي به روند تحولات سياسي و اجتماعي ايران بعد از انقلاب دادند و بدين جهت تسخير سفارت انقلاب دوم و بزرگ تر از انقلاب اول ناميده شد.( محمدي ،1378 : 73 ) انقلابي كه براي طيف انقلابيون مذهبي موهبت الهي بود و دانشجويان نيز اين نكته را به خوبي درك مي كردند. هدف آنها نيز حمايت از به قدرت رسيدن مذهبيون در شرايطي بود كه با افشاگري دانشجويان و بر ملا شدن خطوط ارتباطي برخي سياستمداران ميانه رو با آمريكا ، از جايگاه آنها كاسته شد.حتي در عزل بني صدر نيز پيامدهاي اين فرآيند را مي توان شاهد بود. بحران سفارت و تبعات آن، مبارزه انقلابيون مذهبي را در چندين جبهه تسريع كرد، بويژه زماني كه دانشجويان دست به انتشار اسناد داخل سفارت زدند، گرچه در نهايت امر انقلابيون مذهبي و روحانيون امكان كنترل واقعي كشور را به دست آوردند.« در نبردي كه مبارزان اسلام گرا در رويارويي با آمريكا آغاز نمودند از يك سو مبارزه با رژيم شاه را مهمترين وضع به پايان مي رساندند و از سوي ديگر رهبري نبرد استقلال ملي را در دست مي گرفتند». (پیر،ژیان،برناد،1377 : 236 ) جبهه ديگر انقلابيون پيرو خط امام مبارزه با كند روي ميانه روها و اتهامات عناصر چپ گرا بود. چپ گرايان با توجه به اقدامات ميانه روها كه دولت موقت را در اختيار داشتند تبليغ مي كردند كه انقلاب اسلامي نه تنها با آمريكا تضادي ندارند بلكه در دراز مدت به سازش با آن تن خواهد داد اما تسخير سفارت آنها را خلع سلاح نمود و با افشاسازي اسناد به دست آمده از سفارت عملاً جو سياسي را به سوي تضعيف ميانه روها سوق داد(در تجمعات انقلابي آن دوره اين شعار تكرار مي شد:«دانشجوي خط امام افشا كن افشا كن»). از زواياي ديگر ،بحران تسخير سفارت حتي در ابعاد و تسريع بنيانگذاري حكومت ديني نيز نقش به سزايي ايفا كرد. بدين گونه كه در كشوري كه آوازه ضديت با امپرياليسم رمز پيروزي بود. بنيادگرايان مذهبي به عنوان قهرمان چنين امري شهرت يافتند. ماجراي گروگان گيري، برخي از راديكال ترين چهره هاي بنيادگرايان را در مركز سياسي ايران قرار داد و صداي عناصر ميانه رو را در نطفه خفه كرد.( دفرونزو ،1379: 87 – 89 ) از اين رو با بحران گروگان گيري و اتخاذ كارآمدترين استراتژي دانشجويان مبارز براي سوق دادن ايران به سوي حكومت ديني اسلامي كه با انتشار اسناد به دست آمده از سفارت صورت گرفت و موجب بي اعتمادي نسبت به ليبرال ها (ميانه روها) گرديد بنيادگرايان به سوي تحكيم پايه هاي قدرت خويش و ايجاد حكومت ديني گام بزرگي برداشتند.( ميلاني ،1381 : 309 )
از منظري مشابه در تحليل هاي ديگري نيز اينگونه تصريح شده است كه« آيت ا…خميني كه خواسته اصلي اش برقراري جمهوري اسلامي تحت رهبري ولي فقيه بود، مي ديد كه با حمايت از اقدام دانشجويان، قطعاً آرزويش برآورده خواهد شد و در آن زمان كه اقدام دانشجويان احساسات موافق مردم را برانگيخته بود به نظر مي رسيد كه اين اقدام از پايگاه توده اي وسيعي برخوردار شود».( رمضاني ،1380 : 63)
در هر صورت ورود انقلابيون مذهبي (مكتبي ها) به صحنه قدرت اجرايي در شوراي انقلاب(پس از استعفاي دولت موقت) مجلس شوراي اسلامي و دولت (نخست وزيري) و برگزاري رفراندوم قانون اساسي و استحكام اين حضور كه در جريان بحران هاي بعدي نقش بسزايي ايفا نمود، از فرصت هاي عديده اي بود كه در نتيجه اين بحران در اختيار جمهوري اسلامي قرار گرفت.
از ديگر فرصت هايي كه اين بحران به نظام جديد عرضه كرد، فراهم نمودن زمينه پالايش عرصه سياسي ازگروههاي مخالف و مدعي قدرت بود كه شرايط سياسي- اجتماعي را تا مرز هرج و مرج و آشوب آفريني پيش بردند با بروز اين بحران و راديكال تر شدن فضاي جامعه در افكار عمومي همسويي اقدامات گروه هاي معارض داخلي با آمريكا تداعي گرديد و هر گونه برخورد با آن را ملزم و مشروع نمود تا جايي كه حتي بالاترين مقام تدبير گر نظام نيز آن را مورد تاكيد قرار داد:
« اگر اين گروه ها دست به آشوب بزنند ملت رابطه مستقيم سران آنان را با آمريكا خواهد فهميد و تكليف خود را با آنان روشن خواهد كرد و اغماض به عفو مخالف سياست اسلامي خواهد بود» .( خميني ،1362 : 59 )
با مرگ شاه در دويست و شصت و هفتمين روز از بحران (مردادماه 1359) و شروع جنگ عراق و ايران در سيصدوبيست و چهارمين روز بحران(شهريور ماه1359) علايم و نشانه هاي فروكش كردن بحران ظاهر گشت. آنگاه كه با رفتن شاه سوژه بحران از بين رفت و مشخص شد كه شاه هرگز برنمي گردد، اراده معطوف به مهار بحران در جمهوري اسلامي ايجاد گرديد با شروع جنگ كه دفاع ملي در مبارزه ضد آمريكايي غلبه يافت ، رهبري كاريزما در پي آن بود كه اولاً : براي بهتر جنگيدن با عراق ، جمهوري اسلامي بايد از اتهامات بين المللي بيرون بيايد . ثانياً: با آغاز جنگ موضوع اصلي جنگ تغيير كرده و بايد با حل بحران همه امكانات و منابع صرف رفع تجاوز شود و همچنين با آزاد كردن اموال و منابع ارزي امكان تامين نيازمنديهاي جبهه نبرد فراهم گردد. لذا شروع جنگ نظام را با بحران جديدي مواجه ساخت و بحران گروگان گيري را تحت ال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، آغاز بحران، افغانستان، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل بیرونی، مطالعات کتابخانه ای، جامعه آماری، متغیر مستقل