منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

کرج
• كتابخانه سازمان مشاوره فني و مهندسي شهر کرج
• كتابخانه دانشگاه شهید بهشتي
• كتابخانه دانشگاه هنرهاي زيبا

• كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز دانشكده هنر ومعماري

• كتابخانه دانشگاه علوم اجتماعي

• منابی مهندسان مشاور باوند

فیشهاي جمیآوري شده ابتدا طبرهبندي مو وعي شده تا با توجه به رورت قسمتهاي مختلف بتوان از آنها استداده نمود و قسمتي از منابی و مأخذ استداده شده در اين رساله كتابهاي شخصي نگارنده بوده است.

-12-1 جامعه آماري

جامعه آماري در نظر گرفته شده در محدوده مورد مشالعه در منشره وسییتر از آن به گونهاي که در ارتباط مستریم و غیرمستریم در ارتباط با آن قرار گرفته است حتي با تأ یرگذاري اندک در نظر گرفته شده است. استان البرز به عنوان محدوده اصلي دربرگیرنده شهر کرج و استانهاي همجوار و تهران به عنوان ايتخت و عامل تأ یرگذار اصلي در جامعه آماري مذکور در نظر گرفته شده است.

-13-1 روش تحلیل

اطالعات بدست آمده از منابی آماري و کتابخانهها و مرکز اطالعاتي تكمیل شده با جاي گرفتن در قال اصلي آنها در اين تحریق با توجه به فر یه تحریق مورد تحلیل قرار گرفت و س از تجزيه و تحلیل مشال به نتیجه گیري و ارزشیابي تئوريهاي ارائه شده رداختهايم

-14-1 محدويتها شوهش

• محدوديت منابی اطالعاتي
• همكاري نكردن اهالي اساكنان محالتد و خودداري كردن از اس گويي به سواالت.

• عدم همكاري شاغالن رسمي و غیررسمي به خصوص در زمینه مصاحبه و ر كردن رسشنامه.

• نبود امنیت كافي دربعضی از محالت که تنهايي نميتوانستند وارد محالت شوند محرق در اين زمینه با مشكالت زيادي مواجه بود.

• وجود افراد معتاد و بزهكار كه در محالت راكنده بودند و مشكالتي را از نظر فعالیتهاي میداني براي محرق ايجاد ميكردند.

• امكان گرفتن عكس و فیلم وجود نداشت به علت برخورد تند شاغلین غیررسمي كه در خانههاي
به ظاهر مسكوني مخدیانه فعالیت ميكردند.

• باالبودن مخارج و هزينهها مالی برا انجام شوهش اخريد اطالعات، تهیه نرشه و چاکد. نبود مرکز جامی اطالعاتی جهت دريافت منابی محدوده مورد مشالعه.

فصل دوم : چهارچوب نظري پژوهش )ادبيات تحقيق(

مرولهاي که به نام توسعه ايدار ميشناسیم که بر يک نظم اقتصادي، اجتماعي و زيستمحیشي استوار شده است.اين نظم در طوم زمان، از نظر محتوا، روششناسي و هدفهاي اصلي خود تغییر کرده است.

براي آگاهي از اين تغییرات بايد به عر بازگرديم و ابتدا روند تغییرات مدهوم توسعه و در ادامه سیر تحوم تاريخي مدهوم توسعه و ايداري را بررسي کنیم، تا از نحوه و زمان یدايش مدهوم توسعه ايدار و تعاريف مشرح به شکلي آشکار مشلی گرديم.در ادامه چارچوب نظري توسعه ايدار بررسي ميشود که شامل مکات فکري، رويکردهاي توسعه و محیا، ديدگاهها و گدتمانهاي مشرح و مداهیم و دغدغههاي مرتبا با توسعه و ايداري و تعاريف موجود در کندرانسهاي جهاني و ديدگاههاي نظريه ردازان است.در رداختن به چارچوب تجربي توسعه ايدار آخرين اجالس جهاني توسعه ايدار در ژوهانسبورگ به عنوان تجربهاي جهاني تشريح گرديده است و درادامه تاريخچه فعالیتهاي زيست محیشي در ايران به عنوان روند تجربه شده مورد بررسي قرار گرفته است.

