منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک های رهبری، مدیران مدارس، آموزش و پرورش، رهبری مدیران

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش است .
بنابراین این سوال مطرح می شود که تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس به ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان چیست و موثرترین سبک کدام است؟

1-2.هدفهای تحقیق
هدف كلي:
شناسایی و بررسی تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدايي به ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان و معرفی موثرترین سبک در این زمینه
اهداف جزئي:
1-شناسایی تاثير سبك رهبري تحولي در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
2-شناسایی تاثير سبك رهبري آموزشي در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
3- شناسایی تاثير سبك رهبري تفویضی در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
4- شناسایی تاثير سبك رهبري مشارکتی در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
5- شناسایی تاثير سبك رهبري اقناعی در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
6- شناسایی تاثير سبك رهبري دستوری در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی
7-شناسایی و معرفی موثرترین سبک رهبری در ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان با تأکید بر نحوه ارتباط، نظارت و راهنمایی و تسهیل فرایندهای آموزشی

1-3.اهمیت موضوع تحقیق
فوائد نظری:
1-پژوهش حاضر می تواند به تقویت ادبیات نظری در مورد تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی به ابداع و کاربرد نوآوری آموزشی معلمان کمک کند.
2- شناسایی موثرترین سبک در جهت ابداع و نوآوری آموزشی معلمان در شهر قم
اهمیت و ضرورت عملی:
1-کمک به مدیران در اتخاذ سبک رهبری که مشوق نوآوري آموزشی باشد.
2-کمک به مديران در طراحی محيط‌هاي كاري جديد گونه‌اي كه محرك نوآوري‌ها و جريان مستمر ارائه فكرهاي جديد باشند.

1-4.سوالات تحقیق
سوال كلي :
تاثیر هر یک از سبک های رهبری شش گانه مدیران مدارس ابتدايي شهر قم بر ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی معلمان چیست؟
سوالات جزئي:
1- تاثير سبك رهبري تحولي بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
2- تاثير سبك رهبري آموزشي بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
3- تاثير سبك رهبري دستوری بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
4- تاثير سبك رهبري اقنایی بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
5- تاثير سبك رهبري مشارکتی بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
6- تاثير سبك رهبري تفویضی بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان تا چه اندازه است؟
7- موثرترین سبک رهبری در زمينه سازي براي هدايت معلمان بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي کدام است؟

1-5.تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
در اين مطالعه سبک هاي رهبري به عنوان متغيرهاي مستقل و عملکرد مديران(زمينه سازي براي ابداع و کاربرد نوآوري هاي آموزشي) به عنوان متغيروابسته مورد بررسي قرار خواهند گرفت:

