منابع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اقتصادی، شهروندان تبریز، دانشجویان دختر، امنیت غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات را به عموم جامعه در قالب توصیههای غذایی تسهیل نماید(همان:64).
توجه به الگوهای غذایی که پیچیدگیهای دریافت های غذایی را دربرمیگیرد تصویر مناسبی از رژیم غذایی و عادات تغذیهای افراد جامعه را به ما میدهد و به ما کمک میکند تا افرا در معرض خطر در با بیماری های مزمن وابسته به تغذیه را شناسایی کرده وسپس برای آنها توصیههای تغذیه ای داشته باشیم، چرا که مردم در انتخاب غذاهایشان کمتر به محتوای موادغذایی توجه میکنند. در واقع با توجه به آنکه درنظر گرفتن ترکیب غذاهای مختلف که مردم غالبا با یکدیگر مصرف میکنند برای توصیهها و راهنمای رژیمی ضروری است. توجه به الگوهای غذایی به ما کمک می کند تا پیامدها و مفهوم راهنماهای رژیمی را به راحتی در قالب الگوهای غذایی برای جامعه بیان کنیم(حسینی اصفهانی و همکاران،24:1387).
1-6-پرسشهای اساسی تحقیق:
سوال اصلی در تحقیق حاضر:
چه عواملی بر الگوهای غذایی خانواده های شهر کرمان تاثیر می گذارند؟
آیا بین متغیرهایی مانند سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، تعارض کار-خانواده و میزان درآمد زنان و الگوهای غذایی خانواده هایشان رابطه وجود دارد؟
همچنین آیا بین متغیرهایی مانند طبقه اجتماعی، تبلیغات تلویزیونی، ابعاد خانواده، سن و تحصیلات زنان ، میزان درآمد و الگوهای غذایی خانواده هایشان همبستگی مشاهده می شود؟
1-7 -تعریف اصطلاحات و مفاهیم اساسی تحقیق
الگوهای غذایی: الگوی غذایی به این معنی که چه غذایی،چگونه و چه وقت خورده شود(قنادی اصل و ایران پرور،257:1388).
زنان شاغل:زنی که در خارج از محیط خانه در یکی از ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مشغول به کار است و در قبال میزان کار خود ماهیانه حقوق دریافت میکند.
زنان خانه دار:خانه داری در لغت به معنای تدبیر زمان، مواظبت زن در کارهای خانه است. از نظر لغوی زنی که امور خانه را با نظم و اقتصاد اداره میکند خانه دار نامیده میشود.
شهر کرمان: کرمان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان کرمان در جنوب شرق ایران است. در مدارک تاریخی و جغرافیایی از کرمان با نام های دیگری چون: کارمانیا، گواشیر، ژرمانیا و کریمان نام برده شده است. دارای آب و هوای خشک وکویری با مساحت 546 کیلوتر مربع می باشد وجمعیتی بالغ بر 515114 نفر دارا می باشد.

فصل دوم

مباني نظري تحقيق

مروری بر پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی:
2-1- مقدمه:

بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگران و مرتبط با تحقیق حاضر، لازمه یک پژوهش علمی است ، زیرا می توان از نتایج حاصل از آنهاسوال ها و ایده های تازهای استخراج کرد تا راهی برای این تحقیق و تحقیقات آینده گردد. بطور طبیعی آثار گذشته نقاط قوت و ضعفی دارند که می توان با مطالعهی آنها از نقاط قوت استفاده کرده و از نقاط ضعف دوری کرد .این مطالعات به ما نشان میدهد که پژوهش خود را از کجا شروع کنیم. در این فصل ابتدا مطالعات و پژوهشهای مربوط به موضوع مورد بررسی در داخل ایران و در مرحلهی بعد در کشورهای دیگر را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم، سپس چارچوب نظری تحقیق که تلفیقی از چند تئوری است بیان میگردد. در پایان این فصل نیز به بیان مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق پرداخته میشود.
2-2-مروری برتحقیقات داخلی:
جهانگیر جهانگیری و ماهرخ رجبی(1380) پژوهشی تحت عنوان بررسی فرهنگ و سواد تغذیهای زنان در شهر شیراز بر روی 499 زن در سنین بالاتر از 15 سال با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب انجام دادند. یافتهها حاکی از این بود که با وجود آگاهی تعدادی از زنان از بهترین شیوههای مصرف مواد غذایی باز هم استفاده از شیوه های مطلوب چندان متداول نیست. بطور کلی در انتخاب غذایی بیشتر از این که نیاز اعضای خانوار درنظر گرفته شود،در دسترس بودن مواد و ذائقه اعضای خانوار ملاک قرار میگیرد(جهانگیری و رجبی،1380).