-1-2 تعاريف و اصطالحات
-2-1-2 تعاريف توسعه پايدار
-1-1-1-2گزارش کنفرانسهاي جهاني محیط زيست و توسعه
الف صورتمجلس کمیسیون جهاني محیا زيست و توسعه سازمان ملل:

واژه توسعه ايدار که در دهه 1970 شکل گرفت، اولین بار در سام 1980 در نشريات مربوط به استراتشي حداظت جهاني رسماً وارد ادبیات توسعه گرديد و اهمیت آن از ديدگاه محیا زيست جهاني و توسعه جوامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

اين واژه با گزارش بروانتلند 1987، به نام آينده مشترک ما عمومیت یدا کرد و در دو گزارش همدلي با زمین و برنامه کار براي قرن 21 بیشتر به آن رداخته شد.

دو تعريف عمده و گستردهاي که در ادبیات توسعه به آن اشاره ميشود مربوط به دو تعريدي است که در گزارشهاي سرنوشت مشترک ما و همدلي با زمین آمده است.


توسعه ايدار; توسعهاي است که نیازهاي جامعه حا ر را برطرف ميسازد، بدون اينکه قدرت

نسلهاي آينده را براي برطرف کردن نیازهايشان موردمعامله قرار دهد.

اين کمیسیون توسعه ايدار را توسعهاي ميداند که نیازهاي نسل فعلي را بدون کاهش توانايي

نسلهاي آينده دربرآورده ساختن نیازهايشان تأمین ميکند.يا به عبارت ديگر توسعه ايدار يعني

اينکه عالوه بر سرمايههاي ساخته دست بشر همچون جاده، مدرسه و بناهاي تاريخي و سرمايه

انساني از قبیل دانش و مهارتها، سرمايههاي طبیعي ـ زيستمحیشي از جمله هواي اک، آب

سالم، جنگلهاي باراني، اليه اوزون و تنوع زيستي را براي نسل آينده به يادگار گذاريم.

توسعه ايدار:‎“اعالي کیدیت زندگي انسانها، تا زماني که در چهارچوب ظرفیت اکوسیستمهاي

برطرفکننده اين نیازها باشد.”

و صورت مجلس برونتلند ويشگيهاي زير را براي توسعه ايدار برشمرده است چنین توسعهاي کیدیت کلي زندگي را حدظ ميکند، دسترسي مستمر به منابی طبیعي را میسر ميسازد و از

آسی هاي زيستمحیشي ماندگار جلوگیري ميکند.توسعه ايدار يعني اينکه به جاي از میان بردن سرمايه زمین از درآمد آن استداده کنیم.

-2-1-1-2 گزارش سمپوزيوم الهه جزء اسناد اجالس زمین

در حدود 400 ندر از متدکران برجسته باحرفه و سوابق تجربي مختلف در تاري
25 تا 27 نوامبر 1991
گرد هم آمدند تا با بحث دربارة مدهوم توسعه ايدار به تدوين برنامه اجرايي براي
ايداري زندگي انسان در
سیارهاي که در حام کوچک شدن است بیردازند. اينکار با ابتکار و کوشش موريس استرانگ دبیرکل

کندرانس محیا زيست و توسعه ملل متحد و ابتکار وزارت همکاريهاي توسعهاي کشور هلند و برنامی عمران ملل متح محرق يافت.

بنابراين گزارش توسعه ايدار، فرايندي است که در آن سیاستهاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، کشاورزي، صنعت و ساير سیاستها به نحوي طراحي ميشوند که موجز توسعهاي است که از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيکي ايدار ميباشد و مدهوم آن انجام سرمايهگذاري به قدر کافي در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژي است به طوريکه بدهي اجتماعي براي نسلهاي آينده بوجود نیايد.