تعاریف نظری
رهبري تحولي: براي موقعيتي است که تمرکز اصلي بر تعهدات و استعدادهاي کارکنان است،چون سطح بالاتري از تعهد به اهداف سازماني و استعدادهاي بيشتر براي انجام اين اهداف باعث تلاش بيشتر و درنتيجه بهره وري بيشتر مي شود (بوش توني ،2003). اين سبک بر صفات و ويژگي هاي خاص رهبر كه ناشي از شخصيت كاريزماي او بوده و بر تشويق افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود موثر، مربي و معلم بودن و توانمندسازي ديگران و علي الخصوص به چشم انداز داشتن، اهداف سازماني، برقرار كردن ارتباط، مدلسازي، اقناع و صداقت تاكيد خاص دارد. (استون و ديگران ، 2004)
– رهبري آموزشي: بر اساس تعريف بوش و گلاور(2002) براي موقعيتي است که مديران از طريق معلمان بر يادگيري دانش آموزان تأثير مي گذارند.تأکيد بيشتر بر جهت تأثير است تا بر خود فرايند اثرگذاري.
– رهبري تفويضي : براي موقعيتي است كه سطح آمادگي كاركنان زياد است و توان تمايل آنهادرحد مطلوب است. در اين حالت افراد نياز ناچيزي به حمايت و هدايت دارند (هرسي و بلانچارد، 1993) . در اين سبك كليه امور آموزشي و فعاليت‌هاي كلاس درس به معلمان واگذار شده است و مدير به معلمان اطمينان دارد، از اين كه آنان وظايف‌شان را به خوبي انجام مي‌دهند و نيازي به مداخله در كار آنان نيست.
– رهبري مشارکتي : براي موقعيتي است كه سطح آمادگي كاركنان بالاي متوسط است و از توان كافي براي قبول مسؤوليت برخوردار باشند ولي سطح تمايل و اطمينان آنها نسبتاً پايين باشد. در اين حالت رهبر بر ارتباطات دو جانبه و همكاري مبتني بر اعتماد تأكيد مي كند. در اين سبك مدير معلمان و را در انجام فعاليت‌هاي آموزشي مدرسه دخالت داده و از انديشه‌ها و نظرات آنان استفاده مي‌كند (همان منبع).
– رهبري اقناعي: براي موقعيتي است كه آمادگي كاركنان زير متوسط و افراد توان قبول مسئوليت ندارند، ولي علاقه مندند و اعتماد به نفس دارند. دراين حالت ضمن صدور دستور، براي آنان توضيح داده مي شود و براي حفظ شور و شوق كاركنان از ابزار تشويق استفاده مي‌شود. در اين سبك، مدير مدرسه در انجام فعاليت هاي آموزشي مدرسه سعي مي كند معلمان را نسبت به تصميماتي كه مي‌گيرد قانع كند و سپس با تشويق و استدلال آنان را وادار به كار نمايد. (همان منبع).
– رهبري دستوري: براي موقعيتي است كه سطح آمادگي كاركنان كم و كاركنان ناتوان و بي تمايل باشند. در اين حالت به كاركنان گفته مي شود كه چه كاري را چگونه انجام دهند. در اين سبك، مدير مدرسه از روش دستوري و امر و نهي كردن معلمان، سعي در انجام فعاليت‌هاي آموزشي مدرسه دارد. البته اين امر و نهي خيرخواهانه است. (همان منبع).
– نحوه ارتباط: ناظر بر مناسبات بين شخصي و سازماني مدير با معلمان است. تبادل اطلاعات و انتقال معني، ميزان تمركز در تصميم گيري ها و كيفيت مداخله در كار معلمان در اين مقوله قرار مي گيرند.
– نظارت و راهنمايي: ناظر بر اين مطلب است که مدير مدرسه به جاي استفاده از كنترل و بازرسي از راهنمايي، نظارت و هدايت استفاده مي كند و از اين طريق رفتارها و فعاليتهاي معلمان را اصلاح مي كند و فرآيندهاي آموزشي را تسهيل مي كند.
– تسهيل فرآيند هاي آموزشي: دعوت معلمان به مشاركت، دانش افزاني آنان و فراهم كردن امكانات آموزشي است. مدير مدرسه معلمان را در فعاليت هاي آموزش مشاركت مي‌دهد و از نظرات و انديشه‌هاي آنان از توليد يك محصول يا خدمت تا اجرا استفاده مي كند. به آموزش مستمر آنان توجه دارد و امكانات آموزشي لازم را در مدرسه فراهم مي‌سازد.
تعاریف عملیاتی
منظور از تعیین تاثیر سبک های رهبري ذیل در مولفه های نحوه ارتباط، نظارت و راهنمايي، تسهيل فرآيندهاي آموزشي در اين پژوهش میزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري تحولی در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري آموزشی در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري تفويضي در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري مشارکتي در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري اقناعي در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.
منظور از تاثیر سبک رهبري دستوري در اين پژوهش ميزان نمره اي است که مديران مدارس ابتدايي از طريق پرسشنامه اي که در اين رابطه اجرا خواهد شد، بدست خواهند آورد.

