منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک های والدگری، انحراف معیار، ترتیب تولد

دانلود پایان نامه ارشد

تحصیلات
فراوانی
درصد
مقایسه تحصیلات مادران دو گروه
مقایسه تحصیلات پدران دو گروه
گروه بالینی
سیکل
پدر
6
12
031/5 χ2=
(41/0) p=

92/8 χ2=
(11/0)p=

مادر
2
4

دیپلم
پدر
26
52

مادر
33
66

فوق دیپلم
پدر
10
20

مادر
6
12

لیسانس
پدر
8
16

مادر
7
14

فوق لیسانس
پدر
0
0

مادر
1
2

دکتری
پدر
0
0

مادر
1
2

آزمودنی های غیر بیمار
سیکل
پدر
5
10

مادر
2
4

دیپلم
پدر
21
42

مادر
33
66

فوق دیپلم
پدر
5
10

مادر
6
12

لیسانس
پدر
14
28

مادر
23
100

فوق لیسانس
پدر
1
2

مادر
5
10

دکتری
پدر
4
8

مادر
1
2

جدول ‏43: فراوانی و درصد مربوط به تحصیلات والدین آزمودنیهای تحقیق
نتایج مندرج در جدول 4-3 نشان می دهد که خی دو مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی مرتبط با تحصیلات پدران دو گروه برابر با 93/8 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ میزان تحصیلات پدرشان با یکدیگر متفاوت نیستند. همچنین نتایج مندرج در

شاخص

گروه تحصیلات
فراوانی
درصد
مقایسه تحصیلات مادران دو گروه
مقایسه تحصیلات پدران دو گروه
گروه بالینی
سیکل
پدر
6
12
031/5 χ2=
(41/0) p=

92/8 χ2=
(11/0)p=

مادر
2
4

دیپلم
پدر
26
52

مادر
33
66

فوق دیپلم
پدر
10
20

مادر
6
12

لیسانس
پدر
8
16

مادر
7
14

فوق لیسانس
پدر
0
0

مادر
1
2

دکتری
پدر
0
0

مادر
1
2

آزمودنی های غیر بیمار
سیکل
پدر
5
10

مادر
2
4

دیپلم
پدر
21
42

مادر
33
66

فوق دیپلم
پدر
5
10

مادر
6
12

لیسانس
پدر
14
28

مادر
23
100

فوق لیسانس
پدر
1
2

مادر
5
10

دکتری
پدر
4
8

مادر
1
2

جدول ‏43، دو گروه برابر با 03/5 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ میزان تحصیلات مادرشان با یکدیگر متفاوت نیستند.

جدول ‏44: فراوانی و درصد مربوط به وضعیت شغلی والدین
شاخص
گروه شغل
فراوانی
درصد
مقایسه تحصیلات پدران دو گروه
مقایسه تحصیلات مادران دو گروه
گروه بالینی
کارگر/ خانهدار
پدر
5
10
572/3 χ2=
(16/0) p=
01/4 χ2=
(134/0)p=

مادر
44
88

کارمند
پدر
23
46

مادر
5
10

آزاد
پدر
22
44

مادر
1
2

آزمودنی های غیر بیمار
کارگر/ خانهدار
پدر
7
14

مادر
36
72

کارمند
پدر
30
60

مادر
12
24

آزاد
پدر
22
44

مادر
2
4

نتایج مندرج درجدول4-4 نشان می دهد که خی دو مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی مرتبط با شغل پدران دو گروه برابر با 57/3 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ وضعیت شغلی پدرشان با یکدیگر متفاوت نیستند. همچنین نتایج مندرج در جدول ‏44، نشان می دهد که خی دو مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی مرتبط با وضعیت شغلی مادران دو گروه برابر با 01/4 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ وضعیت شغلی مادرشان با یکدیگر متفاوت نیستند.

جدول ‏45: شاخص های توصیفی مربوط به سن والدین مربوط به دوگروه
شاخص
گروه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
مقایسه سن پدران دو گروه
مقایسه سن مادران دو گروه
گروه بالینی
پدر
32
52
54/39
20/5
83/0 T=
(41/0) P=
63/1-T=
(11/0)P=

مادر
24
49
98/33
73/4

گروه بهنجار
پدر
31
52
04/40
16/5

مادر
25
48
56/35
93/4

کل
پدر
31
52
97/39
17/5

مادر
24
49
77/34
87/4

نتایج مندرج درجدول4 -5، نشان می دهد که t مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی سن پدران دو گروه برابر با 83/0 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ سن پدرشان با یکدیگر متفاوت نیستند. همچنین نتایج مندرج درجدول ‏45، نشان می دهد که t مشاهده شده ناشی از مقایسه سن مادران دو گروه برابر با 63/1- است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد. بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ سن مادرشان با یکدیگر متفاوت نیستند