منابی طبیعي بايد به نحوي بکار گرفته شود که بدهي اکولوژيکي از طريق استداده بیش از حد منابی و ظرفیتها و بهرهوري زمین رخ ندهد . رداخت تمام بدهيهاي عر افتاده اعم از بدهيهاي اقتصادي، اجتماعي يا اکولوژيکي در گرو قابلیت ايداري است.

الزمه ايداري موازنه دقیق بین نیازهاي اجباري امروز و نیازهاي فردا، بین انگیزههاي خصوصي و اقدامات عمومي، بین حرص و ترحم اجتماعي افراد و همدردي اجتماعي ميباشد.

-3-1-1-2 گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد

سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد، توسعه ايدار را به اين صورت تعريف ميکند :توسعه ايدار، عبارت است از مديريت و حداظت اساسي از منابی طبیعي و جهت دادن فنآوري و سنتها به طريري که اطمینان حاصل شود که نیازهاي انساني براي همیشه، در حام حا ر و براي نسل آينده برآورد ميگردد.توسعه ايدار اکولوژيکي بهترين و ايدهآمترين نوع توسعه محسوب ميگردد و عبارت است از:

توسعهاي که کیدیت کلي زندگي را در حام و آينده بهبود بخشیده، به طوري که فرايندهاي اکولوژيکي روري را براي ادامه زندگي حدظ نمايد. چنین توسعه ايداري از زمین، آب، گیاهان و منابی ژنتیکي حداظت ميکند، از نظر محیا زيستي مخرب نبوده، از نظر تکنولوژيکي مناس و از نظر اقتصادي

توجیه ذير است.همچنین اين الگوي توسعه از نظر اجتماعي ذيرفته شده است.

بر اين اساس فعالیتهاي توسعهاي بايد براساس نیازهاي اجتماعي تدوين شود.اين فعالیتها شامل روشهاي ساختماني و بیولوژيکي، ترويج روشهاي نوين، تالش در جهت مشارکت عمومي و مردمي و آموزش و تبلیغات ميباشند.سیس گزينههاي رقی از نظر اقتصادي مورد توجه قرارگیرد و در نهايت فرايندهاي اکولوژيکي مورد بررسي واقی شوند.طبیعي است در جايي که اين فرايندها به نوعي مختلف شوند و يا ناديده انگاشته شوند، توسعه ايدار نميتواند تحرق يابد.در بخش فرايندهاي اکولوژيکي بايستي منابی طبیعي مدنظر قرارگیرند.خاک و آب از مهمترين ودر دسترسترين منابی طبیعي در فرايندهاي اکولوژيکي هستند افصلنامه محیازيست، 1379د.

-4-1-1-2 کنفرانس محیط زيست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد)

اولین اجالس توسعه ايدار يا به عبارتي اجالس زمین در سام 1993 برگزار شد که طي آن 117 ندر از رهبران و مرامات بلند ايه جهان در کندرانس محیا زيست و توسعه سازمان ملل متحد در شهر ريودوژانیرو کشور برزيل گرد هم آمدند.برگزارکنندگان کندرانس ريو توسعه را به حداظت از محیا زيست ربا دادهاند و با اين کار بر کشمکش بیناديني که در نحوه سنجش یشرفت انسان و طبیعت وجود دارد، انگشت گذاردهاند (کشمکشي میان اقتصاد و اکولوژي ).در نظر اقتصاددانان در بررسي مسائلي از قبیل ساندازها، سرمايهگذاريها، و رشد، مالحظات اکولوژيکي نکاتي فرعي هستند که عامل مهمي در مدم اقتصادسنجي بزرگتر به شمار نميروند.اکولوژيستها با بررسي و مشالعه روابا یچیده موجودات زنده با محیاشان به تجربه دريافتهاند که نامحدود انگاشتن منبی طبیعت درنهايت به خسارتي جبراننا ذير منجر خواهد شد.