1-6.روش تحقیق
-مطالعه مبانی نظری به منظور بررسی سبک های رهبری مدیران مدارس و مولفه های تاثیرگذار در نوآوری آموزشی معلمان .
– استفاده از پرسشنامه محقق ساخته براي جمع آوري داده هاي مورد نياز براي تعيين سبک رهبري مديران مدارس از ديدگاه معلمان
-اجرا وتحلیل نتایج
-استخراج نتایج
تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از شاخص های آمار استنباطی و توصیفی انجام می گیرد که در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ، از شاخص های آمار توصیفی از قبیل :فراوانی ،درصد و غیره استفاده می گردد و تحلیل استنباطی داده ها در این پژوهش ،با استفاده از آزمون خی دو می باشد.
1-7.جامعه و حجم نمونه
در اين پژوهش جامعه آماري معلمان مدارس ابتدايي شهر قم می باشد.
معلمان مدارس ابتدايي شهر قم که در اين پژوهش عبارتند از معلمان پايه هاي اول تا ششم و ساير معلماني که در مدارس با عناوين مختلف(مانند مربي پرورشي، ورزش، بهداشت و..)در سال تحصیلی 92-1391درمدارس مشغول به خدمت مي باشند که این تعداد 3491 نفر در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر قم می باشد.
بر اساس محاسبات آماری از طریق جدول مورگان 346 نفر نمونه آماری مورد مطالعه می باشد.
براي نمونه گيري از روش نمونه گيري خوشه اي – چند مرحله اي استفاده شده است. بدين منظور ابتدا مناطق آموزش و پرورش شهر قم از نظر موقعيت به چهار ناحیه (که تقسیم بندی آموزش و پرورش کل شهر قم می باشد) تقسیم شد و از هر ناحیه آموزش و پرورش دوازده (12) مدرسه ابتدايي، شش (6) مدرسه پسرانه و شش (6)مدرسه دخترانه انتخاب و معلمان آن مدارس مورد مطالعه قرار گرفته و در اين فرآيند، به ازاي هر مدرسه هفت (7) نفرمعلم (به‌صورت‌تصادفي) انتخاب شدند.

فصل دوم

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
اين فصل را ضمن دو بخش بیان می کنیم.بخش اول مباني نظري پژوهش است كه در اين بخش به بیان مفهوم رهبري ، نظريه ها و سبك‌هاي رهبري وتشريح نوآوري ها مي پردازد و در بخش دوم پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور در ارتباط با موضوع پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-1 بخش اول:
مفهوم رهبري
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی در مورد آن آمده است. به زعم فراوانی نوشته ها درباره آن هنوز هم محققان و نویسندگان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. رهبری قاعده و بنیان بسیار با ارزش و پیچیده ای است. در طول سالیان دراز، رهبری در شکل های مختلف تعریف و خلاصه شده است.. نظر مشترک بیشتر مطالبی که درباره رهبری جمع آوری شده است این است که رهبری عبارت است از فرایندی موثر که کمک می کند گروه ها و افراد به سمت هدفهای تعیین شده تمایل یابند به خصوص آن که این هدف یک هدف مشترک عمومی باشد.(کونتز،1986)
متفکران علوم انساني مفهوم رهبري را از ابعاد مختلفي مورد بحث قرار داده‏اند.به طوري‏ که گروهي رهبري را بخشي از مديريت دانسته و گروهي ديگر آن را فرايند نفوذ و ارتباط ميان‏ رهبران و مديران که قصد تغييرات واقعي که ناشي از اهداف واقعي را دارند،تعريف مي‏کنند. مدسن 6 (2001)، ايگري7 (2000) و تري 8 (1999) رهبري را عمل اثرگذاري بر افراد به‏ گونه‏اي که از روي علاقه و تمايل براي دست يافتن به هدف‏هاي گروهي تلاش مي‏کنند،تعريف‏ مي‏کنند. از طرفي ديگر براي تحقق اهداف سازمان،مديران با توجه به شرايط مکاني‏ و زماني و همچنين خصوصيات اخلاقي خود،سبک يا شيوه‏هايي را به کار مي‏گيرند.چنانچه‏ اتخاذ سبک‏هاي رهبري از سوي مديران با موفقيت‏هاي متفاوت سازماني موجود سازگار باشد،يقين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل داده، سبک های رهبری، آموزش و پرورش، مدیریت نوآوری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صفات شخصیتی، صفات شخصیت