جدول ‏46: فراوانی و درصد مربوط به تعداد فرزندان خانوادههای آزمودنیهای دو گروه
شاخص
گروه
تعداد
فراوانی
درصد
مقایسه فراوانی تعداد فرزندان خانواده دو گروه
گروه بالینی
1 نفر
14
28
15/1 χ2=
(88/0)P=

2 نفر
28
56

3 نفر
6
12

4 نفر
1
2

5 نفر
1
2

گروه بهنجار
1 نفر
19
38

2 نفر
24
48

3 نفر
5
10

4 نفر
1
2

5 نفر
1
2

نتایج مندرج درجدول 4-6 ، نشان میدهد که خی دو مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی های مرتبط با تعداد فرزندان خانواده های دو گروه برابر15/1 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد.بنابراین دو گروه مورد بررسی از لحاظ تعداد فرزندان خانواده با یکدیگر متفاوت نیستند.

جدول ‏47: نتایج توصیفی آزمودنی ها بر اساس ترتیب تولد
شاخص
گروه
ترتیب تولد
فراوانی
درصد
مقایسه فراوانی رتبه تولد آزمودنی های دو گروه
گروه بالینی
فرزند اول
28
56
07/2χ2=
(722/0)P=

فرزند دوم
18
36

فرزند سوم
3
6

فرزند چهارم
0
0

فرزند پنجم
1
2

گروه بهنجار
فرزند اول
32
64

فرزند دوم
13
26

فرزند سوم
3
6

فزرند چهارم
1
2

فرزند پنجم
1
2

نتایج مندرج در جدول 4-7 نشان میدهد که خی دو مشاهده شده ناشی از مقایسه فراوانی رتبههای تولد مربوط به آزمودنی های دو گروه مورد مطالعه برابر با07/2 است که در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار نمی باشد.بنابراین آزمودنی های مورد بررسی در دو گروه کودکان مضطرب و غیر مضرب با یکدیگر به لحاظ رتبه تولد متفاوت نیستند.

4-2-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
در این قسمت به شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق می پردازیم جدول های 4-9 الی4-12 در برگیرنده نتایج یاد شده می باشد قابل ذکر است که این نتایج مربوط به مادران کودکان مضطرب و غیر مضطرب در متغیر های یاد شده می باشد
الف) اضطراب: جدول 4-9 دربرگیرنده شاخص های توصیفی میزان اضطراب حالت و صفت در مادران دو گروه کودکان مضطرب و غیر مضطرب می باشد.
جدول ‏48 : شاخص های توصیفی مربوط به اضطراب صفت – حالت در مادران کودکان مضطرب و غیر مضطرب
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
اضطراب حالت
گروه بالینی
94/48
37/1
48
43
30
67

گروه بهنجار
86/33
28/8
32
28
20
61
اضطراب صفت
گروه بالینی
.96/47
032/1
50/47
55
22
68

گروه سالم

36/36
41/7
35
37
23
66
نتایج مندرج در جدول 4-9 نشان می دهد که میانگین اضطراب مادران کودکان مضطرب نسبت به مادران کودکان غیر مضطرب در هر دو متغیر اضطراب حالت و صفت بیشتر است.البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.

ب) والدگری: جدول 4-10 دربرگیرنده شاخص های توصیفی مربوط به سبک های والدگری مادران دو گروه کودکان مضطرب و غیر مضطرب می باشد.
جدول ‏49: شاخص های توصیفی مربوط به سبک های والدگری در مادران کودکان مضطرب و غیر مضطرب
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
تعارض
گروه بالینی
020/35
89/5
34
33
24
48

گروه بهنجار
86/33
28/8
32
28
20
61
پاسخ دهی
گروه بالینی
56/27
66/3
28
30
19
35

گروه بهنجار
72/31
86/2
32
35
24
35
دسترس پذیری
گروه بالینی
94/41
44/6
43
36
30
55

گروه بهنجار
42/47
22/4
47
47
37
55
نتایج مندرج در جدول 4-10 نشان می دهد که میانگین های مربوط به متغیر های آزمون سبک های والد گری در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد علائم اضطراب، کمال گرایی، اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اختلالات اضطرابی، کمال گرایی، فرزند پروری، علائم اضطراب