اصل 4 اعالمیه ريو به دولتها تأکید ميکند که به منظور دستیابي به توسعه ايدار، حداظت از محیا زيست بايد به عنوان جزء تدکیکنا ذير توسعه تلري شود و نبايد آن را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد.

در تدوين اصل مذکور مبني بر توافق بر سر توسعه سازگار با محیا زيست، اتحاديه جهاني حداظت از طبیعت و منابی طبیعي افشاري کرد و بنیان دقیق برنامهريزي براي توسعه و هماهنگ با محیا زيست را ايهگذاري کرد که تاکید ميکند سیاستهاي توسعه بايد با هدف محرومیتزدايي، بهبود کلي او اع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حمايت از تنوع گونههاي زيستي و براي جريانهاي اساسي اکولوژي و ترويت سییستمهاي حیات صورت ذيرد امحمدحسن حبیبي، 99 – 112 :1379د.

در مذاکراتي که به تشکیل اجالس سران ختم ميشود، تکتک کشورها در برخورد با مسائل غیرخودي نرش اکولوژيستها را ابراء کردهاند و در مواجهه با مسائل خودشان موا ی اقتصاددانان را گرفتهاند افصلنامه محیا زيست، 1992د.

-5-1-1-2 گزارش توسعه انساني پايدار سازمان ملل متحد

توسعه انساني ايدار به معناي آن است که ما اخالقاً موظدیم در حق نسل بعدي دست کم به همان خوبي عمل کنیم که نسل بیش از ما در حق ما عمل کرده است.توسعه انساني ايدار به اين معني است که سشح کنوني مصرف را نميتوان براي مدتي طوالني با باال آوردن بدهي و قر ي که ديگران بايد ادا کنند، حدظ کرد .اين توسعه همچنین به معناي آن است که براي اجتناب از ديدآوردن بدهي اجتماعي براي نسلهاي آينده، بايد در آموزش و رورش و حدظ سالمت جمعیت کنوني، سرمايهگذاري کافي به عمل آيد و باالخره، توسعه ايدار انساني به معناي آن است که منابی بايد به شیوههايي مورداستداده قرار گیرد که با بهرهگیري بیش از اندازه از ظرفیت کششي و تولیدي زمین، بدهيهاي زيستمحیشي براي آينده به بار نیايد.

-2-1-2 سیر تحول تاريخي توسعه پايدار )اجالسها و قوانین(

سیر تحوم تاريخي توسعه ايدار از دهة 1960 مورد بررسي قرار گرفته است .دلیل انتخاب اين دهه مصادف بودن آن با آغاز نامگذاري اولین دهه توسعه توسا سازمان ملل متحد است.اين جنبش با يگیري تحوالت توسعه جهاني تا رسیدن به مدهوم توسعه ايدار و توجه به مالحظات زيستمحیشي چهار دهه را شت سر گذارده است.در روند بررسي اين تحوم کلیه وقايی بر اساس زمان وقوع يگیري شده است :

-آغاز کندرانس جهاني استکهلم ا1960 تا 1972د.

• 1960، اعالم اولین دهه توسعه سازمان ملل متحد در اجالس عمومي آن سازمان.

• 1964، اولین کندرانس بینالمللي زيست محیشي در استراسبورگ از24 ژوئن تا اوم ژوئیه، براي رسیدگي به مسائل بهداشتي و اجتماعي ناشي از آلودگي هواي شهرها و مراکز صنعتي.

اهداف عمده اين کندرانس عبارت بودند از :

• تهیه آمار دقیري از کلیه اقدامات و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد استان هرمزگان، دانشگاه تهران، توسعه انسانی، ابزار توسعه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مدرنیزاسیون