عوامل تاثیر گذار بر رفتار تغذیهای زنان کارگر بر پایهی مدل تلفیقی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی:یک رویکرد کیفی پژوهشی است که زهره کشاورز،معصومهسیمبر،علی رمضانخانی بر روی زنان کارگر شاغل در کاخانجات شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت انجام دادند. یافته ها نشان داد که زنان کارگر نگرش نسبتا خوبی در مورد تغذیه ی سالم دارند. اهمیت به نظرات همسر و فرزندان از مهم ترین هنجارهای ذهنی موثر بر تغذیه آنان دارد فرهنگ تغذیهای جامعه و نقش مادر در رفتارهای تغذیه ای خانواده نیز موثراست. محدودیتهای زمانی و مکانی از مهم ترین موانع انجام تغذیه سالم قلمداد گردید. همچنین زنان کارگر از خودکارآمدی کافی در برنامه ریزی برای تغذیه ی سالم برخوردار نبودند(کشاورز و همکاران،1389).
محمدباقر علیزاده اقدم(1391) در تحقیقی بر روی 752 نفر از شهروندان تبریزی به این نتیجه رسید که سبک غذایی شهروندان بر حسب وضعیت تأهل،جنسیت، وضعیت طبقهی اجتماعی، سن، شاخصحجم بدن،سرمایهی اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی متفاوت بوده است(علی زاده اقدم،1391).
بررسی تطبیقی تفاوتهای جنسیتی در عادتهای غذایی دانشجویان ایرانی و هندی عنوان پژوهشی است که محمد اسماعیل ریاحی (1384) بر روی 504 نفر از دانشجویان دختر و پسردانشگاه مازندران و پنجاب هند در سال تحصیلی 1380 انجام داده است. در این تحقیق263 نفر از دانشگاه مازندران و 241 نفر از دانشگاه پنجاب هند به طور تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش برای یافتن رابطه ی برخی از عوامل روانی- اجتماعی(جنسیت،فرهنگ،پایگاه اقتصادی اجتماعی،دانش بهداشتی و باورهای درباره ی سلامتی) با الگوهای عادتهای غذایی دانشجویان انجام شده است. یافته ها نشان داد که عادتهای غذایی با متغیرهای ذکر شده رابطه داشته است و روی هم رفته دختران بیش از پسران و دانشجویان هندی بیش از دانشجویان ایرانی عادتهای غذایی سالم و سودمندی دارند که آنها را در برابر بیماریهای غبرعفونی مقاوم می سازد(ریاحی،1384).
فرشاد فریور و همکارانش(1388) پژوهشی بر روی 1154 نفر ار استانهای گلستان،سیستان و بلوچستان و بوشهر انجام دادند به نتایجی دست یافتند که حاکی از این بودکه 70-50 درصد از نمونه 4گروه اصلی غذایی مطلع بودند،50-40 درصد از افراد نسبت به نقش آنهادر بدن انسان آگاهی داشتند. فراوانی مصرف گوشت در افراد مورد بررسی به ندرت،گوشت ماهی در سطح متوسط،حبوبات در سطح بالا و میوه،سبزی،ماست و پنیر در سطح قابل قبول و مصرف چیپس و پفک،قند و شکر و نوشابه های گازدار در سطح بالایی قرار داشتند(فریور وهمکاران،1388).
بررسی میزان سوءتغذیه و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ابتدایی کردستان عنوان پژوهشی است که شعله درویشی و همکارانش(1388) انجام داده اند. بر اساس نتایجبین شغل مادر و سوءتغذیه ی مزمن، بین سطح سواد پدر و مادر و شاخص قد برای سن و وزن برای قد رابطه ی معناداری وجود داشت. همچنین بین مصرف گوشت و سوءتغذیه مزمن و مصرف هفتگی پنیر و شیر،بین میزان مصرف نوشابه و سوءتغذیه مزمن و همچنین بین مصرف تنقلات بیارزش مانند:پفک و وزن برای قد رابطه ی معناداری وجود داشت(درویشی وهمکاران،1388).
در تحقیقی که جعفر هزار جریبی و فیروزه علیزاده اقدم(1391) با عنوان نقش تعیین کننده سرمایه اقتصادی و اجتماعی در ناامنی غذایی شهروندان مطالعهی موردی: شهروندان تبریزی بر روی 385 نفر انجام دادند به این نتایج رسیدند که بین ناامنی غذایی و ابعاد حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد در حالی که بین اعتماد اجتماعی و ناامنی غذایی رابطه ی معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین سرمایه اقتصادی و ناامنی اقتصادی رابطه ای معنی دار و بین دسترسی به غذا و کفایت غذایی رابطه معنی دار و معکوس ولی بین سرمایه اقتصادی و کیفیت غذایی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.ناامنی غذایی شهروندان بر حسب مقطع تحصیلی و نوع شغل افراد متفاوت است(هزارجریبی و علیزاده اقدم،1391).
تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اختلالات تغذیهای زنان عنوان تحقیقی است کهمحمدعباس زاده،علیرضا استاد رحیمی، فریبا غنی افشرد،پروین علی پور(1391) انجام داده اند. روش کار پیمایشی بوده و ابزار پرسشنامه استاندارد شده بومی شده می باشد.حجم نمونه 400نفر از زنان و دختران 49-15 ساله شهر تبریز می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهدکه از بین متغیرهای مستقل(تاثیر خانواده،همسالان،رسانه ها،میزان دینداری و تاثیر مقایسه های اجتماعی) متغیر مقایسه ی اجتماعی بالاترین تاثیر را بر میزان اختلالات تغذیهای پاسخ گویان داشته است و متغیرهای مذکور 34 درصد تغییرات متغیر وابسته(اختلال تغذیهای) را تبیین مینمایند(استاد رحیمی و همکاران،1391).
نتایج تحقیق آرمان لطیفی و طاهره دهداری(1388) که به بررسی رفتارهای تغذیه ای دانشجویان دختر خوابگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختندنشان داد که 2درصد دانشجویان دارای رفتارهای تغذیهای در سطح ضعیف،59درصد در سطح متوسط و 8/40 درصد افراد دارای رفتارهای تغذیهای مناسب جهت پیشگیری از کم خونی و فقرآهن بودند(لطیفی و دهداری،1388).
مالک علی محمدی و همکارانش(1389) تحقیقی با عنوان آگاهی دستیاران(70نفر) و کارورزان(66) پزشکی در حال تحصیل از دانش تغذیه ای انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سطح دانش 3/23 درصد شرکت کنندگان ضعیف3/61 درصد متوسط 4/13درصد خوب بوده است.ولی دانش تغذیه ای هیچ کس در حد خیلی خوب نبود و پاسخ صحیح به سوالات دانش تغذیهای 50.28 درصد بوده است(علی محمدی وهمکاران ،1389).
نتایج تحقیق مهدی دلوریان زاده و همکارانش(1390) بر روی 587 دانش آموز دختر در محدوده ی سنی11 تا 16 سال در شهر ملایر و شاهرود حاکی از این بود که اکثریت افراد دارای آگاهی متوسط5/59،نگرشخوب 2/55درصد،و عملکرد متوسط 55/5درصد بوده است(دلوریان زاده،1390).
پژوهشی که نسرین معصومی،شیرین جفرودی،عاطفه قنبری،احسان کاظم نژاد،فاطمهشجاعی وابوالحسن رفیعی(1391)تحت عنوان بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشتبر روی 194 نفر سالمند بازنشسته از موسسه های دولتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 1/87درصد سالمندانتغذیه طبیعی 19/12درصد امکان سوءتغذیه و 4درصد سوءتغذیه دارند.وضعیت تغذیه نیز با سن ودرآمد ارتباط داشته و وضعیت تغذیه ی طبیعی در زنان و سالمندان با درآمد بیشتر افزایش می یابد(معصومی و همکاران،1391).
بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد تغذیهای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه ی4اصفهان(1387)تحقیقی استکه محمدمهدیهزاوهای،آسیه پیرزاد،محمدحسنانتظاری،اکبرحسن زاده و نیماه بحرینیانبر روی 120 دانش آموز انجام دادند. یافته ها نشان داد که 90درصد دانش آموزان عملکرد تغذیه ای نامطلوب و 5/37 درصد درمورد تغذیه ی سالم آگاهی ضعیف داشتند(هزاوهای و همکاران،1387).
زهرا کرم سلطانی،احمدرضا درستی،محمدرضا اشرافیان و ابوالقاسمجزایری(1386) پژوهشی با عنوان چاقی و امنیت غذایی در کودکان دبستانی شهر یزد بر روی 187 دانش آموز 11-9 ساله ی چاق و غیرچاق انجام دادند.نتایج تحقیق آنان نشان داد که دریافت بالای انرژی- پروتئین و کربوهیدرات از عوامل غذایی مرتبط با چاقی در بین دانش آموزان دبستانی شهر یزد است. همچنین با کنترل چربی بین امنیت غذایی و چاقی ارتباط معناداری مشاهده شد(کرم سلطانی وهمکاران،1386).
بررسی میزان شیوع چاقی ، چاقی شکمی و رابطهی آن با الگوی مصرف غذایی در نوجوانان پسر دبستانی شهرتبریز(1383) عنوان پژوهشی است که نوشین شهیدی،پروین میرمیران وفردینبر روی نمونه ی 341 نفری نوجوانان 16-14 سالهی دبیرستانهای تبریز انجام دادند.نتایج بررسی حاکی از این بود که بسامد مصرف تنقلات و میوه ها در هفته در نمونههای اضافه وزن بیشتر و چاق کمتر از سایر گروههای غذایی بود. پسران دارای وزن زیاد و چاق وعدهی صبحانه را نیز به میزان بیشتری حذف کرده بودند(شهیدی و همکاران،1383).
تحقیقی با عنوان «ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران» توسطمحمود بختیاری، الهام احرام پوش، رضا راست منش، علیدل پیشه، فرید زائری و رضا همایون فردر سال 1389 انجام گرفته است. نمونه آماری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد زنان شاغل، توزیع فراوانی، حمایت اجتماعی، سرمایه فرهنگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، سبک زندگی، امنیت غذایی، شورهای اسلامی